Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
27/05/2010

  : Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) относно електронната товарителница, № 002-02-19, внесен от Министерския съвет на 19.05.2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 27 май 2010 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) (Конвенцията), която е стандартният регламентиращ договорите за превоз на стоки документ, влиза в сила през 1956 г. и е ратифицирана от 53 държави. Република България се е присъединила чрез ратификация на Конвенцията през 1977 г. Съгласно приетият през 2008 г. Допълнителен протокол, товарителницата по конвенцията, както и всяка молба, декларация, инструкция, искане, резервация или друго съобщение, свързано с изпълнението на договор за превоз, при които се прилага конвенцията, могат да бъдат издадени в електронна форма.

  Допълнителният протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) относно електронната товарителница ще влезе в сила на деветдесетия ден след като пет от държавите по член 7, параграф 3 от протокола са предоставили своите инструменти за ратификация или присъединяване. Към момента само две страни (Нидерландия и Швейцария) са ратифицирали протокола.

  Конвенцията е жизненоважна за автомобилния транспорт и търговията. Тай като електронни товарителници са били използвани в практиката през последните години, ООН очаква всички страни по конвенцията да се присъединят към протокола, за да се осигури плавното въвеждане на неговите норми във всички 53 страни.

  Допълнителният протокол е бил открит за подписване в Женева от 27 до 30 май 2008 г. включително, а след тази дата – в централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк до 30 юни 2009 г. включително. След този срок той подлежи на ратификация от подписващите страни и е открит за присъединяване от неподписалите държави, които са страни по конвенцията.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното

  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Допълнителния протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) относно електронната товарителница.
  Форма за търсене
  Ключова дума