Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
28/10/2010

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 054 – 01 – 84, внесен от Иван Вълков и група народни представители
  Д О К Л А Д  На свое редовно заседание, проведено на 28 октомври 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 054 – 01 – 84, внесен от Иван Вълков и група народни представители.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от народния представител Станислав Иванов.
  С предложените промени в законопроекта се предвижда създаване на възможност за налагане на глоби с електронен фиш за нарушения, установени с технически средства и системи, като подробно са разписани условията и реда за това. Предлагат се и изменения и допълнения в административнонаказателните разпоредби, като се предвижда да бъде променен размерът на санкциите за водачи, управлявали моторно превозно средство с превишена скорост. Със законопроекта се предлага създаването на фонд за безопасност на движението, в който да постъпват глобите от нарушения, установени с технически средства и системи, чрез което ще се осигури възможност за финисиране на проекти, за закупуване на нови технически средства и за подновяване и модернизиране на материалната база.
  Законопроектът предвижда целесъобразни изменения и допълнения по отношение на правилата за престоя и паркирането на превозните средства. Предложено е изменение на текста на чл. 99, ал. 1 от ЗДвП, регулираща правата на собственика на пътя да въвежда особен режим за паркиране в определени зони на пътища, части от пътища или райони. Сега в зоната, регламентирана в чл. 99, ал. 1 се включват и местата, свързани с правото на лица с увреждания да паркират при преференциални условия, както и въвеждането на правото на платено паркиране на лицата по постоянен адрес. Предлага се да отпадне ограниченото фиксиране на времето за кратковременното паркиране, и да се въведат понятията “възмездно” и “безвъзмездно” паркиране. По този начин ще се създаде стабилна законова основа за въвеждането на режим за преференциално паркиране на лицата с увреждания, както и да бъде уредено еднозначно по-дългосрочно паркиране в границите на контролираните зони от живущи на територията на зоната или при друга необходимост, оценена от стопанина на пътя.
  С цел да се предотвратят нарушенията на водачи, които управляват моторно превозно средство по "ВUS" лентата и по този начин възпрепятстват движението на превозните средства от градския транспорт, затрудняват изпълнението на графика за превоз на пътници и предизвикват задръствания по основни градски артерии, е предложено да се увеличи санкцията за този вид нарушения и същата да има по-голямо превантивно действие по отношение на водачите.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха предложените промени, насочени към създаване на по-добри възможности за общините да определяне на зоните за престой и паркиране в населените места.
  Част от народните представители възразиха срещу предложението за създаване на отделен фонд за безопастност на движението към министъра на вътрешните работи. Дискусия породиха и разпоредбите, предвиждащи налагане на санкции в случаите, когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице. Според изказалите се народни представители, предложенията в тази част от законопроекта са в противоречие с принципите и разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление - със 7 гласа - “за”, 2 гласа - “против” и 1 глас – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 054 – 01 – 84, внесен от Иван Вълков и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  инж. Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума