Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
15/11/2012 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за водите, № 202 – 01 – 17,
  внесен от Министерски съвет,
  приет на първо гласуване на 10. 07. 2012 г.
  Д О К Л А Д

  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ


  Проект

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за водите

  (Обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от
  2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.;
  изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от
  2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г. ,
  бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г. и бр. 45 и 77 от 2012 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  Да се създаде нов параграф 1:
  § 1 . В чл. 2, ал. 2 се създава т. 8:
  „8. извършване на надзор за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1 . В чл. 2, ал. 2 се създава т. 8:
  „8. извършване на надзор за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.”

  § 1. В чл. 6 накрая се добавя „с изключение на язовирите, които са публична държавна или публична общинска собственост”.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  Параграф 1 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 1 да бъде отхвърлен.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  Да се създаде нов параграф 1а:
  § 1а . В чл. 9, ал. 4 след думите „Министерството на вътрешните работи” се добавя „Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1а, който да стане § 2:
  § 2. В чл. 9, ал. 4 след думите „Министерството на вътрешните работи” се добавя „Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”.

  § 2. В чл. 10б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 8 тирето и думите „публична държавна собственост” се заличават;
  б) създава се нова т. 9:
  „9. води регистър на всички водностопански системи и съоръжения на територията на страната;”
  в) досегашната т. 9 става т. 10.
  2. В ал. 2:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. при промяна на административно-териториалното деление на Република България предлага промени в границите на обособените територии;”
  б) създават се т. 5 и 6:
  „5. осъществява контрол на дейността по предоставянето на услуги от В и К операторите, като за целта получава от тях информацията по чл. 198с;
  6. при предоставяне на държавни помощи на В и К оператори съгласно този закон осъществява тяхното администриране по реда и условията на Закона за държавните помощи.”
  3. В ал. 3 т. 5 и 6 се отменят.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  В § 2, в т. 1 буква „а” да отпадне и в т. 2 буква „а” да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението по т. 1.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 2

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  § 3. В чл. 10б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 9:
  „9. води регистър на всички водностопански системи и съоръжения на територията на страната;”
  б) досегашната т. 9 става т. 10.
  2. В ал. 2:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. извършва промени в границите на обособени територии, произтичащи от извършени административно-териториални промени, с които се променят границите на съответните области;”
  б) създават се т. 5 и 6:
  „5. осъществява контрол на дейността по предоставянето на услуги от В и К операторите, като за целта получава от тях информацията по чл. 198с;
  6. при предоставяне на държавни помощи на В и К оператори съгласно този закон осъществява тяхното администриране при условията и по реда на Закона за държавните помощи.”
  3. В ал. 3 т. 5 и 6 се отменят.

  § 3. В чл. 10в, ал. 1 т. 7 се отменя.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  § 3 да отпадне .

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  Да се създаде нов параграф 3а:
  § 3а . В чл. 10г се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1;
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор има право на безплатен достъп до регистъра по чл. 10б,ал. 1, т.9.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3а, който да стане § 5:
  § 5 . В чл. 10г се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1;
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор има право на безплатен достъп до регистъра по чл. 10б, ал. 1, т. 9.“

  § 4. Създава се чл. 10д:
  „Чл.10д. (1) Интегрирането на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор се извършва от Координационен съвет по водите, включващ министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието и храните, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на финансите, министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на образованието, младежта и науката или определени от тях длъжностни лица.
  (2) Съветът по ал. 1 осигурява координацията на дейностите, свързани с:
  1. разработване на плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения;
  2. финансиране и изпълнение на програмите от мерки по чл. 156н и мерките за постигане на целите за намаляване на вероятността и на неблагоприятните последици от наводнения по чл. 146к, ал. 2, т. 2;
  3. планиране, приоритизиране и изпълнение на мерки за осигуряване сигурността на язовирите.
  (3) Съветът по ал. 1 се председателства:
  1. от министъра на околната среда и водите – при координацията на дейностите по ал. 2, т. 1 и 2;
  2. от министъра на икономиката, енергетиката и туризма - при координацията на дейностите по ал. 2, т. 3.”

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  В § 4, чл. 10д, ал. 1 след думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията” съюзът „и” се заменя със запетая, а след думите „министъра на образованието, младежта и науката” се добавя „и председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  § 4 се изменя така :
  § 4. В чл.10д, ал.1 буквата „и“ пред „министъра на образованието , младежта и науката“ се заменя със запетая , а след думите „министъра на образованието, малдежта и науката“ се добавя „ представител на Националното сдружение на общините в Република България“ .

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 6:
  § 6. В глава първа се създава чл. 10д:
  „Чл.10д. (1) Интегрирането на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор се извършва от Координационен съвет по водите, включващ министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието и храните, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на финансите, министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на образованието, младежта и науката и председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или определени от тях длъжностни лица, и представител на Националното сдружение на общините в Република България.
  (2) Съветът по ал. 1 осигурява координацията на дейностите, свързани с:
  1. разработване на плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения;
  2. финансиране и изпълнение на програмите от мерки по чл. 156н и мерките за постигане на целите за намаляване на вероятността и на неблагоприятните последици от наводнения по чл. 146к, ал. 2, т. 2;
  3. планиране, приоритизиране и изпълнение на мерки за осигуряване сигурността на язовирите.
  (3) Съветът по ал. 1 се председателства:
  1. от министъра на околната среда и водите – при координацията на дейностите по ал. 2, т. 1 и 2;
  2. от министъра на икономиката, енергетиката и туризма - при координацията на дейностите по ал. 2, т. 3.”

  § 5. В чл. 11, т. 1 тирето и думите „държавна собственост” се заличават.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  Параграф 5 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 5 да бъде отхвърлен.

  § 6. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се т. 1а:
  „1а. всички язовири, които не са включени в приложение № 1 и които не са актувани като публична общинска собственост, включително водохранилищата им до най-високо водно ниво, прилежащите им съоръжения и събирателните им деривации;”
  б) създава се т. 2а:
  „2а. всички водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване с изключение на тези по чл. 24, т. 6 и водовземните съоръжения от В и К системите по т. 8;”
  в) точки 5-7 се изменят така:
  „5. водоснабдителни системи и съоръжения, чрез които се доставя питейна вода от точката на отнемане до:
  а) границата на населеното място или селищното образувание, или
  б) пречиствателните станции за питейни води или съоръжения за пречистване на вода за питейно-битови цели за обществени нужди, включително в случаите, когато са разположени в границите на населеното място или селищното образувание, заедно със земите, върху които са изградени, и прилежащите им земи (които са необходими за ползването им по предназначение/експлоатация), или
  в) напорно-изравнителните резервоари, включително в случаите, когато са разположени в границите на населеното място или селищното образувание, заедно със земите, върху които са изградени, и прилежащите им земи (които са необходими за ползването им по предназначение/експлоатация), или
  г) границата на пояс I на санитарно-охранителната зона в случаите, в които точката на отнемане е в границите на населеното място или селищното образувание;
  6. водностопански системи и съоръжения, извадени или подлежащи на изваждане от имуществото на търговски дружества с държавно и общинско участие или на сдруженията за напояване съгласно разпоредбите на този закон;
  7. всички водностопански системи и съоръжения, включително язовири, както и такива в процес на изграждане, които са с неустановена собственост или с неустановен статут като строителни обекти, с неуредени вещни права или неуредени строителни книжа, включително разрешителни за строеж и за ползване, които се захранват от и/или използват води - публична държавна собственост, както и съоръженията, присъединени към водностопански системи и съоръжения - публична държавна собственост, освен в изричните случаи, предвидени в този закон.”
  2. Алинея 2 се отменя.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  В § 6, т. 1, б. „в” относно изменението на т. 5 – 7 в ал. 1, предложението по т. 7 да отпадне.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  § 6 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Емил Димитров:
  В Параграф 6, в чл. 13, т. 1а се изменя така:
  „1а. всички язовири, които не са включени в приложение № 1 и не са актувани като публична общинска собственост и не са включени в имуществото на кооперации, на сдружения за напояване и на търговски дружества, различни от дружествата с държавно и/или общинско участие, включително водохранилищата на тези язовири до най-високо водно ниво, прилежащите им съоръжения и събирателните им деривации;”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Диан Червенкондев:
  В пар. 6, т. 1, буква „в”, т. 6 да отпаднат думите „с държавно и общинско участие”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  § 6 от ЗИД се изменя така:
  1. В т.1 б. „в” думата „точки” се заменя с „точка”. Текстът след израза „в границите на населеното място или селищното образувание” в чл. 13, ал. 1, т. 5, б. „в” се заличава
  2. В т. 1 създава нова б. „г”:
  г) точки 6 и 7 се отменят
  3. В т. 2 думата „отменя” се заменя с „изменя така” и сe дава предложение за нова редакция на алинея 2 на член 13 от Закона за водите: Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Всички водностопански системи и съоръжения, включително язовири, както и такива в процес на изграждане, които са с неустановена собственост или с неустановен статут като строителни обекти, с неуредени вещни права или неуредени строителни книжа, включително разрешителни за строеж и за ползване, които се захранват от и/или използват води публична държавна собственост, както и съоръженията, присъединени към водностопански системи и съоръжения публична държавна собственост, се владеят и управляват от държавата чрез компетентните лица по този закон. Обектите по предходното изречение стават публична държавна собственост след изтичане на десетгодишен срок на непрекъснато владение.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6, който става § 7:
  § 7. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се т. 1а:
  „1а. язовирите, извън включените в приложение № 1, които не са общинска собственост, не са включени в имуществото на кооперации, на сдружения за напояване или на търговски дружества, различни от търговските дружества с държавно и/или общинско участие или от търговските дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с държавно и/или общинско участие, включително водохранилищата им до най-високо водно ниво, прилежащите им съоръжения и събирателните им деривации;”
  б) в т. 2 думите „- недвижими имоти” се заличават;
  в) в т. 5 след думата „уличните” се добавя „разпределителни” , а след думата „мрежи” се добавя „в урбанизираните територии”.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Създават се ал. 3 – 7:
  „(3) Правата на собственост на държавата върху язовирите по ал. 1, т. 1 се упражняват съответно от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на регионалното развитие и благоустройството или министъра на земеделието и храните, а върху обектите по ал. 1, т. 1а - от министъра на земеделието и храните.
  (4) Стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите по ал. 1 се възлагат на национален хидроенергиен оператор или на национален хидромелиоративен оператор, определен с акт на Министерския съвет, или на ВиК оператори.
  (5) Възлагането на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието и храните.
  (6) Държавата владее и управлява язовирите и водностопанските системи и съоръжения, които са безстопанствени или с неустановена собственост.
  (7) С наредбата по ал. 5 се определят и условията и редът за установяване на владението и възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и водностопанските системи и съоръжения по ал. 6.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  Създава се нов § 6а:
  § 6а .В чл.13, ал.1, т.3 се изменя така :
  „ 3. системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени с държавни средства и зависими от режима на експлоатация на свързаните с тях комплексни и значими язовири - защитни диги, корекции на реки ,отводнителните системи и всички свързани с тях съоръжения ;“

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 6а, който да стане § 8:
  § 8. В чл. 14 се създава т. 3:
  „3. земите, заети от пояс I на санитарно-охранителните зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на водовземните съоръжения за минерални води, попадащи в територии - изключителна държавна собственост.”

  § 7. Член 15 се изменя така:
  „Чл. 15. (1) Публична държавна собственост са и земите, заети от пояс I на санитарно-охранителните зони на:
  1. водовземните съоръжения за минерални води по чл. 14, т. 2;
  2. водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване с изключение на тези по чл. 24, т. 11.
  (2) Когато пояс I на санитарно-охранителните зони по ал. 1 попада в земи, които са определени като изключителна държавна собственост по чл. 18 от Конституцията на Република България, собствеността им не се променя и те се отразяват в специализираните карти по Закона за кадастъра и имотния регистър.”

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  § 7 да отпадне .

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 7 да бъде отхвърлен.

  § 8. В чл. 16, ал. 1 след думата „води” се добавя „водни обекти и водностопански системи и съоръжения”.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  В § 8 от ЗИД след думата „съоръжения” се добавя „и земи”.

  Предложението бе оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
  § 9. В чл. 16, ал. 1 след думата „води” се добавя „и водни обекти”.

  § 9. В чл. 18, ал. 2 след думата „води” се добавя „водни обекти и водностопански системи и съоръжения”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
  § 10. В чл. 18, ал. 2 след думата „води” се добавя „и водни обекти”.

  § 10. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 4:
  аа) буква „а” се изменя така:
  „а) всички водоснабдителни системи и съоръжения, които не попадат в обхвата на чл. 13, ал. 1 и чл. 24, т. 8;”
  бб) в буква „б” думите „които обслужват потребителите на територията на общината, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 7” се заменят с „които се намират на територията на общината”;
  вв) буква „в” се изменя така:
  „в) язовирите, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, включително водохранилищата им до най-високо ниво, прилежащите им съоръжения и събирателните им деривации;“
  гг) в буква „г” след думите „на населените места” се добавя „или селищните образувания”;
  б) точка 5 се отменя.
  2. Алинея 2 се отменя.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  § 10 да отпадне .

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на§ 10, който става § 11:
  § 11. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 4:
  аа) в текста преди буква „а” думите „или на сдружения за напояване” се заменят с „на сдружения за напояване или на кооперации”, а думите „или на сдруженията за напояване” се заменят с „на сдруженията за напояване или на кооперациите”;
  бб) в буква „а” след думите „чл. 13, ал. 1, т. 5 и 6” се добавя „и чл. 24, т. 8”;
  вв) буква „в” се изменя така:
  „в) язовирите, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, включително водохранилищата им до най-високо ниво, прилежащите им съоръжения и събирателните им деривации;“
  гг) в буква „г” след думите „на населените места” се добавя „или селищните образувания”;
  б) в т. 5 след думите „с изключение на тези по” се добавя „чл. 14, т. 3,”.
  2. Алинея 2 се отменя.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  Създава се нов § 10 а:
  § 10 а. В чл.19, ал.1, т.4, буква „г“ се изменя така :
  „г) защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места или селищните образования , с изключение на тези по чл.13,ал.1, т.3 ;“

  Комисията не подкрепя предложението.

  § 11. В чл. 20, ал. 5 думите „и правилника по чл. 141, ал. 3” се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.

  Комисията предлага да се създаде нов § 11а, който да стане § 13:
  § 13. В чл. 22 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. В ал. 2 след думите „общинска собственост са” съюзът „и” се заличава.

  § 12. В глава втора раздел ¬ІV се създава чл. 29а:
  „Чл. 29а. Този раздел не се прилага за водни обекти, водностопански системи и съоръжения - публична държавна и публична общинска собственост.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 14.

  Комисията предлага да се създаде нов § 12а , който да стане § 15:
  § 15. Член 30 се изменя така:
  „Чл. 30. (1) Придобиването на правото на собственост върху водни обекти и водностопански системи и съоръжения се извършва чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон.
  (2) Не може да се придобиват по давност водни обекти и водностопански системи и съоръжения, които са публична държавна собственост или публична общинска собственост.”

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  Да се създаде нов § 12а:
  § 12а. В чл. 33, ал. 1 се създават т. 4 и 5:
  „4. при учредяване на сервитутни права за изграждането на водоснабдителни и канализационни системи на населените места;
  5. при учредяване на сервитутни права за изграждане на съоръжения за използване на водите, извън посочените в т. 4.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 12б, който да стане § 16:
  § 16. В чл. 33 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 4 и 5:
  „4. при учредяване на сервитутни права за изграждането на водоснабдителни и канализационни системи на населените места;
  5. при учредяване на сервитутни права за изграждане на съоръжения за използване на водите, извън посочените в т. 4.”
  2. В ал. 2 накрая се добавя „или на Закона за общинската собственост”.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  Да се създаде нов § 12б:
  § 12б. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „свързани с” се добавя „ползването”.
  2. В ал. 2 съюзът „или” се заменя със запетая, след думите „министърът на земеделието и храните” се добавя „или кметът на общината”, а на края се добавя „или на Закона за общинската собственост”.
  3. Алинея 3 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 12в, който да стане § 17:
  § 17. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „свързани с” се добавя „ползването” и се поставя запетая.
  2. В ал. 2 съюзът „или” се заменя със запетая, след думите „министърът на земеделието и храните” се добавя „или кметът на общината”, а на края се добавя „или на Закона за общинската собственост”.
  3. Алинея 3 се отменя.

  Комисията предлага да се създаде нов § 12г, който да стане § 18:
  § 18. В чл. 44, ал. 1, т. 2 думите „обявено бедствено положение” се заменят с „въведен план за защита при бедствия”.

  § 13. В чл. 47а накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако в този закон е предвидено друго”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 19.

  § 14. В чл. 49, ал. 1 се създава т. 5:
  „5. аварийни и/или бедствени ситуации вследствие на:
  а) неспазване на нормативно определените изисквания за поддържане на техническото състояние и експлоатацията на водностопански системи и съоръжения;
  б) дейности без разрешително или извън параметрите, определени в разрешителното, когато законът изисква издаването на такова.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 20.

  Комисията предлага да се създаде нов § 14а, който да стане § 21:
  § 21. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Създава се нова ал. 2:
  „(2) Разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от водните обекти и деретата, с изключение на разрешителните за изземване на наносни отложения от река Дунав и водохранилищата, се издава в случаите по чл. 140, ал. 6 когато това е необходимо за поддържане проводимостта на речните легла. Съдържанието и редът за издаване на разрешителното се определят със заповед на министъра на околната среда и водите.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Разрешителното за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се издава за срока на прилагане на действащия към датата на издаване на разрешителното план за управление на речния басейн. В случаите по чл. 140, ал. 6 разрешителното се издава на юридическото лице или едноличния търговец, избрани за изпълнение на тези дейности, за срока на изпълнение на договора, сключен между юридическото лице или едноличния търговец и областния управител, и се прекратяват с неговото изтичане.“

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  Да се създаде нов § 14а:
  § 14а. В чл. 58, ал.1 се създава т.7:
  „7. водовземане от реки, без изграждане на водовземни съоръжения с цел миене на улици.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 14б, който да стане § 22:
  § 22. В чл. 58, ал.1 се създава т.7:
  „7. водовземане от реки, без изграждане на водовземни съоръжения с цел миене на улици.”

  § 15. В чл. 60, ал. 1 се създава т. 6:
  „6. съоръжения за използване на водите, технически параметри и оборудване на съоръженията.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 23:
  § 23. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 6:
  „6. съоръжения за използване на водите, технически параметри и оборудване на съоръженията.”.
  2. В ал. 4:
  а/ точка 4 се отменя;
  б/ в т. 5, б. „г” думите ”в съответствие с правилника по чл. 141, ал. 3” се заличават”.

  Комисията предлага да се създаде нов § 15а, който да стане § 24:
  § 24. В чл. 79, ал. 1, т. 7 се отменя.

  § 16. Създава се чл. 100а:
  „Чл. 100а. (1) Правата на собственост на държавата върху обектите по чл. 13, ал. 1, т. 1 се упражняват от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, а правата на държавата върху обектите по чл. 13, ал. 1, т. 1а се упражняват от министъра на земеделието и храните.
  (2) Стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите - публична държавна собственост, се възлагат на национален хидроенергиен оператор и национален хидромелиоративен оператор, определени с акт на Министерския съвет.
  (3) Възлагането на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите - публична държавна собственост, се извършва при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните и министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
  (4) Правата на собственост на общините върху язовирите по чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „в” се упражняват от кмета на общината по решение на общинския съвет съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.”

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  В § 16, чл. 100а, ал. 3 след думите „министъра на земеделието и храните” съюзът „и” се заменя със запетая, а след думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” се добавя „и министъра на финансите”.

  Предложението бе оттеглено.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  В § 16, чл.100а се изменя така:
  „Чл. 100а. (1) Правата на собственост на държавата върху обектите по чл. 13, ал. 1, т. 1 се упражняват от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, с изключение на язовирите с преобладаващо предназначение за питейно-битово водоснабдяване, чиито права на собственост се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството, а правата на държавата върху обектите по чл. 13, ал. 1, т. 1а се упражняват от министъра на земеделието и храните.
  (2) Стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите - публична държавна собственост, се възлагат на национален хидроенергиен оператор, ВиК оператори и национален хидромелиоративен оператор, определени с акт на Министерския съвет.
  (3) Възлагането на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите - публична държавна собственост, се извършва при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и храните и министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
  (4) Правата на собственост на общините върху язовирите по чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „в” се упражняват от кмета на общината по решение на общинския съвет съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 7.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място в § 7 и предлага § 16 да бъде отхвърлен.

  Комисията предлага да се създаде нов § 16а, който да стане § 25:
  § 25. В глава шеста наименованието на раздел І се изменя така: „Предоставяне на концесии на водностопански системи и съоръжения”

  Комисията предлага да се създаде нов § 16б, който да стане § 26:
  § 26. В чл. 97, в ал. 1 и 2 думите „предоставено особено право на ползване” се заменят с „предоставена концесия”.

  § 17. В чл. 112 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Ако се налага изграждане на тръбопроводи или съоръжения за водопрекарване, се определят сервитутни ивици с размер, определен с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.”

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  § 17 да отпадне .

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  § 17 се изменя така:
  § 17 . В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „водопрекарване” се добавя „за водоснабдяване или отвеждане на отпадъчни води”.
  2. В ал. 2 след думата „водопрекарване” се добавя „по ал. 1”.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Правото на водопрекарване включва правото на прокарване на подземни и надземни хидротехнически съоръжения, водопроводни и канализационни мрежи, както и правото на достъп на хора и техника за изграждането и поддържането им.”
  4.Досегашната ал. 3 става ал. 4 и на края се добавя „а за обекти с национално значение, национални обекти или общински обекти от първостепенно значение – при условията и по реда на чл. 115а и чл. 115б.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 27:
  § 27. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „водопрекарване” се добавя „за водоснабдяване или отвеждане на отпадъчни води”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) При изграждане на тръбопроводи или съоръжения за водопрекарване по ал. 1 се определят сервитутни ивици върху които не се разрешават строежи и засаждане на трайни насаждения. Размерът на сервитутните ивици се определя с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Правото на водопрекарване включва правото на прокарване на подземни и надземни хидротехнически съоръжения, водопроводни и канализационни мрежи, както и правото на достъп на хора и техника за изграждането и поддържането им.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея на края се добавя „а за обекти с национално значение, национални обекти или общински обекти от първостепенно значение – при условията и по реда на чл. 115а и чл. 115б.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  Да се създаде нов § 17а:
  § 17а . Създават се чл. 115а и чл. 115б:
  „Чл. 115а.(1) За обект с национално значение, национален обект или общински обект от първостепенно значение, в случаите когато не е постигнато съгласие между собствениците на имотите и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на водопрекарване по чл. 112 възниква и се счита за учредено, когато:
  1. има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определят параметрите на правото на водопрекарване, и
  2. е изплатено еднократно обезщетение на собственика на имота, върху който е възникнал сервитута.
  (2) Еднократното обезщетение по ал. 1, т. 2 се заплаща от титуляра на сервитута.
  Чл. 115б. (1) Размерът на обезщетенията по чл. 115а се определя с акт на възложителя на подробния устройствен план, въз основа на оценка, изготвена от правоспособен независим оценител, регистриран по Закона за независимите оценители.
  (2) Размерът на обезщетенията по чл. 115а за поземлени имоти в горски територии се определя с акт на възложителя на подробния устройствен план, въз основа на оценка, изготвена по реда на Закона за горите.
  (3) Лицето, което иска да се ползва от оценката, преди да е влязъл в сила акта на възложителя, трябва да внесе по банкова сметка на името на правоимащия сума, равна на определеното обезщетение. Внасянето на сумата има действие по отношение на правоимащия от деня на съобщението по реда на Административнопроцесуалния кодекс, направено от възложителя.
  (4) Параметрите на правото на водопрекарване, определени с подробния устройствен план, се отразяват в кадастъра и се вписват при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър по инициатива на възложителя.
  (5) Изплащането на обезщетението на правото на водопрокарване се извършва по реда на глава седемнадесета, раздел втори от Закона за устройство на територията.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 17а, който да стане § 28:
  § 28 . В глава седма раздел ІІІ се създават чл. 115а и чл. 115б:
  „Чл. 115а.(1) За обект с национално значение, национален обект или общински обект от първостепенно значение, в случаите когато не е постигнато съгласие между собствениците на имотите и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на водопрекарване по чл. 112 възниква и се счита за учредено, когато:
  1. има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определят параметрите на правото на водопрекарване, и
  2. е изплатено еднократно обезщетение на собственика на имота, върху който е възникнал сервитута.
  (2) Еднократното обезщетение по ал. 1, т. 2 се заплаща от титуляра на сервитута.
  Чл. 115б. (1) Размерът на обезщетенията по чл. 115а се определя с акт на възложителя на подробния устройствен план, въз основа на оценка, изготвена от правоспособен независим оценител, регистриран по Закона за независимите оценители.
  (2) Размерът на обезщетенията по чл. 115а за поземлени имоти в горски територии се определя с акт на възложителя на подробния устройствен план, въз основа на оценка, изготвена по реда на Закона за горите.
  (3) Лицето, което иска да се ползва от оценката, преди да е влязъл в сила акта на възложителя, трябва да внесе по банкова сметка на името на правоимащия сума, равна на определеното обезщетение. Внасянето на сумата има действие по отношение на правоимащия от деня на съобщението по реда на Административнопроцесуалния кодекс, направено от възложителя.
  (4) Параметрите на правото на водопрекарване, определени с подробния устройствен план, се отразяват в кадастъра и се вписват при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър по инициатива на възложителя.
  (5) Изплащането на обезщетението на правото на водопрокарване се извършва по реда на глава седемнадесета, раздел втори от Закона за устройство на територията.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 17б, който да стане § 29:
  § 29. В чл. 116, ал. 2, т. 8, буква „а”, думите “воден обект“ се заменят с „река Дунав и водохранилищата“.

  Комисията предлага да се създаде нов § 17в, който да стане § 30:
  § 30. В чл. 118ж се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Не се разрешава ползване на река Дунав и водохранилищата за изземване на наносни отложения, когато изземването създава опасност от нарушаване на стабилността на съществуващи хидротехнически или други съоръжения.”

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  Да се създаде нов § 17б:
  § 17б. В чл. 118з да се създаде т. 6:
  „6. в коригирани участъци на реки без изградени съоръжения за улавяне на наноси.”

  Предложението бе оттеглено.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  Да се създаде нов § 17в:
  § 17в. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нова ал.5 и ал.6:
  „(5) Санитарно-охранителните зони по ал.4, т.2 се състоят от вътрешен пояс (пояс І) и външен пояс (пояс ІІ), освен в случаите на водовземане на подземни води от закрити водоносни хоризонти.
  (6) При водовземане на подземни води от закрити водоносни хоризонти, санитарно-охранителните зони се състоят единствено от вътрешен пояс.“
  2.Досегашната ал.5 става ал.7.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 17г, който да стане § 31:
  § 31. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нова ал. 5 и ал. 6:
  „(5) Санитарно-охранителните зони по ал. 4, т. 2 се състоят от вътрешен пояс (пояс І) и външен пояс (пояс ІІ), освен в случаите на водовземане на подземни води от закрити водоносни хоризонти.
  (6) При водовземане на подземни води от закрити водоносни хоризонти, санитарно-охранителните зони се състоят единствено от вътрешен пояс.“
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 7.

  Комисията предлага да се създаде нов § 17д, който да стане § 32:
  § 32. В чл. 122, т. 3 думата „наредбите“ се заменя с „наредбата“, а думите „и 18“ се заличават.
  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  Да се създаде нов § 17г:
  § 17г. В чл. 135, ал.1 се правят следните изменения:
  1. т.9 се изменя така:
  „9. министърът на околната среда и водите издава наредба за характеризиране и оценка на състоянието на повърхностните води;“
  2. т.18 и 20 се отменят.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 17е, който да стане § 33:
  § 33. В чл. 135, ал. 1, т. 18 и 20 се отменят.

  § 18. В чл. 137, ал. 2 т. 2 се изменя така:
  „2. техногенни наводнения, които са причинени при експлоатацията на хидротехнически съоръжения;”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 34.

  § 19. В чл. 138 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  „(2) Оперативната защита се изразява в провеждане на дейностите по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и се осъществява от Единната спасителна система.
  (3) Оперативната защита се осъществява в съответствие с аварийните планове по чл. 138а и с плановете за защита при бедствия по чл. 9 от Закона за защита при бедствия.”
  2. В ал. 4:
  а) в т. 7 думите „ликвидиране на потенциално опасни язовири, чието техническо състояние не позволява по-нататъшната им експлоатация” се заличават;
  б) създава се нова т. 8:
  „8. мерки за поддържане в добро техническото състояние и безопасност на язовири, включително извеждане от експлоатация или премахване на язовири, чието техническо състояние не позволява
  по-нататъшната им експлоатация, както и за изпълнение на предписанията по
  чл. 190в, ал. 1, т. 5 и заповедите по чл. 199б, ал. 1;”
  в) създават се т. 9-10:
  „9. спазване на изискванията за устройственото планиране на територията и инженерно-техническите правила за инвестиционно планиране, изграждане и експлоатация на строежите по наредбата по чл. 10 от Закона за защита при бедствия.
  10. контрол на готовността за изпълнение на аварийните планове по чл.138а, ал. 1;”
  г) досегашната т. 8 става т. 11.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  В § 19, т. 2, б. „б”, т. 8 се изменя така:
  „8. мерки за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в добро техническото състояние и осигуряване на условия за безопасната им експлоатация, включително извеждане от експлоатация или премахване на язовири, когато техническото състояние на язовирните стени или съоръженията към тях не позволява по-нататъшната им експлоатация;”

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  В § 19, т.1 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 35:
  § 35. В чл. 138 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  „(2) Оперативната защита се изразява в провеждане на дейностите по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и се осъществява от Единната спасителна система.
  (3) Оперативната защита се осъществява в съответствие с аварийните планове по чл. 138а и с плановете за защита при бедствия по чл. 9 от Закона за защита при бедствия.”
  2. В ал. 4:
  а) в т. 7 думите „и ликвидиране на потенциално опасни язовири, чието техническо състояние не позволява по-нататъшната им експлоатация” се заличават;
  б) създава се нова т. 8:
  „8. мерки за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в добро техническото състояние и осигуряване на условия за безопасната им експлоатация, включително извеждане от експлоатация или премахване на язовири, когато техническото състояние на язовирните стени или съоръженията към тях не позволява по-нататъшната им експлоатация;”
  в) създават се т. 9 и 10:
  „9. спазване на изискванията за устройственото планиране на територията и инженерно-техническите правила за инвестиционно планиране, изграждане и експлоатация на строежите по наредбата по чл. 10 от Закона за защита при бедствия.
  10. контрол на готовността за изпълнение на аварийните планове по чл. 138а, ал. 1;”
  г) досегашната т. 8 става т. 11.


  § 20. В чл. 138а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Аварийните планове на обектите по чл. 131, ал. 1 и на водностопанските системи и съоръжения се изготвят от собствениците и/или операторите по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия. Министърът на вътрешните работи определя с наредба съдържанието на аварийните планове.”
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Областният управител изпраща на министъра на икономиката, енергетиката и туризма екземпляр от констативните протоколи, съставени от комисията по ал. 3, относно техническото и експлоатационното състояние на язовирите.”

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  В § 20, т. 2, в ал. 4, думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” да се заменят с „председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 36:
  § 36. Член 138а се изменя така:
  “Чл. 138а. (1) Аварийните планове на обектите по чл. 131, ал. 1 и на водностопанските системи и съоръжения се изготвят от собствениците и/или операторите по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия и съдържат:
  1. кратки технически данни за системите или съоръженията;
  2. оценка на възможните причини за възникване на аварийни ситуации:
  а) преминаване на висока вълна с обезпеченост по-ниска от проектната;
  б) сеизмични въздействия;
  в) терористичен акт;
  г) увеличена филтрация или теч на вода, необичайни премествания, деформации, пукнатини, свличане на скатове и др.;
  д) тежка авария в друго съоръжение;
  3. оценка на максимални възможни последици за обекта, околната среда, населението и инфраструктурата - застрашени населени места, промишлени и други обекти;
  4. мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от аварийните ситуации;
  5. мерките за защита на персонала;
  6. задействане на аварийния план, разпределение на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на предвидените мерки;
  7. времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 6;
  8. средства и ресурси, необходими за изпълнение на предвидените мерки;
  9. действия при аварийни ситуации;
  10. действия при авария на отделно съоръжение;
  11. физическа охрана на обектите и съоръженията и действие при сигнал за терористичен акт;
  12. системи за оповестяване и резервираност на електрозахранването и на средствата за комуникация;
  13. ред за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствие.”
  (2) Собствениците и/или операторите на обектите по ал. 1 осигуряват за своя сметка предвидените в плановете мероприятия, сили и средства за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи.
  (3) Техническото и експлоатационното състояние на водностопанските системи и съоръжения, готовността за въвеждане на плановете по ал. 1 и тяхното ресурсно осигуряване с цел намаляване риска от наводнения се проверява ежегодно от комисия, назначена от областния управител.
  (4) Областният управител изпраща на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор екземпляр от констативните протоколи, съставени от комисията по ал. 3, относно техническото и експлоатационното състояние на язовирите.”


  § 21. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „съоръженията по чл. 138, ал. 4, т. 1” се заменят с „язовири, хидротехнически и защитни съоръжения”.
  2. В ал. 2 думите „Лицата по ал. 1” се заменят със „Собствениците и/или операторите на съоръженията”.
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) При неизпълнение на предписание по чл. 190в, ал. 2, т. 5 или на заповед по чл. 199б, ал. 1 министърът на икономиката, енергетиката и туризма може да възложи на трето лице изпълнението на поддръжката и ремонтно-възстановителните дейности на язовирите по чл. 138, ал. 4, т. 8 за сметка на техния собственик и/или оператор.”

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  В § 21 предложената т. 3 за създаване на ал. 5 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 37:
  § 37. В чл. 139 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „съоръженията по чл. 138, ал. 4, т. 1” се заменят с „язовири, хидротехнически и защитни съоръжения”.
  2. В ал. 2 думите „Лицата по ал. 1” се заменят със „Собствениците и/или операторите на съоръженията”.

  § 22. В чл. 140 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Контролът за изпълнение на дейностите по чл. 138, ал. 4 се извършва от:
  1. министъра на икономиката, енергетиката и туризма - за дейностите по т. 8;
  2. министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството - за дейностите по т. 1, съгласно предоставените им компетенции;
  3. министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чрез Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав – за дейностите по т. 11;
  4. директора на басейнова дирекция – за дейностите по т. 2-7.”

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  В § 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 2 т. 1 да се измени така:
  „1. председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – за дейностите по чл. 138, ал. 4, т. 8;”.
  2. в действащия текст на чл. 140 - в ал. 4, т. 1 думите „Изпълнителната агенция по горите” се заменят със „съответната регионална дирекция по горите”, а в ал. 5, т. 1 след думите „областното пътно управление” се поставя запетая и се добавя „съответното държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  В § 22, чл.140, ал. 2 се изменя така :
  „(2) Контролът за изпълнение на дейностите по чл. 138, ал. 4 се извършва от:
  1. министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и храните и кметовете на общини - за дейностите по т. 8;
  2. министъра на земеделието и храните, министъра на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на общини - за дейностите по т. 1, съгласно предоставените им компетенции;
  3. министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чрез Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав – за дейностите по т. 11;
  4. директора на басейнова дирекция – за дейностите по т. 2-7.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 38:
  § 38. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Контролът за изпълнение на дейностите по чл. 138, ал. 4 се извършва от:
  1. председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - за дейностите по чл. 138, ал. 4, т. 8;
  2. министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството - за дейностите по чл. 138, ал. 4, т. 1, съгласно предоставените им компетенции;
  3. министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чрез Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав – за дейностите по т. 11;
  4. директора на басейнова дирекция – за дейностите по чл. 138, ал. 4, т. 2-7.”
  2. В ал. 4, т. 1 думите „Изпълнителната агенция по горите” се заменят със „съответната регионална дирекция по горите”.
  3. В ал. 5, т. 1 след думите „областно пътно управление” се поставя запетая и се добавя „съответното държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите”.
  4. Алинея 6 се изменя така:
  „ (6) Когато при огледа се установи, че за поддържането проводимостта на речното легло освен дейностите по ал.3 е необходимо и изземване на наносни отложения областният управител:
  1. възлага по реда на Закона за обществените поръчки изработването на технически проект за изземването като съгласува документацията за обществената поръчка с директора на съответната басейнова дирекция за съответствието й с този закон и наредбата по чл.135, ал.1, т.1а, и включва представител на дирекцията в състава на комисията, която приема изпълнението;
  2. съгласува проекта по т.1 с директора на съответната РИОСВ, възлага неговото изпълнение по реда на Закона за обществените поръчки и определя място за депониране на иззетия материал;
  3. продава иззетия материал чрез търг като средствата от продажбата остават в бюджета на областната администрация и могат да се изразходват единствено за мероприятия за защита от бедствия.
  5. Създава се нова ал.7:
  „(7) Дейностите по ал.6 се финансират от областните администрации.“
  6. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.

  § 23. В чл. 141 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Собствениците и/или операторите на водностопански системи и съоръжения, включително язовири, са длъжни:
  1. да ги поддържат в техническа изправност;
  2. да осигурят необходимата измервателна и контролна апаратура за мониторинг на тяхната дейност.
  (2) Условията и редът за осъществяване на техническата експлоатация на язовири и съоръженията към тях се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”
  2. Алинея 3 се отменя.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  В § 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Собствениците и/или операторите на водностопански системи и съоръжения, включително язовири, са длъжни:
  1. да ги поддържат в техническа изправност;
  2. да осигурят необходимата измервателна и контролна апаратура за мониторинг на тяхната дейност.
  3. да спазват изискванията за безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, определени в наредбата по ал. 2.
  (2) Условията и редът за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на надзор за техническото им състояние се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.”
  2. Да се създаде т. 3:
  „3. Създава се ал. 5:
  „(5) Собствениците на язовири са длъжни писмено да уведомяват председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:
  1. за определения оператор на язовира - преди въвеждането в експлоатация на новоизградени язовири;
  2. при всяка промяна на оператора на язовира – в 7-дневен срок от промяната.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  В § 23, чл.141, ал. 2 се изменя така :
  „(2) Условията и редът за осъществяване на техническата експлоатация на язовири и съоръженията към тях се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието и храните.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 39:
  § 39. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Собствениците и/или операторите на водностопански системи и съоръжения, включително язовири, са длъжни:
  1. да ги поддържат в техническа изправност;
  2. да осигурят необходимата измервателна и контролна апаратура за мониторинг на тяхната дейност.
  3. да спазват изискванията за безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, определени в наредбата по ал. 2.
  (2) Условията и редът за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на надзор за техническото им състояние се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.”
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) Собствениците на язовири са длъжни писмено да уведомяват председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:
  1. за определения оператор на язовира - преди въвеждането в експлоатация на новоизградени язовири;
  2. при всяка промяна на оператора на язовира – в 7-дневен срок от промяната.”

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  Да се създаде нов § 23а:
  § 23а. В чл. 144 се създава т. 8:
  „8. полагане на тръбопроводи, кабели и други съоръжения в техния сервитут.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 23а, който да стане § 40:
  § 40. В чл. 144 се създава т. 8:
  „8. полагане на тръбопроводи, кабели и други съоръжения в техния сервитут.”

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  Да се създаде нов § 23б:
  § 23б. В чл.146ж, т.3 думите „защитени зони по чл.6 от Закона за биологичното разнообразие” се заменят с думите „зоните за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.1, 2 и 5.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 23б, който да стане § 41:
  § 41. В чл. 146ж, т. 3 думите „защитени зони по чл. 6 от Закона за биологичното разнообразие” се заменят със „зоните за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1, 2 и 5.“

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  Да се създаде нов § 23в:
  § 23в. В чл.156а, ал.1 се създава т.3:
  „3. зоните за защита на водите по чл.119а.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 23в, който да стане § 42:
  § 42. В чл. 156а, ал. 1 се създава т. 3:
  „3. зоните за защита на водите по чл. 119а.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 23г, който да стане § 43:
  § 43. В чл. 156о, ал. 1, т. 4 думите „т. 2, 17 и 18” се заменят с „т. 2 и 17.“

  § 24. В глава десета наименованието на раздел ІХ се изменя така: „Специализирани карти, регистри и информационни системи за водите и за водностопанските системи и съоръжения”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 44.

  § 25. Член 176 се изменя така:
  „Чл. 176. (1) Специализираните карти, регистрите и информационните системи осигуряват данни за:
  1. собствеността на водите и състоянието на водните тела;
  2. водностопанските системи и съоръжения.
  (2) Картите, регистрите и информационните системи по ал. 1 се водят с цел осигуряване на рационалното използване на водите и поддържане на информация за водностопанските системи и съоръжения.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 45.

  § 26. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „система” се добавя „за водите”, а думата „обекти” се заменя с „тела”;
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Специализираните карти, регистри и информационна система за водностопанските системи и съоръжения съдържат данни за техния вид, собственост, предоставени права за стопанисване, поддържане и експлоатация, технически параметри и др.
  (4) Данните по ал. 3 се актуализират в съответствие с изпълнения контрол за техническото състояние на системите и съоръженията:
  1. извършван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма - за язовирите по чл. 190, ал. 4;
  2. изпълнен от собствениците или операторите – в останалите случаи.”

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  В § 26, т. 2, в ал. 4, т. 1 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” да се заменят с „председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 46:
  § 46. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „система” се добавя „за водите”, а думата „обекти” се заменя с „тела”;
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Специализираните карти, регистри и информационна система за водностопанските системи и съоръжения съдържат данни за техния вид, собственост, предоставени права за стопанисване, поддържане и експлоатация, технически параметри и др.
  (4) Данните по ал. 3 се актуализират в съответствие с изпълнения контрол за техническото състояние на системите и съоръженията:
  1. извършван от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - за язовирите по чл. 190, ал. 4;
  2. изпълнен от собствениците или операторите – в останалите случаи.”

  § 27. Член 178 се изменя така:
  „Чл. 178. (1) Специализираните карти, регистри и информационни системи по чл. 176, ал. 1 се водят:
  1. от директорите на басейнови дирекции – в случаите по чл. 176, ал. 1, т. 1;
  2. от министъра на регионалното развитие и благоустройството – в случаите по чл. 176, ал. 1, т. 2.
  (2) Съдържанието на специализираните карти, регистри и информационната система по чл. 176, ал. 1, т. 2, условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 47.

  § 28. Член 179 се изменя така:
  „Чл. 179. (1) Картите, регистрите и информационните системи по
  чл. 176, ал. 1 се съставят и поддържат по райони за басейново управление на водите и по административни единици - населени места, общини и области.
  (2) Картите, регистрите и информационната система по чл. 176, ал. 1, т. 1 съдържат данни за:
  1. вида на водите;
  2. повърхностните и подземните водни тела и техните:
  а) категория;
  б) местоположение;
  в) характеристики;
  г) собственост;
  д) състояние;
  3. други.
  (3) Картите, регистрите и информационната система по чл. 176, ал. 1, т. 2 съдържат данни за:
  1. вида на съоръженията;
  2. местоположението им;
  3. собствеността им;
  4. техническите им характеристики;
  5. оператор;
  6. други.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 48.

  § 29. В чл. 185 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Контролът по този раздел се провежда по отношение на:
  1. спазването на нормативните изисквания;
  2. условията и изискванията по издадените разрешителни;
  3. изпълнението на програмите от мерки, включени в плановете за управление на речните басейни и в плановете за управление на риска от наводнения;
  4. изпълнението на планове и програми, имащи отношение към опазване на водите и околната среда;
  5. техническото състояние и безопасната експлоатация на водностопанските системи и съоръжения;
  6. аварийните планове по чл. 138а, ал. 1.”
  2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и по Закона за защита при бедствия”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 49.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  Да се създаде нов § 29а:
  § 29а. В чл. 188, ал. 1, т. 4 в края на текста се добавя „и разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав”.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 29а, който да стане § 50:
  § 50. В чл. 188, ал. 1, т. 4 накрая се добавя „и разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав”.

  § 30. В чл. 190 се създава ал. 4:
  „(4) Контролът за техническото състояние и безопасност на всички язовири на територията на Република България и съоръженията към тях независимо от тяхната собственост се извършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  § 30 се изменя така:
  § 30. В чл. 190 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията контролира:
  1. ползването за транспортни цели на вътрешните морски води и водите на териториалното море и на водите на река Дунав.
  2. условията в разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав - чрез изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав.”
  2. създава се ал. 4:
  „(4) Надзорът за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и за спазването на изискванията за безопасната им експлоатация се извършва от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 51:
  § 51. В чл. 190 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията контролира:
  1. ползването за транспортни цели на вътрешните морски води и водите на териториалното море и на водите на река Дунав.
  2. условията в разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав - чрез изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав.”
  2. създава се ал. 4:
  „(4) Надзорът за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и за спазването на изискванията за безопасната им експлоатация се извършва от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.”

  § 31. Създават се чл. 190а - 190в:
  „Чл. 190а. В изпълнение на контролните си правомощия по чл. 190, ал. 4 министърът на икономиката, енергетиката и туризма:
  1. извършва проверки чрез оправомощени от него лица;
  2. прилага принудителни административни мерки и налага административни наказания, предвидени с този закон.
  Чл. 190б. (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма определя със заповед лицата по чл. 190а, ал. 1, т. 1.
  (2) Лицата по ал. 1, наричани по-нататък "контролните органи", имат право:
  1. на свободен достъп до контролираните от тях лица и обекти за проверка;
  2. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения, и друга информация, включително да извършват или да възлагат извършването на експертизи, измервания и изпитвания за изясняване на техническото състояние и условията за експлоатация на обекта;
  3. да дават задължителни предписания и да определят срок за тяхното изпълнение;
  4. да съставят актове за административни нарушения;
  5. да правят предложения за прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
  (3) Собственикът или операторът на язовира е длъжен да осигури всички условия за нормалното протичане на проверката и да оказва съдействие на контролните органи. При неосигуряване на достъп той се осигурява принудително по административен ред, а при необходимост - и със съдействието на полицията.
  (4) Предписанията на контролните органи, дадени в изпълнение на правомощията им по този закон, са задължителни за собственика и/или оператора.
  (5) Собствениците и/или операторите, на които са дадени предписания, уведомяват в определения им срок министъра на икономиката, енергетиката и туризма за изпълнението им.
  Чл. 190в. (1) За резултатите от проверката контролните органи по
  чл. 190б, ал. 2 съставят протокол, към който прилагат събраните данни, документи и обяснения.
  (2) Протоколът по ал. 1 съдържа:
  1. общо описание на обекта;
  2. резултати от анализа на наблюденията и измервания с контролно-измервателни системи между две инспекции;
  3. оценка на техническото състояние;
  4. заключение и препоръки относно възможността за продължаване на експлоатацията;
  5. предписания, които в зависимост от състоянието на съоръжението могат да бъдат:
  а) за изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки;
  б) за извършване на дейности за привеждане на язовири в експлоатационна годност;
  в) за извършване на дейности по понижаване на водното ниво.
  (3) Протоколът се изготвя в срок до един месец след проверката и се връчва на собственика и/или оператора на съоръжението, като се подписва от съставителя, от проверяваното лице, а при отказ - от двама свидетели на отказа.
  (4) Екземпляр от протокола, както и информация за изпълнението на дадените предписания се изпраща на областния управител по местонахождение на язовира.”

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  § 31 се изменя така:
  „§ 31. Създават се чл. 190а – 190в:
  „Чл. 190а. В изпълнение на контролните си правомощия по чл. 190, ал. 4 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:
  1. осъществява надзор по реда на наредбата по чл. 141, ал. 2 чрез оправомощени от него лица;
  2. прилага принудителни административни мерки и налага административни наказания, предвидени с този закон.
  Чл. 190б. (1) Лицата по чл. 190а, т. 1, наричани по-нататък "контролните органи", имат право:
  1. на свободен достъп до контролираните от тях язовирни стени и съоръженията към тях;
  2. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения и друга информация;
  3. да възлагат за сметка на собствениците и/или операторите извършването на експертизи, измервания и изпитвания за изясняване на техническото състояние и условията за експлоатация на контролираните обекти;
  4. да дават задължителни предписания и да определят срок за тяхното изпълнение;
  5. да съставят актове за установяване на административни нарушения.
  (2) Собственикът и/или операторът на язовира е длъжен да осигури всички условия за нормалното протичане на проверката и да оказва съдействие на контролните органи. При неосигуряване на достъп, той се осигурява със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.
  (3) Предписанията на контролните органи, дадени в изпълнение на правомощията им по този закон, са задължителни за собственика и/или оператора.
  (4) Собствениците и/или операторите, на които са дадени предписания, уведомяват в определения им срок председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за изпълнението им.
  Чл. 190в. (1) За резултатите от проверката контролните органи по чл. 190а, т. 1 съставят протокол, към който прилагат събраните документи и обяснения.
  (2) Протоколът по ал. 1 съдържа:
  1. общо описание на проверената язовирна стена и съоръженията към нея;
  2. данни за извършените от оператора на язовира анализи и проверки и резултатите от тях в периода след предходната проверка на контролните органи;
  3. оценка на техническото състояние;
  4. заключение относно възможността за продължаване на експлоатацията;
  5. предписания, които в зависимост от състоянието на съоръжението, могат да бъдат:
  а) за изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки;
  б) за извършване на дейности за привеждане на язовирна стена и съоръженията към нея в експлоатационна годност;
  в) за извършване на дейности по понижаване на водното ниво.
  (3) Протоколът се изготвя в срок до един месец след проверката, изпраща се на собственика и/или оператора и се публикува на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
  (4) Екземпляр от протокола, както и информация за изпълнението на дадените предписания се изпраща на областния управител по местонахождение на язовира.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 52:
  § 52. Създават се чл. 190а – 190в:
  „Чл. 190а. В изпълнение на контролните си правомощия по чл. 190, ал. 4 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:
  1. осъществява надзор по реда на наредбата по чл. 141, ал. 2 чрез оправомощени от него лица;
  2. прилага принудителни административни мерки и налага административни наказания, предвидени с този закон.
  Чл. 190б. (1) Лицата по чл. 190а, т. 1, наричани по-нататък "контролните органи", имат право:
  1. на свободен достъп до контролираните от тях язовирни стени и съоръженията към тях;
  2. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения и друга информация;
  3. да възлагат за сметка на собствениците и/или операторите извършването на експертизи, измервания и изпитвания за изясняване на техническото състояние и условията за експлоатация на контролираните обекти;
  4. да дават задължителни предписания и да определят срок за тяхното изпълнение;
  5. да съставят актове за установяване на административни нарушения.
  (2) Собственикът и/или операторът на язовира е длъжен да осигури всички условия за нормалното протичане на проверката и да оказва съдействие на контролните органи. При неосигуряване на достъп, той се осигурява със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.
  (3) Предписанията на контролните органи, дадени в изпълнение на правомощията им по този закон, са задължителни за собственика и/или оператора.
  (4) Собствениците и/или операторите, на които са дадени предписания, уведомяват в определения им срок председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за изпълнението им.
  Чл. 190в. (1) За резултатите от проверката контролните органи съставят протокол, към който прилагат събраните документи и обяснения.
  (2) Протоколът по ал. 1 съдържа:
  1. общо описание на проверената язовирна стена и съоръженията към нея;
  2. данни за извършените от оператора на язовира анализи и проверки и резултатите от тях в периода след предходната проверка на контролните органи;
  3. оценка на техническото състояние;
  4. заключение относно възможността за продължаване на експлоатацията;
  5. предписания, които в зависимост от състоянието на съоръжението, могат да бъдат:
  а) за изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки;
  б) за извършване на дейности за привеждане на язовирна стена и съоръженията към нея в експлоатационна годност;
  в) за извършване на дейности по понижаване на водното ниво.
  (3) Протоколът се изготвя в срок до един месец след проверката, изпраща се на собственика и/или оператора и се публикува на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
  (4) Екземпляр от протокола, както и информация за изпълнението на дадените предписания се изпраща на областния управител по местонахождение на язовира.”

  § 32. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 5:
  „5. такса за разполагане на системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав.”
  2. В ал. 6 след думите „т. 1- 3” се добавя „и 5”.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  В чл.194 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал.4 думата „ползваните” се заменя с „разрешените” и думите „или площи” се заличават;
  2. в ал.7 се правят следните допълнения:
  а) в т.5 в края на текста се добавя „и т.7”;
  б) създава се т.6:
  „6. на водовземане с цел създаване на нови, възстановяване и/или поддържане на местообитания и/или местообитания на видове, включително влажни зони, в територии, част от Националната екологична мрежа по смисъла на чл.3 от Закона за биологичното разнообразие, в които поддържането и/или подобряването на водния режим е важен фактор за тяхното опазване. В тези случаи не се допуска използването на водовземането за стопански цели.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  § 32 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 53:
  § 53. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1
  а/ в т.2, буква „a”, думите „повърхностните води“ се заменят с „река Дунав и водохранилищата“.
  б/ създава се т. 5:
  „5. такса за разполагане на системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав.”
  2. В ал. 4 думата „ползваните” се заменя с „разрешените” и думите „или площи” се заличават;
  3. В ал. 6 след думите „т. 1 - 3” се добавя „и 5”.
  4. В ал. 7:
  а) в т. 5 накрая се добавя „и 7”;
  б) създава се т. 6:
  „6. на водовземане с цел създаване на нови, възстановяване и/или поддържане на местообитания и/или местообитания на видове, включително влажни зони, в територии, част от Националната екологична мрежа по смисъла на чл.3 от Закона за биологичното разнообразие, в които поддържането и/или подобряването на водния режим е важен фактор за тяхното опазване. В тези случаи не се допуска използването на водовземането за стопански цели.“

  § 33. В чл. 195а, ал. 4, т. 3 накрая след думите „река Дунав” се поставя запетая и се добавя „чрез разполагане на добиващи съоръжения”.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  § 33 да отпадне .

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 54.

  § 34. В чл. 198а се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Всяка обособена територия съвпада с територията на административно-териториалната единица област.”
  2. Алинеи 3 - 5 се отменят.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  § 34 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 55.

  § 35. В чл. 198б се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  „2. асоциацията по В и К, в която участват държавата и общината/общините в границите на съответната област;”.
  2. Точка 3 се отменя.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  § 35 да отпадне .

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 56:
  § 56. В чл. 198б се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  „2. асоциацията по В и К, в която участват държавата и общините в границите на съответната област;”.
  2. Точка 3 се отменя.

  § 36. В чл. 198в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „седалище и адрес в областната администрация на съответната обособена територия” се заменят със „седалище в административния център и адрес – областната администрация на съответната област”.
  2. В ал. 3:
  а) в т. 1 думата „представители” се заменя с „представителите” и думите „определени по” се заменят с „в съответствие с”;
  б) в т. 2 думата „представител” се заменя с „представителят”.
  3. В ал. 4:
  а) точки 3 и 4 се изменят така:
  „3. изработва и предлага за одобрение на министъра на регионалното развитие и благоустройството регионалния генерален план на В и К системите и съоръженията и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към регионалния генерален план на В и К системите на съответната обособена територия;
  4. изработва и приема генералния план на агломерации над 10 000 е. ж. на В и К системите и съоръженията и дългосрочната инвестиционна програма към генералния план на агломерации над 10 000 е. ж. на В и К системите и съоръженията на съответната обособена територия;”
  б) точки 7 и 8 се отменят;
  в) създават се т. 11 и 12:
  „11. одобрява проектите от инвестиционната програма в съответствие с регионалния генерален план на В и К системите и съоръженията и генералните планове на В и К системите и съоръженията на агломерации, с които ще се кандидатства за финансиране със средства от Европейския съюз и с бюджетни средства;
  12. приема други решения, предвидени в правилника по чл. 198е,
  ал. 7.”
  4. В ал. 5:
  а) в т. 2 накрая се добавя „след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството”;
  б) в т. 6 думите „договорите с В и К операторите” се заменят с „договора, сключен с ВиК оператора на обособената територия”.
  5. В ал. 7 след думите „не по-малко от две трети от всички гласове” се добавя „в общото събрание на асоциацията по В и К”.
  6. В ал. 9 думите „всички гласове” се заменят с „гласовете на присъстващите по ал. 7”, поставя се точка и текстът до края се заличава.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  В § 36 т.1, т.3, букви „а” и „б”, т.4 и т.6 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  § 36 от ЗИД се изменя така:
  1. В т. 3 се добавя нова буква а):
  а) точка 1 се изменя така:
  „определя В и К оператора по реда на този закон или избира В и К оператор по реда на Закона за концесиите. Подготвителните действия за предоставяне на концесия се осъществяват от председателя на асоциацията по В и К или, по предложение на асоциацията по ВиК, от министъра на регионалното развитие и благоустройството.”
  2. В т. 3 досегашните букви „а”, „б” и „в” се преименуват съответно на букви „б”, „в” и „г”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 57:
  § 57. В чл. 198в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „седалище и адрес в областната администрация на съответната обособена територия” се заменят със „седалище в административния център и адрес – областната администрация на съответната област”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Асоциацията по В и К е юридическо лице и осъществява дейността си по реда на този закон. Асоциацията се създава само за целите на този закон и се вписва в регистъра по чл.198р и в регистър БУЛСТАТ. Асоциацията по В и К не може да извършва други дейности, освен предвидените в този закон, не формира и не разпределя печалба. Наименованието на асоциацията по В и К съдържа задължително думите „Асоциация по В и К” и наименованието на областта, съответстваща на обособената територия, за която се учредява.”
  3. В ал. 3:
  а) в т. 1 думата „представители” се заменя с „представителите” и думите „определени по” се заменят с „в съответствие с”;
  б) в т. 2 думата „представител” се заменя с „представителят”.
  4. В ал. 4:
  а) в т. 1 се създава изречение второ: „Подготвителните действия за предоставяне на концесия се извършват от председателя на асоциацията по В и К или, по предложение на асоциацията - от министъра на регионалното развитие и благоустройството.”
  б) точки 3 и 4 се изменят така:
  „3. изработва и приема регионалния генерален план на В и К системите и съоръженията и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към регионалния генерален план на В и К системите на съответната обособена територия;
  4. изработва и приема генералния план на агломерации над 10 000 е. ж. на В и К системите и съоръженията и дългосрочната инвестиционна програма към генералния план на агломерации над 10 000 е. ж. на В и К системите и съоръженията на съответната обособена територия;”
  в) точки 7 и 8 се отменят;
  г) създават се т. 11 и 12:
  „11. одобрява проектите от инвестиционната програма в съответствие с регионалните генерални планове на В и К системите и съоръженията и генералните планове на В и К системите и съоръженията на агломерации за цялата обособена територия, с които се кандидатства за финансиране със средства от Европейския съюз и с бюджетни средства;
  12. приема други решения, предвидени в правилника по чл. 198е,
  ал. 7.”
  4. В ал. 5, т. 6 думите „договорите с В и К операторите” се заменят с „договора, сключен с В и К оператора на обособената територия”.
  5. В ал. 7 след думите „не по-малко от две трети от всички гласове” се добавя „в общото събрание на асоциацията по В и К”.
  6. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) В общото събрание на асоциацията държавата има 35 на сто от гласовете, а всички общини разпределят помежду си останалите 65 на сто от гласовете, пропорционално на броя на населението им.”

  7. В ал. 9 думите „всички гласове” се заменят с „гласовете на присъстващите по ал. 7”, поставя се точка и текстът до края се заличава.
  8. Алинея 10 се изменя така:
  „(10) Решенията на общото събрание на асоциацията по В и К могат да се оспорват от заинтересованите лица пред административните съдилища по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”

  § 37. Член 198г се отменя.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  § 37 да отпадне .
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 58.

  § 38. В чл. 198д, ал. 1 думите „или общинският съвет” се заличават, а думите „могат да задължат” се заменят с „може да задължи”.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  § 38 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 59.

  § 39. В чл. 198е се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 - 3 се изменят така:
  „(1) В асоциацията по В и К участват държавата и общината/общи¬ните, включени в състава на областта, с чиято територия съвпада съответната обособена територия.
  (2) Представителят на държавата в асоциация по В и К е областният управител на административно-териториалната единица област, с чиято територия съвпада съответната обособена територия.
  (3) Представителят на общината в асоциация по В и К е кметът на общината.”
  2. В ал. 4 думите „и с министъра на околната среда и водите” се заличават, а думите „в съответствие с компетенциите им” се заменят с „в съответствие с компетенциите му”.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Кметът на общината представя позицията на общината на заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К.”
  4. В ал. 6 след думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” запетаята и думите „министъра на околната среда и водите и общинските съвети” се заличават.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  В § 39 т.1 и т.3 да отпаднат, а т.4 относно ал.6 се изменя така :
  „(6) След всяко заседание на общото събрание на асоциацията по ВиК областният управител информира писмено министъра на регионалното развитие и благоустройството и общинските съвети за обсъжданите въпроси и взетите решения.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  В § 39 се добавя нова т. 7:
  7. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Организацията на работа на асоциациите по В и К се определя с правилник, утвърден със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с министъра на околната среда и водите.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 60:
  § 60. В чл. 198е се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 - 3 се изменят така:
  „(1) В асоциацията по В и К участват държавата и общи¬ните, включени в състава на областта, с чиято територия съвпада съответната обособена територия.
  (2) Представител на държавата в асоциация по В и К е областният управител на административно-териториалната единица област, с чиято територия съвпада съответната обособена територия.
  (3) Представител на общината в асоциация по В и К е кметът на общината.”
  2. В ал. 4 думите „и с министъра на околната среда и водите” се заличават, а думите „в съответствие с компетенциите им” се заменят с „в съответствие с компетенциите му”.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Кметът на общината представя позицията на общината на заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К.”
  4. В ал. 6 след думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” запетаята и думите „министъра на околната среда и водите” се заличават.

  § 40. В чл. 198ж след думите „В и К системите” се добавя „и съоръженията”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 61.

  § 41. В чл. 198й, ал. 1 думите „или от общинския съвет” се заличават.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  § 41 да отпадне .
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 62.

  § 42. Член 198к се изменя така:
  „Чл. 198к. (1) Преди приемането им регионалните генерални планове:
  1. подлежат на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда;
  2. се разглеждат и съгласуват с министъра на здравеопазването по отношение на мерките и сроковете за привеждане качеството на питейната вода в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 и с директора на съответната басейнова дирекция по отношение на съответствието им с плановете за управление на речните басейни.
  (2) Преди приемането им генералните планове на агломерации:
  1. подлежат на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда;
  2. се разглеждат и съгласуват с компетентната басейнова дирекция за управление на водите, а когато обхващат територията на повече от една басейнова дирекция за управление на водите - с министъра на околната среда и водите;
  3. се разглеждат и съгласуват с регионалните здравни инспекции;
  4. се съгласуват с областните съвети за развитие.”

  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  § 42, ал. 1 от ЗИД се изменя така:
  „(1) Преди приемането им регионалните генерални планове:
  1. подлежат на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда;
  2. се разглеждат и съгласуват с министъра на здравеопазването по отношение на мерките и сроковете за привеждане качеството на питейната вода в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3;
  3. се разглеждат и съгласуват с министъра на околната среда и водите по отношение на съответствието им с плановете за управление на речните басейни.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 63:
  § 63. Член 198к се изменя така:
  „Чл. 198к. (1) Преди приемането им регионалните генерални планове:
  1. подлежат на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда;
  2. се разглеждат и съгласуват с министъра на здравеопазването по отношение на мерките и сроковете за привеждане качеството на питейната вода в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3;
  3. се разглеждат и съгласуват с министъра на околната среда и водите по отношение на съответствието им с плановете за управление на речните басейни.
  (2) Преди приемането им генералните планове на агломерации:
  1. подлежат на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда;
  2. се разглеждат и съгласуват с компетентната басейнова дирекция за управление на водите, а когато обхващат територията на повече от една басейнова дирекция за управление на водите - с министъра на околната среда и водите;
  3. се разглеждат и съгласуват с регионалните здравни инспекции;
  4. се съгласуват с областните съвети за развитие.”

  § 43. В чл. 198л, ал. 1 думата „група” се заличава, а думата „потребители” се заменя с „потребителите”.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  § 43 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 64:
  § 64. Чл. 198л, ал. 1 се изменя така:
  (1) При изготвянето на дългосрочните инвестиционни програми за изпълнението на регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации се спазва принципът на единната тарифа за даден вид В и К услуга за потребителите на тази услуга в обособената територия.”

  § 44. В чл. 198м, ал. 2 думите „или от общинския съвет” и „или общинският съвет” се заличават.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  § 44 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 65:
  § 65. Чл. 198м се изменя така:
  „Чл. 198м. (1) В и К операторът изготвя бизнес план по чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги въз основа на целите на регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации, както и въз основа на инвестиционните програми към тях. Бизнес планът се изготвя в съответствие със сключения договор по чл. 198п, ал. 1
  (2) Бизнес планът на съответния В и К оператор се съгласува от асоциацията по В и К. При несъответствие с изискванията по ал. 1, асоциацията по В и К връща бизнес плана за доработване с мотивирано решение и задължителни указания в какво се състои несъответствието.”
  (3) Бизнес плановете на В и К операторите се одобряват по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.”

  § 45. В чл. 198о се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „по ал. 1” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Асоциацията по В и К предоставя на В и К оператор правото да извършва дейностите по ал. 1 в рамките на обособената територия чрез възлагане по реда на този закон или на Закона за концесиите.”
  3. В ал. 5 думите „или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет” се заличават.
  4. В ал. 6:
  а) в изречение първо след думите „юридически лица” се добавя „с различен основен предмет на дейност, но”, а след думата „извършват” се добавя съюзът „и”;
  б) изречение второ се заличава.
  5. Създава се ал. 9:
  „(9) С наредбата по ал. 7 се определя и редът за избор на В и К оператор в случаите на повече от един съществуващ В и К оператор в обособената територия към датата на влизане в сила на закона и отговарящ на изискванията и критериите по наредбата.”

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  § 45 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  § 45 от ЗИД се изменя така:
  1. Създава се т. 5 със следното съдържание
  5. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Изискванията и критериите за В и К операторите се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.”
  3. Предишната т. 5 става т. 6

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 66:
  § 66. В чл. 198о се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „по ал. 1” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Асоциацията по В и К предоставя на В и К оператор, отговарящ на изискванията на наредбата по ал. 7, правото да извършва дейностите по ал. 1 в рамките на обособената територия чрез възлагане по реда на този закон или на Закона за концесиите.”
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) В и К операторът е капиталово търговско дружество с основен предмет на дейност – предоставяне на В и К услуги с активи по чл. 13 и/или чл. 19, което има сключен договор с асоциацията по В и К за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и предоставяне на В и К услуги в границите на обособена територия
  4. Алинея 6 се отменя.
  5. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Изискванията към В и К операторите, както и процедурите за избор на В и К оператор в случаите, когато повече от един оператор отговаря на тези изисквания за съответната обособена територия, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.”

  § 46. В чл. 198п се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „по реда на” се добавя „този закон или по реда на”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В и К операторите признават в счетоводния си баланс (отчета за финансовото състояние) имуществените права, предоставени им с договорите по ал. 1, върху предоставените им В и К системи и съоръжения – публична собственост, и начисляват разходи за амортизации за тях по реда на приложимото счетоводно законодателство. Тези амортизационни отчисления се реинвестират от В и К операторите в инфраструктурата в съответствие с одобрените инвестиционни програми към утвърдените им бизнес планове.”
  3. В ал. 4 след думите „В и К операторът изпълнява задълженията си по” думата „концесионния” се заличава.
  4. Създават се ал. 5-9:
  (5) Възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва чрез сключване на договор между асоциация по В и К и:
  1. В и К оператор, действащ на съответната обособена територия към датата на влизане в сила на този закон, или
  2. холдингово дружество съгласно чл. 277 от Търговския закон, обединяващо ВиК операторите, действащи на съответната обособена територия към датата на влизане в сила този закон, или
  3. В и К оператор – дружество, образувано в съответствие с глава шестнадесета, раздел II от Търговския закон чрез преобразуване на В и К операторите, действащи на съответната обособена територия към датата на влизане в сила на закона.
  (6) Договорът по ал. 5 следва да бъде съобразен с действащото законодателство, както и със задължителните указания, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, включително договор-образец.
  (7) В договора по ал. 5 се определят най-малко:
  1. обхватът на дейностите и отговорностите на В и К оператора по предоставянето на В и К услуги;
  2. задълженията на В и К оператора по експлоатацията, поддръжката и реконструкцията на В и К системите и съоръженията;
  3. инвестиционните задължения на В и К оператора по изграждането на нови В и К системи и съоръжения;
  4. условията и редът за предоставяне на В и К оператора за експлоатация на новоизградените и предстоящите за изграждане В и К системи и съоръжения в обособената територия;
  5. редът за предоставяне за експлоатация на В и К системите и съоръженията на В и К оператора;
  6. редът за предаване на В и К системите и съоръженията от В и К оператора след прекратяването на договора;
  7. критериите и показателите за осъществяване на контрол върху дейността на В и К оператора;
  8. срокът на действие на договора;
  9. отговорностите на страните при неизпълнение на задълженията по договора;
  10. основанията и редът за прекратяване на договора;
  11. условията и редът за поемане и погасяване на финансови задължения от действащия на съответната обособена територия В и К оператор към датата на влизане в сила на този закон и които са включени в бизнес плана му, одобрен от ДКЕВР;
  12. условията, при които В и К операторът продължава дейността си в съответствие с утвърдения му бизнес план и общите условия за предоставяне на В и К услуги.
  (8) Срокът на договора по ал. 5 не може да бъде по-дълъг от:
  1. десет години, ако в него няма задължения за В и К оператора за строителство на нова В и К инфраструктура;
  2. петнадесет години, ако в него има задължения за В и К оператора за строителство на нова В и К инфраструктура.
  (9) В и К операторите на съответната обособена територия приемат за експлоатация В и К системите и съоръженията със съответната документация, необходима за експлоатацията им.”

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  В § 46, т. 4, новата ал.5 се изменя така:
  „(5) Възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва чрез сключване на договор между председателя на асоциацията по В и К съгласно решение на общото й събрание или кмета на общината съгласно решение на общинския съвет и В и К оператора, действащ на съответната обособена територия към датата на влизане в сила на този закон.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  В § 46, т. 4 от ЗИД се правят следните промени относно предложенията по ал. 5:
  1. Изтрива се т. 2 от алинея 5.
  2. Досегашната т. 3 от алинея 5 става т. 2, като в края й се добавя следното изречение: „Преобразуването на заварените В и К оператори по тази точка не подлежи на предварително уведомление и разрешение за концентрация от Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава Пета от Закона за защита на конкуренцията.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 67:
  § 67. В чл. 198п се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „се извършва” се добавя „с договор по реда на този закон или”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В и К операторите признават в счетоводния си баланс (отчета за финансовото състояние) имуществените права, предоставени им с договорите по ал. 1, върху предоставените им В и К системи и съоръжения – публична собственост, и начисляват разходи за амортизации за тях по реда на Закона за счетоводството. Тези амортизационни отчисления се реинвестират от В и К операторите в инфраструктурата в съответствие с одобрените инвестиционни програми към утвърдените им бизнес планове.”
  3. В ал. 4 думите „концесионния договор” се заменят с „договора по ал. 1.
  4. Създават се ал. 5, 6 и 7:
  (5) В договора по ал. 1 се определят най-малко:
  1. обхватът на дейностите и отговорностите на В и К оператора по предоставянето на В и К услуги;
  2. задълженията на В и К оператора по експлоатацията, поддръжката и реконструкцията на В и К системите и съоръженията;
  3. инвестиционните задължения на В и К оператора по изграждането на нови В и К системи и съоръжения;
  4. условията и редът за предоставяне на В и К оператора за експлоатация на новоизградените и предстоящите за изграждане В и К системи и съоръжения в обособената територия;
  5. редът за предоставяне за експлоатация на В и К системите и съоръженията на В и К оператора;
  6. редът за предаване на В и К системите и съоръженията от В и К оператора след прекратяването на договора;
  7. критериите и показателите за осъществяване на контрол върху дейността на В и К оператора;
  8. срокът на действие на договора;
  9. отговорностите на страните при неизпълнение на задълженията по договора;
  10. основанията и редът за прекратяване на договора;
  11. условията и редът за поемане и погасяване на финансови задължения от действащия на съответната обособена територия В и К оператор и които са включени в бизнес плана му, одобрен от ДКЕВР;
  12. условията, при които В и К операторът продължава дейността си в съответствие с утвърдения му бизнес план и общите условия за предоставяне на В и К услуги.
  (6) Срокът на договора по ал. 1, сключен по реда на този закон, не може да бъде по-дълъг от:
  1. десет години, ако в него няма задължения за В и К оператора за строителство на нова В и К инфраструктура;
  2. петнадесет години, ако в него има задължения за В и К оператора за строителство на нова В и К инфраструктура.
  (7) В и К операторът на съответната обособена територия приема за експлоатация В и К системите и съоръженията със съответната документация, необходима за експлоатацията им.”

  § 47. В чл. 198р думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на регионалното развитие и благоустройството”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 68.

  § 48. В чл. 198т, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 буква „б” се отменя.
  2. Точка 5 се изменя така:
  „5. промени в информацията в т. 1 - 4 и други данни, определени с наредбата по чл. 198х.”
  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  В § 48 т.1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 69.

  § 49. Създава се чл.199б:
  „Чл. 199б. (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице може да разпореди със заповед принудителни административни мерки при неизпълнение на предписание по чл. 190в, ал. 2, т. 5.
  (2) Принудителните административни мерки са:
  1. забрана за ползването на язовири, които се експлоатират при неспазване на изискванията за добро техническото състояние и безопасност;
  2. забрана за достъпа до язовири, които се експлоатират при неспазване на изискванията за добро техническото състояние и безопасност;
  3. извеждане от експлоатация на язовири;
  4. премахване на язовири;
  5. забрана за снабдяването с електрическа и/или топлинна енергия и газ, където е приложимо.
  (3) При необходимост министърът на икономиката, енергетиката и туризма уведомява съответните органи за предприемане на действия от тяхната компетентност.
  (4) Оспорването на заповедите за прилагане на принудителни административни мерки, с изключение на мерките по ал. 2, т. 4, не спира тяхното изпълнение.”

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  В § 49 - чл. 199б да се измени така:
  „Чл. 199б. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице разпорежда със заповед:
  1. забрана за ползването на и достъпа до язовир, които се експлоатира при неспазване на изисквания на наредбата по чл. 141, ал. 2;
  2. извеждане от експлоатация на язовир;
  3. премахване на язовирна стена и съоръженията към нея;
  (2) Оспорването на заповедта за прилагане на принудителната административна мярка по ал. 1, т. 1 не спира изпълнението й.
  (3) При необходимост председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор уведомява съответните органи за предприемане на действия от тяхната компетентност, включително за издаване на заповед по чл. 195, ал. 6 от Закона за устройството на територията.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 70:
  § 70. Създава се чл.199б:
  „Чл. 199б. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице разпорежда със заповед:
  1. забрана за ползването на и за достъпа до язовир, който се експлоатира при неспазване на изисквания на наредбата по чл. 141, ал. 2;
  2. извеждане от експлоатация на язовир;
  3. премахване на язовирна стена и съоръженията към нея;
  (2) Оспорването на заповедта за прилагане на принудителната административна мярка по ал. 1, т. 1 не спира изпълнението й.
  (3) При необходимост председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор уведомява съответните органи за предприемане на действия от тяхната компетентност, включително за издаване на заповед по чл. 195, ал. 6 от Закона за устройството на територията.”

  § 50. В чл. 200, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 15 се отменя.
  2. Създава се нова т. 38:
  „38. не поддържа в добро техническо състояние и безопасност язовирите и съоръженията към тях – от 1000 до 10 000 лв.;”.
  3. Създава се т. 39:
  „39. не изпълни предписание на органа по чл. 190в, ал. 1 – от 1000 до 20 000 лв.;”.
  4. Досегашната т. 38 става т. 40.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  В § 50 се правят следните изменения и допълнения :
  1. Точки 2 и 3 да се изменят така:
  „2. Създава се нова т. 38:
  „38. не изпълни задължение съгласно наредбата по чл. 141, ал. 2 - от 1000 до 10 000 лв.;”
  3. Създава се т. 39:
  „39. не изпълни предписание по чл. 190, ал. 1, т. 4 – от 1000 до 20 000 лв.;”
  2. Да се създаде нова т. 4:
  „4. Създава се т. 40:
  „40. не изпълни заповед по чл. 199б, ал. 1 - 10 000 лв.”
  3. Точка 4 да стане т. 5 и да се измени така:
  „5. Досегашната т. 38 става т. 41.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 71:
  § 71. В чл. 200, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 15 се отменя.
  2. В т.23, думите “или инертни материали“ се заличават.
  3. Създава се т.23а:
  “23а. изземва наносни отложения от водните обекти без разрешително за ползване на воден обект – от 20 000 до 50 000 лв.;
  4. Създават се нова т. 38 и т. 39 и 40:
  „38. не изпълни задължение съгласно наредбата по чл. 141, ал. 2 - от 1000 до 10 000 лв.;
  39. не изпълни предписание по чл. 190б, ал. 1, т. 4 – от 1000 до 20 000 лв.;
  40. не изпълни заповед по чл. 199б, ал. 1 - 10 000 лв.”
  5. Досегашната т. 38 става т. 41.

  § 51. В чл. 201 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „а по чл. 200, ал. 1, т. 38 и 39 - от органа по чл. 190, ал. 4”.
  2. Алинеи 5 и 6 се отменят.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  В § 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 относно чл. 201, ал. 3 думите „т. 38 и 39” да се заменят с „т. 38, 39 и 40”.
  2. Да се създаде т. 3 в параграфа за изменение на чл. 201, ал. 4:
  „3. В чл. 201, ал. 4 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощени от съответния министър” се заменят с „председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от тях”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 72:
  § 72. В чл. 201 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „а по чл. 200, ал. 1, т. 38, 39 и 40 - от органа по чл. 190, ал. 4”.
  2. В ал. 4 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощени от съответния министър” се заменят с „председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от тях”.
  3. Алинеи 5 и 6 се отменят.

  § 52. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават т. 93 - 95:
  „93. „язовир” е водностопанска система, включваща водния обект, язовирната стена, съоръженията и събирателните деривации;
  94. „напорно-изравнителен резервоар” е съоръжение за изравняване на относително постоянния приток и променливото потребление на вода в отделни часове от денонощието;
  95. „оператор” е юридическо лице, което осъществява дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на водностопански системи, възложени му от собственика на системите.”

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  В § 52, в §1 от Допълнителните разпоредби, т.77 се изменя така:
  77. „значима и устойчива тенденция за повишаване” означава всяко статистическо и екологично значимо повишаване на концентрацията на замърсител, група от замърсители или показател на замърсяване в подземните води, за което е сметнато, че е необходимо обръщане на тенденцията в съответствие с член 156а, ал.1 т.2 буква „в“;“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 73:
  § 73. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 77 се изменя така:
  „77. „значима и устойчива тенденция за повишаване” е всяко статистическо и екологично значимо повишаване на концентрацията на замърсител, група от замърсители или показател на замърсяване в подземните води, за което е сметнато, че е необходимо обръщане на тенденцията в съответствие с чл. 156а, ал. 1, т. 2, б. „в“;“
  2. Създават се т. 93 - 95:
  „93. „язовир” е водностопанска система, включваща водния обект, язовирната стена, съоръженията и събирателните деривации;
  94. „напорно-изравнителен резервоар” е съоръжение за изравняване на относително постоянния приток и променливото потребление на вода в отделни часове от денонощието;
  95. „оператор” е юридическо лице, което осъществява дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на водностопански системи, възложени му от собственика на системите.”

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  Да се създаде нов § 52а:
  § 52а. В параграф 4, ал. 6 от преходни и заключителни разпоредби след думите „се осъществява” се добавя „с бюджетни средства”.

  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 52а, който да стане § 74:
  § 74. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6 след думите „се осъществява” се добавя „с бюджетни средства”.
  2. В ал. 7 думите „и микроязовири” се заличават.

  § 53. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 29:
  а) в ал. 1 думите „по чл. 13, ал. 1, т. 5-7 и чл. 19, ал. 1, т. 4, букви „а”, „б” и „в” и ал. 2” се заменят с „по чл. 13, 15 и 19, намиращи се в обособената територия”;
  б) в ал. 2 думите „по чл. 13, ал. 1, т. 5-7 и чл. 19, ал. 1, т. 4, букви „а”, „б” и „в” и ал. 2” се заменят с „по чл. 13, 15 и 19, намиращи се в обособената територия”;
  в) в ал. 3 думите „чл. 13, ал. 1, т. 5-7 и чл. 19, ал. 1, т. 4, букви „а”, „б” и „в” и ал. 2” се заменят с „по чл. 13, 15 и 19, намиращи се в обособената територия”]
  г) в ал. 4 думите „намаляване на капитала” се заменят с „отписване от баланса”;
  д) алинея 5 се отменя;
  е) алинея 6 се изменя така:
  „(6) Отписването от баланса на търговските дружества - В и К оператори, на имущество и активи - публична държавна и/или публична общинска собственост, е за сметка на собствения капитал на дружествата, с изключение на регистрирания (основен) капитал, както и за сметка на получените правителствени дарения (финансирания), когато съответните активи са получени по договори за дарения (финансирания) и това не влияе на данъчния им финансов резултат, установен по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, като чл. 161 от Закона за корпоративното подоходно облагане се прилага само за активите, които не са публична държавна и/или публична общинска собственост.”;
  ж) създават се нови ал. 7 и 8:
  „(7) Областните управители и кметовете на общини предприемат необходимите действия за съставянето на актове за публична държавна и публична общинска собственост в съответствие с изискванията на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.
  (8) Активите по ал. 1, отписани от баланса на търговските дружества, в които държавата или общината е съдружник или акционер до сключването на договорите с В и К асоциациите, продължават да се управляват, поддържат и експлоатират от действащите към датата на влизането в сила на този закон В и К оператори до сключването на нови договори от В и К асоциациите.”;
  з) създават се ал. 9 и 10:
  „(9) Активите по ал. 2, които се управляват, поддържат и експлоатират от действащите В и К оператори към датата на влизане в сила на този закон, продължават да се експлоатират от тези В и К оператори до сключването на нови договори от В и К асоциациите.
  (10) Новоизградените В и К системи и съоръжения - публична държавна, съответно публична общинска, собственост, се управляват, поддържат и експлоатират от действащите към датата на влизане в сила на този закон В и К оператори, до сключването на нови договори от В и К асоциациите.”;
  и) досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 11 и 12.
  2. Параграф 30 се отменя.
  3. В § 32:
  а) в ал. 1 думите по „чл. 13, ал. 1, т. 5 - 7” се заменят с „по чл. 13”;
  б) в ал. 2, изречение второ думите „по реда на чл. 19, ал. 2” се заменят с „пропорционално на размера на предоставените им средства”.
  4. Параграф 34 се отменя.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  В § 53, т.1, буква „д“, т.2 и т.4 да отпаднат.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н.пр. Диан Червенкондев:
  В § 53 да се допълни нова т. 3:
  „3. В § 31 накрая се добавя „и търговски дружества, контролирани от такива юридически лица”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  § 53, т. 1 от ЗИД се изменя така:
  1. създава се б. „в” със следното съдържание:
  в) алинея 3 се изменя така:
  „(3) В и К системите и съоръженията, за които няма документи за собственост и/или за тяхното изграждане, се описват в списъците по вид, местонахождения и балансова стойност. Списъците по ал. 1 и 2 се изпращат на министъра на регионалното развитие и благоустройството, който в 6-месечен срок от получаването им изготвя и съгласува с общините протоколи за разпределение на активите между държавата и общините на основание ч чл. 13, чл. 5 и чл. 19 намиращи се в обособената територия. Счита се, че протоколите са съгласувани, ако общините не направят възражения по разпределението на собствеността в тримесечен срок от тяхното получаване. Съгласуваните протоколи имат доказателствена сила за разпределението на собствеността между държавата и общините до доказване на противното.”
  2. буква „г” се изменя така:
  г) в ал. 4 думите „намаляване на капитала” се заменят с „отписване от баланса”, а думата „получаването” се заменя със „съгласуването”.
  3. в буква „ж”, алинея 8 придобива следното съдържание:
  (8) Активите по ал. 1 продължават да се управляват, поддържат и експлоатират от действащите към датата на влизането в сила на този закон В и К оператори до сключването на нови договори от В и К асоциациите, доколкото в този закон не е предвидено друго
  4. в буква „з”, алинея 9 придобива следното съдържание:
  „(9) Активите по ал. 2 продължават да се управляват, поддържат и експлоатират по досегашния ред до сключването на нови договори от В и К асоциациите, доколкото в този закон не е предвидено друго.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място като § 78 в преходни и заключителни разпоредби и предлага § 53 да бъде отхвърлен.

  Комисията предлага да се създаде нов § 53а, който да стане § 75:
  § 75. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.) в § 31, ал. 1 накрая се добавя „или от търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с държавно участие ”.

  Комисията предлага да се създаде нов § 53б, който да стане § 76:
  § 76. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.) в § 133, ал. 7, т. 1, буква „б” накрая се добавя „като концедент в тези случаи е общинският съвет”.


  § 54. Навсякъде в закона думите „и микроязовири” и „и микроязовирите” се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, които става § 77.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 54а, който да стане § 78:
  § 78. (1) Управителните органи на търговските дружества - В и К оператори с държавно и/или общинско участие, в срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон изготвят и изпращат на министъра на регионалното развитие и благоустройството списъци на В и К системите и съоръженията по чл. 13, 15 и 19, намиращи се в обособената територия, които са активи на дружествата.
  (2) В срока по ал. 1 областните управители и кметовете на общините изготвят и изпращат на министъра на регионалното развитие и благоустройството списъци на В и К системите и съоръженията и на части от тях по чл. 13, 15 и 19, намиращи се в обособената територия, които не са включени в активите на дружествата по ал. 1 към датата на влизането в сила на този закон.
  (3) Списъците по ал. 1 и 2 се изготвят по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството в 6-месечен срок от получаването на списъците по ал. 1 и 2 изготвя и изпраща за съгласуване с общините протоколи за разпределение на собствеността на активите между държавата и общините, намиращи се в обособената територия.
  (5) Възражения по разпределението на собствеността на активите могат да се правят от общините в двумесечен срок от получаване на протоколите по ал. 4. Протоколите, по които няма направени възражения в този срок се смятат за съгласувани. Съгласуваните протоколи имат доказателствена сила за разпределението на собствеността на активите между държавата и общините до доказване на противното.
  (6) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и общините, упражняващи правата на собственост в еднолични търговски дружества с държавно или общинско участие или върху дялове и акции в търговски дружества по ал. 1, в които държавата или общината е съдружник или акционер, предприемат необходимите действия за отписване на активите по ал. 1 и тяхната стойност от баланса на дружествата в тримесечен срок от изтичане на срока по ал. 5.
  (7) Отписването от баланса на търговските дружества - В и К оператори, на имущество и активи - публична държавна и/или публична общинска собственост, е за сметка на собствения капитал на дружествата, с изключение на регистрирания (основен) капитал, както и за сметка на получените правителствени дарения (финансирания), когато съответните активи са получени по договори за дарения (финансирания) и това не влияе на данъчния им финансов резултат, установен по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, като чл. 161 от Закона за корпоративното подоходно облагане се прилага само за активите, които не са публична държавна и/или публична общинска собственост.
  (8) В и К системите и съоръженията – публична държавна и публична общинска собственост, преминават в управление на асоциацията по В и К на съответната обособена територия от датата на съгласуване на протоколите за разпределение на активите по реда на ал. 5.
  (9) В и К системите и съоръженията – публична държавна и публична общинска собственост, изградени или въведени в експлоатация след изготвяне на протоколите за разпределение на активите по ал. 1 и 2, преминават в управление на асоциацията по В и К на съответната обособена територия от датата на тяхното въвеждане в експлоатация.
  (10) До сключването на договор по реда на чл. 198о, ал. 4 активите по ал. 8 и 9 продължават да се стопанисват, поддържат и експлоатират по досегашния ред от действащите към датата на влизането в сила на този закон В и К оператори на обособената територия по смисъла на § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.).
  (11) Не се дължи данък добавена стойност по реда на Закона за данък върху добавената стойност върху стойността на имуществото и активите - публична държавна и публична общинска собственост по ал. 7.
  (12) Разпоредбата на ал. 11 се прилага и при възлаганe на имущество и активи - публична държавна и публична общинска собственост на В и К операторите по реда на чл. 198о, ал. 4.
  (13) Не подлежат на осребряване по реда на чл. 268, ал. 1 от Търговския закон, не се включват в масата на несъстоятелността по чл. 614, ал. 1 от Търговския закон и не се осребряват по смисъла на чл. 716 от Търговския закон имуществото и активите, предоставени на дружествата в ликвидация, или в процедура по несъстоятелност, представляващи публична държавна и/или публична общинска собственост.”


  § 55. Сроковете по § 29, ал. 1 - 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.) се възстановяват и продължават с шест месеца от влизането в сила на този закон.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 55 да бъде отхвърлен.

  § 56. Министерският съвет и общинските съвети предоставят съгласно чл. 198ж от Закона за водите управлението на В и К системите и съоръженията - публична държавна, съответно публична общинска, собственост, на асоциацията по В и К в съответната обособена територия в тримесечен срок от изготвянето на разпределителните протоколи по § 29, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.).

  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  В § 56 от ПЗР на ЗИД думата „изготвянето” се заменя със „съгласуването”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 56 да бъде отхвърлен.

  Комисията предлага да се създадат нови § 56а, 56б и 56в, които да станат § 79, 80 и 81:
  § 79. (1) Общинските съвети продължават да осъществяват управлението на В и К системите и съоръженията в обособените територии по смисъла на § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.), в чийто граници са се намирали В и К системите и съоръженията – собственост само на една община, до определянето на един В и К оператор за новата обособена територия по реда на чл. 198о, ал. 4.
  (2) В срока по ал. 1 общинските съвети запазват правата си по Глава единадесета „а”, предоставени им с разпоредбите, отменени с влизането в сила на този закон, с изключение на правото да променят границите на обособените територии и да сключват нови договори с В и К оператори.

  § 80. (1) Лицата по отменената ал. 6 на чл. 198о продължават да предоставят В и К услугите, които са предоставяли до влизането в сила на този закон, на обслужваните от тях потребители, съгласно изискванията на този закон и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.
  (2) Лицата по ал. 1 се освобождават от задължението си по този параграф, ако:
  1. прехвърлят активите си, с които предоставят В и К услугите, на В и К оператора в съответната обособена територия; или
  2. В и К операторът в съответната обособена територия започне да предоставя В и К услугите, предоставяни от лицата по ал. 1, на обслужваните от тези лица потребители.

  § 81. Асоциациите по В и К, учредени до влизане в сила на този закон като сдружения с нестопанска цел, се прекратяват по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

  § 57. (1) Областните управители в двумесечен срок след изтичането на срока по § 29, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.) съставят актове за държавна собственост за водите, водните обекти и водностопанските съоръжения съобразно изискванията на Закона за държавната собственост.
  (2) Кметовете на общини са длъжни в 20-дневен срок от поискването да предоставят необходимата информация за актуването на обектите по ал. 1.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  § 57 от ПЗР на ЗИД се изменя така:
  1. В алинея 1 думата „съставят” се заменя с „подписват”
  2. Създава се алинея 3 със следното съдържание:
  (3) Кметовете на общини в двумесечен срок след изтичането на срока по ал.1 утвърждават актове за общинска собственост за водите, водните обекти и водностопанските съоръжения съобразно изискванията на Закона за общинската собственост.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 82:
  § 82. (1) Областните управители в двумесечен срок след изтичането на срока по § 78, ал. 5 утвърждават актове за държавна собственост за водните обекти и водностопанските съоръжения – държавна собственост, съобразно изискванията на Закона за държавната собственост.
  (2) Кметовете на общини са длъжни в 20-дневен срок от поискването да предоставят необходимата информация за актуването на обектите по ал. 1.
  (3) Кметовете на общини в двумесечен срок след изтичането на срока по ал.1 утвърждават актове за общинска собственост за водните обекти и водностопанските съоръжения – общинска собственост, съобразно изискванията на Закона за общинската собственост.

  § 58. Параграф 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн, ДВ, бр. 42 от 2003 г.; доп., бр. 6 от 2004 г.) се отменя.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 58 да бъде отхвърлен.

  § 59. При избор на нов В и К оператор трудовите правоотношения на работниците и служителите с досегашния В и К оператор се уреждат по реда на чл. 123 и 123а от Кодекса на труда.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  В § 59 от ПЗР на ЗИД изразът „се уреждат” се заменя с „преминават към новия В и К оператор”.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 83:
  § 83. При избор на нов В и К оператор трудовите правоотношения на работниците и служителите с досегашния В и К оператор преминават към новия В и К оператор по реда на чл. 123 и 123а от Кодекса на труда.

  § 60. Сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори за възлагане на дейности по управление, поддържане и експлоатация на В и К системи и предоставяне на В и К услуги продължават действието си до прекратяването им. Промените в собствеността върху водностопански системи и съоръжения, предоставени на концесия, не засягат предоставените по отношение на тези обекти права и задължения на концесионерите и концедентите. При промяна в правата на собственост върху водностопански системи и съоръжения, предоставени на концесия, концедентът продължава да изпълнява от името на новия собственик правата и задълженията по концесионния договор до прекратяването му.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  Текстът на § 60 от законопроекта да стане ал.1 и в него да се добави нова ал. 2 :
  (2) Правата на публична собственост върху ВиК системите и съоръженията, изградени и/или предназначени основно или изцяло за водоснабдяването на гр. София, независимо от териториите, респ. общините, в които са разположени или през които преминават, като изключение от разпоредбите на чл. 13 от този закон, се упражняват от общинския съвет, респ. кмета на Столична община, в които случаи, ако не е предвидено друго, се прилагат съответно разпоредбите на чл. 19 от закона. Функциите на асоциация по ВиК за управлението на тези съоръжения и другите ВиК съоръжения за обособената територия на Столична община се осъществяват изцяло от общинския съвет на Столична община.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 60, който става § 84:
  § 84. (1) Сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори за възлагане на дейности по управление, поддържане и експлоатация на В и К системи и предоставяне на В и К услуги продължават действието си до прекратяването им. Промяната в собствеността върху водностопански системи и съоръжения, предоставени на концесия, не засяга предоставените по отношение на тези обекти права и задължения на концесионерите и концедентите. При промяна в правата на собственост върху водностопански системи и съоръжения, предоставени на концесия, концедентът продължава да изпълнява от името на новия собственик правата и задълженията по концесионния договор до прекратяването му.
  (2) Функциите на асоциация по ВиК за управлението на ВиК системите и съоръженията, предназначени за водоснабдяването на Столична община, независимо от собствеността и териториите, в които са разположени или през които преминават, се осъществяват от общинския съвет на Столична община.

  § 61. Всяка асоциация по В и К сключва договорите по чл. 198п,
  ал. 5 в едногодишен срок от влизането в сила на този закон или възлага на съответния В и К оператор извършването на дейностите по чл. 198о, ал. 1 по реда на Закона за концесиите в двугодишен срок от влизането в сила на този закон.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  § 61 да отпадне.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  § 61 от ПЗР на ЗИД се изменя така:
  1. Създава се нова алинея 1:
  „(1) В и К операторите, действащи на обособена територия, която към датата на влизане в сила на този закон е разположена на територията на две или повече области, могат да сключат договор по реда на чл. 198п, ал. 5 само за новата обособена територия, в която се намира по-голямата част от обслужваните от тях потребители.”
  2.Досегашният текст на § 61 се обособява в алинея 2, която придобива следната редакция:
  (2) Всяка асоциация по В и К сключва договорите по чл. 198п,
  ал. 5 в едногодишен срок от предоставянето на В и К системите и съоръженията по реда на § 56 или възлага на съответния В и К оператор извършването на дейностите по чл. 198о, ал. 1 по реда на Закона за концесиите в двугодишен срок от предоставянето на В и К системите и съоръженията по реда на § 56.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 85:
  § 85. (1) Асоциациите по В и К откриват процедури за сключване на договорите по чл. 198о, ал. 4:
  1. не по-рано от дванадесет месеца и не по-късно от осемнадесет месеца от влизане в сила на наредбата по чл. 198о, ал. 7 - за възлагане по реда на този закон;
  2. в срок от дванадесет месеца от влизане в сила на наредбата по чл. 198о, ал. 7 - за възлагане по реда на Закона за концесиите.
  (2) Договорът по ал. 1, т. 1 се сключва с ВиК оператор, който отговаря на изискванията на наредбата по чл. 198о, ал. 7 и действа като В и К оператор на съответната обособена територия по смисъла на § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.) към датата на влизане в сила на този закон, или негов правоприемник.
  (3) В и К оператори, действащи на обособена територия по смисъла на § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.), която към датата на влизане в сила на този закон е разположена на територията на две или повече области, могат да сключат договор по реда на ал.1, т. 1 само за новата обособена територия, в която се намират повечето от обслужваните от тях потребители.
  (4) Ако в срока по ал. 1, т. 2 асоциацията по В и К не открие процедура за възлагане на концесия, В и К оператор се избира по реда на ал. 1, т. 1.
  (5) В случай че при провеждане на процедурата по ал. 1, т. 1, се установи, че в обособената територия има повече от един ВиК оператор, отговарящ на изискванията на ал. 2, договорът се възлага след провеждането на допълнителна процедура за избор на ВиК оператор по ред, определен в наредбата по чл. 198о, ал. 7.
  (6) В случай че при провеждане на процедурата по ал. 1, т. 1 се установи, че в съответната обособена територия няма ВиК оператор, който отговаря на изискванията на ал. 2, съответната асоциация по В и К в едногодишен срок открива процедура за възлагане на концесия.

  Комисията предлага да се създаде нов § 61а, който да стане § 86:
  § 86. Първите регионални генерални планове на В и К системите и съоръженията по чл. 198в, ал. 4, т.3 се създават за обособените територии по смисъла на § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.) и се приемат от министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на асоциациите по В и К. Действията по чл. 198к, ал. 1 се извършват от асоциациите по В и К.

  § 62. (1) Общините с решение на общинския съвет в срок до три месеца от влизането в сила на този закон възлагат стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите - публична общинска собственост, като избират оператор за тях. В същия срок общините уведомяват областния управител за избрания от тях оператор или за стартираната процедура за избор на нов оператор.
  (2) В случаите, когато към момента на влизане в сила на този закон има сключен договор, с който е възложено стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири – публична общинска собственост, в посочения по ал. 1 срок, общината уведомява областния управител за действащия оператор.
  (3) След изтичане на посочения в ал. 1 срок областните управители обобщават и изпращат на министъра на земеделието и храните получената от общините информация по ал. 1 и 2.
  (4) С оглед осигуряване на безопасност и сигурност на техническата експлоатация и необходимата аварийна готовност в двумесечен срок от получаване на информацията по ал. 3 Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и храните възлага на определен от него оператор стопанисването, поддръжката и експлоатацията на всички язовири – публична общинска собственост, за които не е посочен оператор или не е получена информация за стартирана процедура за избор на нов оператор.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  В § 62, ал.1 се изменя така :
  „(1) Общините с решение на общинския съвет в срок до шест месеца от влизането в сила на този закон възлагат стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите - публична общинска собственост, като избират оператор за тях. В същия срок общините уведомяват областния управител за избрания от тях оператор или за стартираната процедура за избор на нов оператор.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 62, който става § 87:
  § 87. (1) В срок до три месеца от влизането в сила на този закон кметовете на общините, в които има язовири – публична общинска собственост, уведомяват областния управител за операторите, с които общината има сключени договори за стопанисването, поддръжката и експлоатацията им.
  (2) В срока по ал. 1 в общините, в които има язовири – публична общинска собственост, за които няма сключени договори за стопанисването, поддръжката и експлоатацията им, по предложение на кмета на общината общинският съвет приема решение:
  1. за създаване на общинско предприятие за осъществяване на тези дейности, или
  2. за откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите чрез предоставяне под наем или на концесия, или
  3 с което дава съгласие за възлагане на тези дейности на оператор по чл. 13, ал. 4.
  (3) В срока по ал. 1 кметовете на общините по ал. 2 уведомяват областния управител за избрания оператор, съответно за започналите процедури за избор на оператор, а след приключването им – и за резултатите от тях.
  (4) След изтичане на срока по ал. 1 областните управители обобщават и изпращат на министъра на земеделието и храните получената от общините информация по ал. 1 и 2.
  (5) Стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите – публична общинска собственост, за които не е предоставена информация по ал. 1, 2 и 3, се възлагат на оператор по чл. 13, ал. 4, по ред , определен в наредбата по чл. 13, ал. 5.

  § 63. (1) Правото на публична собственост върху язовирите по чл. 13 и 19, които до влизането в сила на закона са били в капитала на търговските дружества по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби, възниква от влизането в сила на този закон.
  (2) Съответното търговско дружество и органът, упражняващ правата на собственост върху язовирите по ал. 1, след намаляване на капитала съставят приемо-предавателен протокол със списък на съоръженията към язовирите, придружен от справка за техническото им състояние. След изготвянето на протокола за всяко съоръжение се съставя акт за държавна собственост съгласно Закона за държавната собственост.
  (3) Съоръженията продължават да се стопанисват, експлоатират и поддържат по досегашния ред до момента на възлагането им на новия оператор.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  В § 63, в ал. 3 думата „новия” да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димитър Горов:
  § 63 да отпадне .
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  § 63 от ПЗР на ЗИД се изменя така:
  1. Алинея 1 придобива следното съдържание:
  (1) Обектите по чл. 13, чл. 15 и чл. 19 стават публична държавна или публична общинска собственост с влизане в сила на този закон и се отписват от баланса на търговските дружества - В и К оператори и търговските дружества по § 4 от преходните и заключителните разпоредби.
  2. В алинея 2, изразът „алинея 1” се заменя с „член 13”, а изразът „намаляване на капитала” се заменя с „отписването им от баланса”.
  3. В алинея З, думата „Съоръженията” се заменя с „Язовирите и съоръженията по ал. 2”, а след думата „оператор” се добавя „по реда на чл. 100а от Закона за водите” и се поставя точка.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става § 88:
  § 88. (1) Обектите по чл. 13, чл. 15 и чл. 19 – публична държавна или публична общинска собственост, се отписват от баланса на търговските дружества - В и К оператори, на търговските дружества по § 4 от преходните и заключителни разпоредби и на търговските дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с държавно участие.
  (2) Съответното търговско дружество и органът, упражняващ правата на собственост върху язовирите по чл. 13, след отписването им от баланса съставят приемо-предавателен протокол със списък на съоръженията към язовирите, придружен от справка за техническото им състояние.
  (3) Язовирите и съоръженията по ал. 2 продължават да се стопанисват, експлоатират и поддържат по досегашния ред до възлагането им на оператор по реда на чл. 13, ал. 5.
  (4) Стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите по чл. 13, ал. 1, т. 1а, които до влизането в сила на този закон се стопанисват от търговски дружества с държавно участие или от търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с държавно участие, се възлагат на същите търговски дружества по реда на наредбата по чл. 13, ал. 5.

  § 64. (1) Информационната система с данни от регистъра по чл. 10б и чл. 177, ал. 3 се съставят в срок до:
  1. една година от влизането в сила на този закон – за язовирите;
  2. две години от влизането в сила на този закон – за останалите водностопански системи и съоръжения.
  (2) За съставянето на регистъра по чл. 10б и на информационната система собствениците и/или операторите на водностопански системи и съоръжения предоставят на Министерството на регионалното развитие и благоустройството данни по чл. 179, ал. 3:
  1. в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон - за язовирите;
  2. в срок до 12 месеца от влизането в сила на този закон – за останалите водностопански системи и съоръжения.
  (3) Кметовете на общини в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон изпращат в Министерството на регионалното развитие и благоустройството:
  1. копие от актовете за публична общинска собственост, съставени за язовирите до датата на влизане в сила на този закон;
  2. данните по чл. 179, ал. 3 за язовирите, разположени на територията на общината, за включване в регистъра по чл. 176, ал. 1, т. 2.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  В § 64 да се създаде ал. 4:
  „(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството предоставя информацията по ал. 2, т. 1 на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 64, който става § 89:
  § 89. (1) Информационната система с данни от регистъра по чл. 10б и чл. 177, ал. 3 се съставя в срок до:
  1. една година от влизането в сила на този закон – за язовирите;
  2. две години от влизането в сила на този закон – за останалите водностопански системи и съоръжения.
  (2) За съставянето на регистъра по чл. 10б и на информационната система собствениците и/или операторите на водностопански системи и съоръжения предоставят на Министерството на регионалното развитие и благоустройството данни по чл. 179, ал. 3:
  1. в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон - за язовирите;
  2. в срок до 12 месеца от влизането в сила на този закон – за останалите водностопански системи и съоръжения.
  (3) Кметовете на общини в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон изпращат в Министерството на регионалното развитие и благоустройството:
  1. копие от актовете за публична общинска собственост, съставени за язовирите до датата на влизане в сила на този закон;
  2. данните по чл. 179, ал. 3 за язовирите, разположени на територията на общината, за включване в регистъра по чл. 176, ал. 1, т. 2.
  (4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството предоставя информацията по ал. 2, т. 1 на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

  § 65. (1) Наредбите по чл. 100а, ал. 3, чл. 112, ал. 2, чл. 138а, ал. 1, чл. 141, ал. 2 и чл. 178, ал. 2 се приемат в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.
  (2) До влизането в сила на наредбата по чл. 141, ал. 2 се прилагат нормативните актове по чл. 141, ал. 2 и ал. 3, издадени до влизането в сила на този закон.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  В § 65:
  1. В ал. 1 след думите „чл. 112, ал. 2” се добавя „чл. 135, ал. 1, т. 9”.
  2. В ал. 2 след думите „по чл. 141, ал. 2” се добавя „и чл. 135, ал. 1, т. 9”, а след думите „„по чл. 141, ал. 2 и 3” се добавя „и чл. 135, ал. 1, т. 9”.
  3. Да се създаде ал. 3:
  „(3) В срок до два месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет изменя устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 65, който става § 90:
  § 90. (1) Наредбите по чл. 13, ал. 5, чл. 112, ал. 2, чл. 138а, ал. 1, чл. 141, ал. 2 и чл. 178, ал. 2 се приемат в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.
  (2) Подзаконовите нормативни актове по досегашните ал. 2 и 3 на чл. 141 запазват действието си до влизането в сила на наредбата по чл. 141, ал. 2.
  (3) В срок до два месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет изменя устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  В Преходните и заключителни разпоредби се създават нови параграфи 65а и 65б:
  § 65а. (1) В срок до шест месеца от обнародване на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6, В и К операторите, предоставящи услугата водоснабдяване за питейно-битови цели, изготвят предложение до министъра на околната среда и водите или до директора на съответната басейнова дирекция, съобразно тяхната компетентност, за служебно оразмеряване на санитарно-охранителна зона около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, в случаите при които санитарно – охранителната зона не е определена до влизането в сила на този закон.
  (2) Редът за провеждане на процедурата, критериите за приложимостта й и съдържанието на предложението по ал.1 се определят в наредбата по чл.135, ал.1, т.6.
  (3) В срок до две години от постъпване на предложението по ал.1, компетентният орган:
  1. определя със заповед санитарно-охранителната зона или
  2. издава мотивиран отказ и указва на В и К оператора да предприеме действията по чл.48, ал.1, т.5 за определяне на санитарно – охранителна зона по общия ред.
  § 65б. Извършването на надзор на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях започва шест месеца след влизането в сила на изменението на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създадат § 65а и 65б, които да станат § 91 и 92:
  § 91. (1) Наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 се приема в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.
  (2) В срок до шест месеца от влизането в сила на наредбата по ал. 1, В и К операторите, предоставящи услугата водоснабдяване за питейно-битови цели, изготвят предложение до министъра на околната среда и водите или до директора на съответната басейнова дирекция, съобразно тяхната компетентност, за служебно оразмеряване на санитарно-охранителна зона около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, в случаите при които санитарно – охранителната зона не е определена до влизането в сила на този закон.
  (3) Редът за провеждане на процедурата, критериите за приложимостта й и съдържанието на предложението по ал. 2 се определят в наредбата по ал. 1.
  (4) В срок до две години от постъпване на предложението по ал. 2, компетентният орган:
  1. определя със заповед санитарно-охранителната зона или
  2. издава мотивиран отказ и указва на В и К оператора да предприеме действията по чл. 48, ал. 1, т. 5 за определяне на санитарно – охранителна зона по общия ред.

  § 92. Извършването на надзор на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях започва шест месеца след влизането в сила на изменението на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.


  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  Да се създаде нов § 65в:
  § 65в. В § 133, ал. 7, т. 1, буква „б” от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите /ДВ, бр. 61 от 2010г ./ накрая се добавя „като концедент в тези случаи е общинският съвет”.
  Комисията подкрепя предложението, което е отразено в § 76.

  Комисията предлага да се създаде нов § 65в, който да стане § 93:
  § 93. Разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения, с изключение на разрешителните за изземване на наносни отложения от река Дунав и водохранилищата, издадени до влизането в сила на този закон, се прекратяват с решение на органа, който ги е издал, след изтичане на срока, за който са издадени.

  § 66. В Закона за сдружения за напояване (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 108 от 2001 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в закона думите „министърът на земеделието и продоволствието”, „министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните”, „министъра на земеделието и храните” и „Министерството на земеделието и храните”.
  2. Навсякъде в закона думите „микроязовири” и „микроязовирите” се заличават.

  Предложение от н.пр. Любен Татарски:
  В § 66 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Създават се нови т. 1 и 2:
  1. Член 55 се изменя така:
  „Чл. 55. (1) С решение на общинският съвет имоти - частна общинска собственост, могат да се отдават под наем на сдруженията за напояване за осъществяване на дейността им без търг или конкурс.
  (2) С решение на общинският съвет на сдруженията за напояване може да се учредява без търг или конкурс възмездно или безвъзмездно право на ползване върху язовири – публична общинска собственост, предназначени за напояване.”
  2. § 3 и 4 от преходните и заключителни разпоредби се отменят. Неприключилите производства по отменените § 3 и 4 се прекратяват.”
  3. Точки 1 и 2 стават съответно т. 4 и 5.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 66, който става § 94:
  § 94. В Закона за сдружения за напояване (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 108 от 2001 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) се правят следните изменения:
  1. Член 55 се изменя така:
  „Чл. 55. (1) С решение на общинския съвет имоти - частна общинска собственост, може да се отдават под наем на сдруженията за напояване за осъществяване на дейността им без търг или конкурс.
  (2) С решение на общинския съвет на сдруженията за напояване може да се учредява без търг или конкурс възмездно или безвъзмездно право на ползване върху язовири – публична общинска собственост, предназначени за напояване.”
  2. Параграфи 3 и 4 от преходните и заключителни разпоредби се отменят.
  3. Навсякъде в закона думите „министърът на земеделието и продоволствието”, „министъра на земеделието и продоволствието” и „Министерството на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните”, „министъра на земеделието и храните” и „Министерството на земеделието и храните”.

  Комисията предлага да се създаде нов § 66а, който да стане § 95:
  § 95. Неприключилите към влизането в сила на този закон производства по отменените § 3 и 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване се прекратяват.  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  Създава се нов § 66а:
  §66а. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (обн., ДВ, бр. 18 от 25.02.2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 102 от 19.12.2006 г., бр. 102 от 28.11.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) в чл. 10, ал. 7 думите „една година” да се заменят с „шест месеца”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 66а, който да стане § 96:
  § 96. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (обн., ДВ, бр. 18 от 25.02.2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 102 от 19.12.2006 г., бр. 102 от 28.11.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) в чл. 10, ал. 7 думите „една година” се заменят с „шест месеца”.

  § 67. Министърът на регионалното развитие и благоустройството съгласно предоставените му правомощия дава указания по прилагането на закона.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 67 да бъде отхвърлен.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  инж. Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума