Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
06/11/2009

  Законопроект за денонсиране на Споразумението между Република България и Програмата за развитие на Организацията на обединените нации от 1992 г. и на Допълнителния протокол към него от 2004 г., № 902-02-13 внесен от Министерския съвет на 02.11.2009 г.
  На извънредно заседание, проведено на 6 ноември 2009 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  От 1992 г. сътрудничеството между Република България и Програмата за развитие на ООН (ПРООН) се осъществява по силата на Споразумението между Република България и ПРООН от 20 декември 1992 г., ратифицирано със закон на 23 януари 2003 г., и на Допълнителния протокол към него от 2004 г., ратифициран със закон на 13 януари 2005 г. Споразумението определя за основна цел на ПРООН в България подпомагането на правителството при осъществяването на неговите проекти за развитие на страната. В началото на прехода ПРООН успешно допринася за получаването на финансиране за различни проекти от чужбина. С членството си в Европейския съюз обаче България придоби статут на донор за развитие. Това направи невъзможно привличането на външно финансиране за подобни проекти и доведе до изпълнение на проекти на ПРООН предимно с бюджетни средства.

  Следва да се има предвид и това, че с приключването на последната програма за сътрудничество между България и ПРООН (2006-2009 г.) Представителството на ПРООН в София е закрито и заменено с офис на ПРООН, чиято издръжка се заплаща от държавния бюджет. В същото време някои клаузи от споразумението, които при подписването му са били предназначени да улеснят дейностите по изпълнението на проектите на ПРООН, днес влизат в противоречие с ключови области на законодателството на ЕС, сред които за държавни поръчки и за събиране на данъчни и митни сборове. Поради това може да се смята, че продължаването на дейността на ПРООН под каквато и да е форма в рамките на споразумението и допълнителния протокол към него крие опасност от задействане на процедура срещу Република България по неизпълнение на задължениеята, произтичащи от членството в ЕС, по смисъла на чл. 226 от Договора за създаване на Европейската общност.

  На основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България международните договори на държавата, ратифицирани по съответния ред, подлежат на денонсиране от Народното събрание със закон. С цел осигуряване плавното приключване на работата на ПРООН в България, Министерството на външните работи вече е предприело съответните необходимите първи стъпки за уведомяване на Представителството на ПРООН в София за денонсиране на Споразумението и Допълнителния протокол към него от 2004 г.

  С денонсирането ще бъде отчетен новия статут на държавата като донор на помощи за развитие. Ще отпаднат основанията за изразходване на бюджетни средства по изпълнение на проектите на ПРООН в България. Също така ще бъдат спестени разходите за издръжка на офиса на ПРООН в България и намалени предпоставките за нарушаване на правото на ЕС в някои ключови области. В същото време сътрудничеството на Република България с ПРООН ще продължи в контекста на предоставянето на помощ за развитие на развиващи се страни.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 да денонсира със закон Споразумението между Република България и Програмата за развитие на Организацията на обединените нации от 1992 г., и Допълнителния протокол към него от 2004 г.

  Становището е прието на 6 ноември 2009 г. с единодушие.
  Форма за търсене
  Ключова дума