Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
24/09/2010

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC”, №002-02-33, внесен от Министерски съвет на 13.09.2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 24 септември 2010 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Общата цел на програма „ИНТЕРРЕГ IVC”, предвид фокуса й върху междурегионалното сътрудничество, е да подобри ефективността на политиките за регионално развитие в областите иновации, икономика на знанието, околна среда и предотвратяване на риска, както и да допринесе за икономическата модернизация и повишена конкурентоспособност на Европа. Подкрепата се предоставя на национални, регионални и местни власти, както и на публичноправни организации от всички региони от Европейския съюз, Норвегия и Швейцария.

  Програмата се съфинансира по Цел „Европейско териториално сътрудничество” от Европейския фонд за регионално развитие и от годишни вноски на участващите в програмата държави.

  Споразумението е подписано за Република България от министъра на регионалното развитие и благоустройството в София на 9 юни 2008 г., за Управляващия орган – от президента на регион Нор-Па дьо Кале на 29 юли 2008 г. в Лил, и от Сертифициращия орган – на 11 август 2008 г.

  Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” на Министерството на регионалното сътрудничество и благоустройството изпълнява функциите на Националното звено за контакт за периода 2007-2013 г. по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC”.

  След като бъде обнародвано в „Държавен вестник”, за Република България споразумението влиза в сила от 11 септември 2007 г. – датата на одобряването на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC” от Европейската комисия. Влизането с обратна сила на споразумението е с цел да се утвърдят досега направените разходи по програмата и плащания към проектните партньори.

  Република България не е поела задължение за предоставяне на национално съфинансиране на българските партньори в проекта по Оперативна програма за междурегионалното сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC”.

  Тъй като споразумението предвижда участие на държавата в съдебно уреждане на международни спорове от Административния съд в Лил, Франция, както и поради това, че съдържа финансови задължения за държавата, то е подписано при условие за последваща ратификация.

  Ратификацията на споразумението ще осигури пълноправното участие на България в програма „ИНТЕРРЕГ IVC” като страна – членка на Европейския съюз, и достъп до средата по програмата на български партньори по проекти.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумение между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за международно сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC”.
  Форма за търсене
  Ключова дума