Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
07/02/2013 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н Д О К Л А Д
  Вх. № 353-03-18/08.02.2013 г.
  към доклад вх. № 253-03-140 от 11 декември 2012 г. за второ гласуване на общия законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 253-03-88 от 5 септември 2012 г.
  Проект! Второ гласуване

  Комисията предлага да се създаде § 2а:
  § 2а. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Организационно-техническата подготовка на изборите” се заменят с “Организационно-техническата подготовка и обезпечаване на изборите, включително с техника и консумативи”.
  2. В ал. 2, изречение второ думите „организационно-техническата подготовка на изборите” се заменят с „ал. 1“.


  Комисията предлага да се създаде § 4а:
  § 4а. Създава се чл. 20а:
  „Присъствие на наблюдатели
  Чл. 20а. На заседанията на избирателните комисии могат да присъстват наблюдатели. Наблюдатели могат да присъстват и при получаването на изборните книжа и материали по чл. 187, при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 233, ал. 7 и по чл. 242, ал. 7, включително и при въвеждането на данните от протоколите на секционните избирателни комисии по чл. 233, ал. 4 и чл. 242, ал. 4.”


  Комисията предлага да се създаде § 5а:
  § 5а. Създава се чл. 21а:
  "Печат на секционните избирателни комисии при избори за членове на Европейския парламент
  Чл. 21а. Секционните избирателни комисии при избори за членове на Европейския парламент от Република България имат печат, с който подпечатват ксерокопията от подписания протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция."


  § 10. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 накрая се добавя „и приема вътрешни правила за организацията на дейността си”;
  б) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „осигурява създаването на интернет страница на районните избирателни комисии и общинските избирателни комисии”;
  в) точка 3 се изменя така:
  “3. издава методически указания за работата на избирателните комисии по прилагане на този кодекс не по-късно от назначаването им и провежда обучение на районните и общинските избирателни комисии не по-късно от 7 /10/ дни от назначаването им, а на членовете на секционните избирателни комисии извън страната преди заминаването им”;
  г) точка 12 се отменя;
  д) в т. 22 след думите „решенията си” се добавя „стенографските протоколи от заседанията си”, а след думата „изборите” се поставя запетая и се добавя „сканираните и получените по електронен път екземпляри от протоколите на районните и общинските избирателни комисии”;
  е) създават се т. 22а и 22б:
  „22а. излъчва заседанията си в реално време на интернет страницата на комисията;
  22б. води и поддържа актуален списък на лицата с избирателни права по данни от регистъра на населението - Национална база данни "Население", като се осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер;”.


  Вариант І на т. 2
  2. В ал. 7 преди цифрата „5“ се добавя „4“, а след цифрата „6“ се добавя „16“.

  Вариант ІІ на т. 2
  2 2. В ал. 7 изречение първо се изменя така: “Решенията на Централната избирателна комисия, с изключение на тези по ал. 8, могат да се обжалват пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок от три дни от обявяването им.”

  Предложение на нар.пр. Я. Янев и гр.нар.пр.:
  Към § 10:
  1. Буква „г" от точка 1 отпада.
  2. Вариант II на точка 2 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на нар.пр. Хр. Бисеров, М. Метин и Ч. Казак:
  В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 22 придобива следната редакция:
  „22. поддържа интернет страница, на която публикува решенията си, пълните протоколи от заседанията си с отразяване на начина на гласуване на членовете на ЦИК, методическите указания, сканираните протоколи от РИК и ОИК, предварителните и окончателните резултати от изборите, други документи и данни и излъчва онлайн заседанията си.
  2. В ал. 2, т. 1 отпада изразът „по актуализирани прогнозни данни, предоставени от Националния статистически институт”.
  3. В ал. 7 след думите „по ал.1, т. 5, 6, 21, 26 и 29” се добавя „и по ал.2, т. 1”.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 3 и го подкрепя по принцип по т. 1 и 2.


  Предложение на нар.пр. Георги Анастасов:
  В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава нова б. „г”, а останалите букви се преномерират:
  г) в т. 8 в края се добавя ново изречение: „Забавата се счита за мълчалив отказ от произнасяне и в тези случаи се прилага чл. 26, ал. 8.”
  2. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Решенията по ал. 1, т. 10, 11, 12 и 13, ал.2, т. 5 и 6, ал. 3, т. 4 и 5, ал.4, т. 6 и 7 и ал.5, т. 2, и мълчаливият отказ от произнасяне по чл.26, ал.1, т. 8, включително отказите за регистрация, могат да се обжалват пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването им.Централната избирателна комисия изпраща жалбата на съда незабавно.Върховният административен съд разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 24 часа от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица.Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.С решението си съдът налага глоба на председателя на ЦИК за неизпълнение на задължението му по закон.”
  3. Създава се ал. 11:
  „(11) Към Централната избирателна комисия всяка партия, коалиция или инициативен комитет, които нямат представител в ЦИК могат да регистрират по един застъпник, които могат да присъстват на заседанията на комисията без право на глас и да се подписват на протоколите, както и да вписват в тях свои мнения, възражения и препоръки и да получават заверени преписи от същите.”
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на нар.пр. М. Михайлов:
  § 10. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думите „и приема вътрешни правила за организацията на дейността си" да се сложи запетая и да се добавят думите „приема процедурни правила, по които ЦИК разглежда и се произнася по жалби срещу решения и действия на избирателните комисии, процедурни правила за разглеждане на жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания и изборния процес.";
  б) в т. 8 накрая да се постави запетая и да се добавят думите: „ЦИК поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, който позволява проследяване на движението им и решенията по тях, чрез страницата на комисията.";
  в) в т. 22 след думите „стенографските протоколи от заседанията си" се постави запетая и да се добавят думите „предварително се обявява дневният ред на заседанията на ЦИК";
  г) в т. 22а след думите „излъчва заседанията си в
  реално време на интернет страницата на комисията" се добавят думите „и съхранява архив от записите на заседанията".
  2. В ал. 7 изречение първо се изменя така: "Решенията на Централната избирателна комисия, с изключение на тези по ал. 8, могат да се обжалват пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок от 5 дни от обявяването им."
  3. Създава се ал. 11:
  „(11) ЦИК се произнася по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания и изборния процес, подадени от граждани, наблюдатели, застъпници и участници в изборите."

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, букви „б” и „в” и не го подкрепя в останалата част.

  Предложение на нар.пр. П. Хлебаров :
  § 10. В чл.26 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова ал.9 със следния текст:
  „(9)Решенията на Централната избирателна комисия извън посочените в ал.7 и 8 на настоящия член могат да бъдат обжалвани пред Административен съд София-град чрез Централната избирателна комисия в срок до седем дни от съобщаването им. Централната избирателна комисия изпраща жалбата на съда незабавно.Административният съд София-град разглежда жалбата и се произнася в срок до седем дни от получаването йв открито заседание с призоваване на жалбоподателя, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица."
  б) създава се нова ал. 10 със следния текст:
  „(10) Решенията и определенията на Административния съд София-град могат да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд в срок до три дни от съобщаването им чрез Административния съд София-град, който изпраща жалбата, съответно частната жалба, на Върховния административен съд незабавно. Върховният административен съд разглежда жалбата и се произнася в срок до седем дни от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица.Върховният административен съд разглежда частната жалба и се произнася в срок до три дни от получаването й в закрито заседание.Решенията и определенията на Върховния административен съд се обявяват незабавно и не подлежат на обжалване."
  в) алинеи 9 и 10 стават съответно алинеи 11 и 12."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар.пр. М. Манолова и гр.нар.пр.:
  В § 10 относно чл. 26:
  а) в т. 1 относно ал. 1 буква „е" да се измени така:
  ,,е) създават се т. 22а, 22б, 22в и 22г:
  „22а. излъчва заседанията си в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително обявява дневния си ред;
  22б. създава и поддържа електронен публичен регистър на жалбите, подадени до комисията и решенията по тях;
  22в. произнася се по жалби за нарушения на изборния процес, подадени от застъпници, наблюдатели и други участници в изборите;
  22г. води и поддържа актуален списък на лицата с избирателни права по данни от регистъра на населението - Национална база данни "Население", като се осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер;".
  б) да се създаде нова т. 2:
  "2. В ал. 2, т. 1 думите "актуализирани прогнозни данни, предоставени от Националния статистически институт на база резултатите от последното преброяване на населението" да се заменят с "данни, предоставени от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството";
  в) точка 2 да стане т. 3.
  Комисията не подкрепя предложението относно т. 22в на буква „а” и по буква „б” и го подкрепя по принцип в останалата част.

  Предложение на нар.пр. И.Фидосова, Кр. Ципов, Е. Радев и Д. Лазаров:
  В § 10, чл. 26:
  a) в ал. 1:
  аа) да се създаде нова буква „д”:
  „д) създават се т. 13а и 13б:
  „13а. регистрира застъпниците извън страната на кандидатските листи на политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети не по късно от три дни преди изборния ден и им издава удостоверения, в които се посочва номера на избирателната секция, в която ще упражняват правата си по този кодекс;
  13б. води регистър на застъпниците извън страната по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си;”;
  бб) букви „д” и „е” стават съответно букви „е” и „ж”;
  вв) създава се буква „з”:
  „з) в т. 26 след думата „ден” се добавя „регистрира наблюдателите за всеки вид избор, включително при нови и частични избори”;
  б) в ал. 4:
  аа) създава се т. 1а:
  „1а. при поискване от компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз извършва проверка на обстоятелствата, посочени в декларациите на българските граждани, подадени в съответната държава, и изпраща информацията до 5 работни дни от получаване на искането;
  бб), т. 2 накрая се добавя „не по-късно от 60 дни преди изборния ден”;
  в) в ал. 5:
  аа) в т. 3 накрая се добавя „не по-късно от 60 дни преди изборния ден”;
  бб) създава се т. 3а:
  „3а. при поискване от компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз извършва проверка на обстоятелствата, посочени в декларациите на българските граждани, подадени в съответната държава, и изпраща информацията до 5 работни дни от получаване на искането;”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя по т. 1, буква „г” и по Вариант І и ІІ на т. 2, подкрепя го в останалата част и предлага следната редакция на § 10, който става § 7:
  § 7. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 накрая се добавя „и приема правилник за организацията на дейността си”;
  б) в т. 2 се създава изречение второ: „Осигурява създаването на интернет страница на районните избирателни комисии и общинските избирателни комисии.”;
  в) точка 3 се изменя така:
  “3. издава методически указания за работата на избирателните комисии по прилагане на този кодекс не по-късно от 60 дни преди изборния ден; провежда обучение на районните и общинските избирателни комисии не по-късно от 15 дни от назначаването им и на членовете на секционните избирателни комисии извън страната преди заминаването им;”
  г) в точка 7 накрая се добавя „и на членовете на комисиите по чл. 233, ал. 7 и чл. 242, ал. 7”;
  д) в т. 8 думата „разглежда” се заменя с „е длъжна да разглежда всички”;
  е) създават се т. 13а и 13б:
  „13а. регистрира застъпниците извън страната на кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети до изборния ден и им издава удостоверения, в които се посочва номера на избирателната секция, в която ще упражняват правата си в изборния ден;
  13б. води регистър на застъпниците извън страната по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си;”
  ж) в т. 16 след думите „при избори за“ се добавя „народни представители, за“;
  з) в т. 17 думите „номерата на бюлетините“ се заменят с „поредните номера в бюлетината“;
  и) създават се т. 21а и 21б:
  „21а. води регистър на социологическите агенции по чл. 137б, който публикува на интернет страницата си;
  21б. води регистър на наблюдателите по чл. 101б, който публикува на интернет страницата си;”
  к) в т. 22 след думите „решенията си” се добавя „стенографските протоколи от заседанията си”, а след думата „изборите” се поставя запетая и се добавя „сканираните и получените по електронен път екземпляри от протоколите на секционните избирателни комисии, районните и общинските избирателни комисии”;
  л) създават се т. 22а, 22б и 22в:
  „22а. излъчва заседанията си в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително обявява проект за дневния си ред;
  22б. създава и поддържа електронен публичен регистър на жалбите, подадени до комисията и решенията по тях;
  22в. води и поддържа постоянно актуален списък на лицата с избирателни права по данни от регистъра на населението - Национална база данни "Население", като се осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер;"
  м) в т. 25 се създава изречение второ: „Разяснителната кампания започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите във връзка с изборите.“;
  н) в т. 26 след думата „ден” се добавя „регистрира наблюдателите - неправителствени организации и техните членове или изрично упълномощени представители, за всеки вид избор, включително при нови и частични избори”;
  о) в т. 35 думите „при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове“ се заличават;
  п) в т. 36 думите „20.00 часа” се заменят с „21.00 часа”.
  2. В ал. 2, т. 1 думите „актуализирани прогнозни” се заличават.
  3. В ал. 4:
  а) създава се т. 1а:
  „1а. при поискване от компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз извършва проверка на обстоятелствата, посочени в декларациите на българските граждани, подадени в съответната държава, и изпраща информацията до 5 работни дни от получаване на искането;“
  б) в т. 2 се създава изречение второ: „Разяснителната кампания започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз във връзка с изборите.“
  4. В ал. 5:
  а) в т. 3 накрая се създава изречение второ: „Разяснителната кампания започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз във връзка с изборите.“;
  б) създава се т. 3а:
  „3а. при поискване от компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз извършва проверка на обстоятелствата, посочени в декларациите на българските граждани, подадени в съответната държава, и изпраща информацията до 5 работни дни от получаване на искането;”.
  5. В ал. 6 след думата „обявяват” се добавя „незабавно”.
  6. В ал. 7 думите „ал. 1, т. 5, 6, 21, 26 и 29” се заменят с „ал. 1, т. 5, 6, 21, 26, 27, 29, 39 и 40”.
  7. В ал. 8 думите „и 13” се заменят с „13 и 13а”.  Комисията предлага да се създаде нов § 8:
  § 8. В глава втора, раздел ІІ се създава чл. 26а:
  „Администрация на Централната избирателна комисия
  Чл. 26а. (1) Дейността на Централната избирателна комисия се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с правилника по чл. 26, ал. 1, т. 1.
  (2) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда. Броят на служителите може да бъде до две трети от броя на членовете на Централната избирателна комисия.
  (3) Административното ръководство на администрацията на Централната избирателна комисия се осигурява от главeн секретар.
  (4) При условия и по ред, определени с правилника по чл. 26, ал. 1, т. 1 главният секретар осъществява правомощията по служебното и трудовото правоотношение със служителите в администрацията, разпорежда се, контролира движението на средствата по бюджета на комисията и сключва договори от името на комисията. При отсъствие на главния секретар, за всеки конкретен случай неговите функции се изпълняват от определен от председателя на Централната избирателна комисия служител.
  (5) За администрацията на комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този кодекс.”


  Предложение на нар. пр. П. Хлебаров :
  Създава се нов § 10а. със следното съдържание:
  „§ 10а. В чл. 28 алинеи 5 и 6 се отменят."
  Предложението е оттеглено.


  Комисията предлага да се създаде § 8а:
  § 8а. В чл. 28, ал. 3 след думите „ал. 2” се добавя „и на ръководството на комисията”.


  § 11. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:

  Вариант І по буква „а”
  а) точка 10 се изменя така:
  “10. регистрира застъпници на кандидатските листи и им издава удостоверения, регистрира пълномощниците на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети; броят на пълномощниците е не повече от една втора от броят на избирателните секции на територията на изборния район”;

  Вариант ІІ по буква „а”
  а) в т. 10 думата „кандидатите” се заменя с „кандидатските листи на политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети”, а след думата „удостоверения” се поставя запетая и се добавя „в които се посочва номера на избирателната секция, в която ще упражняват правата си по този кодекс”;

  б)създава се т.10а:
  „10а. води регистър на застъпниците по кандидатски листи при изборите за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България, който публикува на интернет страницата си;”;
  в) създава се т. 16а:
  „16а. в срока по т. 16 сканира и изпраща в Централната избирателна комисия протокола си с данните от гласуването в изборния район (района);“
  г)създава се т. 20:
  „20. поддържа интернет страница, в която публикува решенията си, протоколите от заседанията си и други документи и данни.”.
  2. В ал. 2 изречение първо накрая се добавя „и чрез публикуване на интернет страницата си ”.
  3. В ал. 3 думите „не подлежи на обжалване” се заменят с „подлежи на обжалване пред съответния административен съд в тридневен срок от обявяването му. Административният съд се произнася в тридневен срок в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, районната избирателна комисия и заинтересованите лица и решението му е окончателно, освен когато се обжалва отказ или заличаване на регистрация по ал.1, т. 7, 8 и 9. В последния случай решението на административния съд подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл.26, ал. 7.”
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) При обжалване на решенията на общинската избирателна комисия сроковете по Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат.”

  Предложение на нар.пр. Я. Янев и гр.нар.пр.:
  Към §11:
  1. Вариант I на буква „а" от точка 1 отпада.
  2. Буква „б" на точка 1 отпада и букви „в" и „г" стават съответно букви „б" и „в".
  3. В досегашната буква „г" (станала буква „в") на точка 1, в текста на т. 20 накрая се поставя точка и запетая и се добавят думите „публикуването се извършва не по-късно от 24 часа от издаването на съответния документ.”
  4. Точка 3 отпада.
  5. Точка 4 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1, 2 и 5 и го подкрепя по принцип в останалата част.


  Предложение на нар.пр. Хр. Бисеров, М. Метин и Ч. Казак:
  В § 11 се добавя следния текст:
  В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) Създават се нови т. 17 и 18:
  „17. поддържа интернет страница, на която публикува решенията си, пълните протоколи от заседанията си с отразяване на начина на гласуване на членовете на РИК, методическите указания, сканираните протоколи от СИК, протокола с окончателните резултати от изборите в района и други документи и данни и задължително излъчва онлайн заседанията си;
  18. предоставя на всеки член на РИК екземпляр от протокола, подписан от всички членове на комисията и подпечатан с печата й;”
  б) в сегашната т. 17 изразът „извлечение от протокола с резултатите от гласуването в района” се заменя с израза „екземпляр от протокола, подписан от всички членове на комисията и подпечатан с печата на комисията”.
  в) Следващите точки се преномерират.
  2. В ал. 2 след думите „се помещава” се поставя запетая и се добавя „и чрез публикуване на интернет страницата на РИК.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар.пр. П. Хлебаров :
  В § 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 3. със следното съдържание:
  „3. В ал.З в края на изречението точката се заменя със запетая и се добавя „освен по отношение на решенията на районната избирателна комисия за отказ за регистрация по чл.97, ал.12 и чл. 111, ал.3 когато Централната избирателна комисия потвърди решението за отказ, което решение на Централната избирателна комисия може да бъде обжалвано по реда на чл.26, ал.8."
  2. Точките 3 и 4 се преномерират и стават съответно т. 4 и т. 5.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на нар.пр. М. Манолова и гр.нар.пр.:
  В § 11, чл. 29:
  а) в т. 1:
  аа) във Вариант I, буква "а" изречение второ се изменя така: "общият брой на пълномощниците на политическа партия, коалиция от партии и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район";
  бб) в буква "б" след думата "застъпниците" се добавя „и на пълномощниците по т. 10";
  вв) в буква "г" се създават т. 21 и 22:
  "21. създава и поддържа електронен публичен регистър на жалбите, подадени до комисията и решенията по тях;
  22. произнася се по жалби за нарушения на изборния процес, подадени от застъпници, наблюдатели и други участници в изборите.";
  б) точка 3 се изменя така:
  "3. В ал. 3 думите "не подлежи на обжалване" се заменят с "подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл.26, ал. 8."
  Комисията не подкрепя предложението за т. 22 в буква „а”, подбуква „вв” и по буква „б” и го подкрепя в останалата част.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя по т. 3, подкрепя го по принцип в останалата част и предлага следната редакция на § 11, който става § 9:
  § 9. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 10 думата „кандидатите” се заменя с „кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети до изборния ден”, а след думата „удостоверения” се поставя запетая и се добавя „в които се посочва номерът на избирателната секция, в която ще упражняват правата си в изборния ден”;
  б) създава се т. 10а:
  „10а. води регистър на застъпниците по кандидатски листи при изборите за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България, който публикува на интернет страницата си;”
  в) в т. 11 думите „на бюлетините“ се заменят с „в бюлетината“;
  г) в т. 13 думите „за народни представители и“, думите „при избори за президент и вицепрезидент на републиката“ и думите „извлечения и“ се заличават;
  д) в т. 15 думата „разглежда” се заменя с „е длъжна да разглежда всички”;
  е) създава се т. 16а:
  „16а. в срока по т. 16 сканира и изпраща в Централната избирателна комисия протокола си с данните от гласуването в изборния район (района) и го публикува на интернет страницата си;“
  ж) точка 17 се изменя така:
  "17. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите ксерокопие от подписания протокол с резултатите от гласуването в изборния район (района), подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря;"
  з) създават се т. 20, 21, 22 и 23:
  „20. излъчва заседанията си в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително обявява проект за дневния си ред;
  21. поддържа интернет страница, в която публикува решенията си и протоколите от заседанията си;
  22. сканира и публикува на интернет страницата си протоколите на секционните избирателни комисии не по-късно от 48 часа от края на изборния ден и ги изпраща в Централната избирателна комисия;
  23. създава и поддържа електронен публичен регистър на жалбите, подадени до комисията и решенията по тях.”
  2. В ал. 2, изречение първо думите „в деня на приемането им”се заменят с „незабавно” и накрая се добавя „и чрез публикуване на интернет страницата си ”.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Решенията на районната избирателна комисия по ал. 1, т. 2, 3 и 10 могат да се обжалват в срок до три дни от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване. Решенията на районната избирателна комисия по ал. 1, т. 7, 8 и 9, включително отказите за регистрация, могат да се обжалват в срок до три дни от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.”
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) При обжалване на решенията на районната избирателна комисия сроковете по Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат.”

  Предложение на нар. пр. П. Хлебаров :
  Създава се нов § 11а. със следното съдържание:
  „§ 11a. В чл.31 се правят следните изменения:
  а)в точка 4 на алинея 2 цифрата „ 19" се заменя с цифрата „31”.
  б) алинеи 5 и 6 се отменят."
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията предлага да се създаде § 9а:
  § 9а. В чл. 31, ал. 3 след думите „ал. 2” се добавя „и на ръководството на комисията”.


  § 12. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:

  Вариант І на буква „а”
  а) точка 19 се изменя така:
  “19. регистрира застъпниците на кандидатските листи за общински съветници и кметове и им издава удостоверения, регистрира пълномощниците на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети; броят на пълномощниците е не повече от една втора от броят на избирателните секции на територията на изборния район;”

  Вариант ІІ на буква „а”
  а) в т. 19 думата „кандидатите за общински съветници и кметове” се заменят с „кандидатските листи за общински съветници и кметове на политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети”, а след думата „удостоверения” се поставя запетая и се добавя „в които се посочва номера на избирателната секция, в която ще упражняват правата по този кодекс”;
  б) създава се т.19а:
  „19а. води регистър на застъпниците по кандидатски листи при изборите за общински съветници и кметове;”;
  в) създава се т. 21а:
  „21а. в срока по т. 21 сканира и изпраща в Централната избирателна комисия протоколите си за избор на общински съветници, кмет на общината и кметството;“;
  г) създава се т. 28:
  „28. поддържа интернет страница, в която публикува решенията си, протоколите от заседанията си и други документи и данни.”.
  2. В ал. 2, изречение първо накрая се добавя „и чрез публикуване на интернет страницата си ”.
  3. В ал. 3 думите „не подлежи на обжалване” се заменят с „подлежи на обжалване пред съответния административен съд в тридневен срок от обявяването му.Административният съд се произнася в тридневен срок в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, общинската избирателна комисия и заинтересованите лица и решението му е окончателно, освен когато се обжалва отказ или заличаване на регистрация по ал.1, т. 14 и 16.В последния случай решението на административния съд подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл.26, ал. 7.”
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) При обжалване на решенията на общинската избирателна комисия сроковете по Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат.”


  Предложение на нар.пр. Я. Янев и гр.нар.пр.:
  Към § 12:
  1. Вариант I на буква „а" от точка 1 отпада.
  2. Буква „б" на точка 1 отпада и букви „в" и „г" стават съответно букви „б" и „в".
  3. В досегашната буква „г" (станала буква „в") на точка 1, в текста на т. 28 накрая се поставя точка и запетая и се добавят думите „публикуването се извършва не по-късно от 24 часа от издаването на съответния документ."
  4. Точка 3 отпада.
  5. Точка 4 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1, 2 и 5 и го подкрепя по принцип в останалата част.


  Предложение на нар.пр. Хр. Бисеров, М. Метин и Ч. Казак:
  В § 12 се добавя следния текст:
  В чл. 33, ал. 2 след думите „се помещава” се поставя запетая и се добавя „и чрез публикуване на интернет страницата на общината”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар.пр. П. Хлебаров :
  В § 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 3 със следното съдържание:
  „3. В 33, ал.3 точката в края на изречението се заменя със запетая и се добавя, „освен по отношение на решенията на общинската избирателна комисия за отказ за регистрация по чл.95, ал.7, чл.97, ал.12 и чл.127, ал.3, когато Централната избирателна комисия потвърди решението за отказ, което решение на Централната избирателна комисия може да бъде обжалвано по реда на чл.2б, ал.8.”
  2. Точките 3 и 4 се преномерират и стават съответно т. 4 и т. 5.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар.пр. М. Манолова и гр.нар.пр.:
  В § 12, чл. 33:
  а) в т. 1:
  аа) във Вариант I, буква "а" изречение второ се изменя така: "общият брой на пълномощниците на политическа партия, коалиция от партии и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район";
  бб) в буква "б" след думата "застъпниците" се добавя „и на пълномощниците по т. 19";
  вв) в буква се създаватт. 29 и 30:
  "29. създава и поддържа електронен публичен регистър на жалбите, подадени до комисията и решенията по тях;
  30. произнася се по жалби за нарушения на изборния процес, подадени от застъпници, наблюдатели и други участници в изборите.";
  б) точка 3 се изменя така:
  "3. В ал. 3 думите "не подлежи на обжалване" се заменят с "подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл.26, ал. 8."

  Комисията не подкрепя предложението за т. 30 в буква „а”, подбуква „вв” и по буква „б” и го подкрепя по принцип в останалата част.

  Предложение на нар.пр. И.Фидосова, Кр. Ципов, Е. Радев и Д. Лазаров:
  В § 12, чл.33, ал. 1, в буква “б“, т. 19а накрая се добавя “който публикува на интернет страницата си“;
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя по т. 3, подкрепя го по принцип в останалата част и предлага следната редакция на § 12, който става § 11:
  § 11. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 11 думите „извлечения и“ се заличават;
  б) в точка 13 думата „разглежда” се заменя с „е длъжна да разглежда всички”;
  в) в т. 19 думата „кандидатите за общински съветници и кметове” се заменят с „кандидатските листи за общински съветници и кметове на политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети до изборния ден”, а след думата „удостоверения” се поставя запетая и се добавя „в които се посочва номера на избирателната секция, в която ще упражняват правата си в изборния ден”;
  г) създава се т. 19а:
  „19а. води регистър на застъпниците по кандидатски листи при изборите за общински съветници и кметове, който публикува на интернет страницата си;“
  д) в т. 20 думите „20.00 часа” се заменят с „21.00 часа”;
  е) създава се т. 21а:
  „21а. в срока по т. 21 сканира и изпраща в Централната избирателна комисия протоколите си за избор на общински съветници, кмет на общината и кметството и ги публикува на интернет страницата си;“
  ж) точка 22 се изменя така:
  "22. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в изборния район, подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря;"
  з) създават се т. 28, 29 и 30:
  „28. поддържа интернет страница, в която публикува решенията си и протоколите от заседанията си;
  29. сканира и публикува на интернет страницата си протоколите на секционните избирателни комисии не по-късно от 48 часа от края на изборния ден и ги изпраща в Централната избирателна комисия;
  30. създава и поддържа електронен публичен регистър на жалбите, подадени до комисията и решенията по тях.”
  2. В ал. 2, изречение първо думите „в деня на приемането им”се заменят с „незабавно” и накрая се добавя „и чрез публикуване на интернет страницата си ”.
  3. В ал. 3 в изречение първо след думите „общинската избирателна комисия” се добавя „с изключение на тези по изречение второ” и се създава изречение второ: „Решенията на общинската избирателна комисия по ал. 1, т. 14, 15 и 16, включително отказите за регистрация, могат да се обжалват в срок до три дни от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.”
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) При обжалване на решенията на общинската избирателна комисия сроковете по Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат.”  Предложение на нар. пр. Хр. Бисеров, М. Метин и Ч. Казак:
  Създава се нов § 12а:
  В чл. 36, ал. 4 се създава ново изречение: „Решението на районната или общинската избирателна комисия може да се обжалва пред Централната избирателна комисия, която се произнася незабавно.
  Комисията не подкрепя предложението.  Комисията предлага да се създаде нов § 12:
  § 12. В чл. 36, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 4 думите „за народни представители и” се заличават.
  2. Точка 8 се изменя така:
  „8. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря".


  Комисията предлага да се създаде § 12а:
  § 12а. В чл. 39, ал. 1 т. 9 се изменя така:
  „9. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря".


  § 24. В чл. 74, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2, числото “100” се заменя с “20”.
  2. Създава се т. 3:
  “3. по преценка на ръководителя на дипломатическото или консулското представителство.”

  Предложение на нар. пр. П. Хлебаров :
  В § 24 се правят следните изменения и допълнения:
  ,,§ 24. Създава се нова т. 1 със следното съдържание:
  1. В чл.74 се правят следните изменения:
  а)създава се нова ал.2 със следния текст:
  „(2) Секции извън страната се образуват само в държавите-членки на Европейския съюз.";
  б) навсякъде в чл.74 след думата „държава" се поставя тире и се добавя думата„членка";
  в) алинеи 2, 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 3, 4. 5 и 6;
  г) точка 4 на алинея 2, която става алинея 3 се отменя;
  д) текстът „при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държавите-членки на Европейския съюз." от точка 2 на алинея 4, която става алинея 5, се отменя.
  2. Точките 1 и 2 стават съответно т. 2 и т. 3."
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на нар. пр. Е. Михайлова :
  § 24. В чл. 74 се създава ал. 6:
  „(6) Решенията по чл. 74 се обжалват пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването им, която се произнася в срок от 24 часа. Решенията на Централната избирателна комисия могат да се обжалват пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок от три дни от обявяването им.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 18а:
  § 18а. В чл. 74, ал. 4, т. 1 и 2 числото „25“ се заменя с „30“.


  Предложение на нар.пр. И.Фидосова, Кр. Ципов, Е. Радев и Д. Лазаров:
  Да се създаде § 29а:
  § 29а.Създава се чл. 101б:
  „Чл. 101б. (1) Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите членове на неправителствени организации въз основа на заявление, към което се прилага списък с имената и единния граждански номер на упълномощените членове на организацията.
  (2) Заявлението и списъкът се подписват и предават в Централната избирателна комисия от представляващия съответната неправителствена организация или от изрично упълномощено от него лице. Когато заявлението и списъкът се подават от упълномощено лице се представя и съответното пълномощно.
  (3) Централната избирателна комисия регистрира наблюдатели и въз основа на искане от Министерството на външните работи, към което се прилага списък с имената им.
  (4) Списъкът с имената на представителите, съответно упълномощените членове на организациите, регистрирани като наблюдатели се публикува на интернет страницата на комисията при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
  (5) Наблюдателят представя удостоверението си на секционната избирателна комисия, която проверява данните в него и ги вписва в списъка за вписване на наблюдателите.Този списък се подписва от председателя и секретаря.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 26:
  § 26. Създава се чл. 101б:
  „Наблюдатели
  Чл. 101б. (1) Централната избирателна комисия регистрира до изборния ден наблюдателите - членове или изрично упълномощени представители на регистрираните неправителствени организации, въз основа на заявление, към което се прилага списък с имената, единния граждански номер и пълномощните на упълномощените членове или на изрично упълномощените представители на организацията.
  (2) Заявлението и списъкът се подписват и предават в Централната избирателна комисия от представляващия съответната регистрирана неправителствена организация или от изрично упълномощено от него лице. Когато заявлението и списъкът се подават от упълномощено лице се представя и съответното пълномощно.
  (3) Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една регистрирана неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната.
  (4) Централната избирателна комисия регистрира като наблюдатели и чуждестранни представители въз основа на искане от Министерството на външните работи, към което се прилага списък с имената им.
  (5) Списъкът с имената на представителите, съответно упълномощените членове или изрично упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели, се публикува на интернет страницата на комисията при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
  (6) Наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Наблюдателят представя удостоверението си на секционната избирателна комисия, която проверява данните в него и ги вписва в списъка за вписване на наблюдателите. Този списък се подписва от председателя и секретаря.
  (7) В случаите по чл. 20а от регистрираните като наблюдатели за съответния вид избор български неправителствени организации може да присъства не повече от по един наблюдател.
  (8) Наблюдателите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън одобрените от Централната избирателна комисия, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се обжалва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно.
  (9) За дейността си наблюдателите не могат да получават възнаграждение от партии, коалиции от партии, инициативни комитети и техните кандидати.“


  § 51. В чл. 187 правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 6а:
  „6а. формуляр на списък за вписване на застъпниците;”.
  2. В ал. 2 в текста преди т. 1 след цифрата „6” се добавя „6а”.
  3. В ал. 3 след цифрата „6” се добавя „6а”.

  Предложение на нар.пр. М. Манолова и гр.нар.пр.:
  В § 51, чл. 187:
  а)в ал. 1:
  аа) в т. 2 думите „бюлетини за гласуване" се заменят е „кочани с бюлетини за гласуване";
  бб) точки 3 и 14 се отменят;
  б) създава се ал. 6:
  „(6) При получаването на изборните книжа и материали могат да присъстват и наблюдатели".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на нар.пр. И.Фидосова, Кр. Ципов, Е. Радев и Д. Лазаров:
  В § 51,чл. 187, в т. 1 се създават т. 6б и 6в:
  „6б. формуляр на списък за вписване на представителите на партии, коалиции от партии и инициативни комитети;
  6в. формуляр на списък за вписване на наблюдателите;”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 50:
  § 50. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 след думата „гласуване" се добавя „или кочани с бюлетини за гласуване в зависимост от вида избори";
  б) в т. 3 думите „за народни представители и“ се заличават;
  в) създават се т. 6а, 6б, 6в и 6г:
  „6а. формуляр на списък за вписване на застъпниците;
  6б. формуляр на списък за вписване на представителите на партии, коалиции от партии и инициативни комитети;
  6в. формуляр на списък за вписване на наблюдателите;
  6г. формуляр на списък на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор;“
  г) в т. 9 думите „за народни представители и“ се заличават;
  д) в т. 10 думите „извлечения и“ се заличават;
  е) в т. 11 думите „при избори за президент и вицепрезидент на републиката и при избори за общински съветници и кметове“ се заличават;
  ж) в т. 14 думите „за народни представители и“ се заличават;
  з) създава се т. 14а:
  „14а. отличителните знаци на членовете на секционните избирателни комисии по чл. 192а;”;
  и) точка 15 се изменя така:
  „15. техника и консумативи и други помощни и технически материали.“
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 след цифрата „6” се добавя „6а, 6б, 6в, 6г”, а след числото „14“ се добавя „14а“;
  б) в т. 2 думите „при избори за президент и вицепрезидент на републиката и при избори за общински съветници и кметове“ се заличават.
  3. В ал. 3 след цифрата „6” се добавя „6а, 6б, 6в, 6г”, а след числото „14“ се добавя „14а“.


  Предложение на нар.пр. М. Манолова и гр.нар.пр.:
  Да се създаде § 57а:
  § 57а. В чл. 199, ал. 1 след думите „получаването й" се добавя „и се подписва от председателя и секретаря на комисията".
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията предлага да се създаде § 60а:
  § 60а. В чл. 199, ал. 4 след думата “самоличност“ се добавя “включително удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3“.


  Предложение на нар.пр. М. Манолова и гр.нар.пр.:
  Да се създаде § 57б:
  § 57б. В чл. 200, ал. 1 след думите „получаването им" се добавя „и се подписват от председателя и секретаря на комисията".
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията предлага да се създаде § 60б:
  § 60б. В чл. 200, ал. 4 след думите “документите си“ се добавя “включително удостоверението по чл. 195, ал. 1“.


  Предложение на нар.пр. Хр. Бисеров, М. Метин и Ч. Казак:
  Създава се § 63а:
  В чл. 212 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.6 изразът „извлечение от протокола” се заменя с израза „екземпляр от протокола, подписан от всички членове на комисията и подпечатан с печата на комисията”
  2. Създава се нова ал. 7:
  “(7) Екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия, подписан от всички членове на комисията и подпечатан с печата на комисията, се предоставя на всеки член на секционната избирателна комисия.
  3. Алинея 7 става ал. 8. Изразът „извлечение от протокола” се заменя с израза „екземпляр от протокола, подписан от всички членове на комисията и подпечатан с печат на комисията”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар.пр. М. Манолова и гр.нар.пр.:
  Да се създаде § 63а:
  § 63а. В чл. 212, ал. 7 се създава изречение второ: "Извлечението се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия и се подпечатва с печата на комисията."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Комисията предлага да се създаде нов § 66:
  § 66. В чл. 212 се правя следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „за народни представители и“ се заличават.
  2. В ал. 6 думите „Извлечение от протокола” се заменят с „Четвъртият екземпляр от протокола за съответния вид избор".
  3. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Членовете на секционните избирателни комисии, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор, подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в районната, съответно общинската избирателна комисия. Подписаният протокол се ксерокопира в избирателната секция. Имената и единният граждански номер на лицето, получило ксерокопието се вписват от секционната избирателна комисия в списъка на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.”


  Предложение на нар. пр. М. Манолова и гр.нар.пр.:
  Да се създаде § 70в:
  §70в. В чл. 233 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 се създават изречение второ и трето: „В този случай бюлетините се транспортират от общинската, съответно районните администрации до районната избирателна комисия в присъствието на членовете на секционната избирателна комисия по чл. 230, ал. 1 и се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи. След преброяването на гласовете бюлетините се транспортират по реда на изречение второ до общинската, съответно районната администрация и се предават на комисията по ал. 7."
  2. Алинея 7 се изменя така:
  "(7) Преди приемане на протокола от районната избирателна комисия бюлетините и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 230, ал. 1 в съответната общинска администрация, а в градовете с районно деление в съответните районни администрации, на комисия в състав, определен по реда на чл. 35. В състава на комисията се включва и представител на общинската, съответно районната администрация. При предаването на бюлетините и останалите книжа и материали могат да присъстват и наблюдатели."
  3. В ал. 8 навсякъде думите "екземплярът от протокола, предназначен за областната администрация" се заличават, а думите "областния управител" се заменят с "кмета на общината, съответно от кмета на района".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Хр. Бисеров, М. Метин и Ч. Казак:
  Създава се § 70а:
  В чл. 233, ал. 6 се създава ново изречение второ: “Окончателно приетият от районната избирателна комисия протокол на секционната избирателна комисия се сканира и се публикува незабавно на интернет страницата на комисията.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 29.


  Комисията предлага да се създаде § 80а:
  § 80а. В чл. 233, ал. 6, изречение второ думата „извлеченията“ се заменя с „екземпляра“.  Предложение на нар. пр. М. Манолова и гр.нар.пр.:
  Да се създаде § 70г:
  § 70г. В чл. 239, ал. 2 се създава изречение второ: "Извлечението се подписва от всички членове на районната избирателна комисия и се подпечатва с печата на комисията."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Комисията предлага да се създаде нов § 83:
  § 83. В чл. 239 се правя следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така: „Получаване на подписано и подпечатано ксерокопие от подписания протокол на комисията“.
  2. В ал. 1 думата „Извлечение” се заменя с „Третият екземпляр”.
  3. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Членовете на районната избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават ксерокопие от подписания протокол по чл. 235, ал. 1, подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в Централната избирателна комисия. Подписаният протокол се ксерокопира в районната избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на лицето, получило ксерокопието се вписват от районната избирателна комисия в списък на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол, по образец утвърден от Централната избирателна комисия, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.”


  Предложение на нар. пр. М. Манолова и гр.нар.пр.:
  Да се създаде § 70д:
  § 70д. В чл. 242 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 се създават изречение второ и трето: „В този случай
  бюлетините се транспортират от общинската, съответно районните
  администрации до общинската избирателна комисия в присъствието на
  членовете на секционната избирателна комисия по чл. 231, ал. 1 и се
  охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи. След преброяването на гласовете бюлетините се транспортират по реда на изречение второ до общинската, съответно районната администрация и се предават на комисията по ал. 7."
  2. Алинея 7 се изменя така:
  "(7) Преди приемане на протоколите от общинската избирателна комисия бюлетините и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 231, ал. 1 в общинската, администрация, а в градовете с районно деление в съответните районни администрации, на комисия в състав, определен по реда на чл. 35. В състава на комисията се включва и представител на общинската, съответно районната администрация. При предаването на бюлетините и останалите книжа и материали могат да присъстват и наблюдатели."
  3. В ал. 8 навсякъде думите '"екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация" се заличават, а след думите "кмета на общината" се добавя "съответно от кмета на района".
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на нар. пр. Хр. Бисеров, М. Метин и Ч. Казак:
  Създава се § 70б:
  В чл. 242, ал. 6 се създава ново изречение второ: “Окончателно приетият от общинската избирателна комисия протокол на секционната избирателна комисия се сканира и се публикува незабавно на интернет страницата на общината.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 33.

  Комисията предлага да се създаде § 83а:
  § 83а. В чл. 242, ал. 6, изречение второ думата „извлеченията“ се заменя с „екземплярите“.


  Предложение на нар. пр. М. Манолова и гр.нар.пр.:
  Да се създаде § 71а:
  § 71а. В чл. 248, ал. 2 се създава изречение второ: "Извлечението се подписва от всички членове на общинската избирателна комисия и се подпечатва с печата на комисията."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Комисията предлага да се създаде нов § 86:
  § 86. В чл. 248 се правя следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така: „Получаване на подписано и подпечатано ксерокопие от подписаните протоколина комисията“.
  2. В ал. 1 думата „Извлечение” се заменя с „Третият екземпляр”.
  3. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Членовете на общинската избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават ксерокопие от подписаните протоколи по чл. 243, ал. 1, подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в Централната избирателна комисия. Подписаният протокол се ксерокопира в общинската избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на лицето, получило ксерокопието се вписват от общинската избирателна комисия в списък на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор, по образец утвърден от Централната избирателна комисия, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.”


  § 75. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3:
  а) в изречение първо след думите “а коалициите от партии се регистрират” се добавя “и Централната избирателна комисия извършва промени в състава на регистрираните и допуснати до участие в съответния избор коалиции”;
  б) създава се изречение трето: “Централната избирателна комисия незабавно регистрира/допуска до участие в съответния избор партия в случаите, когато отказът за регистрацията й е отменен от Върховния административен съд, но не по-късно от 40 дни преди изборния ден.”
  2. Създава се нова т.4:
  “4. Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва проверката по чл. 90, ал. 1 не по-късно от 42 дни преди изборния ден;”.
  3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
  4. Създават се нови т. 8 и 9:
  “8. Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието предоставя на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството данни, за лицата изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци съответно 40 и 15 дни преди изборния ден;
  9. кметът на общината определя не по-късно от 40 дни преди изборния ден местата по чл.54 ал.1 и уведомява за това общинската избирателна комисия;”.
  5. Досегашната т. 7 става т. 10.
  6. Създават се нова т. 11 и т. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19:
  “11. промените, настъпили в състава на коалиция от партии, се отразяват в регистъра на Централната избирателна комисия не по-късно от 35 дни преди изборния ден по реда на чл. 92, ал. 4;
  12. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията от партии не по-късно от 35 дни преди изборния ден партиите, които са напуснали състава й;
  13. партия напуснала състава на регистрирана в Централната избирателна комисия коалиция от партии не по-късно от 35 дни преди изборния ден може да участва в изборите самостоятелно при спазване на реда по чл. 92, ал. 6;
  14. инициативните комитети представят в общинската избирателна комисия заявление за регистрация не по-късно от 35 дни преди изборния, подписано от всички членове на инициативния комитет;
  15. в срок не по-късно от 35 дни преди изборния ден кметовете на общини изпращат на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък с адресите на избирателните секции и уведомяват общинската избирателна комисия;
  16. подписката по чл. 125, ал. 1 се предава на общинската избирателна комисия при спазване изискванията на чл. 125, ал. 4 не по-късно от 30 дни преди изборния ден; проверката по чл. 125, ал. 4, се извършва не по-късно от 28 дни преди изборния ден;
  17. общинската избирателна комисия изпраща в Централната избирателна комисия за проверка по чл. 26, ал. 1, т. 33 предложение второ, списък с данните на регистрираните кандидати не по-късно от 29 дни преди изборния ден;
  18. поредните номера на партиите, коалициите от партии и независимите кандидати в бюлетините се определят чрез жребий, проведен по реда на чл. 173, ал. 1 не по-късно от 30 дни преди изборния ден;
  19. общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен по реда на чл. 146, ал. 3, определя реда за представяне на кандидатите в различните форми на предизборната кампания по радио и телевизионните центрове не по-късно от 30 дни преди изборния ден;”
  7. Досегашните т. 8, 9, 10 и 11 стават съответно т. 20, 21, 22 и 23.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 75, който става § 90:
  § 90. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 10 думите „организационно-техническата подготовка на частичните избори“ се заменят с „организационно-техническата подготовка и обезпечаване на частичните избори, включително с техника и консумативи”.
  2. Създава се т. 12:
  „12. сроковете, предвидени в кодекса, свързани с подготовката и произвеждането на изборите, се прилагат съответно на сроковете, посочени в т. 1-11.“


  Комисията предлага да се създаде § 91а:
  § 91а. В чл. 287 думите „организационно-техническата подготовка на новите избори“ се заменят с „организационно-техническата подготовка и обезпечаване на новите избори, включително с техника и консумативи”.


  Комисията предлага да се създаде § 95а:
  § 95а. Създават се чл. 296а и 296б:
  „Отказ за предоставяне на ксерокопие
  Чл. 296а. (1) Председател, заместник-председател или секретар на секционна избирателна комисия, който откаже да предостави ксерокопие от подписания протокол по чл. 212, ал. 7 или откаже да подпише ксерокопието, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.
  (2) Председател, заместник-председател или секретар на районна, съответно общинска избирателна комисия, който откаже да предостави ксерокопие от подписания протокол по чл. 239, ал. 2, съответно от подписаните протоколи по чл. 248, ал. 2 или откаже да подпише ксерокопието, се наказва с глоба от 800 до 3000 лв.

  Неизпълнение на задължение за публикуване на протоколи
  Чл. 296б. Председател на районна, съответно общинска избирателна комисия, който не публикува на интернет страницата на комисията сканираните протоколи на секционните избирателни комисии, както и сканираните протоколи на районната, съответно общинската избирателна комисия, се наказва с глоба от 800 до 3000 лв.“


  § 81. В чл. 300, който става чл. 301 думите „и чл. 299” се заличават.

  Предложение на нар. пр. Я. Янев и гр.нар.пр.:
  § 81 придобива следния вид:
  § 81. В чл. 300 думите „чл. 288 - 298" се заменят с „чл. 288 – 298б".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар. пр. М. Манолова и гр.нар.пр.:
  В § 81, чл. 300:
  а) в ал. 1 след числото "297" да се добави "чл. 298а";
  б) в ал. 2, т. 2 думите "и чл. 296, ал. 1" се заменят с "чл. 296, ал. 1 и чл.
  298а".
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 81, който става § 97:
  § 97. В чл. 300 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „чл. 288“ се добавя „288а, 288б, 289а“.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 след думите „чл. 296, ал. 2“ се добавя „чл. 296а, ал. 2, чл. 296б“;
  б) в т. 2 след думата „общината“ се добавя „чл. 288а, 288б, 289а“, а думите „и чл. 296, ал. 1“ се заменят с „чл. 296, ал. 1 и чл. 296а, ал. 1“.


  § 87. (1) При произвеждане на частични избори за кметове на общини, в случай, че общината е с население до 30 000 избиратели, се създава преброителна комисия, която да извърши преброяването на гласовете.
  (2) Централната избирателна комисия назначава преброителната комисия по предложение на областния управител, направено не по-късно от 30 дни преди изборния ден, след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Преброителната комисия се назначава не по-късно от 25 дни преди изборния ден при условията и по реда на чл. 30 и 31. Броят на членовете на преброителната комисия е равен на броя на членовете на общинската избирателна комисия. Разпоредбите на кодекса относно общинските избирателни комисии се прилагат и за преброителната комисия.
  (3) Централната избирателна комисия:
  1. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на преброителната комисия и приема решения, свързани с прилагането на този параграф;
  2. определя реда за преброяване на гласовете и за организиране на работата на преброителната комисия, включително за назначаването на преброители в преброителната комисия, както и утвърждава образците на документите на преброителната комисия не по-късно от 20 дни преди изборния ден; при преброяването на гласовете могат да присъстват лицата по чл. 210;
  3. предоставя на участниците в изборите на технически носител резултатите от гласуването за съответните видове избори и ги публикува в интернет; публикува резултатите от протокола на преброителната комисия в специален бюлетин, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден;
  4. предава в Националния архивен фонд един екземпляр от протокола на преброителната комисия.
  (4) Общинската избирателна комисия:
  1. провежда обучението на преброителите в преброителната комисия;
  2. снабдява преброителната комисия с формуляри на протокола за резултатите от гласуването; фабричните номера на протокола се вписват в протокол за предаването и приемането; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протокола, това обстоятелство се описва;
  3. предава на Централната избирателна комисия протокола на преброителната комисия.
  (5) Преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от общинската избирателна комисия изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 11, 12, 13 и 15, както и:
  1. формуляри на протокола за протичане на изборния ден; фабричните номера на протокола се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протокола, това обстоятелство се описва;
  2. формуляри на извлечения и чернови на протокола за протичане на изборния ден;
  3. пломби за еднократна употреба.
  (6) При откриване на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на книжата и материалите по ал. 5, изправността на избирателната урна и дали тя е празна. След проверката урната се затваря с пломби за еднократна употреба и се запечатва с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията. При включване на втора избирателна урна тя се затваря и запечатва с пломби за еднократна употреба и с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола за протичане на изборния ден.
  (7) В протокола на секционната избирателна комисия се вписват данните по чл. 213.
  (8) Пломбираните избирателни урни, както и екземплярите от протокола за протичане на изборния ден за общинската и Централната избирателна комисия се предават от председателя или заместник-председателя, секретаря и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии, на преброителната комисия. Протоколът на секционната избирателна комисия се предава в общинската избирателна комисия неразпластен. При транспортиране до преброителната комисия избирателните урни се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи.
  (9) При приемане на протокола за протичане на изборния ден и избирателните урни от секционната избирателна комисия преброителната комисия сверява фабричния номер на протокола с номера на протокола, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали, както и проверява целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни.
  (10) Преброителната комисия отваря избирателните урни на съответната секционна избирателна комисия и проверява дали съдържанието им съответства на данните, вписани в протокола за протичане на изборния ден на секционната избирателна комисия. Когато преброителната комисия установи очевидни фактически грешки в протокола, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8.
  (11) При приемане на протокола преброителната комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протокола. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 поставят тази разписка до извлеченията от протокола.
  (12) След приемане на протокола от преброителната комисия екземплярите от протокола, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация по реда на чл. 242, ал. 7 и 8.
  (13) След отваряне на всички избирателни урни, предадени от секционните избирателни комисии, и извършване на проверката по ал. 10 преброителната комисия изважда бюлетините от всички избирателните урни, смесва ги и преброява гласовете, подадени за всеки вид избор.
  (14) Преброителната комисия установява резултатите от гласуването и съставя протокол за избор на кмет на общината по реда на глава десета, раздел IV.
  (15) Преброителната комисия предава протокола по реда на чл. 231 и 242.
  (16) Въз основа на данните от протокола на преброителната комисия общинската избирателна комисия определя резултата от изборите и съставя протокол за избор на кмет на общината по реда на глава единадесета, раздел II.
  (17) Когато данните, вписани в протокола на секционната избирателна комисия, не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричния номер на получения и предадения протокол от секционната избирателна комисия, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 200 лв. Когато целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни е нарушена, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 5000 лв. За нарушението преброителната комисия незабавно уведомява общинската избирателна комисия. Актовете за установяване на нарушението се съставят от общинската избирателна комисия, а наказателните постановления се издават от областния управител по реда на чл. 300.
  (18) За неуредените в този параграф въпроси се прилагат разпоредбите на кодекса.


  Предложение на нар.пр. Я. Янев и гр.нар.пр.:
  Към § 87:
  Създава се нова ал.19 със следното съдържание:
  „(19) Разпоредбите на този параграф не се прилагат за частични избори, за които към датата на влизане на закона в сила има издаден и обнародван указ на президента на републиката за насрочването им."
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар.пр. М. Манолова и гр.нар.пр.:
  В § 87 ал. 12 да се измени така:
  „(12) Преди приемане на протокола от преброителната комисия бюлетините и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация, а в градовете с районно деление в съответните районни администрации, по реда на чл. 242, ал. 7 и 8. При предаването на бюлетините и останалите книжа и материали могат да присъстват и наблюдатели."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предллага следната редакция на § 87, който става § 101:
  § 101. (1) При произвеждане на частични избори за кметове на общини, когато общината е с население до 30 000 избиратели, се създава преброителна комисия, която да извърши преброяването на гласовете.
  (2) Централната избирателна комисия назначава преброителната комисия по предложение на областния управител, направено не по-късно от 30 дни преди изборния ден, след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Преброителната комисия се назначава не по-късно от 25 дни преди изборния ден при условията и по реда на чл. 30 и 31. Броят на членовете на преброителната комисия е равен на броя на членовете на общинската избирателна комисия. Разпоредбите на кодекса относно общинските избирателни комисии се прилагат и за преброителната комисия.
  (3) Централната избирателна комисия:
  1. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на преброителната комисия и приема решения, свързани с прилагането на този параграф;
  2. определя реда за преброяване на гласовете и за организиране на работата на преброителната комисия, както и утвърждава образците на документите на преброителната комисия не по-късно от 20 дни преди изборния ден; при преброяването на гласовете могат да присъстват лицата по чл. 210;
  3. предоставя на участниците в изборите на технически носител резултата от гласуването за кмет на общината и го публикува в интернет; публикува резултата от протокола на преброителната комисия в специален бюлетин, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден;
  4. предава в Националния архивен фонд един екземпляр от протокола на преброителната комисия.
  (4) Общинската избирателна комисия:
  1. снабдява преброителната комисия с формуляри на протокола за резултатите от гласуването; фабричните номера на протокола се вписват в протокол за предаването и приемането; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протокола, това обстоятелство се описва;
  2. предава на Централната избирателна комисия протокола на преброителната комисия.
  (5) Преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от общинската избирателна комисия изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 7, 11, 12, 13, 14а и 15, както и:
  1. формуляри на протокола за протичане на изборния ден; фабричните номера на протокола се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протокола, това обстоятелство се описва;
  2. формуляри на извлечения и чернови на протокола за протичане на изборния ден;
  3. пломби за еднократна употреба.
  (6) При откриване на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на книжата и материалите по ал. 5, изправността на избирателната урна и дали тя е празна. След проверката урната се затваря с пломби за еднократна употреба и се запечатва с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията. При включване на втора избирателна урна тя се затваря и запечатва с пломби за еднократна употреба и с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола за протичане на изборния ден.
  (7) В протокола на секционната избирателна комисия се вписват данните по чл. 213.
  (8) Пломбираните избирателни урни, както и екземплярите от протокола за протичане на изборния ден за общинската и Централната избирателна комисия се предават от председателя или заместник-председателя, секретаря и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии, на преброителната комисия. Протоколът на секционната избирателна комисия се предава в общинската избирателна комисия неразпластен. При транспортиране до преброителната комисия избирателните урни се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи.
  (9) При приемане на протокола за протичане на изборния ден и на избирателните урни от секционната избирателна комисия, преброителната комисия сверява фабричния номер на протокола с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали, както и проверява целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни.
  (10) Преброителната комисия отваря избирателните урни на съответната секционна избирателна комисия и проверява дали съдържанието им съответства на данните, вписани в протокола за протичане на изборния ден на секционната избирателна комисия. Когато преброителната комисия установи очевидни фактически грешки в протокола, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8.
  (11) При приемане на протокола преброителната комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протокола. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 поставят тази разписка до екземпляра от протокола.
  (12) След приемане на протокола от преброителната комисия екземпляра от протокола, предназначен за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация по реда на чл. 242, ал. 7 и 8.
  (13) След отваряне на всички избирателни урни, предадени от секционните избирателни комисии, и извършване на проверката по ал. 10 преброителната комисия изважда бюлетините от всички избирателните урни, смесва ги и преброява гласовете, подадени за кмет на общината.
  (14) Преброителната комисия установява резултатите от гласуването и съставя протокол за избор на кмет на общината по реда на глава десета, раздел IV.
  (15) Преброителната комисия предава протокола по реда на чл. 231 и 242.
  (16) Въз основа на данните от протокола на преброителната комисия общинската избирателна комисия определя резултата от изборите и съставя протокол за избор на кмет на общината по реда на глава единадесета, раздел II.
  (17) Когато данните, вписани в протокола на секционната избирателна комисия, не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричния номер на получения и предадения протокол от секционната избирателна комисия, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 200 лв. Когато целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни е нарушена, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 2000 лв. За нарушението преброителната комисия незабавно уведомява общинската избирателна комисия. Актовете за установяване на нарушението се съставят от общинската избирателна комисия, а наказателните постановления се издават от областния управител по реда на чл. 300.
  (18) За неуредените в този параграф въпроси се прилагат разпоредбите на кодекса.
  (19) Разпоредбите на ал. 1-18 не се прилагат за частични избори, за които към датата на влизане в сила на този закон има обнародван указ на президента на републиката за насрочването им.


  § 88. (1) При произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. се създава експериментално преброителна комисия, която да извърши преброяването на гласовете, подадени за съответните видове избори на територията на три общини с население до 30 000 избиратели. Общината, в която се извършва преброяването на гласовете от преброителна комисия, се определя чрез жребий от Централната избирателна комисия не по-късно от 60 дни преди изборния ден.
  (2) Централната избирателна комисия назначава преброителната комисия по предложение на областния управител, направено не по-късно от 30 дни преди изборния ден, след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Преброителната комисия се назначава не по-късно от 25 дни преди изборния ден при условията и по реда на чл. 30 и 31. Броят на членовете на преброителната комисия е равен на броя на членовете на общинската избирателна комисия. Разпоредбите на кодекса относно общинските избирателни комисии се прилагат и за преброителната комисия.
  (3) Централната избирателна комисия:
  1. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на преброителната комисия и приема решения, свързани с прилагането на този параграф;
  2. определя реда за преброяване на гласовете и за организиране на работата на преброителната комисия, включително за назначаването на преброители в преброителната комисия, както и утвърждава образците на документите на преброителната комисия не по-късно от 20 дни преди изборния ден; при преброяването на гласовете могат да присъстват лицата по чл. 210;
  3. предоставя на участниците в изборите на технически носител резултатите от гласуването за съответните видове избори и ги публикува в интернет; публикува резултатите от протоколите на преброителната комисия в специален бюлетин, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден;
  4. предава в Националния архивен фонд по един екземпляр от протоколите на преброителната комисия.
  (4) Общинската избирателна комисия:
  1. провежда обучението на преброителите в преброителната комисия;
  2. снабдява преброителната комисия с формуляри на протоколи за резултатите от гласуването; фабричните номера на протоколите се вписват в протокол за предаването и приемането; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва;
  3. предава на Централната избирателна комисия протоколите на преброителната комисия.
  (5) Преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от общинската избирателна комисия изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 11, 12, 13 и 15, както и:
  1. формуляри на протоколи за протичане на изборния ден; фабричните номера на протоколите се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва;
  2. формуляри на извлечения и чернови на протоколи за протичане на изборния ден;
  3. пломби за еднократна употреба.
  (6) При откриване на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на книжата и материалите по ал. 5, изправността на избирателната урна и дали тя е празна. След проверката урната се затваря с пломби за еднократна употреба и се запечатва с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията. При включване на втора избирателна урна тя се затваря и запечатва с пломби за еднократна употреба и с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола за протичане на изборния ден.
  (7) В протоколите на секционната избирателна комисия се вписват данните по чл. 213.
  (8) Пломбираните избирателни урни, както и екземплярите от протоколите за протичане на изборния ден за общинската и Централната избирателна комисия се предават от председателя или заместник-председателя, секретаря и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии, на преброителната комисия. Протоколите на секционната избирателна комисия се предават в общинската избирателна комисия неразпластени. При транспортиране до преброителната комисия избирателните урни се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи.
  (9) При приемане на протоколите за протичане на изборния ден и избирателните урни от секционната избирателна комисия преброителната комисия сверява фабричните номера на протоколите с номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали, както и проверява целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни.
  (10) Преброителната комисия отваря избирателните урни на съответната секционна избирателна комисия и проверява дали съдържанието им съответства на данните, вписани в протоколите за протичане на изборния ден на секционната избирателна комисия. Когато преброителната комисия установи очевидни фактически грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8.
  (11) При приемане на протоколите преброителната комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протоколите. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 поставят тази разписка до извлеченията от протоколите.
  (12) След приемане на протоколите от преброителната комисия екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация по реда на чл. 242, ал. 7 и 8.
  (13) След отваряне на всички избирателни урни, предадени от секционните избирателни комисии, и извършване на проверката по ал. 10 преброителната комисия изважда бюлетините от всички избирателните урни, смесва ги и преброява гласовете, подадени за всеки вид избор.
  (14) Преброителната комисия установява резултатите от гласуването и съставя протокол за всеки вид избор по реда на глава десета, раздел IV.
  (15) Преброителната комисия предава протоколите по реда на чл. 231 и 242.
  (16) Въз основа на данните от протоколите на преброителната комисия общинската избирателна комисия определя резултатите от изборите и съставя протокол за всеки вид избор по реда на глава единадесета, раздел II.
  (17) Когато данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия, не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 200 лв. Когато целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни е нарушена, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 5000 лв. За нарушението преброителната комисия незабавно уведомява общинската избирателна комисия. Актовете за установяване на нарушението се съставят от общинската избирателна комисия, а наказателните постановления се издават от областния управител по реда на чл. 300.
  (18) За неуредените в този параграф въпроси се прилагат разпоредбите на кодекса.

  Предложение на нар.пр. М. Манолова и гр.нар.пр.:
  В § 88 ал. 12 да се измени така:
  „(12) Преди приемане на протокола от преброителната комисия бюлетините и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация, а в градовете с районно деление в съответните районни администрации, но реда на чл. 242, ал. 7 и 8. При предаването на бюлетините и останалите книжа и материали могат да присъстват и наблюдатели."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 88, който става § 102:
  § 102. (1) При произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. се създават експериментално преброителни комисия, която да извършат преброяването на гласовете, подадени за съответните видове избори на територията на две общини с население до 30 000 избиратели. Общините, в които се извършва преброяването на гласовете от преброителни комисии, се определят чрез жребий от Централната избирателна комисия не по-късно от 60 дни преди изборния ден.
  (2) Централната избирателна комисия назначава преброителните комисии по предложение на съответния областен управител, направено не по-късно от 30 дни преди изборния ден, след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Преброителните комисии се назначават не по-късно от 25 дни преди изборния ден при условията и по реда на чл. 30 и 31. Броят на членовете на преброителните комисии е равен на броя на членовете на съответната общинска избирателна комисия. Разпоредбите на кодекса относно общинските избирателни комисии се прилагат и за преброителните комисии.
  (3) Централната избирателна комисия:
  1. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на преброителните комисии и приема решения, свързани с прилагането на този параграф;
  2. определя реда за преброяване на гласовете и за организиране на работата на преброителните комисии, както и утвърждава образците на документите на преброителните комисии не по-късно от 20 дни преди изборния ден; при преброяването на гласовете могат да присъстват лицата по чл. 210;
  3. предоставя на участниците в изборите на технически носител резултатите от гласуването за съответните видове избори и ги публикува в интернет; публикува резултатите от протоколите на преброителните комисии в специален бюлетин, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден;
  4. предава в Националния архивен фонд по един екземпляр от протоколите на преброителните комисии.
  (4) Общинската избирателна комисия:
  1. снабдява преброителната комисия с формуляри на протоколи за резултатите от гласуването; фабричните номера на протоколите се вписват в протокол за предаването и приемането; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва;
  2. предава на Централната избирателна комисия протоколите на преброителната комисия.
  (5) Преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от общинската избирателна комисия изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 7, 11, 12, 13, 14а и 15, както и:
  1. формуляри на протоколи за протичане на изборния ден; фабричните номера на протоколите се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва;
  2. формуляри на извлечения и чернови на протоколи за протичане на изборния ден;
  3. пломби за еднократна употреба.
  (6) При откриване на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на книжата и материалите по ал. 5, изправността на избирателната урна и дали тя е празна. След проверката урната се затваря с пломби за еднократна употреба и се запечатва с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията. При включване на втора избирателна урна тя се затваря и запечатва с пломби за еднократна употреба и с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола за протичане на изборния ден.
  (7) В протоколите на секционната избирателна комисия се вписват данните по чл. 213.
  (8) Пломбираните избирателни урни, както и екземплярите от протоколите за протичане на изборния ден за общинската и Централната избирателна комисия се предават от председателя или заместник-председателя, секретаря и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии, на преброителната комисия. Протоколите на секционната избирателна комисия се предават в общинската избирателна комисия неразпластени. При транспортиране до преброителната комисия избирателните урни се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи.
  (9) При приемане на протоколите за протичане на изборния ден и избирателните урни от секционната избирателна комисия преброителната комисия сверява фабричните номера на протоколите с номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали, както и проверява целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни.
  (10) Преброителната комисия отваря избирателните урни на съответната секционна избирателна комисия и проверява дали съдържанието им съответства на данните, вписани в протоколите за протичане на изборния ден на секционната избирателна комисия. Когато преброителната комисия установи очевидни фактически грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8.
  (11) При приемане на протоколите преброителната комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протоколите. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 поставят тази разписка до екземплярите от протоколите.
  (12) След приемане на протоколите от преброителната комисия екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация по реда на чл. 242, ал. 7 и 8.
  (13) След отваряне на всички избирателни урни, предадени от секционните избирателни комисии, и извършване на проверката по ал. 10 преброителната комисия изважда бюлетините от всички избирателните урни, смесва ги и преброява гласовете, подадени за всеки вид избор.
  (14) Преброителната комисия установява резултатите от гласуването и съставя протокол за всеки вид избор по реда на глава десета, раздел IV.
  (15) Преброителната комисия предава протоколите по реда на чл. 231 и 242.
  (16) Въз основа на данните от протоколите на преброителната комисия общинската избирателна комисия определя резултатите от изборите и съставя протокол за всеки вид избор по реда на глава единадесета, раздел II.
  (17) Когато данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия, не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 200 лв. Когато целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни е нарушена, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 5000 лв. За нарушението преброителната комисия незабавно уведомява общинската избирателна комисия. Актовете за установяване на нарушението се съставят от общинската избирателна комисия, а наказателните постановления се издават от областния управител по реда на чл. 300.
  (18) За неуредените в този параграф въпроси се прилагат разпоредбите на кодекса.

  След окончателното гласуване по основния и допълнителния доклад по законопроекта да се извърши окончателно преномериране на приетите параграфи в Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума