Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
01/09/2011 първо гласуване

  Доклад
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 153-03-104/02.09.2011 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 102–01–52, внесен от Министерски съвет на 26.07.2011 г.

  На свое заседание, проведено на 01 септември 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 102–01–52, внесен от Министерски съвет на 26.07.2011 г.
  На заседанието присъстваха представители на министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” и г-жа Лора Клайн – главен юрисконсулт в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.
  Законопроектът беше представен от името на вносителя от г-жа Стоянова.
  Законопроектът цели хармонизиране на националното законодателство с правото на Европейския съюз. Въвеждат се изискванията на Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно летищните такси, като се цели да се установи обща рамка, уреждаща общите принципи за определяне на летищните такси на летищата в Европейския съюз, отворени за търговски трафик, чийто годишен трафик е над 5 милиона превозени пътници и за летището с най-голям брой пътнически превози във всяка държава-членка на Европейския съюз.
  Предвидена е задължителна консултация между летищата и авиокомпаниите, преди да се въведе каквото и да било изменение в размера на летищните такси.
  Директивата изисква всяка държава-членка на ЕС да посочи независим национален надзорен орган, който да посредничи и разрешава спорове между летищния оператор и ползвателите на летищата. Законопроектът определя Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” за независим национален надзорен орган, който ще има правомощията по директивата.
  Предлагат се редица изменения в областта на авиационната безопасност.
  Предвижда се ново правомощие на главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” да прилага и развива Националната програма за безопасност в гражданското въздухоплаване във връзка с актовете на Международната организация за гражданско въздухоплаване.
  Създават се разпоредби, свързани с въпроси по поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства.
  Въвежда се възможност за извършване на проверка или задържане на въздухоплавателни средства, регистрирани в друга държава и кацащи на летища на територията на Република България.
  Предлагат се и допълнения, насочени към ограничаване на възникващите неблагоприятни последици от насочването на светлинни, включително лазерни лъчи към въздухоплавателни средства.
  Създава се нова глава девет „а” – „Полети с нетърговска цел”, в която е отразена и необходимостта от уреждане на нетърговските полети, включващи въздушните спортове, като се предлагат и пропорционални мерки с цел цялостно повишаване нивото на безопасност на развлекателното въздухоплаване.
  Предвиждат се изменения, свързани с преминаването на светосистемите от държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” към летищните оператори.
  Предлагат се промени в глава „Такси”, като се въвежда такса сигурност. С нейното въвеждане ще се установи обща рамка за регулиране на съществени характеристики на таксите сигурност и начина за тяхното определяне. Предвиждат се и нови такси за административни услуги, извършвани от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.
  В допълнителните разпоредби се създават нови определения на понятията такси за аеронавигационно обслужване и използване на навигационни средства на държавно предприятие „Ръководство на въздушно движение” в зоните и районите на летищата, ползвател на летище, спортни и любителски полети. Правят се и изменения на понятията летищни такси и пътни такси, както и такси за аеронавигационно обслужване.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 102–01–52, внесен от Министерски съвет на 26.07.2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума