Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
11/10/2012 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 253-03-113/12.10.2012 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202–01–54, внесен от Министерски съвет на 12.09.2012 г.

  На свое заседание, проведено на 11 октомври 2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за насърчаване на инвестициите, № 202–01–54, внесен от Министерски съвет на 12.09.2012 г.

  На заседанието присъстваха представители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и на Министерство на вътрешните работи.
  Законопроектът беше представен от името на вносителя от г-жа Елена Пищовколева – и.д. директор на Дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
  Същият цели преодоляване на спада в инвестиционната активност в страната в условията на криза с въвеждане на допълнителни възможности за нарастване на инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност и създаване на нови високопроизводителни работни места.
  Предлаганите в мерки следва да бъдат конкурентни в регионален аспект, особено предвид предлаганите стимули от държавите в Централна и Източна Европа, и да отговарят на очакванията на потенциалните инвеститори.
  В законопроекта се предвиждат промени в няколко насоки.
  Първо - оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на проектите и създаване на възможности за дейности по насърчаване на инвестициите на общинско ниво.
  Въвежда се възможността кметът на общината, в която ще се осъществява инвестиционният проект, да издава общински сертификат за инвестиция клас В, чийто праг за сертифициране е по-нисък от минималния за клас Б. По този начин се регламентират по-широки компетенции на кмета за провеждането на проактивна общинска политика за привличане на инвестиции.
  Предвижда се общинските съвети да могат да приемат наредби за насърчаване на инвестиции с общинско значение, с които се определят условията и редът за издаване на сертификат клас В и за прилагане на насърчителните мерки на ниво община.
  Второ - въвеждане на допълнителен критерий за сертифициране за клас инвестиция - брой новоразкрити работни места, като се предвижда с увеличаването на създадената заетост да се намалява изискуемият размер на инвестицията в дълготрайни активи.
  Трето - въвеждане на нова насърчителна мярка за възстановяване на част от задължителните осигурителни плащания от инвеститора в качеството му работодател за определен период от време.
  Тя ще се прилага, след като осигурителните вноски вече са постъпили във фондовете на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса, което ще спомогне за тяхното балансиране.
  Дългосрочният ефект върху държавния бюджет от прилагането на мярката върху държавния бюджет, след разкриването на новите работни места ще се изразява в реални постъпления в републиканския бюджет от дължимия от наетите данък общ доход, от корпоративен данък от дейността на дружествата, а също и от ДДС във връзка с повишеното индивидуално потребление.
  С въвеждането на новата мярка ще се даде възможност на инвеститорите да изберат най-подходящите за проекта стимули, прилагани в рамките на наличния бюджет за насърчаване на инвестициите, като тя ще се прилага приоритетно за проекти във високотехнологични и интензивно базирани на знания дейности на икономиката или в общините с безработица над средната в страната.
  Като ефект от мярката се очаква положително отражение върху икономическия растеж и конкурентоспособността на икономиката от развитието на дейности с висока добавена стойност, както и от повишеното потребление вследствие на генерирани по-високи трудови доходи.
  Въвежда се и допълнителна мярка - възможност чужденци потенциални инвеститори, да придобият право на пребиваване в Република България и българско гражданство във връзка с изпълнявани инвестиционни проекти в страната.
  Предложенията в тях са свързани с разширяване на политиката за насърчаване на инвестициите към създаване на възможности за инвеститори и ключови служители да могат да придобиват: право на продължително/постоянно пребиваване по реда на Закона за чужденците в Република България и българско гражданство по реда на Закона за българското гражданство (ЗБГ) – след оценка на заслугите на лицата в икономическата сфера във връзка с чл. 16 от ЗБГ, чрез разписване на критерии, отнасящи се до осъществени инвестиции и създадена заетост по смисъла на чл. 12 от Закон за насърчаване на инвестициите.
  Очакваните резултати от прилагането на мерките в законопроекта са: възстановяване нивата на преки чуждестранни инвестиции, отчитани в периода преди глобалната икономическа криза; значителен ефект върху икономиката, като се постигне изпълнение на заложените индикатори в стратегически програмни документи; насърчаване на икономическата активност в икономически изоставащи региони и намаляване на регионалните различия в страната и повишаване на ролята на местното самоуправление за провеждане на политиката за насърчаване на инвестициите.
  Входа на дискусията беше подкрепена идеята на законопроекта за усъвършенстване на разпоредбите на закона по отношение привличането на инвестиции.
  Беше отправен въпрос към вносителите защо не е предвиден размер на инвестициите в закона, които трябва да бъдат направени, за да се получи разрешение за пребиваване или за придобиване на българско гражданство. Изказа се опасение, че предвиждането му в подзаконов нормативен акт може да доведе до пораждането на корупционни практики.
  В Закона за българското гражданство в чл. 16 се предвижда, че ако лицето има особени заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта, може да придобие българско гражданство.
  В предложения законопроект няма конкретно разписани критерии за придобиване на българско гражданство, а се предвижда това да стане с подзаконов нормативен акт на министъра на икономиката, енергетиката и туризма при извършвани инвестиции в Република България.
  Така за другите сфери въпросът с критериите за придобиване на българското гражданство не е уреден, което не се споделя като законодателен подход от членовете на Комисия по правни въпроси.
  Изказа се становище, около което се обединиха членовете на Комисията по правни въпроси, че мястото на предлаганата глава ІХ с § 28 не е в този закон и тя трябва да отпадне. Същата трябва да е обект на разглеждане в специалните закони - Закона за чужденците в Република България и Закона за българското гражданство.
  В Закона за българското гражданство трябва да бъде уредена материята за придобиване на българско гражданство, в т.ч. и ясно разписване на критериите за придобиването му, в случай че дадено лице има особени заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта

  След проведената дискусия и обсъждане, с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 7 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202–01–54, внесен от Министерски съвет на 12.09.2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума