Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
07/12/2012
  Стенограма от заседание
  П Р О Т О К О Л
  № 160


  Днес, 07.12.2012 г., петък, от 14:00 часа се проведе заседание на Комисията по правни въпроси.
  На заседанието присъстват: от Министерството на външните работи, отдел Правно-нормативен” – Красимир Божанов, началник на отдел и Светослав Станков, юрисконсулт; проф. Михаил Константинов; от Асоциация „Прозрачност без граници” –Ваня Нушева, програмен директор; от Института за развитие на публичната среда – Антоанета Цонева.
  Към протокола се прилага списък на присъстващите членове на Комисията.
  Заседанието се ръководи от Искра Фидосова, председател на Комисията по правни въпроси.
  Предс. Искра Фидосова:
  Добър ден на всички. Откривам, надявам се последното за тази седмица, заседанието на Комисията по правни въпроси с предварително обявения дневен ред:
  Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на общ проект вх. № 253-03-88/05.09.2012 г. на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс: № 254-01-77, внесен от Екатерина Иванова Михайлова и група народни представители на 06.07.2012 г.; № 254-01-79, внесен от Яне Георгиев Янев и група народни представители на 10.07.2012 г.; № 254-01-81, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 10.07.2012 г. и № 254-01-83, внесен от Искра Фидосова Искренова и група народни представители на 10.07.2012 г. – продължение.
  Колеги, започваме. По списък присъстват 20 от членовете на комисията. Някой от колегите в момента идват от пленарна зала, тъй като се удължи времето за парламентарен контрол с около 40 минути – толкова, колкото беше времето за изявления от групи. В момента сме 16 души, но по подпис присъстват 20 от членовете на комисията.
  Останаха ни само няколко разпоредби да гласуваме: две разпоредби, които останаха от вчерашното заседание и основната тема, с която предлагам да започнем, за да имаме време в рамките на утрешния ден и неделя да подготвим в окончателен вариант доклада, а именно с бюлетината за парламентарните избори.
  Брифирам накратко. На последните заседания обсъдихме подробно създалата се ситуация с това, че няма практическа и теоретична възможност вече за изработване на практика и осигуряване за парламентарните избори на специалните кутии, които сме разписали в кодекса, в които се съхраняват бюлетините в тъмната стаичка при гласуването за парламентарни избори с отделна обща бюлетина с преференции. Предлагам този дебат да не го водим повече, тъй като часове наред го дебатираме в няколко поредни заседания.
  Припомням, че има внесено предложение от „Коалиция за България” за интегрална бюлетина с преференции за двата вида избори – и за парламентарни и за евро избори.
  Предлагам първо да вземем принципно решение затова какъв вид остават бюлетините, след което самото гласуване, ако не възразявате можем и анблок да го гласуваме, тъй като е промяна във всеки един от текстовете, където се касае за бюлетините. На едното място се махат пликовете и става интегрална бюлетина, като вземем решение какъв вид ще бъде. Всеки един от нас ясно си дава сметка отговорността, която носим за това как ще се проведат следващите избори и да осигурим ферплей за всички в условията на това да са ясни правилата достатъчно рано, да са осигурени всички елементи и материали по отношение на осигуряването на изборния процес, достатъчно рано да са тествани, за да не се получи някаква възможност за заобикаляне на закона или опорочаване на вота на избирателя или не дай си Боже нарушаване тайната на вота.
  Имаше няколко предложения на предишните заседания. Ако има колеги, които не са били, колегата Четин казак няколко пъти в предишните заседания предложи да гласуваме и да приемем, давайки си ясна сметка за парламентарните избори интегрална бюлетина с отпадане на преференциите, като изрази позицията на ДПС, която е против по принцип изобщо преференцията.
  Г-жа Манолова заяви, че ако трябва да избира при създалата се ситуация между интегрална с преференция и само интегрална, подкрепя.
  Мая Манолова:
  Между интегрална с преференции и интегрална без преференции съм за интегрална без преференции, защото отделните бюлетини означават тяхното раздаване, свободно движение извън секциите, което е свързано с най-лошите форми на контролиран вот – индиански нишки и пр.
  Предс. Искра Фидосова:
  И за да не се случат тези индиански нишки, ние гласувахме тогава с идеята, че достатъчно време имаме – две години и половина, да се направят въпросните кутии.
  Моето мнение го казах многократно. То е същото, като това на г-жа Манолова, да не повтарям многократно едно и също нещо.
  И тъй като, освен бюлетини, ни остава и електронното гласуване финално проф. Константинов от името на експертната група, която подготви този материал, е представил след вчерашното заседание нов материал. Предадох му това, зад което сме се обединили, преди да гласуваме. Той след малко ще вземе отношение, като свършим с бюлетината.
  Проф. Константинов, ако имате да добавите нещо по първата част и тогава ще преминем към електронното гласуване.
  Проф. Михаил Константинов:
  При създалото се положение, очевидно компромисният разумен вариант е да се мине към интегрална бюлетина без преференции, защото в противен случай технически се изправяме пред риск за такива тежки смущения в изборния процес, които да го опорочат. Така че този риск не бива да се поема. Но това не означава, че за в бъдеще идеята за преференциите да се изостави. Напротив, трябва да се търсят други начини, за да бъде въведена, включително да се използва опитът на други държави.
  Предс. Искра Фидосова:
  Благодаря, проф. Константинов.
  И още едно изречение. Тук има два нюанса. Моето предложение е за евро изборите да не пипаме отделните бюлетини, така както сме ги приели и е в момента в закона. Има малко повече от година и половина до следващите евро избори, така че там нека да си остане отделната обща бюлетина с преференция.
  Моля сътрудниците да изпратят стенограмата на ЦИК с повдигнат текст с маркер, че имат година и половина да си приготвят задание, кутии, както и за електронното гласуване, което след малко ще приемем, за да не останем пак всички изненадани и да се налага да правим промени, заради това че няма технически възможности.
  Колеги, това е в резюме темата с бюлетините.
  Г-жо Манолова, след снощното заседание вие ще отстоявате ли и на евро изборите да стане интегрална или ще приемете това, което казах.
  Мая Манолова:
  Ние сме принципно за интегрална бюлетина, която е все пак завоевание на изборния процес в България и която въпреки, че и на последните избори имаше случаи на изнесени интегрални бюлетини и попълвани отвън, все пак процесът е в много по-малки граници, отколкото вакханалията, която наставаше с отделните бюлетини, които свободно се разнасяха в неограничени количества извън изборните секции. Трябва да се видят тези модулни кутии каква защита имат затова да може всеки избирател да получи само една бюлетина от тях и какви рискове носят. Така че предварителни не искам да говоря. Аз лично не съм виждала такива модулни кутии, не съм виждала как може да се вади само по една бюлетина и да няма риск, че могат да се вземат повече от една, които да се изнесат навън, така че се въздържам от коментар по тази тема.
  Но заявявам принципната ни позиция, че за нас интегралната бюлетина е кауза – едно от нещата, за които се борим още от началото на процеса по промени в Изборния кодекс, заедно с подписаните и подпечатани извлечения за резултатите от СИК, обжалваемост на всички решения на ЦИК, съхраняване на чувалите с бюлетини, както досега и т.н.
  Предс. Искра Фидосова:
  Благодаря, г-жо Манолова. Това, което казахте в подкрепа на моето изказване, нека да оставим за евро изборите отсега да се подготвят модулните кутии, да ги тестваме и да видим, ако те наистина са добрата форма, да продължим и да използваме по-нататък модулните кутии и за следващи парламентарни избори.
  Мая Манолова:
  Аз се надявам, че на следващите избори можем да минем направо към машинно гласуване или поне към машинно отчитане на резултатите. Видяхме и чухме от колегите, които бяха в Америка, че сложната интегрална бюлетина, в която могат да се включат преференции и всичко останало, в момента в който минава през скенер и изключва субективизма на броенето до сутринта, действа безотказно. Така че, според мен, има поле да се проучи американския опит, в който колегите са се убедили, че действа безотказно.
  Предс. Искра Фидосова:
  Аз ви предлагам принципно да гласуваме за парламентарните избори бюлетината, за да можем да изчистим текстовете.
  За парламентарните избори бюлетината да бъде интегрална без преференция, заради всичко това, което вече като мотиви коментирахме. Има ли против това предложение?
  Екатерина Михайлова:
  Ние сме за интегрална с преференции.
  Предс. Искра Фидосова:
  И ние сме за обикновена с преференции, но такава няма сега.
  Мая Манолова:
  Поех ангажимента да заявя на част от колегите от „Коалиция за България” притесненията, а именно, че преференциите означават броене до сутринта, и както казва колегата Михайлова, ако е само до сутринта, е добре. Най-притеснителното е доколко ще продължи броенето и дали в хаоса, който го гледахме на президентските избори, няма да се родят по-големи манипулации, отколкото сме виждали досега. Защото в секциите едно броене, ако продължава безкрайни часове, накрая завършва в ограничен състав на членовете.
  И накрая да кажа какво е гласуването на Коалиция за България. Двама сме „за” интегрална с преференция. Двама сме „въздържали се” за интегрална с преференция. Има и така и така.
  Предс. Искра Фидосова:
  Какво? Двама подкрепят интегрална без преференции и двама подкрепят интегрална с преференции. Добре.
  Ние от ГЕРБ сме дванадесет. Трима подкрепят интегрална с преференции и девет интегрална без преференции.
  Въздържали се?
  Екатерина Михайлова:
  За интегрална без преференции се въздържаме.
  Предс. Искра Фидосова:
  Седем „въздържали се”. Четиринадесет „за” интегрална без преференции.
  За евро изборите. Моля за внимание. При евро изборите имаме следните варианти:
  - остава си досегашната разпоредба и не пипаме нищо. Това е нашето предложение.
  - правим интегрална бюлетина с преференция – тяхното предложение.
  - и формално, това което г-н Казак направи на предишното заседание – да остане само интегрална бюлетина.
  И предложение от г-жа Манолова за интегрална с преференция.
  Мая Манолова:
  Аз като вносител си поддържам интегралната с преференция, защото съм внесла интегрална с преференция. Обясних как е гласуването. За евро изборите съм за интегрална бюлетина.
  Предс. Искра Фидосова:
  С преференции ли? Нашето предложение е да не пипаме нещата както са в момента в кодекса така да останат – както се проведоха 2007 г. и 2009 г.
  Янаки Стоилов:
  Трябва да е едно и също.
  Мая Манолова:
  Ние сме за интегрална бюлетина при всички избори.
  Тодор Димитров:
  Интегрална с преференции или интегрална без преференции?
  Екатерина Михайлова:
  Ние подкрепяме г-жа Манолова за интегрална с преференции. Харесва ни това предложение, но то няма да има мнозинство.
  Предс. Искра Фидосова:
  То си противоречи. Няма как да направим интегрална с преференции. Те и сега са различни. И 2007 г. и 2009 г. са били различни.
  Екатерина Михайлова:
  Нали идеята беше да направим това.
  Предс. Искра Фидосова:
  Не може. Едното е национално, другото е регионално, местно. Нещата са различни. Не случайно са смесени и избирателните системи. Затова има мажоритарен за кмет и президент, друг вид – пропорционален. Системата на избор ни е смесена.
  Обръщам внимание, че ние приехме преди малко за парламентарните избори да бъде само интегрална, без преференции, защото ясно съзнаваме, че ще има огромен брой недействителни бюлетини и манипулации в изборния ден.
  Проф. Константинов, за евро изборите, като има година и половина до следващите, ще могат да се направят модулните кутии, надявам се.
  Проф. Михаил Константинов:
  Аз мисля, че по някакъв начин трябва да се уеднаквят. Логично е да се уеднаквят условията за произвеждане на европейски и парламентарни избори, поради това че все пак става въпрос за пропорционални избори с малки особености и в двата случая. Но тъй като наистина има повече от година и половина до евро изборите през 2014 г. просто в момента е най-хубаво да остане така, да не се променя този текст, а и от опита, който ще придобием догодина, винаги има възможност да се гласува допълнителен текст, още повече, ако видим, че нещата потръгват с тия кутии. Защо сега да се ангажираме с нещо, което ще е след година и половина. По-скоро до края на 2013 г. трябва да се приемат тези изменения, които са за евро изборите – да се спази традицията предишната година да се променя, а не в годината на изборите. Това ми се струва логично като страничен наблюдател. Просто не го пипайте сега. Оставете го така, а да решаваме това, което ни предстои догодина.
  Предс. Искра Фидосова:
  И експертното мнение е такова, към което вървим мнозинството – за евро изборите да не правим промяна във вида на бюлетините. Да останат така, както са във вид отделна бюлетина с преференции.
  Гласуването е: петнадесет „за”, двама „против” и трима „въздържали се” да не се променя видът на бюлетината за евро изборите – отделна бюлетина с преференция.
  Сега се връщаме на предложението на н.пр. Бисеров, Метин и Казак за създаване на нов § 23а, в чл. 72 да се създаде нова ал. 6.
  Вчера не стигнахме до текст, който да среща обща подкрепа. Последното предложение, което се направи от г-н Казак беше, освен „квартала”, да се допише и „жилищен комплекс” – да стане „квартал или жилищен комплекс”.
  Ново предложение имате ли?
  Мая Манолова:
  Ние нямаме предложение по този текст.
  Предс. Искра Фидосова:
  Гласуваме предложението на н.пр. Бисеров, Метин и Казак за създаване на нов § 23а, в чл. 72 да се създаде нова ал. 6. Който е „за”, моля да гласува. Трима „за”. Против? Четирима „против”. Тринадесет „въздържали се”. Не се подкрепя.
  Сега отиваме на § 93 промени в Наказателния кодекс.
  Предложение на н.пр. Мая Манолова и група народни представители за включване на нови състави в Наказателния кодекс и по отношение на референдум. Имаше ангажимент, ако има предложение, което да се подкрепя от представителите на всички групи, да се върви към такова приемане. Тъй като става въпрос з промяна в Наказателния кодекс, на едно четене – само между първо и второ четене създаване на състави, ако няма такова обединение от членовете на комисията. Г-н Лазаров имаше ангажимент специално по този текст.
  Моля ви да вземете отношение в рамките до две минути, за да можем да гласуване.
  Димитър Лазаров:
  По принцип нормално е да се регламентират отношенията, които касаят гласуването на референдум, но в така предложеното от г-жа Манолова между първо и второ четене промени в около десет наказателни състава от Наказателния кодекс, те са коректно изписани, но за мен не е нормално да се правят нови състави в Наказателния кодекс само на едно четене и то наказателни състави, които инкриминират наказателна отговорност. Има наказания до три, до пет, до шест години и още по-високи и за мен не е редно това да стане на първо четене. Няма пречка с отделен ЗИД да се измени тази материя в Наказателния кодекс.
  Поради тези съображения аз няма да гласувам за това предложение.
  Предс. Искра Фидосова:
  Други желаещи за изказване по този текст? Г-жа Манолова, заповядайте.
  Мая Манолова:
  Първият национален референдум ще се проведе в края на месец януари. Ако искаме да важат санкциите срещу купувачи на гласове и организация на контрол на тоя вот, трябва да приемем санкции. Практиката показа, че при референдуми, които се състояха – местния референдум в Пловдивско, беше установено купуване на гласове за глас ан референдума и правоохранителните органи и не можаха да ги санкционират, защото няма предвидени санкции. Няма абсолютно никаква логика във вашия отказ да приемете нашето предложение.
  Обръщам внимание, че приемането на закони на едно четене между първо и второ гласуване е практика на това мнозинство и то в случаи, в които това не се налага, какъвто, например, е случаят със Закона за конфискацията. При положение, че законът го отворихме днес, че ЗИД се писа преди две седмици, не беше никакъв проблем каквото има по този закон, така или иначе се правят промени, да се включи там, да се обсъди и да се гласува.
  В случая сме пред фактора време и това е достатъчно основание. При това текстовете са симетрични, огледални на текстовете, които съществуват в Наказателния кодекс срещу купуването на гласове при избори.
  Димитър Лазаров:
  Онзи ден, приемайки Закона за бюджета, също имаше предвидени и внесени текстове в Наказателния кодекс - да се инкриминира неплащането на осигуровки, бяха изтеглени и сериозните мотиви и основанията бяха представени от ваши представители със същата забележка, че Наказателният кодекс, където материята е много чувствителна, на едно четене да се приемат нови наказателни състави, не е много редно. Иначе абсолютно основателно са направени предложенията. Аз също казах, че съм за регламентиране на тези правоотношения. Няма пречка, според мен, един ЗИД бързо да бъде приет.
  Екатерина Михайлова:
  Това искам да кажа и аз. Ако има съгласие в Правната комисия това да стане факт в рамките на оставащите дни на първо четене да влезе, дето се казва в сряда да го минем на първо четене и веднага след това второ четене. Защото иначе се рискува да не се приемат. А нали идеята е да се приемат.
  Красимир Ципов:
  Разбира се, че има такова съгласие.
  Мая Манолова:
  Г-жо Михайлова, който не иска да го приеме, вкарано по този начин, все пак ние гледаме Изборния кодекс вече повече от месец. Защо да може за конфискацията, а да не може за Наказателния кодекс. Още повече, че тук е факторът време. Имаше време за месец и половина, ако на някой нещо не му харесва, да го каже.
  Предс. Искра Фидосова:
  Колеги, от това, което коментирахме през всичките заседания по промените в Наказателния кодекс разбирам, че има пълна подкрепа затова да има такива състави и за референдум. Аз мисля, че можем да се справим в понеделник да напишем отделен ЗИД. Не е невъзможно да го приемем до края на тази сесия.
  Мая Манолова:
  Не говорите сериозно в момента, нали?
  Предс. Искра Фидосова:
  Напротив, говоря съвсем сериозно.
  Мая Манолова:
  Не говорите сериозно. Все пак кодексът е отворен от месец и половина, дори от два месеца. Ако някой имаше намерение да го приема, можеше да направи някакви забележки.
  Димитър Лазаров:
  Ако някой имаше намерение да го приема, трябваше още, приемайки закона за референдумите да изготви такива промени в Наказателния кодекс. Да не политизираме нещо, което може наистина да се направи с отделен ЗИД.
  Предс. Искра Фидосова:
  Преминаваме нататък. § 9, който сме го отлагали, заради окончателното уточнение за бюлетините. Подкрепя се съгласно решенията от днешното заседание за гласуването с какъв вид бюлетини се отива на парламентарни и на евро избори.
  § 9 с окончателна редакция на чл. 21, ал. 1след думите „при избори за”, се добавя „народни представители, за”.
  Гласуваме. Шестнадесет „за”. Против? Няма. Пет „въздържали се”.
  Следващия текст е за чл. 26, който сме гласували, но останаха за гласуваме букви „е”, „ж” и „н”, които бяха в съответствие с решението за бюлетините така, както са в окончателния доклад като редакция:
  „е) в т. 16 след думите „при избори за” се добавя „народни представители, за”;
  ж) в т. 17 думите „номерата на бюлетините” се заменят с „поредните номера на бюлетината”.
  н) в т. 35 след думите „при избори за” се добавя „народни представители, за”;”
  Който е „за”, моля да гласува. Шестнадесет „за”. Против? Няма. Пет „въздържали се”.
  Отиваме на чл. 29, редакцията. Букви „в” и „г” са нови:
  „в) в т. 11 думите „на бюлетините” се заменят с „в бюлетината”.
  г) в т. 13 думите „за народни представители и” се заличават, а след думите „печати-при избори за” се добавя „народни представители и за”.”
  Гласуваме. Шестнадесет „за” и пет „въздържали се”, без против.
  Отиваме на чл. 162. „В чл. 162, ал. 4 след думите „при избори за” се добавя „народни представители, за”.
  Подкрепяме по принцип предложението на Мая Манолова и група народни представители и гласуваме редакцията на комисията. Шестнадесет „за” и пет „въздържали се”, без против.
  Следващият текст е за чл. 165.
  Има предложение на н.пр. Яне Янев, което не се подкрепя. Гласуваме. Пет „за” и шестнадесет „въздържали се”, без против.
  Предложение на н.пр. Мая Манолова, което с шестнадесет „за” и пет „въздържали се” се приема.
  Предложение на н.пр. Петър Хлебаров за чл. 165. Гласуваме. Трима „за”. Осемнадесет „въздържали се”.
  Подкрепяме по принцип текста на вносителя с редакция на комисията за чл. 165.
  „В чл. 165 думите „бюлетини и пликове по образец, утвърден от Централната избирателна комисия” се заменя с „обща бюлетина”.
  Гласуваме. Шестнадесет „за” и пет въздържали се”.
  Следващия текст е на чл. 166. Не подкрепяме предложението на н.пр. Яне Янев да отпадне текста на вносителя. Гласуваме. Пет „за”. Против? Няма. Шестнадесет „въздържали се”.
  Предложението на н.пр. Мая Манолова по чл. 166. Шестнадесет „за” и пет „въздържали се”, без против
  Гласуваме редакцията на комисията за чл. 166, така както ви е предложена в доклада. Шестнадесет „за” и пет „въздържали се”, без против.
  Следващият чл. 169.
  Предложение на н.пр. П. Хлебаров, което не подкрепяме. Гласуваме. Трима „за”. Осемнадесет „въздържали се”, без против.
  Предложение на н.пр. Мая Манолова за чл. 169, което не се подкрепя. Гласуваме. Пет „за”. Шестнадесет „въздържали се”.
  Чл. 170. Предложение на н.пр. Яне Янев да отпадне текста на вносителя. Гласуваме това предложение. Трима „въздържали се” и осемнадесет „за”.
  Предложение на н.пр. Мая Манолова за чл. 170. Гласуваме. Петима „за” и шестнадесет „въздържали се”.
  Гласуваме предложението на вносителя за чл. 170. Пет „за”. Шестнадесет „въздържали се”. Не се подкрепя предложението по вносител.
  Предложение на н.пр. Мая Манолова за създаване на нови § 49а, § 49б (чл. 171) и § 49в (чл. 172). – избори за кметове на райони. Шест „за”. Против? Няма. Петнадесет се въздържат.
  Като предложения на комисията за редакция се правят следните изменения и допълнения в чл. 180.
  1. В ал. 1 думите „за народни представители и” се заличават.
  2. В ал. 2 след думите „избори за” се добавя „народни представители, за”.
  И в чл. 183, ал. 3 думите „за народни представители или” се заличават, а след думите „или бюлетини при избори за” се добавя „народни представители, за”.
  Гласуваме измененията в чл. 180 и чл. 183. Осемнадесет „за” и трима „въздържали се”.
  Следват предложения за допълнения на чл. 187.
  Предложение на н.пр. Мая Манолова, което ще подложа на гласуване поотделно в буква „б”. Шест „за”. Петнадесет „въздържали се”.
  В останалата част от предложението на г-жа Манолова гласуваме шестнадесет „за” и пет „въздържали се” за бюлетината.
  Предложението на н.пр. Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров се подкрепя с 21 гласа „за”.
  Гласуваме предложението за редакция на комисията за чл. 187 с шестнадесет „за” и пет „въздържали се”.
  Предложение на н.пр. Мая Манолова за нов § 51а. в чл. 190, ал. 3. Шестнадесет „за” това предложение и петима се въздържат с редакция на комисията „В чл. 190, ал. 3 думите „за народни представители и” се заличават.
  Чл. 192. Предложението на н.пр. Мая Манолова се подкрепя по принцип. Шестнадесет „за” и пет „въздържали се”.
  Предложението на ГЕРБ е оттеглено в първото изречение и остава във второто изречение: „В изборното помещение може да присъства само по един регистриран наблюдател на една и съща организация.”
  Това се подкрепя с 21 гласа „за” предложението на н.пр. Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров.
  Предложение за редакция на комисията с принципна подкрепа текста на вносителя. В редакцията е включено предложението на М. Манолова и на ГЕРБ с изречението, което гласувахме. Гласуваме редакцията. Двадесет и един „за”, без против и въздържали се.
  Мая Манолова:Аз предлагам в доклада да не фигурира, че изречението е оттеглено по отношение на евро изборите, защото.
  Предс. Искра Фидосова:То не е оттеглено. Гласувахме го поотделно. Това е предложението на ГЕРБ. Оттегленото първо изречение го има на два или три текста.
  Чл. 192а е гласуван.
  Следващото е § 53, чл. 193.
  Предложението на н.пр. Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров – първото изречение е оттеглено. Останало е само второто изречение. Второто изречение се подкрепя с 21 „за”, без против и въздържали се. Текстът по вносител по принцип с редакция, както сме я уточнили в комисията § 53, чл. 193 с двадесет и един „за”, без против и въздържали се.
  Отиваме на чл. 197а. Предложение за нов параграф, както гласувахме принципно предложението, за да можем да изчистим текстовете, както редакция така, както е в доклада. Гласуваме. Шестнадесет „за” и пет „въздържали се”.
  Следващият текст е чл. 198. Текстът не е гласуван.
  Предложение на н.пр. Яне Янев, което не се подкрепя. Трима „за” и осемнадесет „въздържали се”.
  Предложение на н.пр. Мая Манолова, което се подкрепя по принцип и е отразено в чл. 197а, което гласувахме преди малко с шестнадесет „за” и пет „въздържали се”.
  Предложение на н.пр. Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров в чл. 198 да се създаде нова т. 3. Двадесет и един „за”, без против и въздържали се.
  Мая Манолова:
  Аз имам питане. Тук не сте м гласували част от предложението. Моето предложение, за да се постига наистина смисълът на интегралната бюлетина, като пречка срещу нейното изнасяне, попълване навън и пр. да вкараме полагането на подпис от председателя и от член на комисията или от секретаря. Можем да го разпишем това, за да е ясно, че бюлетината, която пуска избирателят е тази, което му е дадена от ръководството на секционната комисия. Аз съм го предложила на с. 124, § 57, чл. 198, което звучи по следния начин:
  „(1) При произвеждане на избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България избирателят получава от член на секционната избирателна комисия бюлетина от кочана с бюлетините, която се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването й и се подписва от председателя и секретаря на комисията, след което отива в кабината да гласува.”
  Тоест да е ясно, че бюлетината, която пуска избирателят, е бюлетината, която му е дадена, а не попълнена отвън.
  Предс. Искра Фидосова:
  Това за подписа сме го коментирали. Защо няма подпис досега върху интегралната бюлетина, защото това може да се счита по начина, по който едно лице полага подписа си като агитация за кого да гласува. На някои подписът може да изглежда близък до числото 11, на друг може да изглежда близък до 6, на трети – не знам какво. Затова този спор като дебат винаги е стоял – не само сега, а и в предишното Народно събрание. Това което гледах, като позиции по стенограмите, това е причината и аргументът, че подписвайки се едно или две лица с различния вид подпис на всяко лице биха възникнали много спорове. Някое лице от множеството секционни комисии от тези, които могат да подписват, може да си измисли подпис само за изборния ден, с който по някакъв начин да се оказва на практика на избирателя как да гласува. Затова винаги досега, когато има интегрална бюлетина във всичките законови разпоредби няма приет текст за подписване на бюлетината.
  Иначе аз приемам и тези аргументи, но приемайки това ще стане по-лошо, защото тогава ще започне другия проблем – безконечни спорове във всички секционни комисии дали няма агитация чрез подписа на председателя, секретаря или което и да е било лицето.
  Мая Манолова:
  Това, което говорите, е абсолютно несериозно. Защото каква агитация, какъв номер, какви пет лева. Става дума затова, че на последните избори имаше достатъчен брой внесени бюлетини, предварително попълнени. Аз не казвам, че ги е изнасял ГЕРБ. В случая в Кюстендил ги беше изнесла друга политическа партия.
  Предс. Искра Фидосова:
  Нали затова са интегрални с идеята да не се изнасят. Като ще изнасят интегралните бюлетини, няма смисъл да правим интегрални бюлетини.
  Мая Манолова:
  Другите ще се изнасят още по-масово. Но имаше изнесени такива бюлетини. Имаше хора, които свидетелствуваха в Кюстендилския съд по време на обжалванията, че имаше случаи, в които им се даваха предварително попълнени бюлетини от втората страница, други случаи, в които отвън им бяха давани бюлетини.
  Предс. Искра Фидосова:
  За да стане това означава, че някой е нарушил изискването на закона да се късат предварително от кочана бюлетини. Ние сме записали, че се късат на момента и затова е кочан, за да не могат да се изнасят. Ако цялата комисия или някой е нарушил разпоредбата на закона, той трябва да бъде санкциониран.
  Мая Манолова:
  Другото предположение е, че просто си имаше напечатани интегрални бюлетини в допълнителни количества. (Те могат да бъдат подписани предварително.) Подписани предварително, но горе-долу като се слага подписът, се вижда къде и как се слага.
  Предс. Искра Фидосова:
  Проф. Константинов, заповядайте.
  Проф. Михаил Константинов:
  Още едно съображение и то е следното. В момента необходим реквизит на бюлетините са печатите на комисията, които допълнително могат да бъдат правени уникални и т.н. Ако се вкарат още два подписа, това ще направи четири атрибута задължителни върху бюлетината. Искам да ви кажа начин да се инвалидаризират бюлетини на избиратели, които не ни харесват. Просто пристига една баба, гласува, не я знаем за кого ще гласува, пропускаме да и турим единия подпис. Бабата откъде да знае, че трябва да има два подписа и в този момент, комисията като брои бюлетините вижда, че това е невалидна бюлетина, защото дори и само един реквизит да го няма бюлетината е невалидна. Вие знаете изискванията за валидност. Два реквизита е едно, а четири реквизита усложняват. Просто изказвам едно съображение. Аз го казвам чисто технически, че кой знае каква допълнителна сила няма да се добие с два подписа, а да не говорим, че комисията, бидейки изнервена и малко разсеяна накрая после в даден момент забравя да подпише едни бюлетини и инвалидизира повече гласове. Ти ще кажеш, че те могат да забравят и печат да ударят, но някак си печатът като чели по-механично се поставя, а другото е прекалено индивидуално действие или в даден момент мръдва секретарят някъде, или председателят е излязъл, бюлетината заминава без неговия подпис. Това е възможност за много недействителни гласове и да лишим хората от право на глас, което е недопустимо.
  Предс. Искра Фидосова:Подлагам отделно на гласуване предложението на н.пр. М. Манолова в § 57, чл. 198, ал. 1. Който е „за”, моля да гласува. Четирима „за”. Против? Няма. Седемнадесет „въздържали се”.
  Подлагам на гласуване предложението на г-жа Манолова в останалата част. Шестнадесет „за”. Петима „въздържали се”.
  Гласуваме предложението на н.пр. Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров за § 57 с двадесет и един „за”.
  Гласуваме редакцията на комисията за чл. 198 с подкрепената част от предложението на г-жа Манолова, с предложението на Ципов, Радев и Лазаров. Двадесет и един „за”, без против и въздържали се.
  Предложение на н.пр. М. Манолова за нови § 57а и 57б. Който е „за”, моля да гласува. Четирима „за”. Против? Няма. Седемнадесет „въздържали се”.
  Отиваме на чл. 201.
  Предложение на н.пр. Мая Манолова за създаване на § 57в за промени в чл. 201. Шестнадесет „за” и петима „въздържали се”.
  Редакция на комисията:„В чл. 201, ал. 1 след думите „избори за” се добавя „народни представители, за”.” Гласуваме. Шестнадесет „за”. Пет „въздържали се”.
  Гласуваме предложението на н.пр. Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров за нов § 61а– шестнадесет „за” и петима въздържали се”.
  Предложение на н.пр. Мая Манолова за създаване на § 61а за промени в чл. 205. Шестнадесет „за” и петима „въздържали се”.
  Гласуваме редакцията на комисията за § 61а, в чл. 205 се правят следните изменения и допълнения, както е по доклада. Шестнадесет „за”, петима „въздържали се”.
  Следващият не гласуван текст е на чл. 209. Шестнадесет „за” и петима „въздържали се” за текста по вносител с редакцията, която е предложена от комисията в доклада. .
  За редакцията на комисията за чл. 210 и чл. 211 Шестнадесет „за” и петима „въздържали се”.
  § 64. Предложение на н.пр. Михаил Михайлов, което не се подкрепя по т. 1. Двама „за” и деветнадесет „се въздържат”, а по т. 2 – деветнадесет „за” и двама „се въздържат”.
  Предложение на н.пр. Мая Манолова Шестнадесет „за” и петима се въздържат.
  Предложението на н.пр. Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров се подкрепя по принцип – осемнадесет „за” и трима „въздържали се”.
  Предложението по вносител се подкрепя по принцип с шестнадесет „за” и петима „въздържали се”
  Гласуваме редакцията на комисията, както е по доклада за § 64, чл. 213. Шестнадесет „за” и петима „въздържали се”.
  Редакцията на комисията за чл. 214, ал. 2 след думите „до бюлетините при избори за” се добавя „народни представители, за”, а думите „за народни представители и” се заличават. Гласуваме. Шестнадесет „за”, петима „въздържали се”, без против.
  Предложение на н.пр. Мая Манолова за § 64а.Подкрепяме по принцип предложението без последната част на изречението.
  Предложение за редакция на комисията в глава десета, раздел ІІ да се създадат чл. 215а, чл. 215б, чл. 215в, чл. 215г и чл. 215д. Гласуваме. Шестнадесет „за”, пет „въздържали се”, като обръщам внимание на членовете на комисията, че като изпишем окончателния вариант на доклада с всички препратки и номерация на параграфите, тук ако има някаква промяна ще бъдете уведомени по e-mail най-късно в понеделник. Ако се налага нещо да се прегласува, да можем да го направим.
  Няма такива предложения между първо и второ четене, но тези текстове следват от принципното гласуване. Затова направихме това принципно гласуване, за да могат да се изчистят всички текстове. Дотук има поне 30 нови текста. Но всички те са след принципното гласуване. Така че ако някъде се види текст, който трябва да се смени, то те ще следват принципните решения, които гласувахме.
  Предложение на н.пр. Мая Манолова за създаване на § 64б в чл. 216 се правят следните промени. Предложението е прието по принцип и е отразено в чл. 215а, който гласувахме.
  Предложение за редакция на комисията.„В заглавието на чл. 216 накрая се добавя „при избори за членове на Европейския парламент от Република България”.”
  Гласуваме. Шестнадесет „за” и петима „се въздържат.”
  Следващия чл. е 217.
  Предложение на н.пр. Мая Манолова за чл. 217. Шестнадесет „за” и петима „се въздържат”.
  Шестнадесет „за” и петима „се въздържат” за текста на вносителя и окончателната редакция на чл. 217, както е по доклада.
  Чл. 218. Предложение на М. Манолова – принципна подкрепа, съгласно взетите принципни решения. Шестнадесет „за” и петима „се въздържат”.
  С шестнадесет „за” и петима „се въздържат” за принципната подкрепа текста на вносителя и окончателната редакцията на комисията за чл. 218.
  Чл. 219. В заглавието на чл. 219 накрая се добавя „при избори за членове на Европейския парламент от Република България”. Шестнадесет „за” и петима „се въздържат”.
  Чл. 220. Предложение на н.пр. Бисеров, Метин и Казак. Гласуваме. Петима „за” и шестнадесет „въздържали се”.
  Предложение на н.пр. Мая Манолова да се създаде § 66а. Подкрепя се по принцип с шестнадесет „за” и петима „се въздържат” и е отразен на систематичното му място в чл. 215д.
  Предложение на комисията за нов параграф в заглавието на чл. 220 накрая се добавя „при избори за членове на Европейския парламент от Република България”. Шестнадесет „за” и петима „се въздържат”.
  Чл. 222 по вносител. Шестнадесет „за” и петима „се въздържат”.
  Чл. 223 по вносител. Шестнадесет „за” и петима „се въздържат”.
  Чл. 226 по вносител. Шестнадесет „за” и петима „се въздържат”.
  Чл. 227 по вносител. Шестнадесет „за” и петима „се въздържат”.
  Отиваме на чл. 237. По предложение на комисията се създава нов параграф.
  „В чл. 237 след думите „както и” се добавя „данните по чл. 213, ал. 1 и по чл. 215д, ал. 1 и 2 при изборите за народни представители и”, а думите „по чл. 220, ал. 1 при избори за народни представители и” се заменят с „по чл. 220, ал. 1 и 2 при избори”.”
  Шестнадесет „за”, пет „въздържали се”, без против.
  Чл. 252. Гласуваме предложението на н.пр. Михаил Михайлов. Двама „за”. Против? Няма. Деветнадесет „въздържали се”.
  Гласуваме предложението по вносител за § 73, за чл. 252. Трима „за”. Осемнадесет „въздържали се”.
  Предложението на комисията е в чл. 252, ал. 2. да отпадне. Който е „за”, моля да гласува. Шестнадесет „за”. Против? Няма. Петима „въздържали се”.
  Предложението на г-н Петър Хлебаров за нови § 43а и 43б. Двама „за” и деветнадесет „въздържали се”.
  Предлагам да погледнем и електронното гласуване.
  Проф. Константинов, моля финално да обясните това, което предлагаме днес на колегите.
  Проф. Михаил Константинов:
  Всички имате текста и няма да го коментирам в детайли. Само да кажа основните черти, включително разликите с текстовете, които досега са били представяни по тази тема.
  Тези текстове регулират електронното гласуване по интернет. В тях не се регламентира гласуването с машини в избирателни секции. Разбира се, имаме готови текстове и по този въпрос. Има един интегриран проект, в който и двата вида гласуване го има, но в случая е само гласуването по интернет.
  Този документ урежда произвеждането на пилотен проект за 2014 г. на евро изборите. По предложение на изборната администрация, която общо взето смята, че ще й е трудно догодина да произведе електронно гласуване, най-ранните избори, на които се очаква това да стане, са евро изборите през месец юни 2014 г. между впрочем и по мое мнение най-добре се гласува или най-добре пасва електронното гласуване на евро изборите. Така че тук се регламентира въпросният пилотен проект.
  В документа се говори за избори и референдуми. Разбира се, навсякъде думата „референдум”, ако трябва, може да падне. Това не е толкова важно. Общо взето отново е наблегнато на основните принципи, на които трябва да отговаря техническата система, за да отговаря на европейските изисквания и по-точно на изискванията на Съвета на Европа. То се различава малко от Европейския съюз.
  Предвидени са най-различни мерки за обезпечаване тайната на вота и разни други неща.
  За да не бъда по-подробен, съм готов да отговаря на вашите въпроси по тази тема, ако такива възникнат. Благодаря ви.
  Предс. Искра Фидосова:
  Благодаря. Преди да продължим ще се върнем на § 83, който не е гласуван. Предложение за редакция на комисията:
  „В т. 4 след думите „бюлетината си за гласуване при избори за” се добавя „народни представители, за”, а думите „при избори за народни представители и” се заличават.
  В т. 5:
  а) в буква „а” след думите „получават същия номер” се добавя „в бюлетината, съответно”;
  б) в буква „б” думите „същия номер на бюлетините” се заменят с „същия номер в бюлетината”;
  в) в буква „в” след думата „България или” се добавя „на номерата в бюлетината за изборите”.
  Гласуваме. Шестнадесет „за”, петима „въздържали се”, без против.
  Колеги, имате думата за изказвания по финалното предложение на групата експерти за електронно гласуване, което представи проф. Константинов. Г-н Лазаров, заповядайте.
  Димитър Лазаров:
  Проф. Константинов, споменахте, че експериментално ще се проведе на европейските избори месец юни 2014 г. Не мисля, че би имало пречка експериментално да се проведе и при частични местни избори. Или има пречка?
  Проф. Михаил Константинов:
  Има пречка и ще ви кажа коя е пречката. Когато се гласува електронно по интернет, може да се гласува от всяка точка на земното кълбо и това е едно от предимствата. По традиция и по други причини в България никога на местни избори не се е гласувало от чужбина. Вие знаете, че секции за гласуване в чужбина се разкриват само за другите видове избори при определени условия. В този момент ще нарушим принципа винаги да се гласува в страната. Ще има проблеми с уседналостта и т.н., въпреки че ние естествено можем да потиснем възможността на хора, които не отговарят на изискванията за уседналост да се регистрират редовно, но има много проблеми. И, ако някой ден се реши да има машинно гласуване, то именно ще остане като електронно гласуване за местни избори, но то е в секциите, в контролирана среда. Просто противоречим на принципа при местни избори да няма гласуване в чужбина. Освен това знаете, че напоследък никъде няма гласуване на друго място. Но дори и когато имаше, на местни избори всеки си гласува там, където живее – там, където избира кмет, където му е постоянния адрес. Всички тези съображения показват, че пилотно гласуване, изобщо дистанционно гласуване за местни избори не се очертава като достатъчно добър вариант.
  Предс. Искра Фидосова:
  Благодаря. Г-н Ципов, заповядайте.
  Красимир Ципов:
  Общо взето предложението на тази работна група е следвало внесените два параграфа, които бяха подкрепени от проектите на „Синята коалиция” и ГЕРБ, но моето предложение е все пак да се оформи, проф. Константинов, не като членове, а като параграфи, като се следват текстовете по вносител при изготвянето на общия законопроект, за да има в крайна сметка един продукт, който отговаря на изискванията и на законодателната техника.
  Проф. Михаил Константинов:
  Членовете ще се превърнат в алинеи на съответния параграф. Понеже това е писано самостойно, има се предвид това. Даже в момента се работи по този въпрос. Превръщат се тези членове в текстове, които да минат към Преходните и заключителните разпоредби.
  Предс. Искра Фидосова:
  Има ли желаещи за изказване? Няма. Преминаваме към гласуване. Двама от колегите са ми казали, че не гласуват за електронното, така че кворумът ни става 19.
  Подлагам направеното предложение за електронно гласуване. Който е „за”, моля да гласува. Тринадесет „за”. Против? Няма. Шест „въздържали се”. Приема се, като имаме да изчистим предложените текстове, съобразно номерацията в доклада и като правна техника изпишем параграфи със съответните членове и алинеи.
  Имаме ли друго, което не сме гласували.
  Проф. Константинов, моля още веднъж да уточните за кои избори ще се приложи този пилотен проект за електронно гласуване.
  Проф. Михаил Константинов:
  Този въпрос и г-н Лазаров го повдигна. На този етап да се гласува по интернет на местни избори изглежда противоречащо на цялата досегашна практика и логика. Вие знаете, че на местни избори не се гласува в чужбина. Няма гласуване на друго място. Всеки си гласува там, където се избират кмет и общински съветници.
  От друга страна, електронното дистанционно гласуване предполага упражняването на това право от всяка точка на земята. Просто влизаме в противоречие с логиката и с философията на местните избори. Това е съображението да не го правим дистанционни.
  Но, ако някога се гласува с машини, т.е., ако се приеме такова гласуване, естествено ще важи за всички видове избори.
  Предс. Искра Фидосова:
  Колеги, нещо да сме изпуснали? Вчера гласувахме всички нови параграфи – за правилника, за засичането, ЦИК, РИК, ОИК, националния референдум, че не се прилагат новите разпоредби. Ще видим има ли всъщност някакво изключение, след като направим финално доклада, както сме го гласували.
  Окончателният доклад за второ четене в зала го имате в понеделник сутрин. Ще го получите и по e-mail. В зала ще го гледаме в сряда, четвъртък и петък и дай Боже да го свършим.
  Следващата седмица имаме изслушване на кандидата за конституционен съдия. По правилата се пада на 12.12.2012 г., в сряда, 15:00 часа, зала Запад. Всички сте поканени. Заповядайте.
  Постъпили са два сигнала. Към първия сигнал има приложена папка с документи, която е раздадена на почти всички членове на комисията срещу подпис. Към втория сигнал няма приложени документи. Това е.
  За сряда съм изпратила три писма: до Висшия съдебен съвет, до Инспектората към Висшия съдебен съвет и до Агенция по вписванията. Те са по отношение на постъпилите сигнали за г-жа Гугушева за това дали са извършвали някакви проверки и разполагат ли с данни и информация с молба всичко, с което разполагат, да бъде предоставено на комисията, за да могат да се запознаят членовете на комисията. Някой ме попита дали ще изпратим писмо до НАП. Не знам, ако кажат колегите, но аз видях, че са се самосезирали и се прави проверка там. Може би днес ще изпратя писмо с молба като приключи проверката, също да бъдем уведомени.
  В момента, в който са дошли при мен сигналите, незабавно са оповестени публично и веднага съм направила писмата. Кажете какво правим с писмото до НАП. Да изпратим ли и до там?
  С нарочни писма до г-жа Гугушева съм изпратила постъпилите сигнали, въпреки че са оповестени публично, с молба да отговори на поставените въпроси и да ни изпрати по нейна преценка към съответния писмен отговор и съответните документи.
  Ще ви прочета част от писмото до г-жа Караиванова.
  „Моля да ни уведомите извършвани ли са проверки и образувани ли са производства по отношение на г-жа Галя Гугушева до момента, както и ви моля да ни изпратите информация и данни, с които разполагате във връзка с такива.”
  Дори и да има такива сигнали и проверки при тях молбата в писмото е да ни бъдат изпратени всички и по всички такива, така че да ги имаме предвид за вторник.
  Колеги, благодаря ви.
  Закривам заседанието.


  Председател:
  Искра Фидосова
  Форма за търсене
  Ключова дума