Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
01/09/2010

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 002-01-65, внесен от Министерския съвет на 14.07.2010 г.
  На свое заседание, проведено на 1 септември 2010 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Законопроект има за цел да хармонизира текстове от националното законодателство, свързани с издаването на разрешения за пребиваване на някои категории граждани на трети страни с установените инструменти на ЕС, както и отразяване на изисквания на Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс), приложими за Република България преди да отговори на критериите за цялостното прилагане на законодателството от Шенген.
  Успоредно със степента на готовност на страната ни за пълното присъединяване към Шенгенското пространство, изпълнението на критериите, заложени в основополагащи директиви на ЕС, е ключов елемент за реализиране на обща миграционна политика. Тази политика цели да гарантира на всички етапи ефективно управление на миграционните потоци, справедливо третиране на гражданите на трети страни, пребиваващи законно в държавите членки, както и предотвратяване на незаконната миграция и трафика на хора и засилена борба с тези явления.

  Хармонизацията на условията за получаване на статут на дългосрочно пребиваване благоприятства взаимното разбирателство между държавите членки. Същевременно директивата не изключва възможността за прилагането на по-благоприятни национални разпоредби и издаването от държавите членки на разрешения за постоянно пребиваване или безсрочни разрешения при по-благоприятни условия от установените с нея. Издадените при такива условия разрешения обаче не следва да осигуряват достъп до право на пребиваване в останалите държави членки.
  Отразени са допълнения във връзка с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки, за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Въведено е задължението гражданите на трети страни, които пребивават незаконно на територията на Република България и притежават валидно разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой, издадено от друга държава членка, да отидат незабавно на територията на тази държава.
  С проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България се предлага частично транспониране на Директива 2009/50/ЕО по отношение вида на разрешението за пребиваване - тип “синя карта на ЕС”, което ще позволява на гражданите на трети страни - висококвалифицирани работници по смисъла на директивата, да пребивават заедно с членовете на семействата си и да упражняват трудова дейност на територията на страната, както и в случаите на преместване на притежатели на “синя карта на ЕС”, издадена от друга държава членка.

  В законопроекта са предложени изменения, целящи хармонизиране с изискванията на Визовия кодекс по отношение на визата за краткосрочно пребиваване, която е дефинирана като виза за транзитно преминаване или за планирано пребиваване на територията на Република България с продължителност, която да не надвишава
  3 месеца в рамките на всеки 6-месечен период. Отразени са и предпоставките за произнасяне по допустимостта на постъпили заявления за издаване на визи. Отчетена е и допуснатата от Визовия кодекс възможност министърът на външните работи или упълномощено от него длъжностно лице да сключи договор за сътрудничество с външен изпълнител за извършване на процедура по приемане на заявления за издаване на визи като част от разпоредбите на Визовия кодекс, свързани с организацията на дейността на консулските служби по издаване на визи. Съобразно установеното от Визовия кодекс са систематизирани и прецизирани основанията за отказ за издаване на виза или за влизане в страната на чужденец.

  В рамките на провелата се дискусия по законопроекта бяха поставени въпроси относно изисквания, залегнали в предстоящи за приемане европейски директиви и процедурите по тяхното въвеждане в българското законодателство. Чрез народния представител Венцислав Лаков, парламентарната група на партия „Атака” изрази позицията си за необходимостта от доказване на законов произход на средствата, обезпечаващи пребиваването на чужденци на територията на Република България.

  По инициатива на господин Георги Пирински беше обърнато внимание на актуални въпроси, свързани с политиката на френските власти по отношение на определени чужди граждани.

  След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което с десет гласа „за” и двама „въздържал се” Комисията по външна политика и отбрана прие следното


  СТАНОВИЩЕ:

  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България.
  Форма за търсене
  Ключова дума