Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
26/01/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 202 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На свое редовно заседание, проведено на 26 януари 2012 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 202 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет на 18. 01. 2011 г.
  В заседанието на комисията взе участие г-н Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който представи законопроекта от името на вносителите.
  Основните промени са свързани с въвеждането на един и същ термин за „лица с увреждания”, като се предлага употребения в закона „инвалиди” да бъде заменен с „хора с трайни увреждания. Направени са и промени във връзка с определени права на хората с увреждания. Предвидени са и санкции за неправомерно ползване на местата за паркиране, определени за хора с трайни увреждания.
  В материята, която касае дейността на общините се предлага промяна в разпоредбата на чл. 99а, ал. 3, уреждаща ползването на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, и използване на улесненията при паркиране. В действащата уредба не е регламентирана възможността хора с трайни увреждания, притежаващи карта, която им предоставя правото за паркиране на определените за тях места, издадена от една община, да се възползват от право на паркиране на определените за това места в друга община. С предлаганата промяна се цели издадената карта да е валидна на територията на цялата страна, ако отговаря на изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г.
  В хода на дискусията народните представители се обединиха около целесъобразността на предложените промени и подкрепиха законопроекта. Същевременно бе обърнато внимание, че от редакцията на предложените промени в чл. 99а от законопроекта не се постига целта, посочена в мотивите - картите, издадени от една община, да важат за територията на цялата страна. Отпадането на думата „друга” от текста на ал. 3, както е предложено в законопроекта, не води до ясното разбиране, че издадените карти от кметовете на общини са валидни за цялата страна. Целесъобразно е текста да се прецизира, като това се запише изрично в отделна алинея в чл. 99а от закона.
  Освен това в мотивите е отбелязано, че съществува голяма вероятност да се появят различия при оформянето на картата от различните общини – например някои общини да поставят елемент за защита срещу фалшифициране, да има разлика в големината и разположението на герба, в големината на снимката на притежателя и др., които да създадат предпоставки за оспорване на правото за ползването й от хората с трайни увреждания във всички общини на територията на страната. За да не се стигне до проблеми в практиката е целесъобразно в закона да се предвиди компетентен държавен орган, който да утвърди единен образец на картата, която ще се издава от общините, който да отговаря на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., или същия да бъде включен като приложение в закона. С този подход ще се осигури и възможността, издаваните карти в страната да са валидни и за територията на други държави членки, при условие, че във вътрешното им законодателство се съдържат разпоредби, аналогични на разпоредбите на чл. 99а, ал. 3 от закона.

  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление - със 16 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 202 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  инж. Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума