Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
15/12/2011

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 153-03-142/16.12.2011 г.
  ОТНОСНО: Изслушване и обсъждане на предложенията за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет


  На свое заседание, проведено на 15 декември 2011 г., Комисията по правни въпроси проведе изслушване и обсъждане на предложения за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  На заседанието присъстваха г-жа Анна Караиванова – главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, г-жа Незабравка Стоева и г-н Васил Петров – инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  Инспекторатът към Висшия съдебен съвет се състои от главен инспектор с мандат пет години и десет инспектори с мандат четири години.
  Съгласно изискванията на чл. 42, ал. 3 от Закона за съдебната власт за инспектори се избират лица, които имат и най-малко 12 години юридически стаж, като за петима от инспекторите в рамките на този стаж се изискват и най-малко 8 години, а за останалите петима - най-малко 5 години като съдия в окръжен или апелативен съд, във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, прокурор в окръжна или апелативна прокуратура, във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура или следовател в Националната следствена служба или в окръжен следствен отдел.
  На предходно заседание Комисията по правни въпроси прие Процедурни правила за осигуряване на обективност и прозрачност на изслушването на предложените кандидати и срок за подаване на предложенията на народните представители до 13 декември 2011 г.
  Според тези правила Комисията проведе изслушването последователно на кандидатите за инспектори, в поредност, определена по азбучен ред според собствените им имена.
  От приложените данни на кандидатите е видно, че 11 от кандидатите за инспектори отговарят на изискването по чл. 42, ал. 3, предложение първо от Закона за съдебната власт в рамките на общия юридически стаж да имат най – малко 8 години стаж като съдии, прокурори или следователи в звена на съдебната власт на нива окръжен или апелативен съд, върховни съдилища или съответните им прокуратури, както и в окръжна или Националната следствена служба и един от кандидатите отговаря на изискването на чл. 42, ал. 3, предложение второ от Закона за съдебната власт да притежава най-малко пет години специализиран стаж - Албена Йорданова Кузманова, предложение на нар.пр. Лютви Местан.
  Процедурните правила за изслушване предвиждат представянето на всеки кандидат да включва представяне от вносителя на предложението за него, лично представяне на кандидата и вижданията му за дейността на Инспектората, и за дейността му като инспектор.
  Комисията по правни въпроси с единодушие се обедини около становището, че мандатът на инспекторите в Инспектората към ВСС е мандат на орган, а не на отделните му.
  В началото на заседанието председателят на комисията даде думата на главния инспектор – Ана Караиванова и на инспекторите Незабравка Стоева и Васил Петров. Г-жа Караиванова изтъкна, че Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е много важен орган за прозрачността и отговорността на съдебната система, без да се засяга нейната независимост. Г-жа Стоева и г-н Петров акцентираха върху това, че Инспекторатът към ВСС има своя мандът на орган и независимо, от това че са встъпили в длъжност по-късно, те са в мандата на целия орган и затова следва да се направи избор на целия орган от десет инспектори, за да не попречи на нормалното функциониране на органа.
  Преди да започне изслушването народният представител Янаки Стоилов предложи всеки кандидат да отговори на следните въпроси - упражняват ли търговска дейност, имат ли участие като съдружник, управител или в надзорни, управителни съвети или съвети на директорите, или в контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност, с изключение на тези на професионалните сдружения на съдии, прокурори и следователи или на други юристи, а също така и дали членуват в политически партии или коалиции, в организации с политически цели, дали извършват политическа дейност, както и дали членуват в публични и непублични организации, което би ги поставило в зависимост при извършването на дейността им като инспектори.
  След това се пристъпи към изслушването на 12 – те кандидати за инспектори, както следва: Албена Йорданова Кузманова, Албена Кирилова Костова, Весела Стоянова Николова, Захаринка Димитрова Тодорова, Иван Вълков Колев, Любомир Иванов Георгиев, Моника Георгиева Малинова, Петър Илиев Раймундов, Светлана Георгиева Бошнакова, Цони Стоянов Цонев, Юлиана Петкова Кацарова – Чорбаджиева и Янка Стоянова Гочева.
  Всеки един от вносителите представи съответната кандидатура, а кандидатът разполагаше с възможност да представи допълнителна информация за професионалното си и кариерно развитие, както и вижданията си за дейността на Инспектората.
  На задаваните от председателя на Комисията въпроси, свързани с изискванията за несъвместимост, разписани в глава ІХ, раздел ІІІ, чл. 195, ал. 1 от Закона за съдебната власт, всички кандидати отговориха отрицателно и на двата въпроса.
  В изложенията на кандидатите за инспектори, се поставиха следните важни акценти:
  - Придобитият от тях опит и знания ще допринесат за по-добрата им работа като инспектори, при евентуалин избор на база на постигнатото досега от ИВСС;
  - Като съществен проблем в работата на органите на съдебната власт кандидатите посочиха и противоречивата съдебна практика не само в рамките на отделните инстанции, но дори и в рамките на един и същи орган на съдебната власт. Според тях ролята на Инспектората за решаването на този проблем може да се прояви в упражняването на правомощието му по анализ на свършените дела и сигнализиране на компетентните органи за постановяване на тълкувателни решения или постановления за уеднаквяването на практиката. Кандидатите подчертаха, че тази дейност на Инспектората няма да засегне независимостта на магистратите, тъй като тя не обхваща проверка на правилността и законосъобразността на постановените актове;
  - Необходимо е да се използва по-често и предоставената от закона възможност при констатирани нарушения Инспекторатът да сигнализира административните ръководители и Висшия съдебен съвет за предприемане на необходимите мерки по отношение на съдиите, прокурорите и следователите, които са допуснали нарушения, като това ще доведе до подобряване на цялостната дейност на органите на съдебната власт и повишаване на доверието на гражданите към тях. Обърна се внимание, че същевременно трябва да се правят и предложения за поощрения на магистратите.
  В обсъждането на кандидатурите за инспектори участие взеха народните представители Янаки Стоилов, Четин Казак, Явор Нотев, Искра Фидосова, Михаил Миков, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Димитър Лазаров.
  Според приетите Процедурни правила след представянето на отделния кандидат народните представители, членове на Комисията по правни въпроси имаха възможност да поставят въпроси.
  Бяха зададени следните въпроси:
  - Какви действия биха предприели при злоупотреба с права от магистрати ?
  - Ще надделеят ли мотивите за обективно, критично и безпристрастно отношение в дейността на инспекторите към проверяваните от тях магистрати?
  - Ще се обръща ли внимание и на анонимни сигнали при изпълняване на тяхната функция?
  - Постави се въпрос и за разликата между правомощията на ИВСС, Инспектората към Министерство на правосъдието и Инспектората към касационна прокуратура ?
  - Съществува ли опасност за деквалификация на кандидатите по време на мандата им като инспектори ?
  - При анализиране на дадено дело какво биха сторили за да уведомят гражданите за резултата от извършените проверки и анализ, без да се нарушава независимостта на магистрата ?
  - Трябва ли да се повиши сигналната роля на ИВСС по отношение сезиране на органите при установяване на противоречива съдебна практика ?
  - При проверките осъществявани от инспекторите относно организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в установените срокове, ще се отчита ли и натовареността на магистрата?

  След проведеното изслушване и въз основа на представените документи на кандидатите, членовете на Комисията по правни въпроси се обединиха около становището, че не е необходимо да бъдат избирани поотделно пет инспектори, отговарящи на изискванията на чл. 42, ал. 3, предложение първо от ЗСВ с най – малко 8 години стаж и пет инспектори, отговарящи на изискването на чл. 42, ал. 3, предложение второ от ЗСВ с най-малко пет години стаж като съдии, прокурори или следователи в звена на съдебната власт на нива окръжен или апелативен съд, върховни съдилища или съответните им прокуратури, както и в окръжна или Националната следствена служба, тъй като от представените дванадесет кандидати за инспектори, единадесет отговарят на изискването на чл. 42, ал. 3 от ЗСВ за наличие на 8 години специализиран стаж и само един кандидат – на изискването на същия член – за пет години специализиран стаж.
  С оглед изискванията на чл. 46 от Закона за съдебната власт Народното събрание следва да проведе поотделно избор за инспектори.
  Във връзка със започването на мандата на избраните инспектори Комисията предлага в проекта на решение на Народното събрание относно избора им да се предвиди, че те встъпват в длъжност в срок до 30 дни от избирането им.
  Въз основа на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да приеме следния проект на Процедурни правила за провеждане на избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет

  Проект !

  ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
  за провеждане на избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет


  1. Последователно представяне на всички кандидати по азбучен ред съгласно приложения списък, според личните имена на кандидатите от вносител на предложението – до 2 мин.
  2. Общо разискване на всички кандидатури.
  3. Възможност за отговор на кандидат, към който е отправен въпрос – до 3 мин.
  4. Гласуването се извършва по азбучен ред, според личните имена на кандидатите за инспектори в Инспектората към ВСС.
  5. Избират се десет инспектори, които отговарят на изискването по чл. 42, ал. 3 от Закона за съдебната власт по приложения списък, подреден по азбучен ред, според личните имена на кандидатите, с отразени изискванията за стаж, съгласно чл. 42, ал. 3 от ЗСВ, приложение към доклада.
  6. За избрани се смятат кандидатите, които са получили най-много гласове при спазване на изискванията на чл. 132а, ал. 3 от Конституцията на Република България и на чл. 46 от Закона за съдебната власт с мнозинство две трети от общия брой народни представители.
  7. В случай, че повече от десет кандидати получат необходимия брой гласове съгласно изискванията на чл. 132а, ал. 3 от Конституцията на Република България и на чл. 46 от Закона за съдебната власт, то измежду кандидатите, получили необходимия, но най - малък равен брой гласове, се провежда балотаж и за избран се смята този, който е получил най – много гласове, но не по-малко две трети от общия брой народни представители.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:


  ИСКРА ФИДОСОВА


  Списък на предложенията за избор на инспектори в Инспектората към ВСС


  1. Албена Йорданова Кузманова – отговаря на изискването на чл. 42, ал.3, предложение второ от ЗСВ – за наличието на 5 год. стаж ;

  2. Албена Кирилова Костова- отговаря на изискването на чл. 42, ал.3, предложение първо от ЗСВ – за наличието на 8 год. стаж;

  3. Весела Стоянова Николова – отговаря на изискването на чл. 42, ал.3, предложение първо от ЗСВ – за наличието на 8 год. стаж;

  4. Захаринка Димитрова Тодорова - отговаря на изискването на чл. 42, ал.3, предложение първо от ЗСВ – за наличието на 8 год. стаж;

  5. Иван Вълков Колев - отговаря на изискването на чл. 42, ал.3, предложение първо от ЗСВ – за наличието на 8 год. стаж;

  6. Любомир Иванов Георгиев - отговаря на изискването на чл. 42, ал.3, предложение първо от ЗСВ – за наличието на 8 год. стаж;

  7. Моника Георгиева Малинова - отговаря на изискването на чл. 42, ал.3, предложение първо от ЗСВ – за наличието на 8 год. стаж;

  8. Петър Илиев Раймундов - отговаря на изискването на чл. 42, ал.3, предложение първо от ЗСВ – за наличието на 8 год. стаж;

  9. Светлана Георгиева Бошнакова - отговаря на изискването на чл. 42, ал.3, предложение първо от ЗСВ – за наличието на 8 год. стаж;

  10. Цони Стоянов Цонев – отговаря на изискването на чл. 42, ал.3, предложение първо от ЗСВ – за наличието на 8 год. стаж;

  11. Юлиана Петкова Кацарова – Чорбаджиева - отговаря на изискването на чл. 42, ал.3, предложение първо от ЗСВ – за наличието на 8 год. стаж;

  12. Янка Стоянова Гочева - отговаря на изискването на чл. 42, ал.3, предложение първо от ЗСВ – за наличието на 8 год. стаж.
  Форма за търсене
  Ключова дума