Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
21/11/2012 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 253-03-136/27.11.2012 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 202-01-56, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2012 г., приет на първо гласуване на 18 октомври 2012 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за допълнение на Закона за държавната собственост

  (Обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от
  1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., Решение № 7 от 2001 г. на Конституционния съд - бр. 38 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45 и 82 от 2012 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 12 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „се застраховат” се поставя запетая и се добавя „включително срещу природни бедствия и земетресение”.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Не се допуска самоучастие при задължителното застраховане на имотите по ал. 1 срещу рисковете „природни бедствия” и „земетресение”.

  Предложение на нар.пр. Искра Фидосова:
  В § 1 относно чл. 12 се правят следните допълнения:
  „§ 1. В чл. 12 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) В правилника за прилагане на закона се определят рисковете, срещу които се застраховат имотите- публична държавна собственост.
  (4) Не се допуска самоучастие при задължителното застраховане на имотите срещу рисковете, определени по реда на ал. 3.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя по т. 2 и го подкрепя по принцип по т. 1.
  Комисията предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 12 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) В правилника за прилагане на закона се определят рисковете, срещу които се застраховат имотите - публична държавна собственост.
  (4) Не се допуска самоучастие при задължителното застраховане на имотите срещу рисковете, определени по реда на ал. 3.”
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Предложение на нар.пр. Искра Фидосова:
  Наименованието „Заключителна разпоредба” да се замени със „Заключителни разпоредби”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението на закона да се измени така:
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Предложение на нар.пр. Искра Фидосова:
  1. Да се създаде се нов § 2:
  „§2. В Закона за устройство на територията (Обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77 и 82 от 2012 г.) В § 5 от допълнителните разпоредби т. 63 се изменя така:
  „63. “Специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната” са имотите, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна, или със сигурността и отбраната на страната.”

  2. Досегашният § 2 става § 3.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  „§ 2. В Закона за устройство на територията (Обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77 и 82 от 2012 г.) в § 5 от допълнителните разпоредби т. 63 се изменя така:
  „63. “Специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната” са имотите, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна, или със сигурността и отбраната на страната.”

  § 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  § 3. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г., с изключение на § 2, който влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума