Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
13/01/2011 първо гласуване

  Законопроект за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 002-01-107, внесен от Министерския съвет на 08.12.2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 13 януари 2011 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Съгласно изложените от вносителя мотиви, проектът на Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба е разработен в съответствие с необходимостта от въвеждане в българското законодателство на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (Директива 2009/43/ЕО).

  С приемането на Директива 2009/43/ЕО и хармонизирането на законовите и подзаконовите актове на държавите членки се цели да се отстранят съществуващите в Общността несъответствия в законодателствата на държавите членки по отношение на движението на продукти, свързани с отбраната, които се отразяват негативно върху конкурентоспособността, сътрудничеството и кооперирането в рамките на отбранителната промишленост на Европейския съюз, без това да засяга международните ангажименти на държавите членки и политиката им на контрол върху износа на продукти, свързани с отбраната.

  Законопроектът въвежда правила и процедури по отношение на продукти, свързани с отбраната, които транспонират съответните разпоредби на Директива 2009/43/ЕО, като отчита и поетите от Република България ангажименти по линия на международни договори, конвенции и режими в областта на експортния контрол и неразпространението на оръжията за масово унищожение. Обхватът на контрол на законопроекта по отношение на списъка на продукти, свързани с отбраната, не се различава от този на действащия Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба, тъй като и двата акта реферират към Общия списък на оръжията на Европейския съюз.

  В законопроекта се предвиждат и изменения и допълнения на текстове с цел тяхното оптимизиране, прецизиране и еднозначното им тълкуване. Предложените промени ще доведат до хармонизиране на националното ни законодателство със законодателството на Европейския съюз и създаването на по-благоприятни условия за бизнеса чрез отпадането, облекчаването и оптимизирането на по-голямата част от сега действащите административни процедури и ще внесат допълнителна яснота по отношение на правилата за прилагане на мерките по контрола на дейностите с продукти, свързани с отбраната, и изделия с двойна употреба. Предвиденото в законопроекта облекчаване и оптимизиране на процедурите за контрол е в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и е в изпълнение на мерките, заложени в приетата от Министерския съвет Програма за по-добро регулиране 2010–2013 г.

  Държавите - членки на Европейския съюз, имат задължението до 30 юни 2011 г. да приемат всички необходими законови, подзаконови и административни разпоредби за въвеждането на Директива 2009/43/ЕО.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
  Форма за търсене
  Ключова дума