Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
02/02/2012 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 253-03-16/07.02.2012 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 254–01–9, внесен от нар. пр. Красимир Ципов, Фани Христова и Емил Радев на 25.01.2012 г.

  На свое заседание, проведено на 2 февруари 2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 254–01–9, внесен от нар. пр. Красимир Ципов, Фани Христова и Емил Радев на 25.01.2012 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Пламен Георгиев – заместник-министър на правосъдието, г-жа Галина Тонева – заместник на Главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, г-жа Вероника Имова – съдия във Върховния касационен съд, г-н Борислав Сарафов – административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура и г-н Георги Ушев – председател на специализирания наказателен съд.
  Законопроектът беше представен от вносителя – народния представител Красимир Ципов.
  С внесеният законопроект се предлагат промени, продиктувани от Решение № 10 от 15.11.2011 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 6 от 2011 г. Обединяването на дела за различни престъпления срещу различни лица при наличието на връзка между тях, е законодателно решение, прието в резултат на утвърдената дългогодишна съдебна практика. Същото е насочено към постигане на правна сигурност, когато по две или повече дела е налице цялостно или частично съвпадение на фактите и обстоятелствата, включени в предмета на доказване. С оглед спазването на принципа за обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото и за да се осигури разкриването на обективната истина, както и да се избегне противоречиво тълкуване и създаването на затруднения в практиката по прилагането, се допълва разпоредбата на чл. 411а чрез създаването на нова ал. 6.
  С § 1 от законопроекта се цели постигане на синхронизация между нормата на чл. 353, ал. 5 НПК и чл. 354, ал. 5 НПК. С разпоредбата на чл. 353 се урежда правомощието на касационната инстанция в изключителни случаи, при наличие и останалите посочени в процесуалната норма предпоставки, да реши делото без да го връща за ново разглеждане. В тази хипотеза, при решаване на делото касационният състав разполага и с правомощието на въззивната инстанция. От друга страна в касационното производство по начало съдебно следствие не се провежда. Този принцип е закрепен с нормата на чл. 353, ал.5. За да бъде отстранено каквото и да е противоречие при тълкуване на двете норми, респективно създаване на предпоставки за противоречива съдебна практика е необходимо в нормата на чл. 353, ал. 5 НПК да се въведе изключението от този принцип, като се предвиди, че съдебното следствие ще бъде допустимо само в случаите на чл. 354, ал. 5 НПК, когато касационната инстанция може да упражнява и правомощията на въззивна инстанция.
  С предложението за промяна на § 9 се внася яснота относно упражняването на контролните правомощия на съда върху действията на органите на досъдебното производство, както и за да се избегнат спорове за компетентност и за валидност на извършени процесуални действия.
  Г-н Георгиев изложи становището на Министерство на правосъдието, като подкрепи законопроекта и изрази необходимостта от своевременното му разглеждане и приемане с цел, да се избегне противоречива съдебна практика, като същевременно предложи презициране на § 1.
  Г-жа Тонева също изрази становището на Прокуратурата на Република България, което е в подкрепа на внесения законопроект. Подкрепят се предложените промени, обосновани от необходимостта за преодоляване на възможността от различно тълкуване на текстове и водещо до противоречива съдебна практика. Представено е и становище в Комисията по правни въпроси, в което подробно е изложена обосновката по всеки от параграфите на законопроекта.
  По време на дискусията г-жа Имова взе участие и изтъкна подкрепата на Върховният касационен съд към внесения законопроект, като предлага някои редакционни поправки, които ще спомогнат за по-ясно изразяване на съдържанието му и за по-точно постигане на целите на правното регулиране.
  С § 1се премахва всякакво противоречиво тълкуване на чл. 353, ал. 5 от НПК, въвеждащ изрична забрана за Върховния касационен съд да провежда съдебно следствие. Постига се съответствие със съдържанието на нормата на чл. 353 ал. 5, определяща реда за разглеждане на касационната жалба и протеста в рамките на правомощията на ВКС като контролно-отменителна инстанция, с нормата на чл. 354, ал. 5, предвиждаща изключение от правомощията й, както и реда за тяхното упражняване.
  Предлаганата възможност за обединяване на две или повече дела, свързани помежду си дава възможност за спазване на един от основните принципи в наказателния кодекс – принципа за обективно, всестранно и пълно разследване.
  С предложението в § 3 се урежда въпроса за осъществяване на съдебен контрол върху неприключените досъдебни производства от компетентност на специализирания съд, образувани преди 1 януари 2012 г., което от своя страна води до избягване на противоречива съдебна практика, на спорове за подсъдност, а също така и на затруднения от технически и логистичен характер.
  Предложи прецизиране на текста относно крайния срок на действие, посочен в § 3. Този срок следва да не е „1 януари 2012 г.”, когато вече са в сила и действат правомощията на специализираните съдилища, а датата на изтичането му да е „31 декември 2011 г.”, до когато за съдебния контрол върху висящите до тогава досъдебни производства следва да са компетентни само общите съдилища.
  Подкрепи и предложението за влизане в сила на закона в деня на обнародването му, което ще гарантира избягването на нови предстоящи спорове за подсъдност между съдилищата.
  В края на дискусията г-н Ушев и г-н Сарафов също изразиха подкрепата си към внесения законопроект.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 17 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 254–01–9, внесен от нар. пр. Красимир Ципов, Фани Христова и Емил Радев на 25.01.2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума