Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
31/03/2011 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, № 102-02-8, внесен от Министерски съвет на 25.03.2011 г.
  На редовно заседание, проведено на 31 март 2011 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерски съвет законопроект.

  Законопроектът е свързан с Решение № 710 на Министерския съвет от 2005 г. С решението се одобрява позицията на българската страна за провеждане преговори за изменение и допълнение, прекратяване по взаимно съгласие или денонсиране на договори за насърчаване и взаимна защита на инвестициите. Позицията е свързана с изпълнение на задължението на Република България в процеса на присъединяване към Европейския съюз да приведе всички сключени международни договори в съответствие със законодателството на Съюза. Допълнителният протокол, подписан на 28 септември 2010 г. в Рабат, внася промени в Договора, съобразени с изискванията на Европейския съюз и предложените от Европейската комисия примерни клаузи. В него са включени две основни разпоредби.

  С чл. 6 от Договора България и Мароко си гарантират взаимно свободния превод на суми, свързани с инвестициите. С чл. 2 се уточнява, че това става без да се накърняват задълженията, произтичащи от членство или участие, настоящо или бъдещо, в икономически или валутен, регионален или континентален съюз. С чл. 1 се дефинират изключенията от режимите на национално третиране или на най-облагодетелствана нация, като се постига неразширяване към трети страни на третирането на инвестиции в рамките на Европейския съюз.

  Законопроектът не влиза в противоречие с принципите на външната политика на Република България.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Допълнителния протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.
  Форма за търсене
  Ключова дума