Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
13/04/2011 първо гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 153-03-53/19.04.2011 г.
  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за „Държавен вестник”, № 054 – 01 – 59, внесен от Румен Иванов и група народни представители на 13.07.2010 г.

  На свои заседания, проведени на 09 септември 2010 г. и 13 април 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Закона за „Държавен вестник”, № 054 – 01 – 59, внесен от Румен Иванов и група народни представители на 13.07.2010 г.
  Същият беше представен от вносителя – г-жа Мая Манолова.
  Със законопроекта се създава процедура, която да регламентира извършването на поправки на грешки при обнародването на актове.
  В Закона за „Държавен вестник” не се съдържат никакви правила, относно реда за извършването на поправки на грешки в обнародвани актове.
  Законовата празнота създава предпоставки за обнародване на поправки без знанието на съответния орган, както и на такива, които не са от технически характер и водят до промяна на волята на органа, издаващ акта.
  При един по-подробен анализ вносителите са стигнали до противоречие със Закона за нормативните актове, в разпоредбите на който е казано, че всички поправки в закони се правят по реда на обнародването, което означава, че предлаганите промени трябва да бъдат съпроводени с промени в закона за нормативните актове, или тези текстове трябва да бъдат коригирани.
  В становището на министерство на правосъдието се сочи, че няма бележки по законопроекта, като в допълнението на чл.10, ал. 5 от Закона за „Държавен вестник” изрично се определя кой е компетентния орган, който да направи искането за обнародване на поправката.
  На заседанието, проведено на 13 април 2011 г. беше прието и изменение на разпоредбата на чл. 65 на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, с която поправки на фактически грешки в обнародваните актове на Народното събрание се извършват само по нареждане на председателя на Народното събрание, с писмено искане до „Държавен вестник”, а когато поправката е в обнародван закон, председателят на Народното събрание уведомява и Президента на Република България.”
  В хода на дискусията членовете от Комисията по правни въпроси подкрепиха философията на законопроекта за преодоляване на законовата празнота, относно реда за извършването на поправки на грешки в обнародвани актове.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за „Държавен вестник”, № 054 – 01 – 59, внесен от Румен Иванов и група народни представители на 13.07.2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума