Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
10/01/2013 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-35, внесен от Министерския съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 10 януари 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-35, внесен от Министерския съвет на 14. 12. 2012 г.
  В заседанието на комисията взе участие г-жа Лазарина Стоичкова – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, която представи законопроекта от името на вносителя.
  В рамките на Меморандума за разбирателство със Световната банка за предоставяне на техническа помощ във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз, подписан на 22 януари 2012 г., е изготвен проект на Споразумение между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на консултантски услуги.
  С решение по Протокол № 39 от заседанието на 17 октомври 2012 г. Министерският съвет е одобрил текста на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие. Споразумението е подписано официално на 25 октомври 2012 г.
  Дейностите по споразумението се изпълняват в рамките на проект „Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България“, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.”, съгласно подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Консултативната програма в пътнотранспортния сектор ще включва следните дейности:
  1. Преглед на стратегията за пътния сектор.
  2. Разработване на стратегически бизнес план за Агенция „Пътна инфраструктура“.
  3. Разработване на план за действие за пътна безопасност
  2013-2020 г.
  4. Изготвяне на средносрочна оперативна програма за пътищата.
  5. Установяване на процеси за управление на пътните активи.
  6. Оказване на оперативна подкрепа на отделите на Агенция “Пътна инфраструктура“.
  7. Изготвяне на ИТ стратегия.
  Споразумението предвижда финансови ангажименти за държавата под формата на средства за съфинансиране, както и арбитражно уреждане на спорове. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България то подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание. Със споразумението не се засягат интереси на трети страни, поради което се предлага то да не се обнародва в „Държавен вестник”.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 12 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-35, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  инж.Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума