Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
13/01/2011 първо гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 153-03-6/14.01.2011 г.
  Относно: Законопроект за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, № 002-01-106, внесен от Министерския съвет на 02.12. 2010 г.

  На свое заседание, проведено на 13. 01. 2011 г. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, № 002-01-106, внесен от Министерския съвет на 02.12. 2010 г.

  На заседанието присъстваха от Министерство на труда и социалната политика г-жа Лариса Тодорова – държавен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, от Националния осигурителен институт/НОИ/ г-жа Весела Караиванова – подуправител на НОИ, и г-жа Снежана Малакова - юрисконсулт от отдел ”Правен” на НОИ.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-жа Весела Караиванова – подуправител на НОИ.
  Целта на законопроекта е законовата уредба на възможността за лицата при определени условия да могат да установяват трудов и/или осигурителен стаж по съдебен ред. Действащо право в момента е Указ
  № 527 за установяване на трудов стаж по съдебен от 1961 г., с последно изменение от 1989 г. и не отговаря в пълна мяра на развитието на обществени отношения и съответстващите им нови понятия и принципи.
  Законова делегация за съдебното установяване на трудов стаж е разпоредбата на чл. 124, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс, съгласно която иск за установяване съществуването или несъществуването на други факти с правно значение се допуска само в случаите, предвидени в закон. Във връзка с това се предлага и в бъдеще условията и редът, при които се установява трудов и осигурителен стаж (които безспорно са факти с правно значение), да се уреждат в този специален закон.
  Предлага се по реда на този закон да може да се установява:
  трудов стаж, придобит след 31 декември 1999 г., т.е. за работници и служители; осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване (КСО) – за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО; времето, което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж при пенсиониране, положен до 31 декември 1999 г. съгласно действащите дотогава разпоредби.
  Предвидено е по реда на този закон да не може да се установява осигурителен стаж на лица, чиито вноски за държавното обществено осигуряване са изцяло за тяхна сметка, или на лица, които полагат труд без трудово правоотношение, както и да не може да се установява размер на трудово възнаграждение и осигурителен доход.
  В законопроекта са посочени и възможните документи, които могат да послужат за писмено доказателство, както и случаите, в които се допускат свидетелски показания. Предвидено е, че по делата за установяване на трудов и осигурителен стаж по реда на този закон не се събират държавни такси. Съдебните разноски са за сметка на ищеца с изключение на случаите, в които делото е за установяване на трудов стаж.
  По законопроекта се проведе дискусия, в която взеха участие народните представители Искра Фидосова и Емил Радев. Обсъдени бяха следните принципни въпроси:
  - какво налага изключването от приложното поле на закона на самоосигуряващите се лица с конкретизация на случаите по Закона за съдебната власт относно стажа за придобиване на правоспособност;
  - доизясняване на случаите при отказ да се издаде удостоверение по чл.5 за трудов и осигурителен стаж, когато няма прекратяване на юридическо лице, при условие, че според чл. 4, ал. 3 исковата молба се връща на ищеца, ако същото удостоверение не бъде предоставено в определен срок, предоставен от съда;
  - необходимостта от използването на по-точното понятие „правен субект” в чл.5, ал.1 относно правоприемник на работодател, тъй като в хипотезата на юридическо лице не попада случая, когато такъв е ЕТ;
  - наложителна е уредбата на започналите висящи процедури в ПЗР на закона относно реда за довършването им;
  - отправена бе и препоръка да се внимава с използването на понятието „прекратен” работодател, тъй като когато това е юридическо лице и на-вече търговско дружество, това означава само прекратяване на дейността, без прекратяване на субекта. В този случай правно-коректния термин по смисъла и на ТЗ е заличаване на търговеца.

  След проведеното обсъждане и гласуване единодушно с 14 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за Законопроект за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, № 002-01-106, внесен от Министерския съвет на 02.12. 2010 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума