Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
14/04/2011 първо гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 153-03-52/19.04.2011 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 102–01–22, внесен от Министерски съвет на 30.03.2011 г.


  На свое заседание, проведено на 14 април 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 102–01–22, внесен от Министерски съвет на 30.03.2011 г.

  На заседанието присъстваха представители на министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – г-н Камен Кичев – заместник-министър, г-н Веселин Василев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” и г-жа Желяна Христова – главен юрисконсулт в същата агенция.
  Законопроектът беше представен от името на вносителя г-н Камен Кичев.
  С него се цели хармонизиране на българското с европейското законодателство, прието в областта на железопътния транспорт през последните няколко години.
  Част от измененията, произтичат от Регламент 1371/2007/ЕО за правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, като се гарантират правата на пътниците, използващи железопътен транспорт, чрез въвеждане на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции при нарушаване разпоредбите на регламента.
  Предлага се изменение на въведени разпоредби за сертифициране на железопътните превозни средства съгласно разпоредбите на Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността и Директива 2008/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността.
  Част от измененията са необходими за постигане на пълно съответствие с разпоредбите на Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 г. за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура и за сертифициране за безопасност, като целят прецизиране на уредбата за инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура. Промените са насочени към подобряване на правната уредба, регламентираща програмата за развитието на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура, която министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията предлага за утвърждаване от Министерския съвет.
  В Допълнителните разпоредби на закона са предложени изменения на дефиниции и въвеждането и на нови понятия, с цел пълно съответствие с дадените в европейските нормативни актове формулировки.
  В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат изменение и допълнение в Закона за държавната собственост, като се цели разрешаване на дългогодишен проблем с настанените под наем работници и служители на Национална компания „Железопътна инфраструктура” във ведомствени жилища на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД и обратно – на работници и служители на „Холдинг БДЖ” ЕАД във ведомствени жилища на Национална компания „Железопътна инфраструктура”.
  Въпросът е за над 2000 жилища, които вместо да бъдат прехвърляни от „Холдинг БДЖ” ЕАД на компанията и от компанията на „Холдинг БДЖ” ЕАД, което е свързано с тежки и скъпи процедури, могат да бъдат продадени по предложения начин на заварените в тях при разделянето на двете предприятия през 2002 г. работници и служители.
  В дискусията взеха участие народните представители Михаил Миков, Искра Фидосова, Димитър Лазаров и Емил Радев.
  Постави се въпроса, относно промяната на термините в § 15, § 25 и § 31, тъй като задължението на Република България е да транспонира по смисъл Директивите на Европейския съюз, без да възпроизвежда буквално термините от тях, тъй като това би довело до проблеми при тълкуването на законите.
  Обърна се внимание и на § 45, с който се предлага промяна на Закона за държавната собственост, с която се цели да уреди един частен случай и да игнорира Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, които регламентират продажбата на жилища да се извършва без търг на настанените под наем техни работници и служители. От мотивите е ясно, че в жилища на холдинга са настанени служители на Националната компания и обратно.
  В Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала в чл. 18, ал. 3 е посочено, че с разрешение на едноличния собственик на капитала на холдинга може да се продават жилища на техни работници и служители, а не на служители на държавното предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура”, както се предлага в § 6б.
  Поставеният от вносителите проблем е по целесъобразност, цели да замести неизвършени административни процедури от 2002 г., и не следва да намери своето място в преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавната собственост. С предложената преходна разпоредба се променя редът за продажба, предвиден в двата правилника.
  Изказа се и становището, че прехвърлянето на имотите от държавното предприятие на търговското дружество ще лиши настанените в жилищата работници и служители от права, а също ще се направят и много разходи, и може би предложеният подход е приемлив.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 14 гласа „за”, 2 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 102–01–22, внесен от Министерски съвет на 30.03.2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума