Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
03/09/2009

  ЗИД на ЗП-за ІІ-ро гласуване в комисията
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата,№ 954-01-3,
  внесен от Любен Татарски, Александър Ненков, Иван Вълков и Искра Фидосова
  приет на първо гласуване на 27.08.2009 г.


  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯТА

  нанесени са писмените предложения, направени от народни представители
  в срока по чл.73, ал.1 от ПОДНС


  Проект!
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за пътищата

  (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 42 от 2009 г.)

  § 1. В чл. 3, ал. 4 думите „на министъра на транспорта и” се заличават.

  § 2. В чл. 4, ал. 2 думата „градоустройствен” се заменя с „устройствен”.

  § 3. В чл. 6, ал. 3 думата „градоустройствените” се заменя с „устройствените”.

  § 4. В чл. 9, ал. 4 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура” се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура”.

  Предложение от н.п. Емил Димитров:
  Създава се нов § 4а:
  „§ 4а.В чл.10, ал.6 думите „министъра на транспорта” се заменят с „министъра на финансите”.

  § 5. В чл. 10а, ал. 5, т. 4 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура” се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура”.

  § 6. В чл. 10е се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура” се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура”.
  2. В ал. 2 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура” се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура”.

  Предложение от н.п. Емил Димитров:
  В § 6, в чл.10е се правят следните изменения:
  1. В т.1, в ал.1 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура” се заменят с „Агенция „Митници”.
  2. В т.2, в ал.2 думите „на управление „Пътни такси и разрешителни” на Национална агенция „Пътна инфраструктура” се заменят с „на Агенция Митници”.

  § 7. В чл. 19 се правят следните изменения:
  1. В ал. т. 1 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура” се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура”.
  2. В ал. 3 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура” се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура”.

  § 8. Член 20 се изменя така:
  „Чл. 20. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството:
  1. осъществяват държавната политика за развитието на пътната инфраструктура;
  2. предлагат на Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и средносрочна оперативна програма за изпълнението й;
  3. внасят в Министерския съвет проекти на закони и на подзаконови нормативни актове, уреждащи ползването и управлението на пътищата съобразно техните компетентности.
  (2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията поддържа и развива международните инициативи и сключва международни договори за изграждането на участъци от трансевропейската пътна мрежа на територията на страната, включително за трансграничните пътни връзки.
  (3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството поддържа и развива международните инициативи, сключва и осигурява изпълнението на международни договори в областта на управлението, планирането, изграждането и поддържането на републиканските пътища;
  (4) Министрите по ал. 1 сключват оперативни споразумения с председателя на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" за изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма "Транспорт", Оперативна програма "Регионално развитие", Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.".

  Предложение от н.п. Емил Димитров:
  В § 8, в чл.20 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 2 думата „оперативна” се заличава.
  2. В ал. 4 думите „Министрите по ал. 1” се заменят с „Ръководителите на управляващите органи на Оперативна програма „Транспорт” и Оперативна програма „Регионално развитие”.

  § 9. В член 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Националната агенция "Пътна инфраструктура" към Министерския съвет се преобразува в Агенция "Пътна инфраструктура" към министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Агенция "Пътна инфраструктура", наричана по-нататък "агенцията", е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството, със седалище София и със специализирани звена: областни пътни управления, Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти и управление "Пътни такси и разрешителни".
  3. В ал. 3, т. 14 думите „Министерството на извънредните ситуации” се заменят с „Министерството на вътрешните работи, други компетентни органи”.
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществява контрол върху дейността на агенцията като:
  1.утвърждава бюджета на агенцията;
  2.приема отчета за изпълнение на бюджета на агенцията;
  3.осъществява контрол върху изпълнението на бюджета на агенцията в рамките на своите компетенции;
  4.приема годишния отчет за дейността на агенцията;
  5.осъществява и други контролни функции в рамките на правомощията му предоставени със закони и подзаконови нормативни актове.”

  Предложение от н.п. Иван Иванов:
  В § 9, в чл. 21, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Създава се Агенция „Пътна инфраструктура” към министъра на регионалното развитие и благоустройството.”

  Предложение от н.п. Емил Димитров:
  В § 9, в чл. 21, ал. 2 запетаята след думите „областни пътни управления” се заменя със съюза „и”, а думите „и управление „Пътни такси и разрешителни” се заличават.

  § 10. Член 21а се изменя така:
  „Чл. 21а. (1) Агенцията се ръководи от управителен съвет.
  (2) Управителният съвет се състои от председател и двама членове, които са с подходяща квалификация и професионален опит.
  (3) Агенцията се представлява от председателя на управителния съвет.
  (4) Договорите с председателя и членовете на управителния съвет се сключват, изменят и прекратяват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.”

  Предложение от н.п. Иван Иванов:
  В §10, в чл.21а, ал.2 на края се добавя „в областта на управлението, планирането, изграждането и поддържането на републиканските пътища или в управлението на публични и корпоративни структури”.

  Предложение от н.п. Николай Пехливанов:
  Член 21а се изменя така:
  „Чл. 21а. (1) Агенцията се ръководи от управителен съвет.
  (2) Управителният съвет се състои от председател и четирима членове, които са с подходяща квалификация и професионален опит.
  (3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството назначава председателя на управителния съвет на агенцията и двама от членовете.
  (4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията назначава члена на управителния съвет от квотата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  (5) Министърът на финансите назначава члена на управителния съвет от квотата на Министерството на финансите.
  (6) Представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на финансите са с ранг на заместник-министри.
  (7) Агенцията се представлява от председателя на управителния съвет.”

  § 11. Член 21б се изменя така:
  „ Чл. 21б. (1) Председател и член на управителния съвет на агенцията не може да бъде лице, което:
  1. е поставено под запрещение;
  2. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
  3. заема длъжност или извършва дейност по чл. 19, ал. 6 от Закона за администрацията;
  4. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с търговец или съдружник или акционер в търговец, който участва в процедури за обществени поръчки или за концесии, провеждани от агенцията;
  5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
  6. е лишавано от правото да осъществява търговска дейност;
  7. не е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
  (2) Председателят и членовете на управителния съвет подават декларация за липса на обстоятелствата по ал. 1 при встъпване в длъжност и текущо на всеки 6 месеца. В тридневен срок от промяна на декларираните обстоятелства лицето подава декларация за това.
  (3) При възникване на обстоятелство, което е несъвместимо с изискванията за заемане на длъжността по ал. 1, договорът на съответното лице се прекратява.”

  § 12. Член 21в се изменя така:
  „Чл. 21в. (1) Управителният съвет взема решения за:
  1. организиране на разпределението и разходването на средствата за изпълнение на дейностите по планирането, изграждането, управлението и поддържането на републиканските пътища;
  2. приемане на проекта на бюджет на агенцията;
  3. извършване на разпоредителни сделки или отдаване под наем на имоти и вещи - държавна собственост, предоставени за управление на агенцията;
  4. предложения за промени в списъка на републиканските пътища;
  5. предложения за проекти на нормативни актове, уреждащи управлението, проектирането, строителството и поддържането на пътища;
  6. одобряване на технически спецификации, технически указания и методически документи, свързани с изграждането, управлението, експлоатацията и поддържането на пътищата;
  7. възлагане на обществени поръчки за проектиране, строителство, ремонт и поддържане на републиканските пътища, както и за проектово управление, научно-приложни изследвания и консултации, свързани с управлението на пътищата;
  8. изработване на проектите на решения за откриване на процедури за предоставяне на концесия, на обосновка, на обявление, на документация за участие и на концесионни договори за концесии на републикански пътища;
  9. изготвяне, приемане и представяне на министъра на регионалното развитие и благоустройството на годишен отчет за дейността на агенцията.
  (2) Управителният съвет взема и други решения, свързани с оперативното ръководство и дейността на агенцията.
  (3)Управителният съвет взема решения с квалифицирано мнозинство от две трети от неговите членове.
  (4) Правилата за работата на управителния съвет се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на управителния съвет.”

  Предложение от н.п. Иван Иванов:
  В §12, в чл.21в, ал.1, т.9 се се изменя така:
  „9.изготвяне, приемане и предоставяне на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежегодно до 31 март на годишен отчет за дейността на агенцията за предходната година.”

  Предложение от н.п. Николай Пехливанов:
  В §12, в чл. 21в, ал.3 се изменя така:
  „(3)Управителният съвет взема решения с квалифицирано мнозинство.”

  § 13. Член 21г се изменя така:
  „Чл. 21г. Председателят на управителния съвет на агенцията:
  1. организира дейността на агенцията.
  2. назначава и освобождава служителите на агенцията;
  3. сключва договорите за обществени поръчки за проектиране, строителство, ремонт и поддържане на републиканските пътища, както и за проектовите управления, научно-приложни изследвания и консултации, свързани с управлението на пътищата след решение на управителния съвет;
  4. сключва концесионните договори за републикански пътища и представлява концедента по тях, включително като извършва контрола по изпълнение на концесионните договори;
  5. сключва други договори и споразумения, необходими за дейността на агенцията;
  6. организира и привежда в изпълнение решенията на управителния съвет;
  7. решава други въпроси, предвидени в нормативен акт, които не са от изключителната компетентност на управителния съвет.”

  § 14. В чл. 21д, ал. 3 думите „министър-председателя” се заменят с „министъра на регионалното развитие и благоустройството”.

  § 15. В чл. 21е се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „изпълнителния директор” се заменят с „управителния съвет”.
  2. В ал. 2 думите „заповед на изпълнителния директор” се заменят с „решение на управителния съвет”.

  § 16. В чл. 22, ал. 1 думите „по ал. 2” се заменят с „по чл. 21, ал. 2”.

  § 17. В чл. 24, ал. 1 думите „от изпълнителния директор на агенцията след разрешение от надзорния съвет” се заменят със „с решение на управителния съвет на агенцията.”

  § 18. В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „от изпълнителния директор на агенцията или от упълномощено от него длъжностно лице” се заменят с „от управителния съвет на агенцията или от упълномощено от управителния съвет лице”.
  2. В ал. 5 думите „Изпълнителният директор на агенцията” се заменят с „Управителният съвет на агенцията или упълномощено от управителния съвет лице”.

  Предложение от н.п. Иван Иванов:
  В §18,в чл.26 се правят следните изменения:
  1.В т.1, в ал.3 думата „лице” се заменя с „длъжностно лице от агенцията” .
  2.В т.2, в ал.5 да отпаднат думите „или упълномощено от управителния съвет лице”.

  § 19. В чл. 27 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура” се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура”.
  2. В ал. 2 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура” се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура”.
  3. В ал. 3 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура” се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура”.

  § 20. В чл. 36а, ал. 2, т. 2, б. „а” думите „от изпълнителния директор на агенцията” се заменят с „от управителния съвет на агенцията или от упълномощено от управителния съвет лице”;

  Предложение от н.п. Иван Иванов:
  В §20, в чл.36а, ал.2, т.2, б. „а” да отпаднат думите „или упълномощено от управителния съвет лице”.

  § 21. В чл. 38, ал. 4, т. 1 думите „изпълнителния директор на агенцията” се заменят с „управителния съвет на агенцията или от упълномощено от управителния съвет лице”.

  Предложение от н.п. Иван Иванов:
  В §21, в чл.38, ал.4, т.1 думата „лице” се заменя с „длъжностно лице от агенцията” .

  § 22. В чл. 39, ал. 2 думите „заповед на изпълнителния директор на агенцията” се заменят с „решение на управителния съвет на агенцията или заповед на упълномощено от управителния съвет лице”.

  Предложение от н.п. Иван Иванов:
  В §22, в чл.39, ал.2 думата „лице” се заменя с „длъжностно лице от агенцията” .

  § 23. Чл. 50, ал. 1 се отменя.

  § 24. В чл. 56, ал. 3, т. 1 думите „от изпълнителния директор на агенцията или от упълномощено от него длъжностно лице” се заменят с „от управителния съвет на агенцията или от упълномощено от управителния съвет лице”.  Предложение от н.п. Иван Иванов:
  В §24,в чл.56, ал.3, т.1 думата „лице” се заменя с „длъжностно лице от агенцията” .

  Предложение от н.п. Емил Димитров:
  В § 24, в чл.56 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 1 думите „и на управление „Пътни такси и разрешителни” се заменят с „и на Агенция „Митници”.
  2. В ал. 3, т.1, след думите „от управителния съвет на агенцията или от упълномощено от управителния съвет лице”, се добавят думите „съответно от директора на Агенция „Митници” или от упълномощено от него лице”.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 25. Навсякъде в закона думите „министъра на транспорта” и „министърът на транспорта” се заменят съответно с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

  § 26. (1) Бюджетните кредити от бюджета на Националната агенция „Пътна инфраструктура” към Министерския съвет, преобразувана с този закон, се прехвърлят по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
  (2) Трудовите правоотношения с работниците и служителите в Националната агенция "Пътна инфраструктура" към Министерския съвет, преобразувана с този закон, се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

  Предложение от н.п. Иван Иванов:
  В §26, в ал.1 и 2 думата „преобразувана” се заменя със „закрита”.

  Предложение от н.п. Емил Димитров:
  В § 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „Кодекса на труда” се добавят думите „с изключение на случаите по ал. 3.”
  2. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
  „(3) Закрива се Управление „Пътни такси и разрешителни” на преобразуваната с този закон Национална агенция „Пътна инфраструктура”. Трудовите правоотношения на работниците и служителите на Управление „Пътни такси и разрешителни” се прекратяват. До влизането в сила на съответните изменения в Устройствения правилник на Агенция „Митници”, дейността на закритото Управление „Пътни такси и разрешителни” се осъществява по досегашния ред.

  § 27. Правомощията на надзорния съвет, на изпълнителния директор и на заместник изпълнителните директори на Националната агенция "Пътна инфраструктура" към Министерския съвет се прекратяват от датата на влизане в сила на този закон.

  § 28. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 148в, ал. 3 думите „Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с „Агенция "Пътна инфраструктура".
  2. В чл. 167, ал. 3 думите „Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с „Агенция "Пътна инфраструктура".

  Предложение от н.п. Емил Димитров:
  В § 28,т.2, в чл. 167, ал. 3, изречение второ се изменя така:
  „Общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства се контролират от длъжностни лица на Агенция „Митници”.

  Форма за търсене
  Ключова дума