Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
12/01/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 102 – 01 – 90, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На свое редовно заседание, проведено на 12 януари 2012 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 102 – 01 – 90, внесен от Министерски съвет на 30. 12. 2011 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Свилен Нейков – министър на физическото възпитание и спорта, експерти от министерството и представители на Националното сдружение на общините в Република България.
  Законопроектът бе представен от г-н Свилен Нейков – министър на физическото възпитание и спорта.
  Едно от основните изменения, предложени с настоящия законопроект, е свързано с регламентирането на облекчени условия и ред за спортните организации, осъществяващи общественополезна спортна дейност, при предоставянето им за ползване по предназначение на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост.
  С предлаганите законови изменения се предвижда учредяване на срочно ограничено вещно право на ползване върху спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост в полза на спортни клубове и спортни федерации, отговарящи на нормативно определени изисквания, при спазване на подробно разписана процедура. Предлага се правото на ползване да бъде учредено срещу финансово обезпечена инвестиционна програма за поддръжка, развитие и модернизация на съответния спортен обект или съоръжение от страна на ползвателя.
  Измененията, касаещи спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, са съобразени с характера на собствеността, законовото право общините да решават сами въпросите, предоставени в тяхната компетентност, и останалата нормативна база, уреждаща обществените отношения в тази сфера.
  Предлага се и разширяване обхвата на субектите, развиващи физическото възпитание и спорта, като се предоставя възможност по същите условия и ред право на ползване да може да се учредява и в полза на туристически дружества върху обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост.
  Предвижда се като допълнение още едно изискване към планирането, проектирането и изграждането на спортни обекти и съоръжения, свързано със спазването и на техническите препоръки и изисквания на международната спортна организация по съответния вид спорт.
  Прецизира се правната уредба относно сигурността на спортните обекти и годността им за ползване при провеждане на спортни прояви с цел оптимизиране на процедурните механизми, което се очаква да доведе и до създаването на ефективна и работеща процедура с постигане на практически резултати.
  С предлагания законопроект се прецизира и допълва законовата уредба, свързана с дейността на Антидопинговия център, като се регламентира неговият статут и основните му функции, прецизират се основни понятия и термини, свързани с контрола и борбата срещу използването на допинг в спорта. Цели се създаване на по-голяма сигурност и правна гаранция на изпълнението на поетите от Република България ангажименти с подписаните от нея и ратифицирани със закони Конвенция срещу употребата на допинг на Съвета на Европа, Допълнителния протокол към нея и Международна конвенция за борба с употребата на допинг в спорта.
  Създават се нови разпоредби, касаещи регламентацията на училищните учебни планове и спортната подготовка на учениците в спортните училища, имайки предвид, че в сега действащата нормативна уредба не е разписана процедура по съгласуване на учебните планове за спортните училища с министъра на физическото възпитание и спорта.
  Със законопроекта се предлага да отпадне фунцията по утвърждаване от министъра на физическото възпитание и спорта на правилниците на спортните федерации. Прецизират се досегашните законови текстове, свързани с разходването на средствата по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта, като се предлага възможност и за разходването им за застраховане на спортистите в случай на настъпване на събития, причиняващи увреждане на тяхното здраве, телесна цялост или смърт, в процеса на спортно-състезателната им подготовка и участие в олимпийски игри, световни и европейски първенства.
  Представителите на Националното сдружение на общините в Република България подкрепиха по принцип законопроекта, като обърнаха внимание, че разпоредбите, свързани с общинските спортни обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм – общинска собственост, следва да се приведат в съответствие с правомощията на общинските съвети по Закона за общинската собственост. В тази връзка от прецизиране се нуждаят разпоредбите на § 22 - по отношение на промяната на т. 4 в чл. 48, на § 23 - относно редакцията на ал. 1 в чл. 49 и на § 25 – по отношение на на разпоредбата на чл. 50а, ал. 3. С § 5 се предлага отмяна на ал. 4 на чл. 12, която гласи, че спортни обекти и съоръжения - публична държавна или публична общинска собственост, не могат да се включват в имуществото на търговски дружества. Обърнато бе внимане, че дори тази разпоредба да отпадне от закона, забраната за това е регламентирана в ЗДС и в ЗОС.
  В хода на дискусията членовете на комисията се обединиха около целесъобразността на предложените промени и необходимостта от приемане на законопроекта. Същевременно народните представители, взели участие в дискусията, подкрепиха становището на общините, като обърнаха внимание, че в законопроекта има и други разпоредби, които се нуждаят от допълнително прецизиране. В тази връзка бяха направени и конкретни предложения за промени, които народните представители считат, че следва да бъдат взети предвид от водещата комисия при подготовката на законопроекта за второ гласуване.
  С § 20 се предлага в чл. 47, ал. 1 да се създаде т. 5, съгласно която спортните обекти и съоръжения следва да отговарят на техническите препоръки и изисквания на съответната международна спортна организация по вида спорт. Изразено бе становище, че подобно изискване следва да се отнася само за определена категория спортни обекти и съоръжения – например за тези, на които се провеждат международни състезания.
  С § 21 се предлагат промени в чл. 47б, като в ал. 7 от проекта са включени и обектите за социален туризъм, които обаче не фигурират в предишните алинеи.  Разпоредбата на ал. 3 в чл. 50а, предложена с § 25 от законопроекта, следва да се отнася само за имотите, които са държавна собственост, тъй като въпросите за предоставяне под наем на общинските имоти са от изключителната компетентност на общинския съвет – така предложената разпоредба е в противоречие със ЗОС и с чл. 49, ал. 1 от закона.
  Целесъобразно е в разпоредбите на § 26 – в изменението на чл. 50б, да се прецизира текста на ал. 11. Не е необходимо въпросите, обект на нейната регламентация, да се уреждат задължително с наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС – това може да стане и в нея, но може да стане и с отделна наредба за спортните обекти и съоръжения, тъй като практиката в общините е различна. Освен това в ал. 19, 20 и 21 трябва да се добавят и обектите за социален туризъм.
  Целесъобразно е в § 31 – в чл. 63, да се предвиди разпоредба, с която да се даде възможност на общините, по аналогия с предвидената възможност за държавата, да подпомагат спортисти при условия и по ред, определени от общинските съвети. След като общината може да подпомага спортни организации, няма логика, да не може да подпомага и отделни спортисти. Още повече, че такава практика съществува и сега.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление - с 10 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 4 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 102 – 01 – 90, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  инж. Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума