Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
24/09/2010

  Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия № 002-02-34, внесен от Министерски съвет на 16.09.2010 г.
  На извънредно заседание, проведено на 24 септември 2010 година, съвместно с Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерски съвет законопроект.

  Протоколът за изменение е подписан на 23 юни 2010 г. в Брюксел в рамките на конференция на постоянните представители на държавите- членки на ЕС. Съгласно член 1 от Протокола Република България ще получи едно допълнително място в Европейският парламент, с което броят на българските представители там ще стане общо 18. След влизането в сила на протокола до края на парламентарния мандат 2009-2014 г. към съществуващите 736 места в Европейския парламент ще се добавят още 18 места, предвидени за държавите-членки и така общият брой на членовете на Европейския парламент ще достигне временно 754 души.

  Законопроектът не влиза в противоречие с принципите на външната политика на Република България.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл.85, ал.1, т.8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Протокола за изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейска общност за атомна енергия, подписан на 23 юни 2010 година в Брюксел.

  Становището е прието на 24 септември 2010 година с единодушие.
  Форма за търсене
  Ключова дума