Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
16/02/2012 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 253-03-23/17.02.2012 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 254-01-9, внесен от н.пр. Красимир Ципов, Фани Христова и Емил Радев на 25.01.2012 г., приет на първо гласуване на 9 февруари 2012 г.

  Проект!
  ІІ гласуване

  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
  НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
  (Обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г., изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 от 2011 г. на Конституционния съд – бр. 93 от 2011 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 41, ал. 1 след думата „престъпления” се добавя „или”.


  § 1. В чл. 353, ал. 5 след думата „провежда” се поставя запетая и се добавя „освен в случаите на чл. 354, ал. 5”

  Предложение на нар. пр. Красимир Ципов:
  § 1 се изменя така:
  „§ 1. В чл. 353, ал. 5 след думата „провежда” се поставя запетая и се добавя „освен в случаите по чл. 354, ал. 5, изречение второ”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
  § 2. В чл. 353, ал. 5 след думата „провежда” се поставя запетая и се добавя „освен в случаите по чл. 354, ал. 5, изречение второ”.


  § 2. В чл. 411а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 6:
  „(6) На специализирания наказателен съд са подсъдни и делата за престъпления, които имат връзка с делата по ал. 1, 2 и 3. В тези случаи обединеното дело е подсъдно на специализирания наказателен съд.”
  2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

  Предложение на нар. пр. Красимир Ципов:
  В § 2, т. 1 думите „връзка с делата по ал. 1, 2 и 3” се заменят с „връзка с делата за престъпления по ал. 1, 2 или 3”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  § 3. В чл. 411а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 след думата „престъпления” се добавя „или”.
  2. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Когато е повдигнато обвинение за две или повече престъпления, които имат връзка помежду си и някое от тях е от посочените в ал. 1, 2 или 3, делото за всички престъпления е подсъдно на специализирания наказателен съд.”
  3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.


  § 3. В Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс (Обн., ДВ, бр. 13 от 2011 г., изм. бр. 61 от 2011 г.), в § 9, ал. 2 се създава изречение второ: „Съдебният контрол върху тези производства се осъществява от съда, който е бил компетентен до 1 януари 2012 г.”

  Предложение на нар. пр. Красимир Ципов:
  § 3 се изменя така:
  „§ 3. В § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 13 от 2011 г. , изм. бр. 61 от 2011 г.) се създава изречение второ: „Съдебният контрол върху тези производства се осъществява от съда, който е бил компетентен до 31 декември 2011 г.”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. В § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 13 от 2011 г. , изм., бр. 61 от 2011 г.) се създава изречение второ: „Съдебният контрол върху тези производства се осъществява от съда, който е бил компетентен до 31 декември 2011 г.”


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.


  § 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума