Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
11/10/2012 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 253-03-118/16.10.2012 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 202–01–56, внесен от Министерски съвет на 18.09.2012 г.

  На свое заседание, проведено на 11 октомври 2012 г., Комисията по правни въпроси разгледа Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 202–01–56, внесен от Министерски съвет на 18.09.2012 г.

  Законопроект беше представен от името на вносителя от г-жа Албена Михайлова – главен секретар в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
  Направените предложения в законопроекта са продиктувани от последните природни бедствия – наводненията през февруари 2012 г. и сеизмичния трус от 22 май 2012 г. с епицентър в близост до гр. Перник.
  В сега действащата уредба в Закона за държавната собственост е предвидено задължително застраховане на застроените имоти – публична държавна собственост, но в голямата си част обаче застрахователните компании при застраховката за природни бедствия не включват риска от земетресения.
  За решаване на проблема се предлага допълнение в чл. 12, ал. 1 като изрично се предвижда застроените имоти – публична държавна собственост, да се застраховат задължително и срещу природни бедствия и земетресение. В същото време се изключва самоучастието по отношение на задължителните застраховки на застроените имоти – публична държавна собственост, в обхвата на рисковете „природни бедствия” и „земетресение”.
  Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари 2013 г., за да се осигури възможност на организациите на бюджетна издръжка да преструктурират при необходимост разходите си за осигуряване на необходимите средства за застраховане на застроените имоти – публична държавна собственост.
  В хода на дискусията бяха отправени въпроси дали предвижданите застраховки са коментирани със застрахователните компании и бил ли е нормативно определен пакетът от задължителни застраховки.
  Поставен бе и въпрос защо се подхожда по различен начин към публичната държавна и частната държавна собственост по отношение на застраховането. Защо не е предвидено частната държавна собственост да не се застрахова задължително и не е ли удачно, ако частната държавна собственост е отдадена на трето лице да се предвиди механизъм и то да бъде задължено да я застрахова.
  Изказа се опасението, че изричното изписване на застраховките „срещу природни бедствия и земетресение” ще доведат до отпадане на другите, сключвани до момента застраховки, тъй като няма нормативно записан пакет от застраховки.
  Членовете на Комисия по правни въпроси се обединиха около становището, че възприемат идеята за застраховане на държавната собственост, като се предвиди разпоредба в закона, указваща че в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост ще бъдат разписани рисковете срещу, които ще се застрахова държавната собственост.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 16 гласа „за”, без „против” и 2 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 202–01–56, внесен от Министерски съвет на 18.09.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума