Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
06/12/2012
  Стенограма от заседание на комисия
  П Р О Т О К О Л
  № 159  Днес, 06.12.2012 г., четвъртък, от 15:30 часа се проведе заседание на Комисията по правни въпроси.
  На заседанието присъстват: от Министерството на външните работи, отдел Правно-нормативен” – Красимир Божанов, началник на отдел и Светослав Станков, юрисконсулт; от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Валери Борисов, заместник-министър; проф. Михаил Константинов; от Асоциация „Прозрачност без граници” –Ваня Нушева, програмен директор; от Института за развитие на публичната среда – Антоанета Цонева.
  Към протокола се прилага списък на присъстващите членове на Комисията.
  Заседанието се ръководи от Искра Фидосова, председател на Комисията по правни въпроси.
  Предс. Искра Фидосова:
  Добър ден на всички. Откривам заседанието на Комисията по правни въпроси при кворум 20 души с предварително обявения дневен ред:
  Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на общ проект вх. № 253-03-88/05.09.2012 г. на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс: № 254-01-77, внесен от Екатерина Иванова Михайлова и група народни представители на 06.07.2012 г.; № 254-01-79, внесен от Яне Георгиев Янев и група народни представители на 10.07.2012 г.; № 254-01-81, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 10.07.2012 г. и № 254-01-83, внесен от Искра Фидосова Искренова и група народни представители на 10.07.2012 г. – продължение.
  Колеги, ако не успеем днес да завършим, утре от 14:00 часа ще продължим.
  Имаме няколко текста, които много бързо ще прегласуваме, защото вече сме дебатирали многократно по тях, но става въпрос за редакции. Буквално ни трябват 20 минути, за да ги минем всичките, и да остане само бюлетината.
  В докладите, които днес сте получили, са подготвени текстове за интегрална бюлетина с преференция. Сигурно ще има пропуски и грешки с бюлетината, но за 48 часа това сме успели да подготвим. За това за мен и за колегите, с които работим по доклада, е по-добре да успеем днес да приемем всичко, за да пишем утре, събота и неделя, за да можем в понеделник да го внесем за пленарна зала.
  Първият текст е на § 9, който сме го отлагали няколко пъти. Той е свързан с бюлетините. Питам по принцип.
  Четин Казак:
  Ще ви моля да обявявате номерата на страниците, за да намираме по-лесно параграфите. Надявам се, че имаме еднакви доклади.
  Предс. Искра Фидосова:
  На с. 11, долу, § 9. Принципно има ли някой, който е против въвеждането на интегралната бюлетина, за да можем да гласуваме § 9. Питам пак, има ли някой, който е против интегралната бюлетина за парламентарните избори.
  Реплики: Да отложим обсъждането на този въпрос.
  Предс. Искра Фидосова:
  Добре, тогава § 9 ще остане накрая да се гласува.
  На с. 19, в чл. 26 направихме едно уточнение във вторник на заседанието, в буква „а”, ал. 1, в т. 1 накрая се добавя „и приема правилник за организацията на дейността си”. Това е едното, което трябва да гласуваме.
  И другото е буква „е” в т. 16 след думите „при избори за” се добавя „народни представители, за” и в буква „ж” и в буква „н”, като тук условието е, че това, което приемем за бюлетината съответно ще бъде отразено в чл. 26.
  Накрая има предвидена преходна разпоредба за срока, в който да си приемат правилника. Предложили сме срок един месец, но в момента не гласуваме това, а сме на чл. 26. Не мога непрекъснато да прескачам от текст на текст по принцип.
  Чл. 26 е гласуван. В т. 1 предложението е да стане „правилник”, а не вътрешни правила с оглед на това, че доста правомощия имат, станаха юридическо лице, разпоредител с бюджетни средства. И букви „е”, „ж” и „н”, свързани с бюлетината.
  Сега гласуваме само т. 1 – „и приема правилник...”. Двадесет „за”, без против и въздържали се.
  § 9 и буквите „е”, „ж” и „н” на чл. 26, отнасящи се до бюлетината, ще ги гласуваме накрая.
  Същата е и промяната в чл. 26а на с. 26 в ал. 1 „се определят с правилника по чл. 26, ал. 1, т. 1”, вместо вътрешни правила за работа.
  В ал. 2 на чл. 26а това, което сме уточнили за броя на администрацията – не да бъде до 1/2, а да бъде „до две трети от броя на членовете на ЦИК”. Това сме го коментирали на предишни заседания. Гласуваме. Против има ли? Няма. Въздържали се? Няма. Двадесет „за”.
  Текстовете за бюлетината ги прескачаме. Отиваме на с. 37.
  Чл. 33 в редакцията, която е гласувана, имаме промяна от заседанието от миналата седмица - в т. 3 има ново изречение:
  „В ал. 3 в изречение първо след думите „общинската избирателна комисия” се добавя „с изключение на тези по изречение второ”.
  Обсъждали сме го, имаше пълно съгласие. Обръщам внимание, че това изречение не е гласувано. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Двадесет „за”.
  Отиваме на с. 43, § 16. Става въпрос за чл. 44, който сме го гласували. Моля да погледнете още веднъж редакцията в ал. 4.
  „(4) Лицата, които не са вписани в списъка по ал. 1, могат да обжалват невписването им в срок до три дни от публикуването на списъка пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.”
  Това го уточнихме на заседанието във вторник.
  И новото изречение в т. 1 за ал. 2. Изрично е изписано, че „Постъпилите заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.”
  Четин Казак:
  Какъв е този списък. В ал. 1 основният списък ли е?
  Предс. Искра Фидосова:
  Това са заявленията за разкриване на секции. Тук няма списък по чл. 44. Примерно, се случи, че няма да бъде прието някое заявление и лицето установи, че не фигурира в списъка. Тук няма отказ. Миналият път уточнихме, че в ал. 2 последното изречение, че всички заявления са публични и публикувани без личните данни.
  Мая Манолова:
  Тоест, ако заявлението ти е вече на сайта, значи че си включен в списъка. Така ли е?
  Предс. Искра Фидосова:
  Значи, че ти си подала и ако те няма след това в списъка, който е във външно министерство. Това е списъкът, който е в дипломатическите представителства. По чл. 44 няма списък. Нали проблемът беше, че има заявления, които не се приемат. И понеже няма списък, може да се обжалва след това. Но нали сложихме изречение, че като се качи заявлението без личните данни, след като си подала заявление и видиш, че не фигурира заявление с твоите имена, значи то не ти е прието на практика и имаш право да го обжалваш. Защото вече ти знаеш, че не ти е прието. Защото досега никой не знае дали му е прието или не е прието заявлението.
  Мая Манолова:
  Тук да не излезе двусмислица, че са постъпили, обявени, а после да ги смятат за не приети. В смисъл да не се окаже така, че те ще публикуват заявленията, които са постъпили, но после част от тях няма да ги приемат и гражданинът ще остане заблуден. Затова не е ли по-добре да напишем „постъпилите и приети заявления”. И така ще се знае, че не ти е прието. Списък не се прави. Това е в следния смисъл. Ако има постъпили 20 заявления за гласуване на дадено място, се разкрива секция. Проблемът беше, че постъпваха заявление, но поради тълкуване на ЦИК за формата, те не биваха приемани. Така че тук, за да си свършим работата докрай, ако няма пречка, аз предлагам да се запише „постъпилите и приети заявления”, за да се знае, че заявлението е прието, да сме сигурни. Защото иначе ще ти го сложат на сайта като постъпило, но ще го броят за неприето. То за нас е ясно, но предвид тълкуванията, които се получават?! Защото това е важният факт.
  Четин Казак:
  Може ли да попитам. Първо, в ал. 1 се казва, че има списъци за гласуване в чужбина. В сега действащата ал. 6 се казва, че списъците на желаещите да гласуват извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от дипломатическите служби на страницата на Министерството на външните работи. Същевременно сега ние въвеждаме, че заявленията се подават до ЦИК и самите заявления се публикуват на интернет страницата на ЦИК. След което реално какво става? Заявленията се подават до ЦИК, а след това обаче списъците се публикуват на страницата на външно министерство. Трябва тези хора да следят и двата сайта. Малко разхвърляна става цялата материя.
  В ал. 2 не пише кои заявления. И тук е записано „постъпилите заявления се публикуват”, а не е записано постъпилите заявления по електронен път през интернет страницата на ЦИК се публикуват. Тук пише за всички заявления и за тези, които са подадени на хартия по дипломатически път. Има писмени заявления по дипломатически път. Всичко трябва да се концентрира на едно място, за да знаят хората къде да гледат.
  Ива.......
  Накрая всички заявления се качват на страницата в интернет на ЦИК.
  Предс. Искра Фидосова:
  Всички заявления минават през ЦИК.
  Четин Казак:
  Има писмени заявления по дипломатически път. Някъде трябва да се събере тази информация, тия два потока трябва да се съберат някъде. Някъде трябва да се обобщава тази информация. Например, ако се кликне Албания, да се знае и по двата пътя общо колко заявления са подадени, за да се знае дали имат право на секция или не.
  Предс. Искра Фидосова:
  Сега само на сайта на ЦИК може да се подаде заявление. Сега вкарваме на едно място всичката информация за подадените заявления.
  Четин Казак:
  А списъците ще бъдат на сайта на външно министерство?
  Ива....
  ЦИК ги изпраща на външно. Прави си прави проверката в ГРАО и ги праща на външно.
  Предс. Искра Фидосова:
  Г-н Казак, вижте ал. 3 на чл. 44 редакцията. Сега се прави всичок на едно място, за да не става неразборията, когато посланици и консули отказват да приемат заявления.
  Четин Казак:
  Мисълта ми е понеже в крайна сметка ЦИК взима решението за разкриване на секции в чужбина. Кой взима решението, примерно, да се разкрие секция в Палма де Майорка. Принципното решение го взима ЦИК и го взима на база на това. Някой трябва да има цялата обобщена информация и то ЦИК, за да каже по писмен път по канала на дипломатическото ни представителство в Испания са дошли 45 заявления и по интеренет са дошли 60 заявления. Тогава ЦИК казва в Палма де Майорка и по двата канала има 105 заявления, значи трябва д се разкрие секция там.
  Предлагам да се запише, че обобщената информация от външно министерство също постъпва в ЦИК за заявленията по населени места.
  Предс. Искра Фидосова:
  Какво правим тук? Електронните сме ги оправили. А писмените заявления, които са в посолствата?
  Четин Казак:
  Предлагам да се запише изречение, че обобщената информация от външно министерство също постъпва в ЦИК за заявленията по населени места. Не сме го записали това.
  Предс. Искра Фидосова:
  Има действащ текст за това. Това не е в чл. 44. Май беше в чл. 74?!
  Четин Казак:
  Никъде няма, че външно министерство праща до ЦИК обобщена информация за броя на заявленията, защото ЦИК в крайна сметка взима решението къде да се разкрият секции, ЦИК трябва да разполага с цялата информация, постъпила и по двата канала. И да каже по електронен път са постъпили толкова заявления за това населено място, по писмен канален ред са постъпили толкова. Общо са толкова, надхвърлят 100, значи трябва да се разкрие секция.
  Предс. Искра Фидосова:
  Колеги, трябва да си четем и действащите текстове. Молбата ми е да четем всички текстове. Така остава. Гласуваме с предложената редакция на комисията.
  Прегласуваме текста на чл. 44 с така предложената редакция, като в ал. 2 след думата „постъпилите” добавяме „електронни заявления”.
  Против има ли? Няма. Въздържали се? Няма. Двадесет „за”.
  Отиваме на с. 55. Досега никой не ми е дал редакция на предложението на н.пр. Бисеров, Четин и Казак за създаване на нов § 23а, за новата ал. 6 за секциите в кварталите.
  Г-н Бисеров, това е вашето предложение за нов § 23а, за създаване на нова ал. 6 в чл. 72.
  „(6) В градовете не се допуска образуване на избирателни секции извън квартала, където е адресната регистрация по постоянен адрес на избирателите от съответната секция.”
  По този текст един месец се мъчихме да дадем различни редакции, включително и на заседанието във вторник. Последната ни уговорка от вторник беше, че ако успеем да направим някаква разбираема редакция да го приемаме. Огромно желание имаме да подкрепим това ваше предложение, подкрепяме го по принцип. Въпросът е, че не можем да направим редакция. Защото квартал нищо не значи и ще създадем по-голяма каша и проблем.
  Христо Бисеров:
  По-голяма каша от тази в момента, не можем да направим.
  Предс. Искра Фидосова:
  Нямаме понятие квартал в кодекса. Ако направим легална дефиниция за „квартал” по смисъла на този закон, да. Кажете как ще изглежда. Ние се мъчихме и не можахме. Ако искате, прескачаме го, но до края на заседанието дайте дефиниция и го подкрепяме. Разбирам примера, коментирали сме го няколко пъти, но не можахме да стигнем до по-добра редакция.
  Христо Бисеров:
  ЦИК са достатъчно интелигентни, за да прилагат текста.
  Предс. Искра Фидосова:
  Тоест имате предвид „ромския квартал”. Какво написахме във вторник?
  Ива.....
  „В градовете се допуска образуване на избирателни секции в сгради, находящи се на необичайно далечно разстояние от мястото, където е адресната регистрация по постоянен адрес на избирателите....”
  Предс. Искра Фидосова:
  За да избегнем думата „квартал”.
  Притесняваме се, че ще доведе до различно тълкуване и нови хипотези и ще създадем повече неразбории. Двама кметове си позволиха да заобиколят тотално закона 2011 г. Има възможност да се обжалва заповедта.
  Мая Манолова:
  Там, където секциите са извадени, те са извадени, защото няма къде да бъдат ситуирани.
  Предс. Искра Фидосова:
  Правилно е да не се вадят. Иначе ги товарят на автобуси и по пътя им казват за кого да гласуват. Не бива да се вадят.
  Мая Манолова:
  Аз не искам да взимам участие в този дебат. Не знам дали колегата Калфин ще иска да вземе участие в този дебат, защото дебатите по тази тема са безкрайни. Но факт е, че хората трябва да гласуват на километри от там, където живеят, факт е също така, примерно, че на последните избори в Кюстендил кварталът беше блокиран. Аз не казвам, че това е било нарочно. Това са фактите. Реално не са ги спирали да ходят да гласуват, но са ги респектираха, да кажем така. Доколко това е повлияло, според мен, не е повлияло особено, за да вдигам някакъв особен шум по въпроса, но наистина е дискриминационно. Съвсем съзнателно не желая да взимам отношение по тази тема и колегата Калфин предполагам, че по същите причини не го прави.
  Кирил Калфин:
  Така мисля и аз по този въпрос, защото в махалата, особено пък ние като политическа партия ГЕРБ не можем да се похвалим. Независимо от това, действително беше блокирана махалата, действително имаше полицейски присъствие, но предполагам, че то беше с оглед спазването на реда. На последните местни избори ние имахме около стотина гласа, докато други политически сили имах много повече. Не казвам, че това е в резултат на някакво незаконосъобразно действие, но е така.
  Предс. Искра Фидосова:
  Темата е ясна. Дайте да пестим време. Няма защо да я коментираме за шести път. Дайте редакция.
  Христо Бисеров:
  Наистина кварталът не е съвършената редакция.
  Четин Казак:
  Освен, ако няма подходяща обществена сграда, не се допуска образуване на избирателна секция извън границата на квартала или жилищния комплекс. Махалата е квартал.
  Мая Маналова:
  За да кажа и другата гледна точка, от друга страна това избягва стълпотворението пред секциите. Аз лично не мога да преценя.

  Христо Бисеров:
  Нека да го гласуваме по принцип, а след това ще оправим редакцията.
  Предс. Искра Фидосова:
  Ние по принцип сме го гласували. Ако нямате редакция, няма закъде повече да я мисля. Моля, до края на заседанието колегите да дадат предложение за редакция.
  В чл. 72, ал. 1 има ново изречение. Това е за район „Средец”. Да го гласуваме отделно. За това ново изречение сме двадесет „за”, без против и въздържали се.
  Христо Бисеров:
  Защо не гласувахте предложението за ал. 6.
  Предс. Искра Фидосова:
  Защото не дадохте редакция. Моля да вървим нататък.
  Христо Бисеров:
  През година увеличаваме наказанията за купуване на гласове и т.н. Лошите практики трябва да се пресекат навреме. Това искаме ние с този текст. Лошите практики цели квартали да се изпращат на другия край на града да гласуват, трябва да се пресекат навреме. Как да ги пресечем?
  Да добавим към текста „освен ако няма подходящо помещение”. Тоест в твоята хипотеза няма подходящо помещение, ще отидат на другия край на улицата. Редакцията е направена.
  Предс. Искра Фидосова:
  Моля ви. Продължаваме. Това са все коментирани неща 10 пъти. Ще се върнем допълнително, за да го изчистим финално.
  § 25 е гласуван, но не бяхме сигурни, тъй като не е готова стенограмата. Затова предлагам да го гласуваме пак. При мен е на с. 59
  На заседанието във вторник г-жа Михайлова каза, че това вече не е позиция на тяхната група. Тук са две хипотези, махнахме го, но аз не бях сигурна дали сме го гласували или не. Според мен сме го гласували и аз съм убедена в това, но не е готова стенограмата и няма как да го проверя, моля още веднъж да го прегласуваме.
  Гласуваме § 25 по вносител. Който е „за”, моля да гласува. Двама „за”. Против? Няма. Осемнадесет „въздържали се”. (Гласуван е.) Значи аз съм права. Но нищо не пречи, за да сме сигурни и вече го прегласувахме.
  Следващият отложен параграф е § 34 на с. 84. Това е серията на г-жа Манолова. Тук са една серия от четири текста, които като ги гласуваме.
  След това § 43а и 43б на г-н Хлебаров не са оттеглени и трябва да се гласуват.
  Продължаваме с § 34, който е отложен. Моля да видите редакцията, за да гласуваме.


  Мая Манолова:
  Ще кажа за тези, които не са в течение, какво се случва. С оглед дефиницията за това що е предизборна агитация, се оказва, че предизборна агитация е само призивът да се гласува за определена партия. Идеята на моя текст беше да се забрани разлепването на билбордове предварително и за ред злоупотреби. След като това така или иначе не може да бъде ограничено и тълкуването за агитация в някои случаи се сведе до обикновената политическа дейност, която развиваме – срещи с хора и други дейности, е по-добре да отпадне. Защото санкционирана ще бъде опозицията, докато гледаме как министрите греят от екраните ежедневно. Така че аз ще си гласувам за предложенията, но останалите трима колеги може би ще се въздържат по това мое предложение.
  Христо Бисеров:
  Текстът не се приема?

  Предс. Искра Фидосова:
  Ние сме написали, че го подкрепяме по принцип. Нейният текст в ал. 3 е много страшен. Ние с предложената редакция сме го направили по-приемлив.
  Мая Манолова:
  Моят текст въобще не е страшен. Страшна е действителността, в която ще се прилага.
  Христо Бисеров:
  Добре тогава. Дайте да го отхвърляме и да продължаваме.
  Предс. Искра Фидосова:
  Колеги, моля да видите редакцията на ал. 2 на чл. 128.
  „(2) Не се разрешава предизборна агитация преди откриването на предизборната кампания.”
  Колеги, гласуваме § 34 по вносител. Който е „за”, моля да гласува. Пет „за”. Против? Няма. Петнадесет „въздържали се”.

  § 35. Предложението на н.пр. Бисеров, Метин и Казак сме гласували, че не го подкрепяме.
  В § 35 за застъпниците също сме го гласували.
  Четин Казак:
  Предното предложение беше преди откриване на предизборната кампания. А тук е, че не се допуска предизборна агитация по принцип в държавните и общинските учреждения. Първото предложение, което го отхвърлихме е, че не се допуска агитация преди откриването на кампанията. Искате да има агитация в държавни и общински учреждения да има агитация? Това ли искате?
  Мая Манолова:
  Още повече, че ние тук направихме легална дефиниция на „предизборна агитация”, която е призив да се гласува за определена партия и кандидати. Това означава, че ако не приемете нашето предложение излиза, че може да отидеш в данъчното и да започнеш: „Гласувайте за ГЕРБ.” И това да го прави шефът на данъчното, данъчните служители и който се сети. Не е редно.
  Затова предлагаме да се забрани такава агитация в държавните институции. Защото иначе означава Горското да се впрегне да прави агитация, включително ще ти дам дърва, ако гласуваш за ГЕРБ.
  Христо Бисеров:
  Как може държавните учреждения да са в полето на агитация.
  Четин Казак:
  От времето на Тодор Живков не е имало такова явление да се слага портрета на някого към семейството навсякъде – на държавния глава и на министър-председателя, както вие го направихте. Никога досега не е имало това! Аз ви давам един малък пример как вие върнахте нещата. Никога не е имало такива работи.
  Мая Манолова:
  Не се допуска държавните служители да използват учреждението за агитация.
  Димитър Лазаров:
  Хайде сега да забраним вицовете и да се върнем към едно старо време. Държавният служител да не може да каже аз гласувам за еди-кой си.
  Мая Манолова:
  Да, държавният служител през работно време няма право. Няма право! И даже ако влезете в Закона за държавния служител, такава забрана съществува в Закона за държавния служител. Забранено е по Закона за държавния служител и е нормално да е забранено. Той може да се занимава с политическа дейност след работно време. Хората в данъчното на опашките викат: „Гласувайте за ГЕРБ!” Прекалявате.
  Става дума за това, че цялата държавна машина се използва в изборите и трябва да има текст, който да го забрани. Ние, вие и всички са го правили до момента. Но това трябва да се спре. Вие го правихте на изборите 2011 г. най-демонстративно.
  Предс. Искра Фидосова:
  Нямаме намерение да използваме държавната машина.
  Мая Манолова:
  Ако нямате намерение да използвате държавната машина, го гласувайте този текст.
  Христо Бисеров:
  Може ли да има агитационни материали?
  Предс. Искра Фидосова:
  Колеги, предлагам да подкрепим това изречения и да вървим нататък.
  Христо Бисеров:
  Това, което г-жа Манолова ли предлага?
  Предс. Искра Фидосова:
  Не. Това, което работната група предлага:
  Чл. 133, предложението за създаване на нова ал. 4.
  „(4) Не се допуска предизборна агитация в държавните и общинските учреждения и институции.”
  Гласуваме. Против има ли? Петима „против”. Въздържали се? Двама „въздържали се”. Тринадесет „за”.
  § 36. Отложено е гласуването. Това е за въпросните билбордове извън предизборната кампания по републиканската и общинската пътна мрежа.
  Четин Казак:
  Това предложение на г-жа Манолова ли е?
  Предс. Искра Фидосова:
  Специално този е наше предложение – на ГЕРБ. Но трите предложения на г-жа Манолова и този останаха да ги гласуваме за днес. Уточнихме се на предишно заседание, коментирахме и се разбрахме, че четирите текста ги оставяме за гласуване на следващо заседание.
  След това ще оправим и глобите.
  Христо Бисеров:
  В ал. 1 да стане „предизборни агитационни материали”.
  Предс. Искра Фидосова:
  Добре. Други предложения има ли? Няма.
  Гласуваме. Добавяме в ал. 1 „предизборни”. Против има ли? Няма. Въздържали се? Няма. Двадесет „за”.
  Създаване на чл. 137б. Редакция на комисията за чл. 137б е гласувана от ал. 1 до ал. 6.
  Създава се чл. 138а. По принцип текстът е гласуван.
  Обръщам внимание, че приехме промяна в Закона за радио и телевизия и текстът, който приехме като промяна в този закон, приехме по принцип, че трябва да стане и част от Изборния кодекс, като му намерим систематичното място. Систематичното място на този текст е чл. 138а.
  Иначе като текст по принцип сме го приели. Има и заглавие:
  „Обявяване на договорите в интернет.
  Чл. 138а. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страницата си пълното съдържание на договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети в срок до три дни от подписването на договора.”
  Гласуваме чл. 138а. Двадесет „за”, без против и въздържали се.
  Колеги, стигаме до бюлетините. Разнесли сме корекциите по всички текстове. Така, както сме го направили от нашата работна група, сме го дали интегрална бюлетина с преференция за парламентарните избори, а за евро изборите сме го оставили така, както си е в момента по действащите разпоредби. С оглед на това, че евро изборите са след година и половина, има достатъчно време този път ЦИК да си направят съответните кутии, за да няма объркване. Така бяха и 2007 г. и 2009 г. евро изборите.
  Мая Манолова:
  Ние сме против отделните бюлетини и в евро и в парламентарните.
  Предс. Искра Фидосова:
  Вие сте за интегрална бюлетина при евро изборите? (Да.) С преференция или само интегрална.
  Мая Манолова:
  Евро изборите не са на дневен ред, така че каквото решите.
  Предс. Искра Фидосова:
  Аз ви предлагам да не подкрепим твоите предложения за евро изборите, защото там има наистина достатъчно време да си останат така, както са сега, за да не объркваме повече нещата. Има година и половина минимум време ,за да си подготвят кутиите ЦИК.
  Христо Бисеров:
  Каква интегрална бюлетина вие предлагате?
  Предс. Искра Фидосова:
  Ние не предлагаме. Предложението е на Коалиция за България – интегрална бюлетина с преференция за парламентарните избори.
  На предишни заседания обяснихме, че се налага да мислим в тази посока, защото в ЦИК няма никаква готовност за кутиите, които са приети преди два години в кодекса за отделните бюлетини, което ще ни върне 5-6 години назад с другия проблем – с отделните бюлетини, като ги няма кутиите с ограничителите за пускане на по една бюлетина.
  Христо Бисеров:
  Какъв е прагът?
  Предс. Искра Фидосова:
  Прагът на преференциите е 9%. Тук въпросът е принципен. Въпросът е каква е бюлетината. При праг 9%?
  Христо Бисеров:
  Доколкото виждам и вие нямате предложение.
  Предс. Искра Фидосова:
  Обяснявахме го. Журналистите чакат какво ще решим и гласуваме. Имаме три варианта или оставяме нещата така, както са в момента с ясното съзнание, че кутиите няма да станат.
  Мая Манолова:
  Ще кажа кои предложения са ни кауза: Протоколи с подпис и печат от СИК; съхраняване на чувалите в общинските и районните администрации; обжалваемост на всички решения на ЦИК.
  Христо Бисеров:
  Колко от тези неща са приети?
  Мая Манолова:
  Това са ни каузите. Те не са приети.
  Предс. Искра Фидосова:
  Оставяме въпроса с бюлетината за утре.
  Другите неща за гласуване са глобите.
  § 78а. За промяната за наказателна отговорност. Тук г-жа Манолова и г-н Лазаров да казват и да гласуваме. Ако подкрепим това предложение, едно лице ще носи наказателна и административна отговорност по този текст. Не го подкрепяме, така ли?
  Димитър Лазаров:
  За термина „въздействие”.
  Мая Манолова:
  Например, ще получиш дърва, ако гласуваш по определен начин. Или ще останеш на работа, ако гласуваш еди-как си. Това си е заплаха.
  Димитър Лазаров:
  Заплаха да, но въздействие?
  Или ще направя минималната работна заплата 500 лв. Това въздействие ли е? Много е широко като термин. Общо взето административните наказания също боравят с някакви термини в наказателното право.
  Мая Манолова:
  Нашата идея беше с текстовете, които предлагаме в този кодекс, да предупредим властта, лицата, които я представляват, да се въздържат от натиск върху избирателите, включително и върху служителите – неща, които са ежедневие по време на избори. Да не ви давам примери. Те бяха описвани, разказвани, преразказвани. Има ги в доклада на ОССЕ, включително. Включително случаят, който е в доклада на ОССЕ за един наш кандидат от Софийска област, директор на училище. „Откажи се, иначе ще те уволним.” Не се е отказал, уволняват го. В другите варианти е, ако искате да останете на работа, гласувате за еди-кой си. Тези хора трябва да бъдат предупредени, че така не може да продължава.
  Поради същата причина предложихме и забраната за агитация в държавни учреждения.
  Предс. Искра Фидосова:
  Има ги в НК. Гласуваме. Който е „за”, моля да гласува. Шест „за”. Четиринадесет „ въздържали се”.
  Тези текстове ги има в наказателния кодекс. Започнахме на едно лице да му налагаме паралелно по няколко вида наказания, а иначе нито едно не е наложено. Пишем ги само.
  § 79 не е гласуван. Предложение § 79 да се подкрепи по принцип, но да се отхвърли, тъй като е отразен на систематичното му място като чл. 289а. В редакцията на комисията: Създава се чл. 289а и чл. 128, ал. 2 трябва да отпадне. Да видим дали така остават размерите на глобата. Може би и тук трябва да тръгнем от 300 до 1000 лв.
  Четин Казак:Да. И повторно от 1000 до 3000 лв.
  Предс. Искра Фидосова:Да. Така съгласни ли сте? Става от 1000 до 3000 при повторно и текстът чл. 128, ал. 2” пада.
  Който е „за”, моля да гласува. Двадесет „за”, без против и въздържали се.
  § 81. Предложение на н.пр. Мая Манолова за § 81. Който е „за”, моля да гласува. Двама „за”, осемнадесет „въздържали се”.
  Ива.....
  Текстовете са оправени. Само трябва да добавим текста за държавните учреждения.
  Предс. Искра Фидосова:Вадим ЦИК и остават ОИК и РИК и си следваме реда, който е досега. И в София да е нарушил централен орган, той си има РИК и ОИК
  Гласуваме § 81 с тези корекции. Против има ли? Няма. Въздържали се? Няма. Двадесет „за”.
  § 93. Промени в Наказателния кодекс. Предложение на н.пр. Мая Манолова за § 93. Предложение за редакция не е постъпило до този момент. Нашата работна група с Ива не работи по този текст.
  Основанията от миналото заседание ги знаеш. На едно четене в НК няма как да правим нови състави. Никой до този момент не е дал предложения за редакция.
  Мая Манолова:
  Няма какво да ви даваме. Текстовете са ясни. За референдумите няма санкции за купуване на гласове, за организация за купуване на гласове и за продаване на гласове в Наказателния кодекс. Проблемът възниква при провеждането на местен референдум в Пловдивско, където беше установено купуване на гласове. Проблемът беше публично огласен, медийно огласен и беше установен, че са давани пари за гласуване по определен начин. Тъй като няма такива забрани и такива санкции в Наказателния кодекс, въпросите останаха висящи.
  Димитър Лазаров:Има един друг текст – който получи имотна облага....
  Мая Манолова:
  Г-н Лазаров, който получи имотна облага да гласува в полза на определен кандидат. Тук няма кандидати. Не може да се прилага Наказателният кодекс разширително. Подходът е огледален с текстовете, които се отнасят до изборите.
  Предс. Искра Фидосова: В Наказателния кодекс чл. 169б, „Който чрез насилие, заплашване или по друг незаконен начин попречи на някого да осъществи своите конституционни политически права, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от сто до триста лева.”
  Така че за референдума има текст в НК. Така или иначе предложенията, които се правят не могат да се приложат за този референдум, така че моля да гласуваме. Гласуваме предложението на н.пр. Мая Манолова за § 93 за промени в Наказателния кодекс.
  Който е „за”, моля да гласува. Шест „за”. Против? Няма. Четиринадесет „въздържали се”.
  За този референдум, каквото и да напишем, няма да се приложи. Аз не съм наказателен специалист. Още във вторник говорихме да се даде текст. До този момент не е предложен текст.
  Мая Манолова:Аз лично няма да ви давам текстове, защото за мен това, което съм предложила, е достатъчно ясно.
  Предс. Искра Фидосова:Моля наказателните специалисти да дадат текст и ще го гласуваме. Утре до 11:00 часа чакам текст. Аз не мога да го напиша.
  И накрая три нови параграфа: „В едномесечен срок от влизането в сила на този закон ЦИК приема Правилник по чл. 26, ал.1, т. 1.”
  Гласуваме. Двадесет”за”, без против и въздържали се.
  И следващ параграф:„Този закон не се прилага за националния референдум, насрочен с Указ 385 от 31 октомври 2012 г. на Президента на Републиката.”
  Двадесет „за”, без против и въздържали се.
  И последен параграф:§ 105. Разпоредбата на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби не се прилага за назначените към датата на влизането в сила на този закон Централна избирателна комисия и общински избирателни комисии.
  Гласуваме. Двадесет”за”, без против и въздържали се.
  Ако ще приемаме промени в НК, трябва да ги включим, за да видим има ли нещо друго, защото много неща, няма как да ги изпълнят хората, нито за една седмица могат кой знае какво да направят. Освен НК и НПК евентуално, всичко друго трябва да бъде в този параграф.
  За § 89. Промени в Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Поеха ангажимент г-н Ципов и г-н Лазаров за редакция (с. 207)
  Има предложение за редакция.
  Това е казусът за въпросните села, при които 2011 г. се оказа, че се избира кмет със 7 човека – с 10 жители по настоящ адрес, реално живеещи и гласуващи.
  Красимир Ципов:
  Предложението е накрая на чл. 16, т. 1 да се добави „по постоянен и по настоящ адрес”.
  Предс. Искра Фидосова:
  Според мен, това не е правилно и аз ще се въздържа от това, защото объркваме изцяло разпоредбата и смисъла къде има избори и къде няма. За мен между това да оправим две-три села или 5 с 10 човека и да объркаме цялата страна, аз лично не го подкрепям. Според мен, този текст не е това, което искате да постигнете. Не знам къде трябва да се сложи. Така написан има друго тълкувание. На практика се въвежда уседналост по отношение на ......
  Димитър Лазаров:
  Ако в това село има 360 лица с постоянен и настоящ адрес в това село. Ако имат само постоянен, а нямат настоящ, както е в случая, няма да се провеждат избори, ако са над 350. Това е прагът.
  Предс. Искра Фидосова:,
  Но не са едни същи лица, а са различни лица. Тоест едно лице може да има постоянен адрес във въпросното село, настоящият адрес да му е на друго място и обратното. А така написано означава, че на едно и също лице искате постоянен и настоящ.
  Димитър Лазаров:
  Да, за да се проведат избори.
  Предс. Искра Фидосова:
  Защо слагате „и”. Това означава, пак казвам, че въвеждате абсурден принцип на уседналост за тия лица, за да се проведат избори. Така написан текстът означава това. По-добре да имаме проблем с три села, отколкото да объркаме цялата държава.
  Четин Казак:
  Волята е уседналостта, т.е. да има реално там жители по постоянен и по настоящ адрес, за да има избори за кмет. Над 350 жители. Каква друга воля има?
  Предс. Искра Фидосова:
  Така написано означава, че едно лице трябва да има и двата. По настоящ адрес трябва да заявят, че искат да гласуват по настоящ адрес. При чл. 351 по постоянен, и но по чл. 349 по настоящ, във вашите хипотези няма избор. Но говорим, че за едно лице във вашето предложение, е да има кумулативно и постоянен и настоящ адрес в населеното място. Нали така?
  Четин Казак:
  Искам да ви обърна внимание. Съжалявам, че г-н Гетов на ГРАО не е тук. По принцип, ако лицето не е заявило настоящ адрес изрично на друго място, то се води по настоящ адрес по постоянния си. Така че ние не решаваме проблема. Тоест решаваме го, ако лицата, които са заявили на друго място, но ако не са заявили, пак нищо не решаваме реално.
  Гражданите масово не декларират настоящ адрес.
  Красимир Ципов:
  Оттеглям предложението за редакция на § 89 и ви предлагам да се гласува по вносител. Мисля, че, ако не се лъжа, сме го гласували.
  Предс. Искра Фидосова:
  Добре. Гласуваме по вносител § 89. Който е „за”, моля да гласува. Пет „за”. Против? Няма. Петнадесет „се въздържат”.
  Колеги, електронното гласуване.
  Другото е бюлетината.
  Какво правим с електронното гласуване. Приемаме го по принцип, както ни е дадено и както ни го представиха. Чистим го финално.
  Предложението от вторник беше за електронното дистанционно гласуване да се направи пилотен проект за частични избори, които ще се проведат в периода 1 януари 2014 г. – 1 януари 2015 г., или по-точно до 1 ноември 2014 г., за да има достатъчно време около една година да се подготви софтуер и всичко останало.
  Второто предложение беше за евроизборите в чужбина да се направи експериментално електронно гласуване, също дистанционно.
  Христо Бисеров:
  Електронно машинно.
  Предс. Искра Фидосова:
  Аз не знам какво четете в момента.
  Христо Бисеров:
  Четем какво ни е раздадено.
  Предс. Искра Фидосова:
  Г-жа Манолова ги помоли да представят вариант и за това как би изглеждало.
  Христо Бисеров:
  Електронно гласуване в контролирана среда какво е?
  Предс. Искра Фидосова:
  Това е нещо, което е дошло днес.
  Христо Бисеров:
  Електронното гласуване в контролирана среда ще става пак през интернет. То не е електронно тогава.
  Предс. Искра Фидосова:
  Аз говоря за това, което гледахме във вторник. Това не го знам какво е. Това, което е поръчано и възложено от мен на експертната група е електронно дистанционно гласуване, което ви е раздадено миналата седмица. И няма контролирана среда в никакъв случай.
  Миналия път коментирахме, че по принцип можем да приемем това и само да уточним кога и в какъв брой секции тестваме пилотно въпросното електронно дистанционно гласуване. Едното предложение беше за местни частични избори от 1 януари 2014 до 1 ноември 2014 г., които биха се провели.
  Другото се реши да се тества и на национални, да го направим в чужбина да еврооизборите, които са 2014 г., т.е. същият период. Това беше приемливо, като коментирахме – и двата варианта.
  Нашата позиция на ГЕРБ е електронно дистанционно. И сме против машинното гласуване.
  Христо Бисеров:
  Машинното е на Мая Манолова.
  Предс. Искра Фидосова:
  Синята коалиция беше за машинно гласуване.
  Христо Бисеров:
  Синята коалиция е за електронно гласуване.
  Предс. Искра Фидосова:
  Нашата позиция от 2009 г. и 2010 г. е една и съща и продължава и сега – електронно дистанционно гласуване. Аз казвам какви предложения постъпиха във вторник и не са постъпили от мен.
  Христо Бисеров:
  От кого? (Да не цитирам.) Добре. Не цитирай.
  Предс. Искра Фидосова:
  И затова във вторник дойдоха нови предложения, освен за парламентарните избори, новите предложения бяха за частични местни избори, които биха се провели следващата година и за евроизборите, които са по-следващата година – 2014 г. Това са опциите. И парламентарните избори 2013 г. За парламентарните избори 2013 г. нашето предложение е в до 5 секции, а предложението на проф. Константинов е да тестваме поне 10 секции. Това са предложенията.
  Христо Бисеров:
  Приемете си го. Полезното е, че няма да манипулирате избори през този механизъм.
  Предс. Искра Фидосова:
  Ние няма да манипулираме избори през никакъв механизъм.
  Христо Бисеров:
  А фалшифицирате ги? Извинявайте, грешно се изразих. А на едно място ли ще са тези секции?
  Предс. Искра Фидосова:
  И това не правим. Колеги, казвате, за да приключваме този въпрос. Няма да са на едно място, а на различни места. Това е уточнено изрично. Десет секции, категорично става въпрос за различни места. Да се определят кои са, може би в 10 различни градове.
  В групата подготвила този материал има представители на различни политически сили и експерти, за да не бъде обвинен никой по някакъв начин, че подготвя нещо. Не случайно Сашо Петров е първият, който беше поканен, беше член на ЦИК от БСП. Ние не сме изпращали наш представител. Помолихме Константинов и дотук.
  Колеги, какво правим?
  Частични местни избори и избори за европейски парламент. А парламентарните? Частични – говорим за кмет на община, ако има такива. За евроизбори е ясно. За парламентарните? Казвайте. До 10 в страната и чужбина. Може би е добре да ги разделим 5 на 5.
  Сега гласуваме за частични и евро изборите, а за парламентарните до утре мислете финално. С оглед на това дали наистина ще могат да го направят, за да не си пишем само и да се намираме на работа. Те кутиите не можаха да направят? Петнадесет „за”. Пет „въздържали се”. Без против.
  Колеги, с това приключваме за днес. Ако искате да изкараме и бюлетината и утре няма да имаме заседание.
  За квартала имаме ли вече текст?
  Колеги, бюлетината остава за утре.
  Закривам заседанието.

  Председател: Искра Фидосова
  Форма за търсене
  Ключова дума