Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
23/01/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-4/24.01.2013 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”, № 202–01–80, внесен от Министерски съвет на 27.11.2012 г.

  На свое заседание, проведено на 23 януари 2013 г. г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”, № 202–01–80, внесен от Министерски съвет на 27.11.2012 г.

  На заседанието присъстваха представители на министерството на вътрешните работи и на министерството на отбраната.
  Законопроектът беше представен от името на вносителите от г-н Герги Кръстев – съветник на премиера на Република България.
  Проектът на Закон за Държавна агенция „Разузнаване" се внася за разглеждане и приемане от Народното събрание в съответствие с управленската програма на Правителството на европейското развитие на България.
  В законопроекта е регламентирана цялостно разузнавателната дейност в Република България с изключение на военноразузнавателната, която се предлага да бъде регламентирана със Закона за военното разузнаване.
  Определено е институционалното място на Държавна агенция „Разузнаване" в системата на изпълнителната власт чрез нейното непосредствено подчиняване на Министерския съвет и е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
  В законопроекта е дадено определение на понятието „разузнавателна информация", като са изброени сферите на дейност на агенцията, в които тя събира такава информация и осъществява разузнавателни операции. Изрично е посочено, че на Държавна агенция „Разузнаване" не се поставят задачи от вътрешнополитически характер.
  В допълнителната разпоредба са дадени определения и на други понятия, които са от значение за прилагането на закона.
  В законопроекта подробно се регламентирани функциите и дейностите, които агенцията осъществява за изпълнение на поставените й задачи.
  Предвижда се Министерския съвет да определя условията и реда за придобиване на движима и недвижима собственост за осъществяване на функциите и дейностите на агенцията, както и да прави предложение до президента за назначаване на генералния директор, в назначаване на неговите заместници, в утвърждаване на годишен план и приемане на годишен доклад за дейността на агенцията.
  Разписани са основните методи и средства, които агенцията прилага и използва за изпълнение на дейностите, като е отчетно прилагането им на територията на страната ни и извън нея.
  Регламентирано е сътрудничеството с разузнавателни органи на други държави и структури в НАТО и ЕС. Изрично е посочено, че агенцията участва в дейността на разузнавателните общности на НАТО и ЕС.
  Законопроектът за Държавна агенция „Разузнаване" подробно и цялостно регламентира нейното устройство и управление.
  Предлага се да бъде въведена нова фигура за българското разузнаване - инспекторът. Предлага се той да бъде на пряко подчинение на председателя, но да се назначава от министър-председателя и да има възможност да докладва на него в случай на разпореждане от председателя конкретна проверка да бъде спряна или да не бъде започната. Цялостната дейност по извършване на проверките ще бъде регламентирана с акт на Министерския съвет.
  В проекта на закон се предлага да бъдат въведени някои ограничения при работа с личните данни предвид особеностите на разузнавателната дейност в интерес на националната сигурност.
  Предложени са и някои ограничения, които касаят прилагането на разпоредбите за финансов контрол само по отношение на особените разходи, свързани с провеждането на дейности за изпълнение на основните задачи на агенцията чрез подготовка и провеждане на специфични за разузнаването дейности.
  Регламентирани са общите правила за взаимодействие с органи и ведомства, при което да не се позволи разкриване на интереса на агенцията.
  В проекта на закон цялостно е регламентиран статутът на служителите, изискванията за постъпване на служба, за изпълнението й, за възнагражденията, осигуряването и дисциплинарната отговорност на служителите.
  Регламентирани са отчетността и контролът. Посочени са ограничения по отношение на информацията, която може да бъде предоставяна при осъществяване на парламентарния контрол, от който са изключени данни относно организацията, средствата и способите при изпълнение на специалните задачи, осъществени чрез оперативно-разузнавателна дейност, и за служители и лица, които сътрудничат на агенцията.
  В Преходните и заключителните разпоредби са предвидени разпоредби, гарантиращи приемствеността между Националната разузнавателна служба и Държавна агенция „Разузнаване" във вътрешен план и по отношение на мястото на институцията в други закони.
  Финансовите и други средства за изпълнението на закона ще се осигуряват от бюджета на Държавна агенция „Разузнаване" и от бюджетите на другите държавни органи, на които се възлагат отговорности.
  Предлаганият законопроект обхваща дейности от изключителна национална компетентност и не засяга правото на Европейския съюз.
  В хода на дискусията народните представители приветстваха внасянето на законопроекта, но бяха поставени въпроси и беше обърнато внимание на предвидения различен статут на служителите – служители по специалния закон и по Закона за държавния служител и смесването им в едни и същи текстове.
  Акцентира се, че в законопроекта не са предвидени разпоредби, които да регламентират административнонаказателната отговорност и диференциацията на нарушенията.
  Посочи се, че в разпоредбите, уреждащи имуществената отговорност на служителите трябва да бъде отчетена спецификата на тяхната дейност, както и че в много от случаите действат при условията на неизбежна отбрана.


  След проведената дискусия и обсъждане, с 12 гласа „за”, без „против” и 6 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”, № 202–01–80, внесен от Министерски съвет на 27.11.2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума