Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
25/08/2009


  Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите - членки на Европейския съюз, участващи в програма "ИНТЕРАКТ 2007-2013", и Братиславския Самоуправляващ се район, изпълняващ ролята на Управляващ орган, и Министерството на финансите на Словашката република, изпълняващо ролята на Сертифициращ орган и Одитен орган, относно изпълнението на Оперативна програма "ИНТЕРАКТ 2007-2013", № 902-02-3, внесен от Министерски съвет


  На свое редовно заседание, проведено на 19 август 2009г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите - членки на Европейския съюз, участващи в програма "ИНТЕРАКТ 2007-2013", и Братиславския Самоуправляващ се район, изпълняващ ролята на Управляващ орган, и Министерството на финансите на Словашката република, изпълняващо ролята на Сертифициращ орган и Одитен орган, относно изпълнението на Оперативна програма "ИНТЕРАКТ 2007-2013", № 902-02-3, внесен от Министерски съвет.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Лиляна Николова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и експерти от министерството.
  От името на вносителя законопроектът бе представен от заместник-министър Николова.
  Споразумението е сключено във връзка с Член 59, ал. 3 на Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) №1260/1999 и в съответствие с Оперативна програма „ИНТЕРАКТ 2007-2013”.
  Оперативна програма „ ИНТЕРАКТ 2007-2013 – добро управление на програмите за териториално сътрудничество” е одобрена от Европейската комисия на 20 юни 2008г. Програмата се финансира по Цел “Европейско териториално сътрудничество” от Европейския фонд за регионално развитие и от годишни вноски на участващите в програмата държави.
  Основната цел на Програмата е да окаже подкрепа на управляващите, сертифициращите и одитните органи, на съвместните технически секретариати и на потенциалните бенефициери на всички програми за териториално сътрудничество – трансгранично, транснационално и междурегионално. Участието на страната ни в Споразумението дава възможност на управляващите органи и съвместните технически секретариати на програмите, в които България участва, да работят в мрежи и обменят добри практики с други управляващи органи и съвместни технически секретариати на програмите за териториално сътрудничество от Югоизточна Европа.
  Дължимите членски вноски на България по програмата за целия период 2007-2013 са 141 428 евро, разпределени на 7 равни годишни вноски всяка по 20204 евро. Вноските за 2007г. и за 2008г. са изплатени и трансферирани в установения срок от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предстои плащането на вноската на страната за 2009г. след получаване на официално искане за това от Управляващия орган на програмата.
  Народните представители, които взеха отношение по законопроекта, подкрепиха необходимостта от ратифициране на споразумението. Дейностите по програмата предоставят възможности за обмен на опит, обучения и работа в мрежи и ще допринесат за повишаване на административния капацитет на структурите и организациите, които управляват, разработват, кандидатстват и изпълняват проекти по програмите за териториално сътрудничество.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление единодушно - със 16 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите - членки на Европейския съюз, участващи в програма "ИНТЕРАКТ 2007-2013", и Братиславския Самоуправляващ се район, изпълняващ ролята на Управляващ орган, и Министерството на финансите на Словашката република, изпълняващо ролята на Сертифициращ орган и Одитен орган, относно изпълнението на Оперативна програма "ИНТЕРАКТ 2007-2013", № 902-02-3, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума