Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
28/10/2010

  Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ, № 002–02– 42, внесен от Министерски съвет


  На свое редовно заседание, проведено на 4 ноември 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ, № 002–02– 42, внесен от Министерски съвет.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Кирил Гератлиев – главен директор на Главна дирекция «Управление на териториалното сътрудничество» в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ е одобрена от Европейската комисия на 20 декември 2007 г. и е финансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ и с публични средства от държавните бюджети на двете страни. Общата стратегическа цел на програмата е равномерно устойчиво развитие, изградено върху ключовите силни страни на българо-турската област на трансгранично сътрудничество.
  Меморандумът е подписан по кореспондентски път на 11 и 12 октомври 2010 г.
  С предложения за ратифициране със закон от Народното събрание Меморандум за разбирателство се осигурява пълноправното участие на България в Програмата като се определят правомощията на органите, отговорни за ефективното управление и изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция, в съответствие с поетите ангажименти от Република България пред Европейската комисия.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление единодушно с 16 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ, № 002–02– 42, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума