Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
25/08/2009


  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите членки и държавите партньорки и Великото херцогство Люксембург, в качеството му на Управляващ и Сертифициращ орган, за прилагане и съвместно изпълнение на "Оперативна програма ЕСПОН 2013", № 902-02-4, внесен от Министерски съвет


  На свое редовно заседание, проведено на 19 август 2009г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите членки и държавите партньорки и Великото херцогство Люксембург, в качеството му на Управляващ и Сертифициращ орган, за прилагане и съвместно изпълнение на "Оперативна програма ЕСПОН 2013", № 902-02-4, внесен от Министерски съвет.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Лиляна Николова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и експерти от министерството.
  От името на вносителя законопроектът бе представен от заместник-министър Николова.
  Оперативната програма ЕСПОН 2013 е одобрена с Решение на Европейската комисия № C (2007) 5313 от 7 ноември 2007г. В програмата участват всички държави – членки на Европейския съюз, както и държавите-партньорки: Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Програмата се финансира по Цел “Европейско териториално сътрудничество” от Европейския фонд за регионално развитие и от годишни вноски на участващите в програмата държави.
  Общата цел на Програма ЕСПОН 2013 е да окаже подкрепа при разработването на политики във връзка с целите за териториално сближаване и хармонично развитие на Европейската територия, като осигури сравнима информация, данни, анализи и сценарии за териториалната динамика и разкрие териториалния капитал и потенциала за развитието на регионите и по-големите територии, като така допринесе за Европейската конкурентноспобност, териториалното сътрудничество, устойчивото и балансирано развитие.Програмата има пет приоритета:
  1.Приложни изследвания на териториалното развитие, конкурентноспособността и сближаването: данни за териториалните трендове, перспективи и въздействия на политиките.
  2. Целеви анализи въз основа на потребителското търсене: Европейска перспектива за развитие на различен тип територии.
  3. Научна платформа и инструменти: Териториални индикатори и данни, аналитични инструменти и научна подкрепа.
  4. Капитализация, притежание и участие: изграждане на капацитет, диалог и създаване на мрежи.
  5. Техническа помощ, аналитична подкрепа и комуникация.
  Споразумението осигурява пълноправното участие в програма ЕСПОН 2013 на Република България като държава – членка на Европейския съюз, български представител в Комитета за наблюдение, български участници в Групата от одитори към Одитния орган на програмата, координацията и взаимодействието между Управляващия, Сертифициращия и Одитния орган с националните органи, отговорни за системата за първо ниво на контрол, кандидатстване на научни, изследователски и други публичноправни организации от България с проекти по обявени покани за набиране на проектни предложения и кандидатстване на Националното звено за контакт по обявени покани по приоритет 4 от програма ЕСПОН – проекти за транснационални дейности на националните звена за контакт и работа в мрежи. Общо за периода 2007-2013г. размерът на годишните членски вноски на България към бюджета на програма ЕСПОН е 329 578 евро.
  Народните представители, които взеха отношение по законопроекта, подкрепиха необходимостта от ратифициране на споразумението. Ратификацията на споразумението ще осигури пълноправното участие на България в програма “ЕСПОН 2007-2013'' като страна-членка на ЕС.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление единодушно - със 16 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите членки и държавите партньорки и Великото херцогство Люксембург, в качеството му на Управляващ и Сертифициращ орган, за прилагане и съвместно изпълнение на "Оперативна програма ЕСПОН 2013", № 902-02-4, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума