Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
24/01/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-10/25.01.2013 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, № 202–01–84, внесен от Министерски съвет на 13.12.2012 г.

  На свое заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, № 202–01–84, внесен от Министерски съвет на 13.12.2012 г.

  Законопроектът беше представен от името на вносителя от г-н Красимир Вълчев – главен секретар в министерството на образованието, младежта и науката.
  През 2010 г. стартира студентското кредитиране в Република България след приемането на Закона за кредитиране на студенти и докторанти. През изминалия период беше проследено функционирането на системата за кредитиране по ЗКСД и се направи анализ на постигнатите резултати.
  На проведено заседание на Националния съвет за кредитиране на студенти и докторанти бяха обсъдени и одобрени предложения за изменение и допълнение на закона. Причините, налагащи промени в закона, са установени при анализ на резултатите от неговото прилагане, като предложените законодателни промени целят решаването на възникнали в процеса на работа казуси и отстраняването на констатирани несъвършенства.
  Целта на законопроекта е да се усъвършенства системата за студентско кредитиране в Република България, в резултат на което да се увеличи броят на отпуснатите кредити по закона и да се разшири достъпът до висше образование, което е национална цел, заложена в Националната програма за реформи на Република България (2012-2020) в изпълнение на Стратегията на Европейския съюз „Европа 2020“.
  Предложенията целят и усъвършенстване на реда за осъществяване на вземанията на държавата срещу кредитополучателите, възникнали при прилагането на Закона за кредитиране на студенти и докторанти.
  С предложените изменения и допълнения не се променят финансовите параметри и институционалният обхват на Закона за кредитиране на студенти и докторанти.
  Със законопроекта се предвиждат и промени в Закона за Националната агенция за приходите, целта на които е да се гарантира реализирането на вземанията на държавата срещу нередовните кредитополучатели по Закона за кредитиране на студенти и докторанти.
  В хода на дискусията беше обсъдена разпоредбата на §1, т.1, буква „б” относно изменението на чл.5, ал.1, т.2. Предлаганата редакция е неточна, тъй като издръжката е понятие, което се свързва с определен срок, а раждането и осиновяването са еднократно действие, за което съгласно чл.2, ал.1, т.2 от Закона за семейни помощи за деца се дължи еднократна парична помощ за раждане на дете. От друга страна в чл.5, ал. 2 изрично е посочено, че правото на кредит за издръжка, за периода на обучение на студента или докторанта, възниква след раждане или основяване на дете, поради което не е налице необходимост от изменение на разпоредбата на чл. 5, ал.1, т.2 и се предложи да отпадне.
  Постъпили са и предложения от банките, участващи в системата на кредитиране на студентите и докторантите относно предвиденото изменение и допълнение на § 5, с цел уреждане на начина на възстановяване на извършените от страна на всяка банка разноски за издаването на изпълнителен лист по реда на чл. 417 и чл.418 от Гражданския процесуален кодекс, тъй като съгласно предложенията обхвата на държавната гаранция покрива само непогасените главница и лихва.
  В тази връзка се предложи да се обсъди възможността за допълнение на разпоредбата на чл. 7, ал. 2, която урежда съдържанието на типовия договор, уреждащ правата и задълженията на държавата и на банките във връзка с участието в системата за кредитиране на студентите и докторантите с държавна финансова подкрепа, като бъдат включени и направените разноски в заповедното производство за снабдяване с изпълнителен лист.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 6 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, № 202–01–84, внесен от Министерски съвет на 13.12.2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума