Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
11/07/2012 първо гласуване

  Законопроект за туризма, № 202 – 01 – 36, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На свое извънредно заседание, проведено на 11 юли 2012 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за туризма, № 202 – 01 – 36, внесен от Министерски съвет на 28. 06. 2012 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на Националното сдружение на общините в Република България. От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Иво Маринов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма.
  Основните цели на законопроекта са насочени към осигуряване на условия за устойчиво развитие на туризма и създаване на конкурентоспособен национален туристически продукт, развитие на специализираните видове туризъм, въвеждане на единни критерии за извършване на туристически дейности и предоставяне на туристически услуги и осигуряване защитата на потребителите на туристическите услуги.
  Въвежда се регионално ниво в структурата за управление на туризма чрез създаване на нормативна основа за туристическо райониране на страната. Законопроектът предвижда туристическите райони да покриват цялата територия на страната и да бъдат съобразени с общинските административни граници, като територията на една община няма да може да бъде разделяна между два района и няма да може да принадлежи едновременно към два различни туристически района. Планираните организации за управление на туристическите райони ще позволят представянето на отделните общини да бъде интегрирано в рамките на регионален продукт, което е важна предпоставка за успех на международния пазар и едновременно ще повиши ефективността на вложените в маркетинга и рекламата средства – представянето на една община на международна туристическа борса например ще бъде много по-евтино и би генерирало по-голям интерес, когато е в рамките на туристическия район, отколкото самостоятелно.
  Законопроектът предвижда цялостна схема в областта на туристическия маркетинг, включваща национално, регионално и местно ниво, отчитаща приноса на всички лица, ангажирани с формирането на туристическия продукт, и съобразена с актуалните тенденции на туристическия пазар, включително с поведението на конкурентни на България дестинации.
  Стимулира се участието на местните общности в туристическото развитие чрез разширяване обхвата на общинските програми за развитие на туризма. Принципът, действащ към момента в Закона за туризма и в Закона за местните данъци и такси за разходване на събрания туристически данък само за мероприятия, включени в програмата за развитие на туризма на територията на дадена община, е възпроизведен и в настоящия законопроект. За по-голяма прецизност и контрол върху разходването на средствата от събрания туристическия данък на територията на съответната община законопроектът по-детайлно посочва дейностите и мероприятията, които се включват в програмата.
  Съществена промяна е предвидената в законопроекта възможност кметовете на общини да могат да контролират дали съответният туристически обект е категоризиран или не. Освен това кметовете на общини ще могат да контролират воденето на хотелиерския регистър – за броя на реализираните нощувки в съответния обект, намиращ се на територията на дадената община. Самите кметове са заинтересовани хотелиерите да водят тези регистри, тъй като събирането на туристическия данък е в интерес на самата община, още повече, неговото разходване е само за мероприятия, свързани с развитието на туризма на територията на общината.
  Представителите на НСОРБ подкрепиха законопроекта, като изказаха задоволство от ефективната работа и доброто взаимодействие с министерството по време на подготовката и съгласуването му, в резултат на което голяма част от предложенията на общините са намерили място в предложените текстове на законопроекта. Същевременно от страна на сдружението бяха направени предложения да отпадне изискването за ежемесечното изпращане на информация от страна на кмета на общината по общинския регистър на категоризираните обекти, като информацията се изпраща след промяна в обстоятелствата по категоризацията, а общинската програма за развитие на туризма и отчета за нейното изпълнение да бъдат обсъждани от консултативният съвет по въпросите на туризма преди внасянето им за разглеждане в общинския съвет.
  В хода на дискусията членовете на комисията изразиха подкрепата си за законопроекта, като подкрепиха и предложенията на общините. Направено бе и предложение в законопроекта да се предвиди срок за приемане на общинските програми за развитие на туризма.

  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление - със 16 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за туризма, № 202 – 01 – 36, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  инж. Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума