Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
11/10/2012 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 253-03-119/16.10.2012 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за отмяна на Закона за защита от дискриминация, № 254–01–88, внесен от нар.пр. Борислав Стоянов и Петър Хлебаров на 21.08.2012 г.

  На свое заседание, проведено на 11 октомври 2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за отмяна на Закона за защита от дискриминация, № 254–01–88, внесен от нар.пр. Борислав Стоянов и Петър Хлебаров на 21.08.2012 г.

  Законопроектът беше представен от вносителя – народният представител Петър Хлебаров.
  Внесено предложение има за цел незабавното закриване на станалата позорно известна с посегателството си върху творчеството на Ботев и Вазов Комисия за защита от дискриминация. Дискриминацията е ясно забранена в редица текстове на Конституцията и законите. Това прави съществуването на специален закон излишно, а функциониралата повече от 8 години Комисията за защита от дискриминация (КЗД), която се назначава по политически принцип и многократно беше използвана от предишното управление за репресии срещу политически противници на властта, доказа систематично с дейността си, че не само не действа за предотвратяване на дискриминацията, но всъщност активно работи за създаването на такава, но срещу българите в собствената им държава. От 2009 г. всички годишни доклади за дейността на КЗД бяха категорично отхвърлени от Народното събрание. Тези факти показват паразитната и вредна същност на КЗД, погълнала 25 милиона от парите на данъкоплатците, ето защо тя трябва да бъде закрита, а създалия я закон – отменен.
  Изказани бяха становища, че законопроектът не следва да бъде подкрепен, защото Законът за защита от дискриминация е важен момент в процеса на сближаване на българското законодателство с международните и европейските стандарти в областта на равенството, равните възможности, равното третиране и предотвратяване и премахване на дискриминацията. С него в са транспонирани Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 година за изменение и допълнение на Директива 76/207/ЕИО за прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и развитие, и условията на труд и Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица, без разлика на расата или етническия произход, изискващи държавите- членки на ЕС да създадат независим орган за утвърждаване на недискриминацията.
  Нов момент в защитата от дискриминацията е учредяването на Комисия за защита от дискриминация като независим специализиран орган за равенство по смисъла на антидискриминационното право на Европейския съюз, създаден и функциониращ в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, Парижките принципи относно статута и функционирането на националните институции за насърчаване и защита на правата на човека и Препоръка № 2 на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността към Съвета на Европа.
  Голяма част от актовете на Комисията са постановени по обществено значими случаи по признаците по чл.4, ал.1 от Закона – възраст, пол, сексуална ориентация, етническа принадлежност, религия, увреждане и множествена дискриминация, както и имат съществен принос за изграждането на ефективна национална антидискриминационна практика.

  Изказано беше и обратно становище, че действията на комисията не са пълноценни, както и създадената практика. Последните й доклади не са прието от Народното събрание и за да се отговори на изискванията на Европейския съюз може да бъде намерен друг механизъм.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 2 гласа „за”, 2 гласа „против” и 14 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за за отмяна на Закона за защита от дискриминация, № 254–01–88, внесен от нар.пр. Борислав Стоянов и Петър Хлебаров на 21.08.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума