Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
13/01/2011 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за екстрадиция, № 002-02-55, внесен от Министерския съвет на 16.12.2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 13 януари 2011 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Към настоящия момент между Република България и Република Беларус няма сключен двустранен договор за екстрадиция. Екстрадициите от и за Беларус се реализират по дипломатически път на основата на взаимност, тъй като Република Беларус не е член на Съвета на Европа и не е страна по Европейската конвенция за екстрадиция от 1957 г. с допълнителните протоколи към нея.

  Съгласно изложените от вносителя мотиви, това е изключително тромав и формализиран начин за осъществяване на контакт между правораздавателните органи на двете държави и не отговаря на съвременното динамично развитие на отношенията в тази материя. Правният обмен между двете страни в областта на сътрудничеството по наказателни дела и на екстрадициите през последните години е увеличен значително. Подобряването на съдебното сътрудничество в областта на екстрадициите чрез сключването на Договор за екстрадиция се явява от взаимен интерес.

  Договорът е резултат от динамичен процес, завършил с парафиране по време на преговорите, проведени на 15 и 16 октомври 2009 г. в София и с подписване на 8 юли 2010 г. в Минск, по време на официалното посещение на министъра на правосъдието на Република България в белоруската столица.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със Закон Договора между Република България и Република Беларус за екстрадиция.
  Форма за търсене
  Ключова дума