Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
26/04/2012 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 202-02-10, внесен от Министерския съвет на 30.03.2012 г.
  На редовно заседание, проведено на 26 април 2012 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е най-дългосрочната и мащабна превантивна здравна програма в страната, която допринася за постигането на заложените
  цели на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2008-2015 г., приета с решението по т. 54 от Протокол № 49 от заседанието на
  Министерския съвет на 18 декември 2008 г., и за целите, заложени в Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009-2013 г.

  Глобалният фонд се ангажира да предостави безвъзмездна помощ по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” общо за целия шестгодишен период на продължението на изпълнение на програмата (2009-2014 г.) в размер 25 595 126 евро, или 50,06 млн. лв.

  Необходимите средства от вътрешното финансиране, в т. ч. разходите за данъци (включително данък върху добавената стойност), мита, такси по доставките на стоки и услуги, ще бъдат осигурявани в рамките на утвърдените бюджети на Министерството на здравеопазването за съответната година.

  Изпълнението на програмата е от изключителна важност за България, защото чрез безвъзмездната помощ от Глобалния фонд ще продължат да се допълват усилията на национално ниво в превенцията и контрола на заболяването.

  Главните цели, които ще се постигнат чрез продължаване на финансирането по програмата, е ограничаване разпространението на ХИВ сред населението и подобряване качеството на живота на хората, живеещи с ХИВ, чрез:
  • Нарастване от 37 на сто през 2007 г. до поне 60 на сто през 2014 г. на обхвата на най-рисковите групи от населението с целенасочени, устойчиви и доказани в практиката интервенции за превенция на ХИВ с цел да се намали рискът от заразяване и предаване на ХИВ инфекцията.
  • Увеличаване от 33 на сто през 2007 г. до поне 75 на сто на обхвата на най-рисковите групи с доброволно изследване и консултиране за ХИВ с цел да се увеличи процентът на хората, носители на ХИВ, които знаят своя статус.

  Ратифицирането на споразумението се налага от предвиденото в него разрешаване на спорове чрез арбитраж и изпълнението на вътрешноправните процедури по влизането му в сила съгласно чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното

  СТАНОВИЩЕ

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България, да ратифицира със закон Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България.
  Форма за търсене
  Ключова дума