Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
26/01/2012 първо гласуване

  Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 2012 г., № 202-03-2, внесена от Министерски съвет
  С Т А Н О В И Щ Е

  На свое редовно заседание, проведено на 26 януари 2012г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди внесената от Министерски съвет Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2012 г.
  В заседанието на комисията взе участие г-н Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, който представи пред народните представители частта от програмата на правителството в областта на регионалната политика, като обърна конкретно внимание на предложенията за отделните регламенти и позицията на българската страна по тях.
  В хода на дискусията членовете на комисията изразиха подкрепата си за програмата и позицията на правителството в областта на регионалната политика. Комисията по регионална политика и местно самоуправление ще продължи да изисква периодично информация за по-нататъшните действия на съответните министерства по формулирането на бъдещите цели, структури, правила и ресурси на новата Кохезионна политика на ЕС след 2013 г.
  В резултат на проведената дискусия Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 15 гласа - „за”, 0 гласа - „против” и 3 гласа - „въздържал се”, прие следното решение:
  1. Подкрепя позицията на Министерския съвет по Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2012 г.
  2. Предлага в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2012 г. да бъде включен проекта за изменение на Директива 2008/114/ЕО на Съвета относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  инж. Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума