Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
12/01/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102 – 01 – 86, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На свое редовно заседание, проведено на 12 януари 2012 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102 – 01 – 86, внесен от Министерски съвет на 14. 12. 2011 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на земеделието и храните, на Българската агенция по безопастност на храните, на Български ветеринарен съюз и на Националното сдружение на общините в Република България.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Дамян Илиев – главен секретар на Българската агенция по безопастност на храните и г-жа Анита Пашова – директор на дирекция „Правна” в Агенция.
  Една от основните цели на предложения законопроект е значително да бъдат намалени разходите, които се заделят от държавния бюджет за осъществяване на определени дейности. Според действащия закон, държавата чрез бюджета на Българската агенция по безопасност на храните заплаща значителни средства за дейности, които се извършват от лица, които реализират приходи от осъществяването на тези дейности. С предложените изменения се предвижда разходите изцяло ще се поемат от лицата, от чиято дейност те произхождат и от която те реализират приходи.
  Законопроектът предвижда заплащането на изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните ще се извършва от собствениците на животните. С предлаганите изменения се предвижда също и разходите за обезвреждане на труповете на животни и на други странични животински продукти да бъдат за сметка на лицата, от чиято дейност се получават, тъй като те реализират значителни приходи от осъществяването на тази дейност.
  Съгласно законопроекта за сметка на бюджета ще останат само разходите за извършване на лабораторни изследвания от Българската агенция по безопастност на храните, необходими за изпълнението на държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.
  В становището на Националното сдружение на общините в Република България бе изразено несъгласие с разпоредбите от законопроекта, чрез които значителни по обем функции на съответните национални органи и техните териториални звена се прехвърлят върху органи на местната власт – функции неспецифични за нея, за които нямат нито експертна, нито финансова обезпеченост. Изхождайки от мотивите на законопроекта, представителите на общините изразиха несъгласието си, че с предлаганите промени с такъв тип дейности, респективно разходи, се натоварват общините, за сметка на структури на Българската агенция по безопасност на храните и частните производители. След като законът еднозначно определя Българската агенция по безопасност на храните за официалния компетентен орган за осъществяване, управление и контрол на ветеринарномедицинската дейност, за която цел получава национално финансиране, е редно той да осъществява и финансира свързаните с тези си правомощия дейности.
  Представителите на Българския ветеринарен съюз направиха редица принципни възражения срещу голяма част от разпоредбите на предложения законопроект, като изразиха становище, че той не кореспондира с тенденцията на развитие на ветеринарномедицинската дейност в световен и европейски мащаб и ще доведе до деструктурирането на един работещ закон. Бележките и конкретните предложения на Българския ветеринарен съюз са изложени в обширно становище, което е предоставено на комисиите, на които е разпределен законопроекта.
  В хода на дискусията членовете на комисията се солидаризираха с позицията на НСОРБ, като изразиха несъгласието си с разпоредбите на законопроекта, предвиждащи кметовете на населените места да издават свидетелства за собственост на новородени едри преживни и еднокопитни животни, тъй като това е неприсъща дейност на органите на местната власт. Паспортите, издавани на стопанина на животните от участъковите ветеринарни лекари, са достатъчни за идентификацията на животните. В кметствата в повечето случаи няма достатъчен персонал за предоставяне на основни местни услуги, а такава нова дейност допълнително ще утежни положението. В административния център на общината тези задължения трябва да се изпълняват от кмета на общината – това не е нито свойствена дейност, нито има финансиране за съответна администрация. Дейността по издаване свидетелства за собственост ще бъде проблем за кметовете както по отношение обхващане в личните стопанства, така и в населените места, където има големи животновъдни ферми.
  Членовете на комисията възразяват и срещу задължението на общините да извършват събиране и обезвреждане на трупове на умрели и болни животни, както от животновъдни обекти, така и безстопанствени, при това за своя сметка, тъй като това противоречи на принципите, изложени в мотивите на законопроекта – присъщите разходи да са за сметка на лицата, които реализират приходи от дейността. Още повече, че сега се добавя като допълнително задължение и обезвреждането на здрави животни, неотговарящи на изискванията за идентификация. Това ще доведе до сериозно натоварване на общинските финанси, а законът не предвижда никакви постъпления от глоби по контролната дейност за общините, което поне частично да компенсира разходите. Кметовете на общини и на кметства могат да съдействат на компетентните органи при събиране и обезвреждане на животни, но не и да организират и изпълняват всички дейности, още по-малко - допълнително да заплащат и на частни фирми за унищожаването.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление - с 5 гласа - “за”, 5 гласа - “против” и 3 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102 – 01 – 86, внесен от Министерски съвет, да не бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  инж. Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума