Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
19/01/2012 първо гласуване

  Проект на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012 – 2020/, № 202–03– 1, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 19 януари 2012 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Проект на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012 – 2020/, № 202–03– 1, внесен от Министерски съвет на 06. 01. 2012 г.
  От името на вносителите проектът на Стратегията бе представен от г-н Георги Кръстев – съветник на министъра на вътрешните работи.
  Стратегията е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национaлни документи на редица държавни институции в изпълнение на общонационалната политика за повишаване на качеството на живота и за гарантиране на равните възможности на българските граждани.
  Стратегията надгражда постигнатото в десетгодишния период на действие на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и включва изцяло приетата през 2010 г. Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество 2010-2020 г., която е плод на обсъждане от страна на ромската общност, гражданския сектор, отговорните публични институции и научните среди.
  Стратегията кореспондира с международните стандарти в областта на правата на човека и правата на лица, принадлежащи към малцинствата и се ръководи от принципите на политическата рамка на Европейския съюз за защита на правата на човека, за съблюдаване на принципа за гарантиране на равни възможности за всички граждани и недопускане на дискриминация въз основа на различни признаци, включително етнически произход. Стратегията е съобразена и с Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа и съответства на препоръката на Комитета на министрите на Съвета на Европа за възприемане на подход за иницииране на позитивни действия спрямо ромската общност.
  Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) отчита ситуацията на ромската общност в страната от социално-икономическа и демографска гледна точка. Приема и обединява в един стратегически документ целите и мерките от стратегическите документи в областта на ромската интеграцията като Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, 2005-2015 г. и Национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България за периода 2005-2015 г.
  Стратегията се приема за период до 2020 г. включително. Оперативният документ, чрез който ще се реализира стратегията, е планът за действие към нея. Той ще се осъществява в два етапа – до 2014 г., когато завършва изпълнението на Националния план за действие по международната инициатива Десетилетие на ромското включване 2005-2015, и до 2020 г., което съвпада със следващия програмен период на Европейския съюз и оперативните програми на България. След 2020 година, Стратегията ще може да бъде продължена, допълнена или изменена, в зависимост от постигнатите резултати, съществуващите политически, социални и икономически реалности и нови предизвикателства.
  Националната стратегия интегрира мерките, залегнали в съществуващи в момента документи в секторите образование, здравеопазване и жилищни условия, като предлага комплексен подход при решаване на проблемите с интеграцията на ромите. Освен тези три сфери, като приоритетни в нея са изведени трудовата заетост, върховенството на закона и недискриминацията, културата и медиите.
  Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването, и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи.
  Стратегията разглежда интеграцията на ромите и на другите български граждани в сходна ситуация като активен двустранен процес на социално включване, насочен към преодоляване на съществуващите за тях негативни социално-икономически характеристики, което е предпоставка за успешно и устойчиво развитие на цялото българско обществото.
  Стратегическата цел е свързана със създаване на условия за равноправно интегриране на ромите и на българските граждани от други уязвими етнически групи в неравностойно положение в обществения и икономическия живот чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.
  Финансовото обезпечаване на мерките в плана за действие ще се осъществява със средства от държавния бюджет, бюджетите на общините и чрез финансовите инструменти на ЕС.
  В хода на дискусията изказалите се народните представители изразиха подкрепата си за предложения проект, като обърнаха внимание на важността от конкретните мерки, които ще бъдат предприети за нейното изпълнение. Отчетена бе необходимостта от подобряване на координацията и контрола при разходване на средствата в изпълнение на мерките, заложени в плана за действие за да се постигнат реални практически резултати, които да доведат до подобряване на положението на българските граждани в неравностойно положение. Подчертано бе, че на общините са възложени изключително сериозни задължения в един от най-проблемните сектори – подобряване на жилищните условия, които те не биха могли да изпълнят самостоятелно, без сериозна финансова подкрепа от страна на държавата.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 12 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме проекта на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012 – 2020/, № 202–03–1, внесен от Министерски съвет.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  инж. Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума