Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
24/10/2012

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 253-03-125/30.10.2012 г.
  ОТНОСНО: Изслушване на предложените кандидати за съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание

  На свое заседание, проведено на 24 октомври 2012 г., Комисията по правни въпроси проведе изслушване на предложените кандидати за съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание.
  На заседанието присъства г-жа Кети Маркова – съдия в Конституционния съд.
  Заседанието бе излъчвано в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
  Във връзка с извършена проверка от Главна дирекция «Гражданска регистрация и административно обслужване на населението» към Министерство на регионалното развитие и благоустройството на основание т. 6 от раздел ІІ, на приетите с решение на Народното събрание Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание (Обн. ДВ., бр. 75 от 2012 г.), беше установено че всички кандидати отговарят на изискванията на чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционния съд – относно наличието само на българско гражданство.
  След проверка на постъпилите документи на кандидатите за съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание се констатира, че същите отговарят на изискванията на чл. 147, ал. 3 от Конституцията на Република България и до изслушване бяха допуснати всички предложени кандидати.
  Съгласно приетите Процедурни правила юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации имаха възможност не по-късно от 17.10.2012 г. да представят на комисията по пощата или в електронен вид на e-mail на комисията, становища за кандидатите.
  В Комисията по правни въпроси са постъпили няколко становища – от «Център за изследване на демокрацията», от Нов Български Университет, от фондация «РискМонитор» и от Българско училище за политика «Димитър Паница» - в подкрепа кандидатурата на г-жа Екатирена Михайлова и от Великотърновски университет «Св. Св. Кирил и Методий» - в подкрепа кандидатурата на г-жа Венета Петрова – Марковска.
  В изслушването участваха всички допуснати кандидати, в поредност, определена по азбучен ред според собствените им имена, по списък, неразделна част от процедурните правила и приложение № 1 към доклада.
  Г-н Анастас Анастасов беше представен от един от вносителите на предложението – нар. пр. Цецка Цачева.
  Народният представител Дарин Матов, като един от вносителите представи кандидатурата на г-жа Венета Петрова - Марковска.
  Народният представител Веселин Методиев представи кандидатурата на г-жа Екатерина Михайлова.
  Последната кандидатура - на г-жа Татяна Върбанова беше представена от народния представител Янаки Стоилов.
  В изложението си всеки от кандидатите представи своя опит, професионална биография и вижданията си по тълкувателната роля и практиката на Конституционния съд, както и по отношение произнасянето по искания за установяване на противоконституционност на законите и други актове и споровете за компетентност. Отговори на поставените му от народни представители въпроси.
  Комисията по правни въпроси след проведеното изслушване на кандидатите за съдии в Конституционния съд на Република България изготви доклад от него.
  Всички предложени кандидати отговарят на законовите изисквания, което е видно от представените документи, мотивите на вносителите и постъпилите становища.
  От предоставените документи, кадрови справки и постъпилите становища за нито един от кандидатите не са постъпили дани по определения ред и правила, от които може да се направи преценка, че са поставени под съмнение нравствените и професионалните качества на кандидата. Има постъпил един анонимен сигнал.
  Съгласно т. 4 от раздел ІІ, на приетите с решение на Народното събрание Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание, анонимни становща и сигнали не се разглеждат, какъвто е и сигнала срещу г-жа Марковска. Въпреки това от г-жа Марковска постъпи отговор, който също е публикуван на специализирания сайт в интернет страницата на Народното събрание -«Избор на съдии в Конституционния съд на Република България».
  Има постъпили становища от неправителствения сектор, които са в подкрепа на определени кандидати.
  Народните представители, вносители на предложенията представяха квалификацията, опита и професионалните качества на кандидатите.
  Осигурена е възможност проведеното изслушване да бъде директно излъчвано чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание. От него е публикуван и подробен стенографски протокол на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание: www.parliament.bg/bg/сс и на сайта на Комисията по правни въпроси.
  Тази публичност и прозрачност на проведеното изслушване позволяват на народните представители да се запознаят в детайли с предложените кандидати, техните виждания по тълкувателната роля и практиката на Конституционния съд, както и по отношение произнасянето по искания за установяване на противоконституционност на законите и други актове и споровете за компетентност, както и да формират мнение за тяхното представяне с оглед предстоящия избор на 31 октомври 2012 г.
  От предложените четири кандидатури, следва да бъдат избрани двама съдии в Конституционния съд от квотата на Народното събрание. Съгласноо приетите процедурни правила за избор на съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание, за избрани се смятат тези двама кандидати, които са получили най-много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители. В случай, че повече от двама кандидати, получили необходимия брой гласове, имат равен резултат, измежду кандидатите, с най - малък равен брой гласове, се провежда балотаж. За избран, съответно избрани, до запълване на пълния брой на местата от квотата на Народното събрание, се считат тези, които са получили най – много гласове, с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители. При необходимост се провежда трето гласуване при същите условия.

  Комисията по правни въпроси с 18 гласа «за», без «против» и «въздържал се» предлага на Народното събрание кандидатурите за съдии в Конституционния съд на Република България да бъдат подложени на обсъждане и последователно гласуване, както и проекти за решения за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание, приложение № 2.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:


  ИСКРА ФИДОСОВА

  Приложение № 1

  Списък на предложените кандидати за съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание

  1. Анастас Василев Анастасов
  2. Венета Петрова Петрова – Марковска
  3. Екатерина Иванова Михайлова
  4. Татяна Пенева Върбанова

  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ
  за избор на съдия в Конституционния съд на
  Република България


  Народното събрание на основание чл. 147, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционния съд

  РЕШИ:

  Избира Анастас Василев Анастасов за съдия в Конституционния съд на Република България.


  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ
  за избор на съдия в Конституционния съд на
  Република България


  Народното събрание на основание чл. 147, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционния съд

  РЕШИ:

  Избира Венета Петрова Петрова – Марковска за съдия в Конституционния съд на Република България.


  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ
  за избор на съдия в Конституционния съд на
  Република България


  Народното събрание на основание чл. 147, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционния съд

  РЕШИ:

  Избира Екатерина Иванова Михайлова за съдия в Конституционния съд на Република България.


  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ
  за избор на съдия в Конституционния съд на
  Република България


  Народното събрание на основание чл. 147, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционния съд

  РЕШИ:

  Избира Татяна Пенева Върбанова за съдия в Конституционния съд на Република България.


  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
  Форма за търсене
  Ключова дума