Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
12/01/2012 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания, № 202-02-1, внесен от Министерски съвет на 04.01.2012 г.
  На редовно заседание, проведено на 12 януари 2012 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерски съвет законопроект.

  Република България е подписала Конвенцията на Организацията на обединените нации (ООН) за правата на хората с увреждания на 27 септември 2007 г., а на 18 декември 2008 г. - и Факултативния протокол към нея, като по този начин страната ни е поела ангажимент за ратификация.

  Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания утвърждава нов подход и отношение при гарантиране на равноправното упражняване на основни човешки права от хората с увреждания. Тя трябва да се разглежда като универсален списък от минимални стандарти, които държавите следва да предвидят, за да се гарантира равенството на хората с увреждания пред закона.

  Според Конвенцията хората с увреждания не следва да се приемат като обекти на дарителство, медицинско въздействие и социална закрила, а като равнопоставени субекти, които заслужават уважение и равноправие както останалите граждани в обществото. В конвенцията се обръща специално внимание на защитата от дискриминация на жените и децата с увреждания.

  В документа се посочва, че държавите-страни по него, признават и гарантират равните възможности за лично участие на хората с увреждания във всички сфери на живота.

  Европейският съюз (ЕС) е ратифицирал Конвенцията на 23 декември 2010 г., като това е първият международноправен акт от подобен вид, с който ЕС се обвързва като регионално обединение на държави. В този смисъл нашата страна има ангажимент по отношение на ефективното прилагане на Конвенцията на ООН за хората с увреждания и като пълноправен член на ЕС. С присъединяването си към този международен документ България недвусмислено заявява стремежа си да осигури най-адекватните и високи стандарти за защита на хората с увреждания на национално ниво и да гарантира за пълноценното и равноправно упражняване на техните основни човешки права.

  Законопроектът не влиза в противоречие с принципите на външната политика на Република България.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следно

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание на основание чл.85, ал.1, т.6, 7 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета на 13 декември 2006 г. от Общото събрание на ООН.
  Форма за търсене
  Ключова дума