Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
25/10/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 202 – 01 – 65, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 25 октомври 2012 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 202 – 01 – 65, внесен от Министерски съвет на 15. 10. 2012 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на културата и на Националното сдружение на общините в Република България.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Георги Стоев – заместник-министър на културата, който обърна внимание на основната част от предлаганите промени.
  Законопроектът предвижда преобразуването на Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/ в държавно предприятие Национален център за недвижимо културно наследство. Предвидено е предприятието да се финансира със субсидия от държавния бюджет, от такси и други собствени приходи. Както и досега субсидията ще се предоставя за осъществяване на основния предмет на дейност на предприятието за възложени от държавата публични задачи и дейности и размерът й ще се запази през тази и следващите години. Държавното предприятие е организационна форма, която ще даде възможност за укрепване на кадровия потенциал и подобряване на ефективността на работата. Предприятието ще бъде част от конкурентната среда, изпълнявайки допълнителни дейности, които подпомагат основния му предмет на дейност. Тези дейности ще се осъществяват при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, когато предприятието е възложител или изпълнител на посочените дейности.
  Предложенията за промените по отношение на археологическото наследство са свързани с провеждане на теренните проучвания при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Финансирането на теренните проучвания със средства от държавния бюджет или бюджетите на общините изисква прилагане на принципите на добро финансово управление и контрол върху разходваните средства. Провеждането на обществени поръчки ще създаде необходимите предпоставки за конкурентна среда в тази сфера. Промените относно състава на теренния съвет целят решенията да се вземат с участието на съответните специалисти в областта на опазването по предложение на съответните органи и организации. С този състав се осигурява възможност да се преценят различните проблеми, дейността по проучването и опазването на археологическите ценности. Това са причините съставът на съвета да се допълни с участието на специалисти в областта на опазването, като се запазва неговата специфика по отношение на теренните археологически проучвания със значим превес на археологическата колегия.
  На следващо място законопроектът предвижда съществуващиге архитектурно-исторически, етнографски и други резервати да придобият статут на групови културни ценности с категория „национално значение”.
  В хода на дискусията бяха повдигнати въпроси, свързани с целесъобразността на пребразуването на Националния институт в държавно предприятие и възлагането на теренните проучвания при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, както и по отношение на гаранциите, че предвидения статут на групови културни ценности с категория „национално значение” на съществуващиге архитектурно-исторически, етнографски и други резервати няма да доведе до либерализиране на режима на застрояване в тях.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 9 гласа - “за”, 4 гласа - “против” и 3 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 202 – 01 – 65, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  инж. Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума