Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
11/04/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 202 – 01 – 17, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На свое редовно заседание, проведено на 11 април 2012 г. съвместно с Комисията по околната среда и водите, Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 202 – 01 – 17, внесен от Министерски съвет на 27. 03. 2012 г.
  В заседанието взеха участие представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Министерство на вътрешните работи, на Националното сдружение на общините в Република България, на Синдикат „Водоснабдител” на КНСБ, на Българската асоциация по водите и на Съюза на В и К операторите.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Добромир Симидчиев – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
  Предложените промени в Закона за водите са продиктувани от необходимостта за уреждане на основни обществени отношения, свързани с водностопанските системи и съоръжения и реформирането на отрасъл „Водоснабдяване и канализация”. Основните промени са насочени към:
  - подобряване на качеството, обхвата и устойчивостта на предоставяните В и К услуги за потребителите в дългосрочен план;
  - регулиране на обществените отношения, свързани с планиране изграждането, управлението и оперирането на В и К системите и съоръженията;
  - постигане оптимизация на работата във В и К дружествата;
  - подобряване качеството и ефективността на предоставяните В и К услуги в съответствие с европейските практики;
  - защита на обществения интерес чрез предвиждане на ясна регламентация на В и К услуги като дейности от обществен интерес.
  Предложеният законопроект има за цел да улесни изпълнението на проекти за изграждане, рехабилитация и/или модернизация на В и К мрежите и съоръженията чрез извършване на инвестиции от страна на държавата в активи – държавна собственост.
  С направените предложения се предвижда границите на обособената територия, обслужвана от съответния В и К оператор, да съвпадат с границите на административно-териториалната единица област. Предоставянето на услугите от един оператор върху територията на една цяла област ще позволи повишаване на ефективността, гарантиране на еднакво качество и цена на услугата на всички жители в съответната област. Предвижда се възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 да се извършва чрез сключване на договор между асоциацията по В и К и оператора, действащ на съответната обособена територия към датата на влизане в сила на закона. В случаите, когато на обособената територия има повече от един действащ В и К оператор, се дава възможност посоченият договор да бъде сключен с холдингово дружество, обединяващо действащите на съответната обособена територия В и К оператори или с В и К оператор – дружество, образувано в съответствие с глава шестнадесета, раздел II от Търговския закон чрез преобразуване на В и К операторите, действащи на съответната обособена територия към датата на влизане в сила на закона.
  С изменението се предвижда представител на общината в асоциацията по ВиК да бъде единствено кметът на общината, като отпада възможността за определяне от страна на общинския съвет на друг такъв представител. Предложението е направено с оглед ясно определяне на отговорността при вземане на решенията от асоциацията по В и К. Предлага се текстовете, касаещи провеждането на заседания на общото събрание на асоциацията по В и К и вземането на решения, да бъдат прецизирани, като изрично е предвидено, че заседанията са редовни, ако на тях присъстват представителите на държавата и на общините, които притежават не по-малко от две трети от всички гласове в общото събрание на асоциацията по В и К.
  Наред с промените в областта на В и К сектора с предложените изменения и допълнения се цели осигуряване на контрол по техническото състояние и безопасност на всички язовири в страната с цел опазване на живота и здравето на населението, минимализиране на рисковете за икономиката и опазване на имуществото, интегриране на политиките и координиране на действията на ведомствата, осъществяващи държавната политика в областта на водите, защитата при бедствия и различните отрасли на водния сектор.
  С предлаганите промени се предвижда създаване и поддържане на единен регистър за всички съоръжения във водния сектор – държавна и общинска собственост, който да съдържа данни за техническото състояние и параметри на хидротехническите съоръжения, като са предвидени и административнонаказателни мерки при неосигуряване на изискванията за техническа годност и безопасна експлоатация на язовирите.
  Представителите на НСОРБ подкрепиха по принцип необходимостта от промени в закона, които да доведат до ускоряване на практическата реализация на реформите в областта на В и К сектора и засилване на контрола по отношение на безопасността на язовирите, но същевременно изразиха несъгласието си с част от предлаганите промени. Според Националното сдружение на общините предложеното преразпределяне на собствеността върху водоснабдителните мрежи и съоръжения в определени случаи ще доведе до одържавяване на съществуващата към момента публична общинска собственост за част от тези мрежи и съоръжения.
  Не се споделя и предложението за окрупняване на обособените територии. Тъй като на една обособена територия ще може да има само един ВиК оператор, по същество тази промяна е насочена към премахване на ВиК дружествата-общинска собственост, обслужващи само съответната община. В законопроекта не е развит механизма, чрез който общинските дружества ще участват в създаване на холдингово дружество, или ще се осъществи вливане или сливане на общинското с регионалното ВиК дружество при условията и по реда на Търговския закон. Не може със закон принудително да се накара общината да си закрие дружеството, тъй като за всяка от възможностите, предвидени в законопроекта, се изисква решение на общинския съвет. Не са уредени важни въпроси като например последиците от уеднаквяване на цените на услугите, което ще доведе до налагане на нови цени за ВиК услугите на територията на съответната община, последиците за приетия бизнес-план на общинското дружество и др.
  Представителите на общините възразиха и срещу предложените промени в начина за вземане на решение в асоциациите, като предлагат да се запази досега съществуващото положение.
  Възражения бяха направени и срещу предложените разпоредби, с които общините се задължават да предоставят язовирите – общинска собственост на други лица. Направени бяха и конкретни предложения за промени и в други разпоредби на законопроекта.
  Представителите на Българската асоциация по водите подкрепиха по принцип законопроекта, като направиха конкретни предложения за прецизиране на отделни разпоредби.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха по принцип необходимостта от промени в закона. Преобладаващата част от изказалите се народни представители подкрепиха становището на НСОРБ, като подчертаха необходимостта от прецизиране на спорните разпоредби. Направени бяха и предложения за прецизиране и разширяване на функциите и състава на предложения със законопроекта координационен съвет по водите. Обърнато бе и внимание върху необходимостта от отделен закон, който цялостно да регламентира всички въпроси, свързани с В и К услугите.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление - с 11 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 6 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 202 – 01 – 17, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума