Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
12/03/2013 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д

  Вх. № 353-03-28/12.03.2013 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 354-01-28, внесен от н.пр. Яне Янев и група народни представители на 1 март 2013 г., приет на първо гласуване на 7 март 2013 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г., изм., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр.105 от 2005 г., бр. 38 и 73 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 18 и 62 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В заглавието на закона след думата „държавни" се добавя „и обществени".

  Предложение на нар. пр. Михаил Миков:
  Параграф 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В наименованието на закона думите „държавни длъжности” се заменят с „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор”.

  § 2. В чл. 1 след думата „държавни" се добавя „и обществени".

  Предложение на нар. пр. Михаил Миков:
  Параграф 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 1 думите „държавни длъжности в Република България” се заменят с „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор”.


  § 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В точка 15 на ал.1 се добавя „и главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет;"
  2. Точка 25 на ал.1 придобива следния вид:
  „25. директорът, заместник-директорите и директорите на дирекции в Централно митническо управление на Агенция „Митници";"
  3. В точка 26 на ал.1 след думата „директор" се добавя запетая и думите „заместник-директорите, главният секретар, директорите на дирекции в централното управление и директорите на териториалните дирекции";
  4. Точка 26а на ал.1 придобива следния вид:
  „26а. председателят, заместник-председателят, членовете и директорите на териториални дирекции на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;"
  5. В ал. 1 се създават нови точки 31. 32, 33. 34. 35. 36, 37, 38, 39 и 40, както следва:
  „31. членовете на управителните и контролните органи на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, чиито представители са постоянни членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество;
  32. членовете на Европейския парламент от Република България;
  33. членовете на Европейската комисия от Република България и други български граждани, заемащи длъжности в органите на Европейския съюз, които са избрани
  или назначени с решение или по предложение на български държавен орган – по време на заемането на длъжността и пет години след това;
  34. българските граждани. заемащи длъжности в Организацията на Северноатлантическия договор, които са избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган - по време на заемането на длъжността
  и пет години след това;
  35. ръководителите и техните заместници на българските дипломатически представителства, консулите и търговските представители на Република България в чужбина;
  36. българските граждани, заемащи ръководни длъжности или са членове на управителни или контролни органи на международни организации, които се съфинансират от българската държава, когато тези длъжности се заемат по решение или предложение на български държавни органи;
  37. членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на Българска банка за развитие;
  38. лицата, заемащи ръководни длъжности или са членове на управителни или контролни органи на всички юридически лица, които осъществяват дейности, регулирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране;
  39. членовете на управителните органи на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  40. кандидатите за президент и вицепрезидент, за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България, освен ако не декларират имущество, доходи и разходи на друго основание по този закон."
  6. Досегашната точка 31 на ал. 1 става точка 41.
  7. В ал. 2 се създава изречение второ със следния текст: „За лицата, които се назначават и освобождават от европейски или международен орган по предложение на български държавен орган, уведомлението се извършва от ръководителя на предлагащия български орган."

  Предложение на нар. пр. Михаил Миков:
  Параграф 3 става § 1, като в него се правят следните промени:
  1. В § 3, т. 2 да отпадне.
  2. В § 3, т. 3 да отпадне.
  3. В § 3, т. 4 да отпадне.
  4. Точка 5 на § 3 става т. 2 на § 1, като в нея се правят следните промени:
  а) предлаганата нова т. 31 в чл. 2, ал. 1 да отпадне.;
  б) предлаганата нова т. 32 в чл. 2, ал. 1 става т. 31;
  в) предлаганата нова т. 33 в чл. 2, ал. 1 да отпадне;
  г) предлаганата нова т. 34 в чл. 2, ал. 1 да отпадне;
  д) предлаганата нова т. 35 в чл. 2, ал. 1 става т. 32, като придобива следното съдържание:
  „32. ръководителите на задграничните представителства на Република България;”
  е) предлаганата нова т. 36 в чл. 2, ал. 1 да отпадне;
  ж) предлаганата нова т. 37 в чл. 2, ал. 1 да отпадне;
  з) предлаганата нова т. 38 в чл. 2, ал. 1 да отпадне;
  и) предлаганата нова т. 39 в чл. 2, ал. 1 да отпадне;
  й) предлаганата нова т. 40 в чл. 2, ал. 1 да отпадне;
  5. Точка 6 на § 3 става т. 3 на § 1, като придобива следното съдържание:
  „ 3. досегашната т. 31 става т. 33.”
  6. В § 3, т. 7 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението по т. 4, букви „б”, „д” и „й” и не го подкрепя в останалата му част.

  Предложение на Я. Янев и група народни представители:
  В § 3, т. 5се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 38 след думата „органи” се добавя „на Националната електрическа компания, на Българския енергиен холдинг и”.
  2. В т. 39 накрая се поставя запетая и се добавя „които през предходната година са били финансирани с публични средства или със средства по програми на Европейския съюз;”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а предложението по т. 2 е оттеглено.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 15 накрая се поставя запетая и се добавя „главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет";
  б) в т. 25 накрая се добавя „и директорите на дирекции в Централното митническо управление";
  в) в т. 26 след думата „директор" се поставя запетая и се добавя „заместник-директорите и главният секретар”, а накрая се добавя „и директорите на дирекции в централното управление и директорите на териториалните дирекции";
  г) в т. 26а накрая се добавя „и директорите на териториалните й звена";
  д) създават се нова т. 31 и т. 32 – 39:
  „31. членовете на управителните и контролните органи на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, чиито представители са постоянни членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество;
  32. членовете на Европейския парламент от Република България;
  33. членовете на Европейската комисия от Република България и българските граждани, заемащи длъжности в органите на Европейския съюз, избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;
  34. българските граждани, заемащи длъжности в Организацията на Северноатлантическия договор, които са избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;
  35. ръководителите на задграничните представителства на Република България;
  36. българските граждани, които по решение или предложение на български държавни органи са членове на управителни или контролни органи на международни организации, съфинансирани от Република България;
  37. членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на Българската банка за развитие;
  38. членовете на управителните и контролните органи на Националната електрическа компания, на Българския енергиен холдинг и на юридическите лица, които осъществяват дейност, регулирана от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране;
  39. членовете на управителните органи на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;”
  е) досегашната т. 31 става т. 40.
  2. В ал. 2 се създава изречение второ: „За лицата по ал. 1, т. 33, 34 и 36 уведомлението се извършва от ръководителя на органа, приел решението или направил предложението."


  Комисията предлага да се създадe нов § 4:
  § 4. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 5:
  „5. доходи за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година;”.
  2. Досегашната т. 5 става т. 6.

  § 4. В чл.4 се създава нова ал.8 със следното съдържание:
  „(8) Лицата по чл.2, ал.1. т. 40 подават декларации по чл.4, ал.1 еднократно в 7-дневен срок от регистрацията им в съответната избирателна комисия за участие в изборите."

  Предложение на нар. пр. Михаил Миков:
  Параграф 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.


  Преходни и заключителни разпоредби

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението на закона: „Заключителни разпоредби”.

  § 5. Чл. 2, ал. 1, т. 32. 33 и 34 се прилага за лицата, заемали такива длъжности от датите на присъединяване на Република България към Европейския съюз и Организацията на Северноатлантическия договор.

  Предложение на нар. пр. Михаил Миков:
  Параграф 5 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.

  § 6. (1) Лицата, които с влизането на този закон в сила придобиват качество на задължени лица по чл.2, ал.1, подават декларации по чл.4, ал.1 в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник". Декларациите се публикуват незабавно на страницата на Сметната палата в Интернет.
  (2) Лицата по ал.1 могат да правят промени в подадените от тях декларации в 7-дневен срок от публикуването им. Промените се публикуват незабавно.

  Предложение на нар. пр. Михаил Миков:
  Параграф 6 става § 2.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 5:
  § 5. (1) Лицата, за които с влизането в сила на този закон възниква задължение по чл. 2, ал. 1, подават декларациите по чл. 4, ал. 1 в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник". Декларациите се публикуват незабавно на страницата на Сметната палата в Интернет.
  (2) Лицата по ал. 1 могат да правят промени в подадените от тях декларации в 7-дневен срок от публикуването им. Промените се публикуват незабавно.

  § 7. В Закона за политическите партии ал.4 на чл.30 се отменя.

  Предложение на нар. пр. Михаил Миков:
  Параграф 7 става § 3, като придобива следното съдържание:
  „§ 3. В Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 9 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 45 от 2011 г., бр. 17 от 2013 г.) в допълнителните разпоредби в § 7 ал. 3 се отменя.”
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 6:
  § 6. В Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., бр. 9 и 99 от 2011 г.) в чл. 30 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „държавни длъжности” се заменят с „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор”.
  2. Алинея 4 се отменя.

  Комисията предлага да се създадат нови § 7 и 8:
  § 7. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50
  и 81 от 2012 г., бр. 15 и 17 от 2013 г.) в чл. 228, ал. 1 думите „държавни длъжности” се заменят с „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор”.

  § 8. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 4, ал. 1, т. 4 думите „държавни длъжности” се заменят с „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор”.
  2. В § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба навсякъде думите „държавни длъжности” се заменят с „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор”.

  § 8. Този закон влиза в сила с обнародването му в „Държавен вестник".

  Предложение на нар. пр. Михаил Миков:
  Параграф 8 става § 4.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9 :
  § 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума