Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
27/05/2010

  Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа, подписана на 9 декември 2009 г. в Букурещ, Румъния, № 002-02-18, внесен от Министерския съвет на 19.05.2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 27 май 2010 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Конвенцията предвижда създаване на Център за правоприлагане в Югоизточна Европа (ЦПЮЕ) с международна правосубектност. Целта на ЦПЮЕ в рамките на сътрудничеството между компетентните органи е да подпомага държавите членки и да засилва координацията в предотвратяването и противодействието на престъпността, включително тежката и организираната престъпност, в случаите, когато тази престъпност притежава елемент на трансгранична дейност или е явно, че притежава такъв. Центърът се намира в Букурещ, Румъния, като държавата домакин осигурява безвъзмездно сградата, както и текущите и основните ремонтни дейности по инфраструктурата. Официалният език на ЦПЮЕ е английски.

  Органите на ЦПЮЕ са Съвет и Секретариат. Съветът е висшият орган, който взема решенията и се състои от по един представител на всяка държава членка. За изпълнение на целта и задачите на конвенцията държавите членки създават или определят национални звена.

  Бюджетът на центъра се финансира от вноски на държавите членки и от други приходи, които могат да бъдат дарения, субсидии или друго финансиране от национални правителства, международни организации или други публични източници, както и след предварително одобрение от Съвета – от частни източници.

  С влизането в сила на Конвенцията, Спогодбата за сътрудничество при предотвратяване и борбата с трансграничната престъпност, подписана в Букурещ, Румъния на 26 май 1999 г., прекратява своето действие, а всички права, задължения и собственост на ИСЮЕ Центъра се прехвърлят на ЦПЮЕ.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното

  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Конвенцията за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа, подписана на 9 декември 2009 г. в Букурещ, Румъния.
  Форма за търсене
  Ключова дума