Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
14/09/2011 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 153-03-108/16.09.2011г.
  Относно: Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-57, внесен от СТАНКА ЛАЛЕВА ШАЙЛЕКОВА и група народни представители на 10.06.2011 г.

  На свое заседание, проведено на 14.09.2011г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-57, внесен от Станка Лалева Шайлекова и група народни представители на 10.06.2011 г.
  На заседанието присъстваха: Даниела Машева – заместник-министър на правосъдието, Юлия Меранзова - държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство”; Петър Раймундов-завеждащ отдел във Върховна касационна прокуратура; Гроздан Илиев - заместник-председател на Върховен касационен съд.
  Законопроектът беше представен от един от вносителите му – г-н Красимир Ципов. С него се предлага допълнение на чл.131,ал.2 от НК, като след думите „както и на” се добавя „медицински специалист на”. С предлагания законопроект се цели осигуряване по-висока степен на закрила на медицинските специалисти в Република България, чрез допълнение на Наказателния кодекс с нов квалифициран състав на телесна повреда, по аналогия на квалифицираните състави, отнасящи се до причиняване на телесна повреда на длъжностно лице, съдия, прокурор, следовател и др. Нуждата от осигуряване на по-висока степен на защита се
  обосновава със зачестилите случаи на насилие срещу медицински специалисти при и по повод упражняване на професията им, които в повечето случаи водят до получаване на различни по степен телесни повреди. Съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, „медицински специалисти” са лекари, лекари по дентална медицина, магистър-фармацевти, медицински сестри, акушерки, медицински лаборанти, фелдшери и помощник-фармацевти.
  В последвалата дискусия се включиха г-жа Машева, г-н Раймундов, г-н Гроздан Илиев, както и народните представители Димитър Лазаров, Тодор Димитров, Светослав Тончев, Емил Радев, Десислава Атанасова, Янаки Стоилов.
  Г-жа Машева заяви, че се споделят изтъкнатите в мотивите към законопроекта съображения за необходимостта от закрила на медицинските специалисти в Република България. Същевременно министерството счита, че лекарите по принцип са длъжностни лица по смисъла на чл.93,т.1,б.”б” НК, а отговорността за причиняване на телесна повреда на длъжностно лице е регламентирана в чл.131,ал.1,т.1, във вр. с чл.12 НК. За тези, които по изключение не са такива, съдът има възможност да отчете този признак за отегчаващо обстоятелство. Наред с това се изтъкна и фактът, че в момента се финализира работата по нов Наказателен кодекс от работна група към Министерството на правосъдието, така, че следва да се прецени доколко е необходимо да се внася незабавна промяна в посочения текст.
  Г-н Раймундов от ВКП посочи, че квалифицираната защита на медицинските специалисти следва да намери отражение и при другите квалифицирани състави на посегателство срещу здравето и живота-чл.116 от НК например.
  Г-н Гроздан Илиев от ВКС посочи, че в момента се подготвя постановление на ВКС, което да отговори на появилите се различни тълкувания в съдебната практика относно това, кои медицински лица се явяват „длъжностни лица” по смисъла на закона, като изрази увереност, че с този акт ще се подпомогне правораздаването и ще се отговори на необходимостта от по-сериозна закрила на тази категория лица.
  Народните представители Д.Лазаров, Т.Димитров, Св.Тончев, Е.Радев застъпиха тезата, че следва да се изостави подхода на непрекъснато допълване на квалифицирания състав на чл.131 от НК с нови и нови категории професии и да се потърси друга законодателна техника.
  Народният представител Д.Атанасова, в качеството си и на председател на Комисията по здравеопазване подкрепи законопроекта.
  Народният представител Я.Стоилов също подкрепи законопроекта, като направи и уговорката, че няма данни за броя на проявите, станали причина за законодателната инициатива.

  След проведеното обсъждане и гласуване с 6 гласа „за”, 6 гласа „против” и 7 гласа „ въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-57, внесен от Станка Лалева Шайлекова и група народни представители на 10.06.2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума