Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
29/03/2012 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 253-03-40/03.04.2012 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД във връзка с тръбопроводната система Набуко, № 202–02–9, внесен от Министерски съвет на 15.03.2012 г.

  На свое заседание, проведено на 29 март 2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД във връзка с тръбопроводната система Набуко, № 202–02–9, внесен от Министерски съвет на 15.03.2012 г.
  На заседанието присъстваха представители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – г-н Любомир Петков- началник на отдел в дирекция „Енергийни политики стратегии и проекти” и г-жа Светлана Маринова- началник на отдел в дирекция „Правна”.
  Законопроектът беше представен от името на вносителя от г-н Петков.
  В Турция на 13 юли 2009 г. е подписано Междуправителствено споразумение между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта „Набуко”. То включва задължение за държавите за оказване на подкрепа, създаване и поддържане на благоприятни условия за осъществяване на проекта и предоставяне на компаниите, участващи в неговата реализация. Законът за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта „Набуко“ е приет от Народното събрание на 3 февруари 2010 г. и обнародван в „Държавен вестник”, бр. 12 от 2010 г. Самото Споразумение е обнародвано в „Държавен вестник”, бр. 2 от 2012 г. Междуправителственото споразумение изрично предвижда сключването на Споразумение за подкрепа на проекта с Международното дружество „Набуко” и със съответното национално дружество „Набуко”, чиято цел е подробното разписване на режима на осъществяване на проекта „Набуко” във всяка от държавите.
  Реализацията на проекта на газопровод „Набуко” е основна възможност за диверсификация на газовите доставки за българската страна, която би създала конкурентни предимства за българския енергиен сектор, би осигурила достъпа на Република България и Европейския съюз до значителните газови ресурси на Каспийския регион и Близкия изток и намалила зависимостта от руските доставки на природен газ.
  С решение на Министерски съвет от 28 юли 2010 г. е одобрен проектът на Споразумение за подкрепа на проекта „Набуко” между Република България, „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД и на 8 юни 2011 г. същото е подписано.
  Според чл. 2 от Споразумението за подкрепа, същото подлежи на ратификация и влиза в сила след приключване на ратификационната процедура от държавата.

  След проведената дискусия и обсъждане, единодушно с 19 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД във връзка с тръбопроводната система Набуко, № 202–02–9, внесен от Министерски съвет на 15.03.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума