Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
12/01/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 102 – 01 – 91, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На свое редовно заседание, проведено на 12 януари 2012 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 102 – 01 – 91, внесен от Министерски съвет на 30. 12. 2011 г.
  В заседанието на комисията взе участие г-н Красимир Каменов – зам. изпълнителен директор на Агенцията по горите, който представи законопроекта от името на вносителите.
  Предложените изменения и допълнения в Закона за горите са в няколко основни насоки.
  Предлага се инвентаризацията, изработването на плановете за ловностопански дейности и на дейностите по опазване от пожари да се извършват в границите на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, както и учебно-опитните горски стопанства.
  Законопроектът предвижда освен за стълбове за въздушни електропроводи право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията да се учредява и за изграждане на стълбове за лифтове и влекове или за стълбове за други съоръжения за транспорт без контакт с повърхността на терена. Прецизират се изискуемите документи при учредяване право на ползване, учредяване на сервитут и учредяване право на строеж.
  Законопроектът предвижда правна възможност да се учредява право на ползване и върху съществуващи ски писти, като компетентният орган, пред който се подава заявление, е министърът на земеделието и храните. В съответствие с разпоредбата на чл. 50 в от Закона за туризма се предвижда правото на ползване на съществуващи ски писти да се учредява на собствениците на прилежащите лифтове и влекове.
  Предлага се цената за учредяване право на ползване, учредяване на сервитут и учредяване право на строеж да постъпва в бюджета на Изпълнителната агенция по горите, а не както предвижда действащият закон – в съответното държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите. Предложението е мотивирано от обстоятелството, че основната административна тежест по провеждане на тези процедури и изготвяне на административните актове пада върху Изпълнителната агенция по горите, съответно регионалните дирекции по горите.
  Действащият закон урежда собствеността на дървесината от поземлени имоти в горски територии, чието предназначение е променено. Предлага се допълнение, съгласно което дървесината от поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, управлявани от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ, чието предназначение е променено безвъзмездно, да остане в собственост на предприятието.
  Предвидени са така промени, свързани с правомощията при осъществяване на функциите по опазване на горските територии, отпадане на режима за издаване на удостоверение за износ и внос на необработен дървен материал, както и редица промени, свързани с контрола и административнонаказателните разпоредби.
  В хода на дискусията членовете на комисията се обединиха около целесъобразността на редица от предложените промени и необходимостта от приемане на законопроекта. Същевременно народните представители, взели участие в дискусията, обърнаха внимание, че в законопроекта има разпоредби, които се нуждаят от допълнително прецизиране. В тази връзка бяха поставени редица въпроси, като бяха направени и конкретни предложения за промени, които народните представители считат, че следва да бъдат взети предвид от водещата комисия при подготовката на законопроекта за второ гласуване.
  С § 1 от законопроекта се предлага ивентаризацията, изработването на плановете за ловностопански дейности и на дейностите по опазване от пожари да се извършват в границите на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, както и учебно-опитните горски стопанства. Аргументът, че извършването на инвентаризация на територията на цели общини е нецелесъобразно, икономически неизгодно и на практика не може да се ползва за изработването на горскостопански планове, поставя въпроса как, от кого и на каква основа ще се осъществяват дейностите по опазване от пожари на горите, които са собственост на общините и на частни физически и юридически лица. В тази връзка е необходимо предложените разпоредби да бъдат прецизирани.
  Предложените промени в режима за учредяване на право на строеж и сервитути за изграждане на национални обекти и обекти от републиканската пътна мрежа предвиждат в тези случаи правото на строеж, респективно – сервитутите, да се считат за учредени с влизането в сила на ПУП, и съответните права да са безвъзмездни. Така предложените разпоредби са неприемливи и следва да бъдат прецизирани. Не може съответните права да възникват по силата на влязъл в сила ПУП. Първо – ако териториите, засегнати от плана са държавна собственост, на държавата не са и необходими вещни права на строеж и сервитути, за да строи в собствените си имоти. Ако засегнатите имоти са собственост на общините или на частни лица, влезлият в сила ПУП е основание за отчуждаване на съответните имоти, освен ако собствениците им учредят право на строеж на държавата, а не държавата да придобива безвъзмездно права върху тях. Правото на строеж обаче е неприложимо за обектите на републиканската пътна мрежа – във всички случаи следва да има отчуждаване съгласно чл. 207 от ЗУТ. По отношение на сервитутите следва да се има предвид, че те възникват по силата на влязъл в сила ПУП, но след като се плати на собствениците еднократно обезщетение.
  С § 21 е предложена промяна в чл. 80, която предвижда дървесината от горските територии, държавна собственост, чието предназначение е променено безвъзмездно, да е на съответното държавно предприятие. Целесъобразно е същия подход да се възприеме и по отношение на общините, т. е. дървесината от горските територии, общинска собственост, чието предназначение е променено безвъзмездно, да е на съответната община.
  От прецизиране се нуждаят и разпоредбите на § 42, с който се предлагат промени в чл. 274, свързани с контролните правомощия на съответните органи при установяване на нарушенията. С предложените промени силно са ограничени контролните правомощия на общинските органи, като освен, че са сведени до контрол само върху горите общинска собственост, а не както беше досега – върху всички горски териториите в границите на съответната община, но от тяхната компетентност е изключен и контрола по наредбата по чл. 95, ал. 1 за определяне на условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии - общинска собственост.

  Целесъобразно е да се предвидят разпоредби, съгласно които при отнемане на незаконно добита дървесина от гори – общинска собственост, същата да се предоставя на общината. Общините биха могли да я използват като я предоставят на училища, детски градини и др. общински заведения.
  Не на последно място следва да се преосмисли въпроса за постъпленията от таксите за промяна на предназначението на горски територии – общинска собственост, те следва да постъпват в бюджета на съответната община, а не в ИАГ. Тази промяна следва да бъде направена по аналогия с таксите за промяна на предназначението на земеделските земи – общинска собственост, които съгласно Закона за опазване на земеделските земи постъпват в бюджетите на общините.

  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление - с 8 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 5 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 102 – 01 – 91, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  инж. Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума