Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
15/12/2011 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102-02-29, внесен от Министерския съвет на 02.12.2011 г.
  На редовно заседание, проведено на 15 декември 2011 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Съгласно представените от вносителя мотиви, сключването на споразумението е приоритет за Европейския съюз и представлява важен елемент в развитието на европейската политика за съседство. Понастоящем въздухоплавателните услуги между отделните държави-членки на Европейския съюз и Грузия функционират въз основа на двустранни споразумения. Част от политика за съседство на ЕС е да се извърши замяна на тази мрежа от двустранни споразумения чрез създаването на общо авиационно пространство между съюза и неговите съседи.

  Споразумението предвижда възможността Грузия да се присъедини към основното многостранно споразумение с европейските държави - Общоевропейското авиационно пространство (ЕСАА), подписано през 2006 г., в чиито рамки европейските и грузинските авиокомпании ще могат да предоставят въздухоплавателни услуги без ограничения.

  Според вносителя, споразумението поставя следните основни цели:
  - постепенно отваряне на пазара по отношение на достъпа до маршрути и капацитета на взаимна основа;
  - недискриминация и равнопоставени условия на конкуренция за икономическите субекти, които се основават на принципите на Договорите за ЕС;
  - привеждане на грузинското законодателство в областта на въздухоплаването в съответствие със законодателството на ЕС по въпроси като безопасност, сигурност и управление на въздушното движение.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна.
  Форма за търсене
  Ключова дума