Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
20/04/2011

  Доклад от заседание на комисия
  СТАНОВИЩЕ
  Вх. №: 153-03-57/09.05.2011 г.
  ОТНОСНО: Национална гражданска инициатива „Срещу произвола на монополите”, № ПГ-016-00-19, внесена от Инициативен комитет на 22 декември 2010 г.


  На заседание проведено на 20 април 2011 г., Комисията по правни въпроси разгледа Националната гражданска инициатива „Срещу произвола на монополите”, № ПГ – 016-00-19, внесена в Народното събрание на 22 декември 2010 г. от инициативен комитет чрез национална гражданска инициатива.

  Чрез подписката се предлага да се разшири съставът на Консултативния съвет към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) чрез привличане на по-широк експертен потенциал на неправителствените организации. Предлага се създаването на Специализирано звено за енергиен одит с контролни функции и правомощия за работа с първични документи на дружествата от енергийния и водния сектор и достъп до класифицирана информация. За по-голяма ефективност на дейността на Звеното за енергиен одит предлагат да се разработи специализирана база данни за пазарните цени по видове дейности, услуги, материали и оборудване на дружествата, която да послужи за извършването на сравнителни анализи на ценообразуващите елементи, на финансовите отчети и бизнес планове на дружествата и за оценка на нивото на разходите и тяхната диференциация, както и да подпомага периодично прегледа на цените във всички сектори на енергетиката за определяне на справедливи цени по веригата производител - търговец – потребител и постигането на баланс между търсенето и предлагането.
  В тази връзка да се приеме програма за намаляване размера на признатите загуби на енергия, като в следващите 5 години се постигнат средноевропейски нива и да се приемат необходимите мерки за усъвършенстване на подходите за регулиране на цените и приходите, съгласно европейския формат.
  Настоява се за нормативното уреждане на специализирано звено за медиация, за извън съдебно разрешаване на спорове, както и запазване на правото на ползване на услугите при констатирано драстично увеличение на сметките на потребителите. Иска се въвеждането на електронно отчитане, електронна фактура на монополните услуги и картова предплатена услуга за консумацията на електрическа енергия, премахването на всякакви цени или такси при регистрация на абонатите, промяна на титуляра на партидата, съответно при прекратяване на договорните правоотношения с „Топлофикация”, както и да не се въвежда такса „Електромер”.
  В мотивите към подписката се посочва, че целта на промените е качеството на услугите да съответства на заплащаната от потребителите цена, създаването на работещ механизъм за ефективен контрол и ефективна защита на потребителите, а също се предлага да се направят промени в нормативната уредба, с цел по-ефективен държавен контрол на дейността на дружествата от енергийния и водния сектор, с оглед защита правата на потребителите на тези услуги, и гарантиране качество на предоставяните услуги.
  В случая конкретната гражданска инициатива, предмет на обсъждане, съдържа предложения за законодателни промени в Закона за енергетиката, съответно в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, както и в други нормативни актове по въпроси от обществена значимост за развитие на енергийния сектор и на В и К сектора. Длъжни сме да отбележим, че съгласно чл. 7а от Закона за енергетиката към министъра на икономиката, енергетиката и туризма е създаден Обществен съвет като консултативно звено за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра и в него се включват и представители на потребителски сдружения, научни съюзи, синдикални организации и юридически лица с нестопанска цел.
  Законът за енергетиката определя Държавната комисия за енергийно и водно регулиране като независим специализиран държавен орган и при осъществяване на своите функции е длъжна да провежда процедура за обществено обсъждане със заинтересованите лица при изготвянето на общи административни актове, предвидени в Закона за енергетиката и в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, както и по други въпроси от обществена значимост за развитие на енергийния сектор и на В и К сектора, както и да осъществява сътрудничество с лица, които представляват и защитават интересите на потребителите и да съдейства за доброволно уреждане на споровете между енергийните предприятия, В и К операторите и потребителите.
  Съгласно Закона за медиацията, приет през 2004 г., предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични. Няма пречка, както се предлага в подписката, отношенията между потребител и лицата, предоставящи услуги по електроснабдяване, водоснабдяване, газоснабдяване и топлофикация да се уредят чрез медиатор, при условията и по реда на Закона за медиацията.

  Разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, дава възможност на гражданите чрез национална гражданска инициатива, да правят предложения до Народното събрание или до органите на централната изпълнителна власт за решаване на въпроси от национално значение, като сезират определен държавен орган с определени искания, обобщават и изразяват мнението на гражданите.
  В Комисията по правни въпроси е постъпило подробно становище от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, от което е видно, че същата приема всички направени предложения от националната гражданска инициатива „Срещу произвола на монополите”, като на практика тяхното осъществяване вече е започнало.

  Въз основа на гореизложеното и след проведеното обсъждане и гласуване, Комисията по правни въпроси, единодушно със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, прие следното


  СТАНОВИЩЕ:

  Няма юридически пречки по гражданската инициатива Народното събрание да приеме позиция по същество, но тъй като тя не засяга специфично правни проблеми, следва проектът за решение по нея да бъде изготвен от компетентната постоянна комисия на Народното събрание, която в случая е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, след което да бъде разгледан и обсъден от Народното събрание.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума