Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
15/03/2012 първо гласуване

  Законопроект за Националната политика за младежта, №254-01-26, внесен от Ивелин Николов и група народни представители
  Д О К Л А Д

  На свое редовно заседание, проведено на 15 март 2012 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за Националната политика за младежта, №254-01-26, внесен от Ивелин Николов и група народни представители.
  В заседанието на комисията взе участие г-жа Петя Евтимова – заместник-министър на образованието, младежта и науката. От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител г-жа Валентина Богданова.
  Основната цел на законопроекта е да бъдат създадени благоприятни условия за професионално, социално и личностно развитие на младите хора и участието им в управлението на страната на местно, областно и национално ниво.
  Предложено е обособяване на три възрастови групи на младите хора в зависимост от предприеманите мерки. Регламентират се задълженията на държавните и местни органи по отношение на мерките за подкрепа на младите семейства.
  Със законопроекта се предлага създаването на Национален съвет за младежта, като консултативен и координиращ орган към министър-председателя. Предвидено е съвета да се председателства от заместник-министър председател и в него да участват всички министри, които осъществяват държавната политика в областта на младежта, както и представители на национално представителните младежки организации. Разписани са критериите, на които трябва да отговаря една младежка организация за да е „национално представителна”.
  Финансирането на националната младежка политика се предлага да се осъществява от различни източници: републиканския бюджет, общинските бюджети, национални и международни програми, дарения и други. Със законопроекта се регламентира създаването на фонд ”Развитие на младежта в България” и са определени източниците за набиране на средствата във фонда.
  Министерството на образованието, младежта и науката не подкрепя предложения законопроект. Отрицателни становища са представени в комисията и от Министерството на финансите и Министерството на физическото възпитание и спорта.
  В становището на Националното сдружение на общините е обърнато внимание, че предвидените нови ангажименти на общините не са обезпечени финансово.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление - с 4 гласа - “за”, 5 гласа - “против” и 6 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за Националната политика за младежта, №254-01-26, внесен от Ивелин Николов и група народни представители.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  инж. Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума